OEC: Goran Pavlovic – Sawing the old hag (Piłowanie starej wiedźmy)

Sawing the old hag – (Piłowanie starej wiedźmy)

© by Goran Pavlovic  tłumaczenie © by Czesław Białczyński

A while back @another_barbara posted this 1865 beehive panel image with this description: An interesting Shrovetide tradition from Slovenija „babo žagajo” (sawing of an old woman).

Jakiś czas temu @another_barbara opublikowała zdjęcie lica [oblicowania bocznych ścian ula CB] ula z 1865 roku z następującym opisem: Ciekawa tradycja zapusty ze Słowenii „babo žagajo” (Piłowanie Staruchy).

The other day wanted to write an article about this custom, and while looking around the net for more info on the subject, I came across 1960 paper by Niko Kuret „BABO ŽAGAJO, Slovenske oblike pozabljenega obredja in njegove Evropske paralele„.

Któregoś dnia chciałem napisać artykuł na temat tego zwyczaju i przeszukując sieć w poszukiwaniu większej ilości informacji, natknąłem się na artykuł Niko Kureta z 1960 roku „BABO ŽAGAJO, Slovenske oblike pozabljenega obredja in njegove Evropske paralele”.

In which he presents all the different versions (he knew of) of the „SAWING OF THE OLD WOMAN” ritual found in Slovenian lands, and its European parallels…

W którym przedstawia wszystkie znane mu wersje rytuału „PIŁOWANIA STARUCHY” występujące na ziemiach słoweńskich i jego europejskie odpowiedniki…

Here I will translate the most interesting bits from this paper, and will then give my interpretation of the ritual.

Tutaj przetłumaczę najciekawsze fragmenty tego artykułu, a następnie przedstawię moją interpretację rytuału.

Here we go:

No to ruszamy:

In 1791, Anton Tomaž Linhart, in his „Attempt at a history of Corniola and the other southern Slavs of Austria, vol 2” mentioned a „ridiculous legend”, which in the middle of Lent circulates among the people, and especially among the children:

W 1791 roku Anton Tomaž Linhart w swojej „Próbie historii Cornioli i innych południowych Słowian Austrii, tom 2” wspomniał o „śmiesznej legendzie”, która w środku Wielkiego Postu krąży wśród ludzi, a zwłaszcza wśród dzieci :

In the past, during Lent, people used to lead an old woman out of the village and cut her in half. Considering that this legend was widely known and was everywhere the same, Linhart concluded that this was a „rituals” which was once really performed.

Dawniej w okresie Wielkiego Postu wyprowadzano staruchę ze wsi i przecinano ją na pół. Biorąc pod uwagę, że legenda ta była powszechnie znana i wszędzie taka sama, Linhart doszedł do wniosku, że był to „rytuał”, który kiedyś rzeczywiście był wykonywany.

Ethnographic data collected in Slovenian villages in the second half of the 19th century confirmed that this ritual indeed still took place every Lent. And Niko Kuret states that the ritual was still performed in some villages in the second half of the 20th century.

Dane etnograficzne zebrane na słoweńskich wsiach w drugiej połowie XIX wieku potwierdziły, że rytuał ten rzeczywiście nadal odbywał się w każdy Wielki Post. Natomiast Niko Kuret podaje, że w niektórych wsiach rytuał ten był wykonywany jeszcze w drugiej połowie XX wieku.

Except „the old woman” was not really an old woman, but an effigy of an old woman made of wood and straw and dressed in old women’s clothes, that was cut in half, often on bridges, over running water, or next to running water, and the parts were then thrown into the water…

Tyle że „stara kobieta” nie była tak naprawdę starą kobietą, ale podobizną starej kobiety, wykonaną z drewna i słomy – Staruchą, ubraną w stare kobiece ubrania, przecinaną na pół, często na mostach, nad bieżącą wodą lub obok płynącej wody: strumienia, rzeki, a następnie jej części wrzucono do wody…

In the area between Bohinj and the eastern half of the Karavanke mountains, a log or a board with a drawing of a old woman was sawn instead of a wood and straw effigy.

