OEC: Goran Pavlovic – Cow and calf ivory (Krowa i Cielę w kości słoniowej)

Cow and calf ivory

©® Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński
Pic by Osama Shukir Muhammed Amin

Decorative carved ivory with a cow suckling her calf and licking its tail among (very stylised) papyrus flowers. Neo-Assyrian, 9th-7th c. BC. Found in Nimrud, Iraq. Currently in the Iraq Museum in Baghdad…

Take a good look at the scene depicted on this ivory…

Ozdobna rzeźbiona kość słoniowa z krową karmiącą cielę i liżącą jego ogon wśród (bardzo stylizowanych) kwiatów papirusu. neoasyryjska, IX-VII w. PNE. Znaleziona w Nimrud w Iraku. Obecnie w Muzeum Iraku w Bagdadzie…

Przyjrzyj się dobrze scenie przedstawionej na tej kości słoniowej…

OEC: Goran Pavlovic – Letnitsa Treasure (Skarb z Letnicy)

Letnitsa Treasure

Autor Goran Pavlovic© © tłumaczenie Czesław Białczyński

Here are some very interesting metal plaques from the so called „Letnitsa Treasure”, a 4th c. BC Thracian hoard discovered near Letnitsa, Bulgaria…

Oto kilka bardzo ciekawych metalowych tabliczek z tzw. „Skarbu Letnickiego”, z IV wieku p.n.e.. Jest to skarb tracki, który odkryto w pobliżu Letnicy w Bułgarii…

This one depicts one of the most common themes from Balkan fairytales: a princess being kidnapped by a dragon…

Ta tabliczka przedstawia jeden z najczęstszych motywów baśni bałkańskich: księżniczkę porwaną przez smoka…

Czytaj dalej

Agnieszka Ławicka, Anna Fedak – Etnografia Lubelszczyzny – Ludowa wizja stworzenia świata

Ludowa wizja stworzenia świata

Jerzy Przybył © Księga Tura

W porównaniu z np. Słowiańszczyzną wschodnią polska kultura dysponuje małą ilością materiałów na temat ludowej wersji kosmo i antropogenezy. Prawdopodobnie wynikało to stąd, że pod koniec XIX w. dość powszechnie wśród społeczności chłopskich występowały mity i wierzenia będące replikami kosmogonii judeochrześcijańskiej. Mimo niewielkiej ilości rodzimych mitów, m.in. z terenu Lubelszczyzny, wszystkie posiadają standardową fabułę i schemat. Przed stworzeniem świata istniał praocean oraz Bóg i Diabeł, który niekiedy był istotą równowieczną z Bogiem, choć częściej uważano go za zbuntowanego anioła mimo, że bunt sytuowany musiał być przed stworzeniem świata.

  Czytaj dalej

Magdalena Wójtowicz – Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o drzewach

Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o drzewach

 

Przedmiotem kultu drzew nie były one same, ale to co się przez nie objawiało, co się w nich zawierało i co to drzewo oznaczało – pisał Mircea Eliade. Bogowie często wybierali sobie drzewa, w których znajdowali sobie mieszkanie, albo w których objawiali swoją moc. To właśnie ukrytym w nim bóstwom składano ofiary. Wybór drzewa na miejsce epifanii wiąże się ze znaczeniem przypisywanym poszczególnym gatunkom.

OEC: Goran Pavlovic – Kataibates (Dzeus Zstępujący)

Kataibates

© Autoirstwo – Goran Pavlovic – © tłumaczenie i © komentarze  – Czesław Białczyński

Kataibates (Dzeus Zstępujący)

Zeus, the god of lightning, had a nickname „Kataibates” (he who descends). This basically equated Zeus with Thunder/Lightning…

Zeus, bóg błyskawicy, miał przydomek „Kataibates” (ten, który zstępuje). To w zasadzie utożsamia Zeusa z Grzmotem/Błyskawicą…

Remember this article about what came first: Thunder/Lightning or Thunder God? Thunder gods of course…

Pamiętacie mój artykuł o tym co było pierwsze: Grzmot/Błyskawica czy Bóg Pioruna?

Bóg Pioruna oczywiście…

Czytaj dalej

Bun ca ziua – Dobry Dzień / Święty Dzień (fragmenty – Rumunia, Bukowina, Suczawa 1974)

Bun ca ziua – Dobry jak Dzień

nadesłał Furio Muerte

Film dokumentalny przedstawiający obrzędy pieczenia chleba i ścisły związek między ważnymi wydarzeniami w życiu mieszkańców Bukowiny i różnymi formami chleba stosowanymi przy różnych ważnych wydarzeniach życiowych, obrzędowych, świętach. Różne rodzaje chleba mają zastosowanie do różnych świąt (przesileń i równonocy oraz innych) i wydarzeń o charakterze pasowania społecznego jak: zapleciny, postrzyżyny, swadźba, narodziny dziecka, zakładziny domu, gospodarstwa, śmierć itp.

Czytaj dalej

Tepsia – bałkańskie śpiewy z miedzianą patelnią

nadesłał Furio Muerte Tepsia – bałkańskie śpiewy z miedzianą patelnią –

Tepsia (miedziana patelnia) to popularna forma śpiewu wśród społeczności w górach Dynarskich. Film przedstawia albańskie kobiety z regionu Rugova w Kosowie. Został nakręcony przez japońskich etnografów z Narodowego Muzeum Etnologii w Osace.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat

© by Goran Pavlovic – Old European Culture

Chodzące snopy pszenicy

© by Czesław Białczyński (tłumaczenie)

In the past, in Shetlands, „skeklers”, children dressed in straw suits, would go round the houses at Halloween (Gaelic new year), New Year, asking for food, apparently „to bring the sun back from the grip of winter and ensure good crops”…

W przeszłości na Szetlandach „skeklerzy”, dzieci ubrane w słomiane stroje, chodzili po domach na Halloween (nowy rok gaelicki), w Nowy Rok, prosząc o jedzenie, najwyraźniej „aby wyprowadzić słońce z uścisku zimy i zapewnić dobre plony ”…