OEC: To kill a witch (Zabić Wiedźmę)!; 2. Painted eggs from Knossos (Malowane jaja z Knossos)

To kill a witch (Zabić czarownicę)

„Everyone knows that an ordinary bullet can’t kill a witch. If you want to kill a witch, load the rifle with 3 grains of wheat and a bit of Easter beeswax candle”…

„Wszyscy wiedzą, że zwykła kula nie może zabić wiedźmy. Jeśli chcesz zabić wiedźmę (czarownicę), załaduj karabin 3 ziarnami pszenicy i odrobiną wielkanocnej świecy z wosku pszczelego” …

 

This Serbian folk belief is very very interesting and contains in itself a lot of encoded information…

In the past in Serbia witches were actually respected and seen as protectors of community and preservers of sacred medical and magic knowledge.

Serbska wiara ludowa jest bardzo interesująca i zawiera w sobie wiele zakodowanych informacji …

W przeszłości w Serbii szanowano wiedźmy (czarownice) i uważano je za obrończynie społeczności i obrończynie świętej wiedzy medycznej i magicznej.

I talked abut this in two of my posts: „The skilful one” and „Wrach„.

If witch-hunt was not a common theme in Serbian folklore, who is the witch who is being killed in this folk belief? Well the same one which is being killed every year in all Slavic lands: Marzana, Morana, The Goddess of Death, The Hag, The Witch, Winter Earth…

The Climatic Spring starts at the beginning of February. As part of the End of Winter – Beginning of Spring celebrations, Slavs make effigies of Morana/Marzana, The Goddess of Death, Winter Earth, and parade them through villages…

Mówiłem o tym w dwóch moich postach: „Sprawny” i „Wrach”.

Jeśli polowanie na czarownice nie było częstym tematem w serbskim folklorze, to kim jest magiczna postać zabijana w tych obrzędach ludowej wiary? Cóż, to ta sama postać, która co roku ginie we wszystkich słowiańskich krainach: Marzana, Morana, Bogini Śmierci, Wiedźma, Czarownica, Zimowa Ziemia …

Wiosna Klimatyczna rozpoczyna się na początku lutego. W ramach obchodów końca zimy – początku wiosny Słowianie przedstawiają wizerunki Morany / Marzany, Bogini śmierci, Zimowej Ziemi i chodzą z nimi w orszakach po wioskach …

These effigies are then burned, or drowned in flowing water, or both (to be sure to be sure) symbolising warming of the earth and melting of snow. The departure of winter and the arrival of spring…

Te wizerunki są następnie spalane lub topione w płynącej wodzie, lub traktowane na oba te sposoby (dla pewności), a akt ten symbolizuje ocieplenie ziemi i topnienie śniegu. Odejście zimy i nadejście wiosny …

Christians at the same time celebrate the beginning of Lent, so eventually these beginning of Spring celebrations became beginning of Lent celebrations…But for Slavs the purpose of the celebration stayed the same: Kill the Witch of Winter…

That the witch which is killed is Winter, can be seen from the ammunition recommended for killing it: three grains of wheat and Easter candle beeswax…I will first talk about grains of wheat.

Most grain cultivated by the farmers today belongs to the so called „winter grain”. This grain is sown in October-November and is harvested in June-July. It has high yields, thin husks, short bristles and is resistant to low temperatures…

Chrześcijanie jednocześnie świętują początek Wielkiego Postu, więc w końcu te wiosenne uroczystości stały się początkiem Wielkiego Postu … Ale dla Słowian cel obchodów pozostał ten sam: zabij Zimę, Wiedźmę Zimy, Upostaciowanie Zimy …

O tym, że postać, która jest zabijana to Zima, świadczy używana do tego celu amunicja: trzy ziarna pszenicy i wielkanocny wosk pszczeli … Najpierw opowiem o ziarnach pszenicy.

Większość zbóż uprawianych dziś przez rolników należy do tak zwanego „zboża ozimego”. Ziarno to wysiewa się w październiku-listopadzie i zbiera w czerwcu-lipcu. Ma wysoką wydajność, cienkie łupiny, krótkie włosie i jest odporne na niskie temperatury …

But in the past it wasn’t like this. Most grain cultivated by our ancient ancestors was the so calls „spring grain”. This grain is sown in February-March and is harvested in July-August. It has lower yields, thick husks, long bristles and is resistant to high temperatures.