Na obszarze pomiędzy Bohinjem a wschodnią częścią gór Karavanke zamiast podobizny z drewna i słomy wycinano kłodę lub deskę z rysunkiem starej kobiety.

In Carinthia, the hag was represented by a rope/thread which was cut in half…

W Karyntii wiedźmę reprezentowała lina lub nić przecięta na pół…

Finally, in many places in Slovenia, the ritual cutting of the old woman eventually turned into a prank that people played with kids. They would send them somewhere to watch the cutting of the old woman which never actually took place. And they would miss lunch 🙂.

Wreszcie w wielu miejscach w Słowenii rytualne przecięcie Staruchy ostatecznie zamieniło się w żart, w który ludzie bawili się z dziećmi. Wysyłali ich gdzieś, żeby obejrzeli cięcie starej kobiety, do którego tak naprawdę nigdy nie doszło, żeby wygłodnieli do obiadu 🙂.

That’s Slovenia covered. You can find a lot more details in the paper. The rest are examples of the same custom recorded in Italy, France, Spain, Portugal and Switzerland, organised by the specific subtype of the ritual and then the country.

O tym mowa na Słowenii. W gazecie można znaleźć dużo więcej szczegółów. Reszta to przykłady tego samego zwyczaju odnotowane we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Szwajcarii, zorganizowane według konkretnego podtypu rytuału, w danym kraju.

As we can read in the 1983 book „I giorni del sacro” by Franco Cardini, „The burnings and/or sawings of „Vecchie” or „La Bianca” or „La Monaca” occurred almost everywhere in Italy”…

Jak możemy przeczytać w książce „I giorni del sacro” Franco Cardiniego z 1983 roku, „Podpalenia i/lub przepiłowanie „Vecchie”, „La Bianca” lub „La Monaca” miały miejsce niemal wszędzie we Włoszech”…

In some places, like in Florence, or in Reggio Emilia, the people first accused the old woman of everything that was wrong in the city, then she was put on a trial, condemned and then sawed in half. In some other places, like in Feltre, after she „made a will”.

W niektórych miejscach, jak we Florencji czy w Reggio Emilia, ludzie najpierw oskarżali Staruchę o wszystko, co złe w mieście, potem stawała przed sądem i skazywano ją, a następnie przepiłowano na pół. W innych miejscach, jak w Feltre, robiono to już po tym, jak „spisała testament”.

In some other parts of Italy, like in Campagna and Sicily, they hid a blood-filled bladder inside the doll and secretly cut it open during the sawing action. In the Ampezzan area, the effigy was stuffed with sawdust which represented blood of the wooden effigy.

W innych częściach Włoch, na przykład w Kampanii i na Sycylii, ukrywano wewnątrz lalki wypełniony krwią pęcherz i potajemnie go rozcinano podczas piłowania. W rejonie Ampezzan kukłę wypchano trocinami, które imitowały krwawe wnętrzności drewnianej kukły.

A special form of the „Saw the old woman” custom, recorded in Tuscany in the 15th century. There they filled the old woman effigy with dried fruit, sweets and other goodies, which are removed from it during sawing and children, sometimes even adults, fought for them.

Specjalna forma zwyczaju „Widziałem Staruchę”, zanotowana zostala w Toskanii w XV wieku. Tam napełniali kukłę suszonymi owocami, słodyczami i innymi smakołykami, które podczas piłowania wyjmowano z niej, a o nie walczyły dzieci, czasem nawet mlodzież i dorośli.

In Faenza, the old woman effigy, was decorated with necklaces and earrings made of dried figs, dried plums and chestnuts. The local children made rag dolls, stuffed them with dried fruit, carried them through the streets and shouted: „Sega la vecia!” (Saw the old woman).

W Faenzie wizerunek starej kobiety ozdobiono naszyjnikami i kolczykami z suszonych fig, suszonych śliwek i kasztanów. Miejscowe dzieci robiły szmaciane lalki, nadziewały je suszonymi owocami, nosiły po ulicach i krzyczały: „Sega la vecia!” (Zobaczyłem Staruchę).

