OEC: Goran Pavlovic – Cow and calf ivory (Krowa i Cielę w kości słoniowej)

Cow and calf ivory

©® Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński
Pic by Osama Shukir Muhammed Amin

Decorative carved ivory with a cow suckling her calf and licking its tail among (very stylised) papyrus flowers. Neo-Assyrian, 9th-7th c. BC. Found in Nimrud, Iraq. Currently in the Iraq Museum in Baghdad…

Take a good look at the scene depicted on this ivory…

Ozdobna rzeźbiona kość słoniowa z krową karmiącą cielę i liżącą jego ogon wśród (bardzo stylizowanych) kwiatów papirusu. neoasyryjska, IX-VII w. PNE. Znaleziona w Nimrud w Iraku. Obecnie w Muzeum Iraku w Bagdadzie…

Przyjrzyj się dobrze scenie przedstawionej na tej kości słoniowej…

Now have a look at this: Another decorative carved ivory with a cow suckling her calf and licking its tail among (much less stylised) papyrus flowers.  No idea where it was found. Currently in the Ashmolean museum, Oxford and apparently „it was probably carved in Syria, 850–700BC”
A teraz spójrz na to: Kolejna ozdobna rzeźbiona kość słoniowa z ssącym Cielęciem i liżącą jego ogon Krową wśród (o wiele mniej stylizowanych) kwiatów papirusu. Nie mam pojęcia, gdzie ją znaleziono. Obecnie w muzeum Ashmolean w Oksfordzie i najwyraźniej „była prawdopodobnie wyrzeźbiona w Syrii, 850-700 pne”
Pic: Ashmolean museum

It must have been a very popular theme at the time…Cause while wondering through Mesopotamian section in the Louvre museum last weekend, I came across three Neo Assyrian ivory plaques, all found in Arslan Tash, all dated 800-700BC and all depicting the same scene: A cow suckling her calf…

W tamtym czasie musiał to być bardzo popularny temat… Bo podczas przeczesywania sekcji mezopotamskiej w Luwrze w zeszły weekend natknąłem się na trzy neoasyryjskie tablice z kości słoniowej, wszystkie znalezione w Arslan Tash, wszystkie datowane na 800-700 pne i wszystkie przedstawiające tę samą scenę: Krowa i ssące ją Cielę…

Pic: Louvre museum
Pic: Louvre museum

Pic: Louvre museum

Why? Well, one possible explanation could be this: These objects are not (only) decorative…

Czemu? Cóż, jedno z możliwych wyjaśnień mogłoby brzmieć: te przedmioty nie są (tylko) dekoracyjne…

Well they wouldn’t have been if they were made in Ancient Egypt…There, papyrus flowers were sacred plants of the Egyptian mother goddess Hathor…Sacred mother goddess Hathor…Celestial Cow goddess Hathor…Who is often depicted emerging from the flowering papyrus thickets…

Cóż, nie byłyby, gdyby zostały zrobione w starożytnym Egipcie… Tam kwiaty papirusu były świętymi roślinami egipskiej bogini matki Hathor… Świętej bogini matki Hathor… bogini niebiańskich krów Hathor… Która jest często przedstawiana jako wyłaniająca się z kwitnących zarośli papirusowych…

To understand why papyrus was sacred to Hathor, we need to look at the association of Hathor with Mehet-Weret, another „Celestial Cow goddess” whose name means „Great Flood” and who was thought to bring the inundation of the Nile River which fertilised the land…

Aby zrozumieć, dlaczego papirus był świętą rośłiną Hathor, musimy przyjrzeć się powiązaniu Hathor z Mehet-Weret, inną „boginią niebiańskich krów”, której imię oznacza „Wielki Potop” i która, jak sądzono, powodowała wylewy Nilu, który użyźniał Ziemię…

Mehet-Weret, had no independent cult of her own. It is presumed that Hathor absorbed most of her attributes as early as the Old Kingdom, as many references of the two as identical are found in Pyramid and Coffin Texts…

Mehet-Weret nie miała własnego niezależnego kultu. Przypuszcza się, że Hathor wchłonęła większość jej atrybutów już w Starym Królestwie, tyle samo wzmianek o nich można znaleźć w Tekstach Piramidy i Pogrzebowych…

