Great Spirit of Turan: Słowiano-aryjskie starożytne szamańskie dzieje w symbolice i znakach Wielkiego Stepu

Słowiano-aryjskie starożytne szamańskie dzieje w symbolice i znakach Wielkiego Stepu

od Furio Muerte

Dla porównania z wczorajszym wpisem od Poli Dec na temat symboliki pogańskich kobiecych słowiańskich i słowiano-aryjskich naszyjników przeniesionej do chrześcijaństwa oraz dla porównania z symboliką Świętowita i innych znaków, choćby z figurek Prillwitzkich.

Sekielki w strojach ludowych znad Bołotoni, Uhorze / Ugorze, dzisiaj H(Un-Garia. Sekkielowie to spadkobiercy podania oraz zwierzęcego boskiego wcielenia Dengi-Tęczy – jej Siedmiobarwnego, Pięcionogiego, Dwuogoniastego Konika-Sekielika, jak też spadkobiercy słynnych Uhorzańsko-Siedmio(g)rodzkich – Plemion Siedmiu Rodów.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Inanna and dove (Inanna i gołąb )

Inanna and dove

©by Goran Pavlovic © by Czesław Białczyński – tłumaczenie

A pottery cup, Syria, dated to 1800-1600 BC. The rounded body tapering to a flat base, with 26 bird heads. Christies auction

Ceramiczny kubek, Syria, datowany na 1800-1600 pne. Zaokrąglony korpus zwężający się do płaskiej podstawy, z 26 ptasimi głowami. Aukcja w Christies…

Wedukacja tv: Tomasz J. Kosiński – STAROŻYTNI SŁOWIANIE – prezentacja Tomasza J. Kosińskiego z cyklu spotkań MISJA WEDUKACJA 2023

Od Poli Dec

To wersja wideo prezentacji Tomasza J. Kosińskiego z cyklu spotkań autorskich MISJA WEDUKACJA 2023 na temat starożytnych Słowian / Wędów / Lęchów, ich pochodzenia, dziedzictwa, języka, wiedzy i wierzeń

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Boaz and Jachin (Boaz i Jakin)

Boaz and Jachin

According to the Bible, Boaz and Jachin were two copper, brass or bronze pillars which stood in the porch of Solomon’s Temple, the first Temple in Jerusalem.

Według Biblii Boaz i Jakin to dwa miedziane, mosiężne lub brązowe filary, które stały w przedsionku Świątyni Salomona, pierwszej świątyni w Jerozolimie.

This 3rd-century (AD) glass bowl depicts Solomon’s Temple. Boaz and Jachin are the detached black pillars shown on either side of the entrance steps.

Ta szklana misa z III wieku (ne) przedstawia Świątynię Salomona. Boaz i Jachin to wolnostojące czarne filary pokazane po obu stronach schodów wejściowych.

The function and the meaning of these two pillars remains a mystery, a mystery that I will try to solve in this post 🙂

Funkcja i znaczenie tych dwóch filarów pozostaje tajemnicą, zagadką, którą postaram się rozwikłać w tym poście 🙂

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

PAP Nauka w Polsce: Próbki DNA ze starożytnej cegły

Próbki DNA ze starożytnej cegły

Od Poli Dec

„Z cegły, liczącej prawie trzy tysiące lat, udało się pobrać fragmenty DNA roślin – informują naukowcy na łamach „Nature Scientific Reports”…

….. Dzięki napisowi na cegle możemy ją stosunkowo precyzyjnie datować. Oznacza to, że cegła służy jako kapsuła czasu, dokumentująca bioróżnorodność” – opisuje współautor artykułu, Troels Arboll z Uniwersytetu Oksfordzkiego (W. Brytania).

…. Zdaniem naukowców metoda może być powszechnie stosowana w celu poznawania specyfiki fauny i flory w odległych czasach. (PAP)”

Ta wykonana z powodzeniem pierwsza tego rodzaju analiza genetyczna oznacza de facto wielki przełom w archeogenetyce. Sama możliwość zebrania kopalnego DNA z przedmiotów pochodzących z odległych epok (prawie 1000 lat p.n.e.) i przebadania tego DNA do identyfikacji rodzajowej roślin i gatunkowej zwierząt oznacza również szansę na głębszą analizę DNA, taką która pozwoli w przyszłości określić z tak wyizolowanych nano-śladów cechy osobnicze DNA – indywidualne cechy DNA danej rośliny, zwierzęcia, a przede wszystkim człowieka. Każda znana nam na Ziemi forma życia komórkowego posiada DNA – teoretycznie więc można je odczytać w całości z pojedynczej zachowanej komórki organizmu.

Jeżeli możliwa jest już dzisiaj identyfikacja archeologicznego / kopalnego DNA roślin i zwierząt jak podano w artykule, to powinna też istnieć możliwość identyfikacji DNA ludzi, którzy zostawili swoje ślady na różnych artefaktach prehistorycznych. Podobne badania prowadzi się współcześnie powszechnie w dochodzeniach kryminalistycznych, gdzie wykorzystuje się dane o DNA w procesach sądowych przy najpoważniejszych przestępstwach zagrożonych najcięższymi wyrokami sądowymi.

 Ktoś powie że ponosi mnie fantazja, ale nie raz już bywało, że pomysły s-f i niepozorne odkrycia stawały się przełomowymi wynalazkami lub otwierały pole dla nowych metod badawczych w nauce. To odkrycie także ma potencjał by okazać się przełomową technologią (jeśli zostanie rozwinięta, uściślona i wykorzystana interdyscyplinarnie z użyciem AI), która pozwoli wykonać badania DNA w tych kulturach, które stosowały CIAŁOPALENIE. Zebranie ludzkiego DNA z artefaktów tych kultur, przy należytym jego zabezpieczeniu od początku, od odkopania takiego obiektu do jego przebadania mikroskopowego / elektronicznego  pod kątem nano-śladów ludzkiego DNA może mieć kluczowe  zastosowanie w badaniu etnogenezy Słowian i wszystkich innych kultur o pośmiertnym obrządku ciałopalnym. Gdyby takie zabezpieczone nano-ślady biologiczne ludzkiego DNA udało się wykorzystać do określenia haplogrup to mielibyśmy narzędzie o jakim do tej pory nikomu się nawet nie śniło. Kryminalistyka już dzisiaj opanowała metody pobierania i zabezpieczania śladów biologicznych „sprawców” z różnych przedmiotów i powierzchni, z różnych materiałów. Potrafi to uczynić tak aby ślady zebrane nie były zanieczyszczone śladami DNA osób je zbierających. Mikrobiologia z kolei zna metody powielania / namnażania znalezionych fragmentów DNA, aby nadawało się ono ilościowo do analizy porównawczej.

Czytaj dalej

PraŹródła – edukacja, badania, publikacje: UPADEK KONCEPCJI ALLOCHTONICZNEJ

UPADEK KONCEPCJI ALLOCHTONICZNEJ

czyli analiza i komentarz do wyników badań zespołu M. Figlerowicza i I. Stolarka dotyczących genetycznej historii Słowian (na terenie Polski) w pierwszym tysiącleciu n.e.

Czytaj dalej

OEC: Oro

Oro

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

The depiction or the Serbian circular dance „kolo” or „oro” from the 14th century Serbian monastery Lesnovo which is located in today’s Republic of Makedonija…

Obrzęd / Przedstawienie lub serbski taniec kołowy „kolo” lub „oro” z XIV-wiecznego serbskiego klasztoru Lesnovo, który znajduje się na terenie dzisiejszej Republiki Makedonija…
Czytaj dalej