Sawing of an effigy of an old woman (La Vieille) was also found in France. In the south, in Labastide-du-Vert, they dressed an effigy in a woman’s dress and put an apron on her. They put it on a woodcutter’s horse and sawed it.

We Francji odnaleziono także zwyczaj piłowania wizerunku starej kobiety (La Vieille). Na południu, w Labastide-du-Vert, ubierano kukłę w kobiecą suknię i zakładano jej fartuch. Wsadzali ją na konia drwala i przepiłowywali.

Everyone around was cheering and singing along: „Pauvre grand’mère! On scie grand’mère ! Adieu, grand’mère” (Poor old woman! We’re sawing old woman! Farewell, old woman)…

Wszyscy wokół wiwatowali i śpiewali: „Pauvre grand’mère! On scie grand’mère! Adieu, grand’mère” (Biedna starucha! Piłujemy staruchę! Żegnaj, starucho)…

Around Quercy in the South of France, group of boys masked as „woodcutters” dressed a thin log in old female clothes and drove the „old woman” through the village streets. Finally they would stop on the village square and would start sawing the old woman in half.

W okolicach Quercy na południu Francji grupa chłopców przebranych za „drwali” ubierała cienką kłodę w stare kobiece łachy i prowadziła „starą kobietę” ulicami wioski. W końcu zatrzymywali się na placu wiejskim i zaczynali przecinać staruchę na pół.

While sawing they sang:

Podczas piłowania śpiewali:

Resseguen la vielha, la vielha. Resseguen la vielha, aneit. Adiu paura minina, tu morés recegada, quai malur ! Tant milhor ! éra sorciera, zo méritava ben (Ocitan)

Resseguen la vielha, la vielha. Resseguen la vielha, aneit. Adiu paura minina, tu morés recegada, quai malur! Tant milhor! éra sorciera, zo méritava ben (oksytański)

We saw the old woman, the old woman. We’re sawing the old lady today! Goodbye poor grandmother, you die sawn, what a misfortune! So much the better ! She was a witch, she deserved it (English)

Widzieliśmy starą kobietę, starą kobietę. Dzisiaj piłujemy starszą panią! Żegnaj biedna babciu, umierasz przepiłowana, co za nieszczęście! Tym lepiej! Była czarownicą, zasłużyła na to (angielski)

The same rituals are found in Switzerland where the straw effigy of an old woman being sawn is called „la bagorda” (the ugly one). In Oberland they keep old, useless lumberjack saws in some places and bring them out once a year, for „raz’g’a la vela” (sawing of the old woman).

Te same rytuały można spotkać w Szwajcarii, gdzie słomiany wizerunek piłowanej starej kobiety nazywany jest „la bagorda” (brzydka). W Oberlandzie przechowują w niektórych miejscach stare, bezużyteczne piły drwalskie i wyciągaj je raz w roku w celu „raz’g’a la vela” (piłowania starej kobiety).

On the evening before Shrove Wednesday, when it gets dark, two boys would take this saw and would go through the village and would slide it back and forth across corner stones of several houses (sometimes specifically houses with young girls), with lots of noise and sparks…

Wieczorem przed Shrove Wednesday, kiedy się już ściemniło, dwóch chłopców brało tę piłę, chodziło po wiosce i tarli nią tam i z powrotem po kamieniach węgielnych kilku domów (czasami zwłaszcza domów z młodymi dziewczynami), przy dużej wrzawie, aż sypały się iskry

During the middle of the Lent, a hostile mood is unleashed towards old women in general, and sometimes especially towards a certain old woman in the locality in particular.

W połowie Wielkiego Postu panują wrogie nastroje w stosunku do starszych kobiet w ogóle, a czasem zwłaszcza do pewnej okreśłonej „wybranej” starszej kobiety w okolicy.

Thus, in Marche, Italy, groups of boys noisily knock on the door of an elderly woman who has been chosen as the target of folk satire, calling her by name and shaming her.

I tak w Marche we Włoszech grupy chłopców głośno pukają do drzwi starszej kobiety, która została wybrana na cel ludowej satyry, wyzywając ją po imieniu i zawstydzając.