Ale w przeszłości tak nie było. Większość zbóż uprawianych przez naszych starożytnych przodków to tak zwane „ziarno jare”. Ziarno to wysiewa się w lutym-marcu, a zbiera się w lipcu-sierpniu. Ma niższe plony, grube łupiny, długie włosie i jest odporne na wysokie temperatury.

The spring grains are the original old grains of the first farmers. They grew better in poor quality soil. They were resistant to diseases and were very good in completing with weeds for nutrients. Basically much better suited for primitive agriculture… As can be seen from this next chart is from the book „Local, intensive and diverse?: Early farmers and plant economy in the North-East of the Iberian Peninsula (5500-2300 cal BC)” by Ferran Antolín.

Ziarna jare są oryginalnymi starymi ziarnami pierwszych rolników. Rosły lepiej na glebie niskiej jakości. Były odporne na choroby i bardzo dobrze dopełniały się jeśli idzie o składniki odżywcze czerpane z gleby z chwastami. Zasadniczo znacznie lepiej nadaje się ono do prymitywnego rolnictwa … Jak widać z następnej tabeli z książki Wcześni rolnicy i gospodarka roślinami w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego (5500-2300 cal pne )autor: Ferran Antolín, jest to odmiana „lokalna, intensywna i różnorodna”:

In my post about Early Neolithic Starčevo culture site Blagotin, I talked about how Serbia seems to have been the place where first farmers from Anatolia learned how to grow grain in continental climate of Europe. Pic: clay grain seeds from Blagotin temple.

W moim poście o wczesnoneolitycznym osadnictwie kultury Starčevo Blagotin opowiedziałem o tym, jak wydaje się, że Serbia była miejscem, w którym pierwsi rolnicy z Anatolii nauczyli się uprawiać zboże w klimacie kontynentalnym Europy. Zdjęcie: nasiona i ziarna z gliny ze świątyni Blagotin.

Serbia is full of alluvial plains formed along rivers, which are flooded every year, and are ideal for primitive agriculture. And the schedule of annual floods which replenish nutrient on these Serbian floodplains favours spring grains.

Serbia jest pełna aluwialnych równin utworzonych wzdłuż rzek, które są co roku zalewane i są idealne dla prymitywnego rolnictwa. A harmonogram corocznych powodzi, które uzupełniają składniki odżywcze na tych serbskich obszarach zalewowych, sprzyja siewom ziarna na wiosnę.

In „Farming regimes in Neolithic Europe: gardening with cows and other models” by Valasia Isaakidou, we can read that:

Sherratt and Kruk rejected slash-and-burn cultivation for Early Neolithic temperate Europe, partly because of growing evidence that early (LBK) settlements (as opposed to individual houses) were much long-lived and partly because concentration of habitation along rivers removed both the opportunity (scope for repeated clearance) and need (rapid depletion of soil fertility) for such a farming regime (Sherratt 1980, 315–16). As well as expanding the geographical scope of the fl oodplain cultivation model, Sherratt also now elaborated on how it would have worked. Annual flooding in late winter-early spring replenished nutrients and water supply. As the ‘self-cultivating’ soils dried out, cracking promoted aeration and seeds were spring-sown by broadcasting in the cracks, rendering digging to plant and cover the seed redundant. Labour-intensive weeding, manuring, digging, and even initial forest clearance would have been unnecessary.

W „Reżimach rolniczych w neolitycznej Europie: uprawa, z krowami i innymi modelami” Valasii Isaakidou możemy przeczytać, że:

„Sherratt i Kruk odrzucili możliwość uprawy typu slash-and-burn we wczesnym neolicie w strefie umiarkowanej Europy, częściowo z powodu coraz liczniejszych dowodów na to, że wczesne (LBK) osadnictwo (w przeciwieństwie do indywidualnych gospodarstw) było znacznie bardziej długotrwałe, oraz dlatego, że koncentracja zamieszkiwania wzdłuż rzek czyni tę uprawę niemożliwą dla takiego reżimu rolniczego, ze względu na powtarzalne wielokrotne wykorzystanie i szybkie wyczerpanie żyzności gleby (Sherratt 1980, 315–16). Oprócz rozszerzenia zasięgu geograficznego modelu uprawy na równinie, Sherratt opracował także schemat jak by to działało. Coroczny wylew późną zimą i wczesną wiosną uzupełniał składniki odżywcze i zasoby wodne. Gdy gleby „samoziarniste” wyschły, pękanie sprzyjało napowietrzaniu, a nasiona wysiewano wiosną przez rozsiewanie w pęknięciach, i okopywanie podczas sadzenia i przykrycie zbędnych nasion. Pracochłonne pielenie, nawożenie, kopanie, a nawet początkowa wycinka lasu byłyby niepotrzebne ”.