Now Mehet-Weret is goddess who causes the annual Nile River flood. The flooding of the Nile is the result of the yearly monsoon Mar/Apr and Jul/Aug causing enormous precipitations on the Ethiopian Highlands…

Zatem Mehet-Weret stała się boginią, która powoduje coroczny wylew Nilu. Wylewy Nilu są wynikiem corocznych monsunów w marcu/kwietniu i lipcu/sierpniu, które powodują ogromne opady na wyżynach etiopskich…

This rain causes the nile water flow rate and water level to start rising from May/Jun

Deszcz ten powoduje, że natężenie przepływu wody w Nilu i poziom wody zaczynają się podnosić od maja/czerwca

And interestingly, the period (Apr/May), right before the Nile water level begins to rise, is marked by a bull animal calendar marker…And has been in Eurasia and North Africa since Neolithic…Animal calendar marker which we today know as Taurus zodiac sign…

Co ciekawe, okres (kwiecień/maj), tuż przed rozpoczęciem podnoszenia się poziomu wody Nilu, jest oznaczony kalendarzowo jako okres byka… I tak było w Eurazji i Afryce Północnej od czasów neolitu… To Kalendarz Zwierzęcy, który my dziś znany jako Znaki Zodiaku, a wśród nich jest i Byk / Tur (thaurus – CB)…

But which has nothing to do with stars…This animal calendar marker marks the start of the Eurasian wild cattle calving season. So originally it was a wild cow and calf marker…I talked about this in my post „Ram and bull„…

Ale to nie ma nic wspólnego z gwiazdami… Ten znacznik kalendarza zwierząt wyznacza początek sezonu wycielenia dzikiego bydła w Eurazji. Czyli pierwotnie był to marker faktu biologicznego odpowiedni dla zachowań dzikich krów i cieląt… Mówiłem o tym w moim poście „Baran i byk”…

So Hathor, Mehet-Weret (The Great Flood), arrives during the time when wild cows start giving birth to their calves and start producing milk…Interestingly, Hathor was said to be a „wild cow whose udders were spilling milk on the earth”…

Tak więc Hathor, Mehet-Weret (Wielki Wylew), przybywa w czasie, gdy dzikie krowy zaczynają rodzić swoje cielęta i zaczynają produkować mleko… Co ciekawe, mówiono, że Hathor jest „dziką krową, której wymiona wylewają mleko na Ziemię”…

Oh yeah, Taurus is also the beginning of summer, the season marked with the bull throughout Eurasia and North Africa since Neolithic too…In Egypt that is the season during which the Nile water levels rise until the river floods Jul/Aug…I talked about this in my post „Symbols of the seasons„…

O tak, Byk to także początek lata, sezon naznaczony bykiem w całej Eurazji i Afryce Północnej również od neolitu… W Egipcie jest to sezon, w którym poziom wody Nilu podnosi się, aż rzeka wylewa lipiec/sierpień. .Mówiłam o tym w moim poście „Symbole pór roku”…

[Mówiąc ściśle Byk/Tur to Szczytowanie /Górowanie Wiosny – środkowy miesiąc Wiosny, a w owo górowanie Wiosny następuje przełom ku Latu. Bliźnięta pod koniec wyznaczaja początek lata – 21 czerwca. W cyklu Ukośnego Krzyża więc Górowanie Wiosny uznaje się za „Narodziny Lata”. CB]

Oh and: Hathor arrives carrying sun between her horns…Translation: The half of the year dominated by the sun, starts when the wild cows start calving…In Taurus…

So if the above two ivories were carved by Ancient Egyptian artists, that would explain why the cow and the calf scene wouldn’t have been „only decorative”…I think…But what about papyrus?

Aha i: Hathor przybywa niosąc słońce między rogami… Tłumaczenie: Pół roku zdominowanego przez słońce zaczyna się, gdy dzikie krowy zaczynają się cielić… W Byku…

As I said, papyrus plant was sacred to Hathor.

Jak powiedziałem, Krzew Papirusa był świętą rośliną odpowiadającą Hathor (Bogini Nieba).