They carry a doll with them, dressed in such a way that it resembles the unfortunate victim. The doll is then sawn in half in front of the victim’s house „amidst the revelry and jokes”.

Niosą ze sobą lalkę, ubraną tak, aby przypominała nieszczęsną ofiarę. Następnie lalkę przecina się na pół przed domem ofiary „wśród hulanek i żartów”.

In Berry, France, on Mid-Lent Wednesday, 10 to 12 year old children roam the streets. With wooden sabers in their hands, they chase old women if they meet them and even try to break into houses where they know an old woman lives.

W Berry we Francji w środę w środku Wielkiego Postu dzieci w wieku od 10 do 12 lat włóczą się po ulicach. Z drewnianymi szablami w rękach gonią starsze kobiety, jeśli je spotkają, a nawet próbują włamać się do domów, w których wiedzą, że mieszka stara kobieta.

Then they knead the image of the old woman out of clay and cut it into pieces with their wooden sabers, which they then throw into the nearby river.

Następnie lepią wizerunek staruszki z gliny i drewnianymi szablami rozcinają go na kawałki, które potem wrzucają do pobliskiej rzeki.

In the Gers region of Southern France, a song was sung before Shrove Tuesday: „Aux jeunes il faut des souliers, aux vieilles des coups de pied” (Young people need shoes, old people need kicks)…”

W regionie Gers na południu Francji przed Shrove Tuesday śpiewano piosenkę: „Aux jeunes il faut des souliers, aux vieilles des coups de pied” (Młodzi ludzie potrzebują butów, starzy kopniaków)…”

The song has several such shameful couplets, each of which is followed by the refrain: „On scier a les vieilles, cette année, on sciera les vieilles!” (We saw the old ones, this year, we will saw the old ones!)

W piosence jest kilka takich haniebnych kupletów, po których następuje refren: „On scier a les vieilles, cette année, on sciera les vieilles!” (Widzieliśmy staruchę, w tym roku zobaczymy staruchę!)

In Barcelona, on Mid-Lent Sunday, groups of boys walk through the streets carrying a saw and a log. They sing that they are looking for the oldest woman in the city, so that they can saw her in two. At last they act as if they have found her and saw the log in two.

W Barcelonie w niedzielę środkową Wielkiego Postu ulicami przechadzają się grupy chłopców niosących piłę i kłodę. Śpiewają, że szukają najstarszej kobiety w mieście, aby ją zobaczyć, schwytać i przeciąć na pół. Wreszcie zachowują się tak, jakby ją znaleźli i przecinają kłodę na pół.

In Portugal, in the Lisbon, children arm themselves with pots and spoons. They greet every old woman with an infernal roar; they even throw stones behind her. The custom is called „Serra a Velha” (Saw an old woman).

W Portugalii, w Lizbonie, dzieci uzbrajają się w garnki i łyżki. Każdą staruszkę witają piekielnym rykiem; nawet rzucają za nią kamienie. Zwyczaj ten nazywa się „Serra a Velha” (zobaczyłem Staruchę).

Elsewhere they gather in front of the door of the house where they know that an old woman live, and shout that her last hour is approaching, that she should make a will and pray for repentance.

W innym miejscu gromadzą się przed drzwiami domu, w którym wiedzą, że mieszka stara kobieta, i krzyczą, że zbliża się jej ostatnia godzina, aby sporządziła testament i modliła się o pokutę.

One of the boys then starts sawing a large piece of bark, while the others sing in between: „Oh, how long I’ve been sawing, but I don’t see sawing! Either the saw is lousy or the old woman has too hard skin.”

Następnie jeden z chłopców zaczyna piłować duży kawałek kory, a pozostali śpiewają w międzyczasie: „Och, jak długo piłuję, ale wyników piłowania nie widzę! Albo piła jest kiepska, albo starucha ma za bardzo twardą skóra.”

In the eastern regions of Portugal, one of the singers represents an old woman who cries and wails, makes ridiculous requests to her neighbors, and in between confesses all her sins and finally imitates dying with a noise while the saw penetrates through the bark.

