OEC: Goran Pavlovic – Cow and calf ivory (Krowa i Cielę w kości słoniowej)

Cow and calf ivory

©® Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński
Pic by Osama Shukir Muhammed Amin

Decorative carved ivory with a cow suckling her calf and licking its tail among (very stylised) papyrus flowers. Neo-Assyrian, 9th-7th c. BC. Found in Nimrud, Iraq. Currently in the Iraq Museum in Baghdad…

Take a good look at the scene depicted on this ivory…

Ozdobna rzeźbiona kość słoniowa z krową karmiącą cielę i liżącą jego ogon wśród (bardzo stylizowanych) kwiatów papirusu. neoasyryjska, IX-VII w. PNE. Znaleziona w Nimrud w Iraku. Obecnie w Muzeum Iraku w Bagdadzie…

Przyjrzyj się dobrze scenie przedstawionej na tej kości słoniowej…

Okiem Vrana (Tomasz Markuszewski): Pallada & Hram, Heram, Erem-Eram, Herma (Therma-Derma), Arka-dia, Arta, War, Twierdza – Przedselenickie Królestwo Północy (listopad 2021)

Pallada & Hram, Heram, erem-eram, Herma (Therma-Derma), Arka-dia, Arta, War, Twierdza – Przedselenickie Królestwo Północy

Na początek o podobieństwach słów, jak mamy król <-> królestwo, książę <-> księstwo, wojewoda <-> województwo, tak należałoby oczekiwać nawy państwa rządzonego przez Mędrców, i mamy scytyjski kraj Magog (Magów), ale też Pallada znaczy mądrość (Pallas Atena), analogicznie (z)Ofion (ophion) <-> (sophia-mądrość), tak jak Hellada jest ziemią Helenów, tak Pallada powinna być ziemią Mędrców, mamy też nazwę włoską wysokiego urzędnika „paladino„, czy nazwę wzgórza czy terytorium w Rzymie Palatynat, która to nazwa dowodzi, że nie jest to słowo greckie, nazwa ta podobna jest do nazwy Polski <-> DekaPolimu, do tego czasu raczej odnoszą się słowa Kadłubka o rządach 12 wojewodów, tyle, że faktycznie było ich dziesięciu Dekaineus<->Dekaj (Dekajłło) i byli to Mędrcy (Mądrzak<->Madżak).

Czytaj dalej

Agnieszka Ławicka, Anna Fedak – Etnografia Lubelszczyzny – Ludowa wizja stworzenia świata

Ludowa wizja stworzenia świata

Jerzy Przybył © Księga Tura

W porównaniu z np. Słowiańszczyzną wschodnią polska kultura dysponuje małą ilością materiałów na temat ludowej wersji kosmo i antropogenezy. Prawdopodobnie wynikało to stąd, że pod koniec XIX w. dość powszechnie wśród społeczności chłopskich występowały mity i wierzenia będące replikami kosmogonii judeochrześcijańskiej. Mimo niewielkiej ilości rodzimych mitów, m.in. z terenu Lubelszczyzny, wszystkie posiadają standardową fabułę i schemat. Przed stworzeniem świata istniał praocean oraz Bóg i Diabeł, który niekiedy był istotą równowieczną z Bogiem, choć częściej uważano go za zbuntowanego anioła mimo, że bunt sytuowany musiał być przed stworzeniem świata.

  Czytaj dalej

Racjonalista.pl: Archaiczne języki i nazwy starożytnych krain – Joanna Żak-Bucholc (2003)

Archaiczne języki i nazwy starożytnych krain

Używamy swobodnie nazw odnoszących się do czterech najstarszych cywilizacji starożytnych, ale raczej rzadko lub wcale zastanawiamy się nad tym, że są one niemal wszystkie spuścizną grecką, jakie zaś nazwy bywały nadawane przez ówczesnych ludzi własnym i sąsiednim krajom — przeważnie nie mamy pojęcia. A przecież zachowały się w pismach, które pozostawili po sobie Sumerowie, Akadowie, Egipcjanie… Warto się nad nimi zastanowić nawet nie tyle dla nich samych, co dla całego kontekstu, który z tego wyniknie – nazwa wszak zawsze jest znacząca i wiele może powiedzieć o kulturze ludu, który się nią posługuje, a także o pewnych archaicznych związkach widocznych na przykład w zachowanych prastarych rdzeniach wyrazowych. Wyprawa w głąb języka jest często jednocześnie wyprawą archeologiczną. Sprawa jest dość skomplikowana — zatem — do rzeczy.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – White tailed eagle from Witaszkowo (Bielik z Witaszkowa)

White tailed eagle from Witaszkowo

Autor Goran Pavlovic © © tłumaczenie i komentarz Czesław Białczyński

Gold plaque depicting an eagle eating a fish…From „Livius.org„…

The plaque is (apparently) part of the Witaszkowo (Vettersfelde) Treasure, a sensational Scythian hoard of gold objects found in Northern Poland, with seriously cool animal calendar markers decorations…

Złota tablica przedstawiająca orła jedzącego rybę… Z „Livius.org”…

Tablica jest (podobno) częścią Skarbu z Witaszkowa (Vettesfelde), rewelacyjnego scytyjskiego skarbca złotych przedmiotów znalezionych w północnej Polsce, z naprawdę fajnymi dekoracyjnymi elementami kalendarzy zwierzęcych…

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Mythical beast from Xian (Mityczna bestia z Xian)

Mythical beast from Xian

Autor Goran Pavlovic © © tłumaczenie oraz komentarz Czesław Białczyński
Last week, I was minding my own business, researching climate in Anatolia, when this flashed before my eyes on twitter: Mythical beast, stag with eagle’s head, and ten further eagle heads in the antlers. 4th-3rd century BC. Nalinggaotu, Shenmu County, Xi’an, China…
W zeszłym tygodniu zająłem się własnymi sprawami, badając klimat w Anatolii, kiedy na twitterze mignęło mi przed oczami: Mityczna bestia, jeleń z głową orła i dziesięć kolejnych głów orłów w rogach. IV-III wiek p.n.e. Nalinggaotu, okręg Shenmu, Xi’an, Chiny…

OEC: Goran Pavlovic – Belenos?

Belenos?

tekst Goran Pavlovic © ©tłumaczenie Czesław Białczyński
Another puzzle from the Vače Situla, an ornamented Early Iron Age (5th c. BC) Illyrian ritual vessel (situla) found in Slovenia.
Kolejna zagadka z Vače Situla, zdobionego iliryjskiego naczynia rytualnego (situla) z wczesnej epoki żelaza (V w. p.n.e.) znalezionego w Słowenii.

OEC: Goran Pavlovic – Neolithic massacre (Neolityczna masakra)

Neolithic massacre

tekst Goran Pavlovic © ©tłumaczenie Czesław Białczyński

The other day I came across the article entitled: „Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave„. It talks about the discovery of a very strange grave, during the 2011 archaeological excavations conducted on site 3 in Koszyce, Poland.

Któregoś dnia natknąłem się na artykuł zatytułowany: „Wyjaśnienie zagadki przodków, pokrewieństwa i przemocy w masowym grobie z późnego neolitu”. Opowiada on o odkryciu bardzo dziwnego grobu podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w 2011 roku na stanowisku nr 3 w Koszycach w Polsce.