The main annual ritual associated with Hathor was the so called „Ritual of Plucking Papyrus for Hathor” which appears to have been an invocation, offering and pacification ritual…

Głównym dorocznym rytuałem związanym z Hathor był tak zwany „Rytuał Zrywania Papirusu dla Hathor”, który wydaje się być rytuałem sławienia, ofiarowania i obłaskawienia…

This is the depiction of the ritual. Goddess Hathot emerges from the papyrus thicket on a sacred boat and is greeted by the woman who offers her papyrus flowers…

To jest zobrazowanie obrzędu. Bogini Hathor wynurza się z papirusowych zarośli na świętej łodzi i jest witana przez kobietę, która ofiarowuje jej „papirusowe kwiaty”…

Apparently: „the ritual has extremely early origins and may have become a ritualised form of the simple act of picking papyrus flowers as votive offerings for the goddess Hathor”…Why papyrus and not some other plant?

Najwyraźniej: „obrzęd ten ma bardzo wczesne początki i mógł stać się zrytualizowaną formą prostego aktu zbierania kwiatów papirusu jako wotum dla bogini Hathor”… Dlaczego papirus, a nie jakaś inna roślina?

Apparently: „papyrus symbolised life, joy and renewal”…Why papyrus and not some other plant?

Podobno „papirus symbolizował życie, radość i odnowę”… Dlaczego symbolizował to papirus, a nie jakaś inna roślina?

The answer can be found in this paper: „Ecology and biomass production of Cyperus papyrus L. on the Nile bank at Damietta, Egypt” by Mamdouh S. Serag…

Odpowiedź można znaleźć w tym artykule: „Ekologia i produkcja biomasy Cyperus papyrus L. na brzegu Nilu w Damietta, Egipt” autorstwa Mamdouha S. Seraga…

In this article you can find this chart…It seems that if you wanted to go plucking papyrus flowers, the best time to do it was during Taurus (April-May), right at the time of the arrival of the the great flood, Mehet-Weret, Hathor…Calving wild cow…

W tym artykule znajdziesz tę tabelę…Wydaje się, że jeśli chciałeś zrywać kwiaty papirusu, to najlepiej było to zrobić w czasie krolowania znaku Byka (kwiecień-maj), dokładnie w momencie nadejścia wielkiej powodzi , Mehet-Weret, Hathor… W cieniu dzikiej krowy…

All of this happens right at the time when the Nile water level start to rise…So flowering of the papyrus plants announces the arrival of Hathor, Mehet-Weret, Great Flood…

I talked about this in my post „Holy cow„…

Wszystko to dzieje się w momencie, gdy poziom wody w Nilu zaczyna się podnosić… Tak więc kwitnienie roślin papirusowych zwiastuje nadejście Hathor, Mehet-Wereta, Wielkiego Wylewu…

Mówiłem o tym w poście „Święta krowa”…

No wonder papyrus flower symbolised life, joy and renewal. No wonder papyrus flowers were sacred to Hathor and were plucked and offered to her as a sacrifice…No wonder papyrus flowers were sacred to the Ancient Egyptians…

Nic dziwnego, że kwiat papirusu symbolizował życie, radość i odnowę. Nic dziwnego, że kwiaty papirusu były świętymi rośłinami Hathor i były zrywane i składane jej w ofierze… Nic dziwnego, że kwiaty papirusu były święte dla starożytnych Egipcjan…

Soooo….The two original carved ivories are calendar markers for Apr/May – when wild cows calve and papyrus plant flowers and Nile water level starts to rise…As I said, a pretty important part of the year in Ancient Egypt…Even more important thing in Ancient Mesopotamia…

Taaaak….Dwie oryginalnie rzeźbione kości słoniowe to element kalendarze na kwiecień/maj – kiedy dzikie krowy cielą się i kwitną kwiaty papirusu, a poziom wody w Nilu zaczyna się podnosić… Jak już powiedziałem, dość ważna część roku w starożytnym Egipcie …Jeszcze ważniejsza sprawa w starożytnej Mezopotamii…

As the sun’s elevation rises, the earth starts to warm…Which cause the snowmelt to start in the mountains North-East from Mesopotamia…