We wschodnich regionach Portugalii jedna ze śpiewaczek reprezentuje starą kobietę, która płacze i lamentuje, składa absurdalne prośby sąsiadom, a w międzyczasie wyznaje wszystkie swoje grzechy i na koniec imituje z wrzaskiem umieranie, gdy piła przerżnie korę.

In Porto, until recently, every year an effigy of an old woman was carried around town and placed at the door of the oldest woman. Later, they took the effigy to the main square, sawed her there, and finally burned her.

Do niedawna w Porto co roku obnoszono po mieście podobiznę staruchy i umieszczano ją na drzwiach domu najstarszej kobiety. Później wywozili kukłę na rynek, tam ją przepiłowywali, a na koniec palili.

In Napoli the boys cut saws from cloth, whitewashed them with chalk and beat people with them on the back so that they could recognize the saw print on the dress.

W Neapolu chłopcy wycinali z sukna piły, wybielali je kredą i bili ludzi po plecach, tak żeby dało się rozpoznać ślad piły na ubraniu.

In Piedmont (Turin) they sold wooden saws during Lent, later also saws made of chocolate. Boys carried giant lumberjack saws with them and threatened passers-by with them.

W Piemoncie (Turyn) w okresie Wielkiego Postu sprzedawano piły drewniane, później także piły czekoladowe. Chłopcy nosili ze sobą gigantyczne piły drwalskie i grozili nimi przechodniom.

In Savoy, in Saint-Jean-de-Maurienne, they used to cut large saws out of paper and hang them on the people’s backs ; they were called „rosses-vieilles” (worthless old women). Also in Switzerland, on Shrove Tuesday, children play with wooden saws.

W Sabaudii, w Saint-Jean-de-Maurienne, wycinano z papieru duże piły i zawieszano je ludziom na plecach; nazywano je „rosses-vieilles” (bezwartościowe staruchy). Również w Szwajcarii, w ostatni wtorek, dzieci bawią się drewnianymi piłami.

And, just like in Slovenia, in the other above countries the ritual cutting of the old woman finally turned into a prank that people played with kids. They would send them somewhere to watch the cutting of the old woman which never actually took place. And they would miss lunch 🙂.

I podobnie jak w Słowenii, w pozostałych powyższych krajach rytualne przecięcie starej kobiety ostatecznie zamieniło się w żart, którym ludzie bawili się z dziećmi. Wysyłali je gdzieś, żeby obejrzeli cięcie starej kobiety, do którego tak naprawdę nigdy nie doszło i tęsknili za obiadem 🙂.

So what’s this all about? The most common explanation is that people symbolically cut lent (fasting) in half. Remember this article about the seven legged „Old Grandma Lent„?

O co więc w tym wszystkim chodzi? Najczęstszym wyjaśnieniem jest to, że ludzie symbolicznie przecinają post (post) na pół. Pamiętacie ten artykuł o siedmionożnym „Poście Babki”?

Apparently in the past, when it was the fourth Sunday of Lent, the figure was also cut from top to bottom, „as a sign of entering the second half of the Lent”, a custom that gave the figure the name „sa Jaia Serrada„.

Podobno w przeszłości, gdy była to czwarta niedziela Wielkiego Postu, figurę również ścinano od góry do dołu, „na znak wejścia w drugą połowę Wielkiego Postu”, co według zwyczaju nadawało figurce imię „sa Jaia Serrada”. „.

Niko Kuret uses this to conclude that the old woman sawn during mid lent is a representation of the lent itself But why would lent be personified as an old woman? But where does all the hatred of that old woman comes from, which even leads to symbolic executions?

Niko Kuret na tej podstawie wyciąga wniosek, że stara kobieta widziana w połowie Wielkiego Postu jest przedstawieniem samego Wielkiego Postu. Dlaczego jednak post miałby być personifikowany jako stara kobieta? A też skąd bierze się cała nienawiść do tej starej kobiety, która prowadzi nawet do symbolicznych egzekucji?