Sooooo, right at the moment when Winter (The Witch) gets killed, right at the beginning of Spring, is the time when spring grains are sown…So grains of wheat do seem to kill the Witch…

Taaak, właśnie w momencie, gdy Zima (Zimowa Wiedźma) zostaje zabita, na początku wiosny, jest czas zasiewania ziarna jarego … Więc ziarna pszenicy wydają się zabijać tę Wiedźmę Moru …

In the Balkans, even though spring starts in February, cold weather can last until well into March. Witches are hard to kill. So even though grains of wheat mortally wounded winter, it is Easter (spring equinox) which is when people can start singing „Ding dong the witch is dead”…

Na Bałkanach, choć wiosna zaczyna się w lutym, mroźna pogoda może trwać aż do marca. Czarownice są trudne do zabicia. Więc chociaż ziarna pszenicy śmiertelnie ranią zimę, to Wielkanoc (wiosenna równonoc) to czas, kiedy ludzie mogą zacząć śpiewać „Ding dong, czarownica nie żyje” …

Oh and guess who gets resurrected every Easter? The „bread of life” of course…

Aha i zgadnij, kto zostanie wskrzeszony w każdą Wielkanoc? „Chleb życia” oczywiście…

2.

Painted eggs from Knossos (Malowane jaja z knossos)

This is a fresco from a Minoan palace at Knossos, Crete dated to ca. 1700-1525/1500 B.C. It depicts two Chukar partridges during their mating ritual. On the ground around them are painted partridge eggs…

Jest to fresk z minojskiego pałacu w Knossos na Krecie z ok. 1700-1525 / 1500 p.n.e. Przedstawia dwie kuropatwy chukar* podczas rytuału godowego. Na ziemi wokół nich są malowane jaja kuropatwy …
* (Góropatwa azjatycka, kuropatwa górska [Alectoris chukar] – gatunek ptaka z rodziny kurowatych [Phasianidae]. Gniazduje w południowo-wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie oraz centralnej i wschodniej Azji. Nie jest zagrożony wyginięciem. CB) 
Chukar partridges are the the most common type of partridge in the Eastern Mediterranean. This is a beautiful picture of a mating pair from an amazing „Feathered Photography” blog by Ron Dudley:
Góropatwy są najczęstszym rodzajem kuropatwy we wschodniej części Morza Śródziemnego. To jest piękne zdjęcie pary godowej z niesamowitego bloga Rona Dudleya pt. „Feathered Photography”

Chukars mating season starts in February (beginning of spring) and lasts until May (end of spring). So in Bronze and Iron Age Eastern Mediterranean they were most likely seen as a symbol of spring.

Female chukar partridges lay clutches of up to 15 eggs.

Sezon godowy góropatw/czukarów rozpoczyna się w lutym (początek wiosny) i trwa do maja (koniec wiosny). Tak więc we wschodniej części Morza Śródziemnego w epoce brązu i żelaza były najprawdopodobniej postrzegane jako symbol wiosny.

Samice kuropatwy czukarowej składają szpony do 15 jaj.

Which is why chukar partridges were in Bronze and Iron Age Eastern Mediterranean probably also seen as s symbol of fertility…

That this symbolism of partridges could have existed in Bronze and Iron Age Eastern Mediterranean, can be seen from the fact that we have this symbolic link preserved in Serbian folklore until today. I talked about the link between partridges, spring and fertility in Serbian folklore in my post „Partridge”.

Właśnie dlatego kuropatwy górskie były we wschodniej części Morza Śródziemnego w epoce brązu i żelaza, prawdopodobnie również postrzegane jako symbol płodności …

O tym, że ta symbolika kuropatw mogła istnieć we wschodniej części Morza Śródziemnego w epoce brązu i żelaza, świadczy fakt, że ten symboliczny związek zachował się w serbskim folklorze do dziś. O związku między kuropatwami, wiosną i płodnością w serbskim folklorze mówiłem w swoim poście „Kuropatwa”.

So did Minoans paint chukar eggs? In spring? As a fertility symbol?

Czy minojczycy malowali jajka kuropatw górskich? Wiosną? Jako symbol płodności?

źródło: Old European Culture – Painted eggs from Knossos

Podziel się!