Wraz ze wznoszeniem się słońca ziemia zaczyna się nagrzewać… Co powoduje topnienie śniegu w górach na północny-wschód od Mezopotamii…

Which causes the snowmelt runoff to increase and peak in Apr/May (Taurus 🙂)

Co powoduje, że topnienie śniegu wzrasta i osiąga szczyt w kwietniu/maju (Byk 🙂)

And it is this snowmelt that is the main contributor to the water flow of Tigris and Euphrates…Which also peaks in Apr/May (Taurus)…

I to właśnie ten topniejący śnieg jest głównym czynnikiem wpływającym na przepływ wody Tygrysu i Eufratu… Które również osiągają szczyt w kwietniu/maju (Byk)…

In Mesopotamia the flood was thought to be caused by the god of fresh water and flood Enki who: „stood up full of lust like a rampant bull, lifted his penis, ejaculated and filled the Tigris with flowing water. He was like a wild cow mooing for its young in the wild grass…”

W Mezopotamii uważano, że powódź spowodował bóg świeżej wody i powodzi Enki, który: „wstał pełen żądzy jak szalony byk, podniósł penis, wytrysnął i napełnił płynącą wodą rzekę Tygrys. Był jak dziki turryczący- tokujący podczas godów w dzikiej trawie...”

At the same time „Enki placed in charge of the whole of heaven and earth the hero, the youth Utu (Shamash), the bull standing triumphantly, audaciously, majestically…the great herald in the east of holy An…with a lapis-lazuli beard, rising from the horizon…”

W tym samym czasie „Enki umieszczał na czele całego nieba i ziemi bohatera, młodzieńca Utu (Szamasza), byka stającego triumfalnie, śmiało, majestatycznie… wielkiego herolda na wschodzie świętego An… z brodą z lapis-lazuli, wznoszącego się z horyzontu…”

Pic: Penn museum

I talked about the link between bull and flood in my posts „When Utu steps up into heaven„, „Butt chewing„, „Green Pastures„, „Shamash young and old„…

O związku byka z wylewami rzek (opadami) pisałem w moich postach „Kiedy Utu wchodzi do nieba”, „Gryzienie zadów”, „Zielone pastwiska”, „Szamasz młody i stary”…

So the above two carved ivories made a lot of sense to Mesopotamians and probably weren’t „only decorative” to them either…

Tak więc powyższe dwie wyrzeźbione kości słoniowe miały głęboki sens dla Mezopotamczyków i prawdopodobnie nie były dla nich „tylko dekoracyjne”…

Apparently no one knew why Enky was „like a wild cow mooing for its young”, or why Hathor was „a wild cow”, or why papyrus was so sacred to her, or why these carved ivories depict cow and calf among papyrus flowers…Until I started researching animal calendar markers…Weird…

Najwyraźniej nikt nie wiedział o tym, dlaczego Enki „jest jak dziki Tur, który ryczy płodząc”, albo dlaczego Hathor była „dziką krową”, albo dlaczego papirus był jej świętą rośliną, ani dlaczego te rzeźbione kości słoniowe przedstawiają krowy i cielę pośród papirusowych kwiatów. ..Dopóki nie zacząłem badać znaczników kalendarza zwierzęcego… Dziwne…

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarzy zwierzęcych i roślinnych, zacznij tutaj… następnie sprawdź pozostałe posty na blogu związane ze znacznikami kalendarzy zwierzęcych, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec sprawdź moje wątki na Twitterze, na które nadal nie przekonwertowałem wpisu na blogu… Mam 9 miesięcy spóźnienia…

[CB – Na uboczu dodam tutaj że w naszej strefie właśnie w tym czasie od 20  do 26 kwietnia, trwają Zielone Świątki – Święto Zielonej Trawy, i Krzewów, a także od 30 kwietnia zacyzna sie i trwa do 6 maja Biały Tan (Święto Ukośnego Krzyża – Górowanie Wiosny i Narodziny Lata – Święto Drzew). To czym karmi się Tura/Byka /Krowę w te święta jest Młoda Trawa i tańczymy też wtedy Tan Trawo obchodzimy Krzak i stawiamy Wielki Maj-Gaj (Goik) np. na Orawie. ]

Podziel się!