Apparently, according to Niko Kuret, this comes from the hatred people felt towards the custom of lent which was imposed on them by the Catholic Church, and all the hatred was was actually concealed anti church sentiment…

Najwyraźniej, według Niko Kureta, wynika to z nienawiści, jaką ludzie żywili do zwyczaju Wielkiego Postu, który został im narzucony przez Kościół katolicki, a cała ta nienawiść była w rzeczywistości ukrytymi nastrojami antykościelnymi…

Eeee…I doubt this is it…

Eeee… wątpię, żeby to było to…

The first explanation for this strange custom was proposed by W. Mannhardt in his 1874 „Wald Und Feldkulte Der Baumkultus Der Germanen Und Ihrer Nachbarstämme” where he tried to fit the sawing of the old woman into his theory about vegetation demons.  The sawing of the the old woman was to him the destruction of the vegetation demon of the previous year, i.e. a ritual of a primitive agrarian society.

Pierwsze sensowne wyjaśnienie tego dziwnego zwyczaju zaproponował W. Mannhardt w swoim dziele „Wald Und Feldkulte Der Baumkultus Der Germanen Und Ihrer Nachbarstämme”, w którym próbował dopasować piłowanie staruchy do swojej teorii o demonach/duchach roślinności. Piłowanie starej kobiety było dla niego zniszczeniem demona roślinności z poprzedniego roku, czyli rytuałem prymitywnego społeczeństwa rolniczego.

The vegetation demon is sentenced to death, and then killed — sawn, burned, hanged, buried, thrown into the water. Mannhardt does not say where the origin of the custom of the old woman being sawn originates.

Demon wegetacji zostaje skazany na śmierć, a następnie zabity – przepiłowany, spalony, powieszony, zakopany, wrzucony do wody. Mannhardt nie podaje, skąd wziął się zwyczaj piłowania staruchy.

He does wonder if, considering the North-Western Mediterranean distribution of the custom, the custom has a possible Roman origin. The fact that „winter” is a feminine noun could be a clue pointing at that direction.

Zastanawia się, czy biorąc pod uwagę rozmieszczenie tego zwyczaju w północno-zachodniej części Morza Śródziemnego, zwyczaj ten ma możliwe pochodzenie rzymskie. Fakt, że „zima” jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, może być wskazówką na ten kierunek.

But unfortunately we don’t find any traces of any ritual killing of female representation of winter in Ancient Rome. Apart from maybe Anna Perenna, known from Ovid.

Niestety, w starożytnym Rzymie nie znaleźliśmy żadnych śladów rytualnego zabijania kobiecych reprezentacji zimy. Może poza Anną Perenną, znaną z Owidiusza.

Romans wrote that Anna Perenna was celebrated by the plebs, who made offerings to her so „that the circle of the year may be completed happily”. On the 15th of March, beginning of the new agricultural year, her statue was ceremonially thrown into the Tiber river during.

Rzymianie pisali, że plebs celebrował Annę Perennę, składając jej ofiary, „aby szczęśliwie dopełnił się krąg roku”. 15 marca, na początku nowego roku rolniczego, podczas uroczystego wrzucenia jej podobizny do Tybru.

So she could have been a representation of the „old year”, but really, I wonder if she alone could have been a source of all the „killing of the old woman” rituals, which all took place at the end of winter, beginning of spring, which is when Lent takes place.

Mogła więc być reprezentacją „starego roku”, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy ona sama mogła być źródłem wszystkich rytuałów „zabijania staruchy”, które miały miejsce pod koniec zimy, zaczynając od wiosny, czyli okresu Wielkiego Postu.

We find these rituals not just in Mediterranean, but also in Slavic countries, where people actually preserved the original meaning of this ritual: killing of winter, who was represented as the old hag, the winter earth, known as Morana (the one who kills) and Marzana (the one who freezes).

Rytuały te spotykamy nie tylko w krajach śródziemnomorskich, ale także w krajach słowiańskich, gdzie ludzie faktycznie zachowali pierwotne znaczenie tego rytuału: zabijanie zimy, którą przedstawiano jako starą wiedźmę, Zimową Zmarzła Ziemię, znaną jako Morana (ta, która zabija ) i Marzana (ta, która zamraża).

And during the Lent, her effigies are carried around, burned (heating up of the earth) and then thrown into running water (snow melt resulting from heating up of the earth)…I talked about this in my posts „To kill a witch” and „Gryla„…

A w czasie Wielkiego Postu jej kukły są przenoszone, spalane (nagrzewanie ziemi), a następnie wrzucane do bieżącej wody (topnienie śniegu w wyniku nagrzewania się ziemi)… Mówiłem o tym w swoich postach „Zabić Wiedźmę” i „Gryla”…

The snowmelt is in the sawing of the old woman ritual represented by the blood of the sawn old woman, and by the custom of sawing the effigy on bridges and throwing the sawn halves of the effigy into running water…

Topnienie śniegu wzmaga rytuał piłowania staruchy, gdzie wody życia reprezentowane są przez krew rozcinanej starej kobiety, oraz na zwyczaj piłowania wizerunku na mostach i wrzucania przepiłowanych połówek kukły do ​​bieżącej wody...

Interestingly, K. Wlislocki reports on the sawing of grandmother among the „Gypsies” in Germany in his 1891 „Volksglaube und religioser Brauch der Zigeuner„.

Co ciekawe, o przepiłowaniu babki wśród „Cyganów” w Niemczech donosi K. Wlisłocki w swoim „Volksglaube und religioser Brauch der Zigeuner” z 1891 roku.

He says that „they made the old woman out of straw and first beat her with sticks on Palm Sunday, after which the undressed boy and girl sawed her, burned her, and threw the ashes into the water”.

Mówi, że: „zrobili staruchę ze słomy i najpierw w Niedzielę Palmową bili ją kijami, po czym rozebrany chłopiec i dziewczynka przepiłowywali ją, spalali, a popiół wrzucali do wody”.

He also says that „the ritual was performed in honor of the „shadow queen”, a demon who torments people (gypsies) during the winter months with hunger, disease and death, disappears in the spring and returns with the winter”.

Mówi też, że „rytuał został odprawiony na cześć «królowej cieni», demona, który w miesiącach zimowych dręczy ludzi (Cyganów) głodem, chorobami i śmiercią, znika wiosną i powraca zimą”.

This is why on the Original Slovenian depiction of the ritual killing of winter, you see one group of people standing next to the head (start of winter) who are all despairing, and the other group of people standing next to the legs (end of winter) who are all rejoicing…”

To dlatego na oryginalnym słoweńskim przedstawieniu rytualnego zabijania w zimie widać jedną grupę ludzi stojących obok głowy (początek zimy), którzy są zrozpaczeni, oraz drugą grupę ludzi stojących obok nóg (koniec zimy i zimna), którzy wszyscy się cieszą…”

One of the reason why the old hag is cut, like the firewood, is because firewood is prepared in the autumn to last until spring…By the end of winter, almost all firewood is spent, and this is another way to symbolically depict the end of winter…Or at least a hope for its end.

Jednym z powodów, dla których przecina się starą wiedźmę, podobnie jak drewno na opał, jest to, że drewno opałowe jest przygotowywane jesienią, aby wystarczyło do wiosny… Pod koniec zimy prawie całe drewno opałowe jest wypalane, co jest kolejnym sposobem symbolicznego przedstawienia końca zimy… a przynajmniej symbolizuje nadzieję na jej koniec.

The meaning of this ritual cutting of the old hag is the same as the meaning of the milling of the old hag, also recorded in Slovenia and depicted on another old beehive panel…By the end of winter, the grain stores are getting empty…

Znaczenie tego rytualnego cięcia starej wiedźmy jest takie samo, jak znaczenie mielenia starej wiedźmy, również odnotowane w Słowenii i przedstawione na innym starym olicowaniu ula… Pod koniec zimy magazyny zboża pustoszeją

„Bablji mlin”, meaning „Granny’s mill” scene, Slovenia. An old hag is being milled, and thus transformed, into a young maiden. Winter being transformed into Spring…I talked about this in my post „Babji mlin„…

„Bablji mlin”, czyli scena „babcinego młyna”, Słowenia. Stara wiedźma jest mielona i w ten sposób przekształcana w młodą pannę. Zima zamienia się w wiosnę… Mówiłem o tym w moim poście „Babji mlin”

Interestingly, in this version, it’s Krampus, anthropomorphised ibex goat, symbol of winter, that does the milling…I talked about this in my post „Krampus„…BTW, this link between the end of grain and and of winter is spelled out in this Eastern Slavic ritual song was sang by young unmarried women as part of „calling the spring” rituals

Co ciekawe, w tej wersji mieleniem zajmuje się Krampus, antropomorfizacja koziorożca, symbolu zimy… Mówiłem o tym w poście „Krampus”Przy okazji, ten związek między wyczerpaniem zapasów zboża a zimą jest ukazany w tej wschodniosłowiańskiej pieśni rytualnej, śpiewanej przez młode niezamężne kobiety w ramach rytuałów „przywoływania wiosny”:

Larks, larks, fly away

Take the winter cold away

Bring us spring on your way

We are tired of winter

All our bread she has eaten

 

Skowronki, skowronki, odlatujcie

Zabierzcie zimowy chłód

Przynieście nam wiosnę ze swojej drogi

Jesteśmy zmęczeni zimą

Zjadła cały nasz chleb

I talked about it in my post „Inviting spring„…

Mówiłem o tym w poście „Zapraszanie wiosny”…

We have an obscure version of this ritual in Scotland too, in a Gaelic folk song „The old woman of mill dust”. I talked about this in this post.

W Szkocji mamy również niejasną wersję tego rytuału, w gaelickiej pieśni ludowej „Stara kobieta z młyńskiego pyłu”. Mówiłem o tym w tym poście.

 

That the sawing of the old woman is indeed killing of winter can be seen from the fact that in some areas of Italy the effigy of the old woman was filled with fruit and nuts, which were released (grow, become available) when the old woman (winter) gets killed (ends)…

O tym, że piłowanie starej kobiety jest rzeczywiście Zabijaniem Zimy, można przekonać się z faktu, że w niektórych rejonach Włoch wizerunek starej kobiety był wypełniony owocami i orzechami, które zostją z jej wnętrzności wypuszczone (rosną, stają się dostępne), gdy stara kobieta (zima) zostaje zabita (kończy się)…

And the reason why this is done in the middle of Lent is because Lent marks the end of winter and beginning of spring…When all the firewood, grain and other food is almost all used up, and it’s the last time for the winter to end…Which is why all these magic rituals are performed: to help bring the end (death) of winter (ugly old hag)…

A powodem tego jest to, że dzieje się to w środku Wielkiego Postu, ponieważ Wielki Post oznacza koniec zimy i początek wiosny… Kiedy prawie całe drewno opałowe, zboże i inna żywność są już niemal zużyte i jest to ostatni czas na to żeby zima dobiegła końca…I dlatego odprawiane są wszystkie te magiczne rytuały: aby pomóc sprowadzić koniec (śmierć) zimy (brzydkiej starej wiedźmy)…

So that’s that. I don’t think that the root of the „sawing of the old hag” custom is Roman. I think it is part of the pre Roman, possibly Europe wide agricultural ritual for marking the end (death) of winter (old hag)…

To tyle. Nie sądzę, żeby rytuał „piłowania starej wiedźmy” miał korzenie rzymskie. Myślę, że jest to część przedrzymskiego, prawdopodobnie ogólnoeuropejskiego rytuału rolniczego upamiętniającego koniec (śmierć) zimy (stara wiedźma)…

It just so happens (again, no idea why), that the actual explanation of the custom is preserved the best in Slavic folklore…Maybe Slavs are just extremely culturally conservative.

Tak się składa (znowu nie mam pojęcia dlaczego), że faktyczne wyjaśnienie tego zwyczaju najlepiej zachowało się w folklorze słowiańskim… Może Słowianie są po prostu wyjątkowo konserwatywni kulturowo.

What do you think? Do you have any info about this or similar custom from any other country?
Co myślisz? Czy macie jakieś informacje na temat tego lub podobnego zwyczaju z innego kraju?
Podziel się!