OEC: Goran Pavlovic – Mother of grain (Matka Zboża)

Mother of grain

Od Unicorn: © by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

MOTHER Earth…The symbolic link between women and earth depicted on this Early Vinča Culture terracotta figurine from Jela, Iron Gate region of the Danube, Serbia, c. 5200 BC, H. 5.3 cm, which has a branching plant growing out of the womb…Pic from „The Body of Woman as Sacred Metaphor„…

MATKA Ziemia… Symboliczny związek między kobietami a ziemią przedstawiony na tej terakotowej figurce z wczesnej kultury Vinča z Jela, region Żelaznej Bramy nad Dunajem, Serbia, ok. 5200 p.n.e., wys. 5,3 cm, z rozgałęzioną rośliną wyrastającą z macicy… Zdjęcie z „Ciała kobiety jako świętej metafory”…

It is interesting that this Neolithic Early Vinča culture depiction of the mother goddess was found in the same region where in Mesolithic we find Lepenski Vir culture, whose people made exactly the same image out of a bone…3000 years earlier, around 8000BC…

Interesujące jest to, że ten wizerunek bogini matki z okresu neolitu i wczesnego okresu kultury Vinča został znaleziony w tym samym regionie, w którym w mezolicie znajdujemy kulturę Lepenski Vir, której przedstawiciele wykonali dokładnie taki sam wizerunek z kości… 3000 lat wcześniej, około 8000 pne. ..

The symbolic depiction of a mother earth as a woman is kind of easy to understand. They both give birth to things…

Symboliczne przedstawienie Matki Ziemi jako kobiety jest dość łatwe do zrozumienia. Obie rodzą rzeczy…

What is interesting is that Slavs who live in the area today, have preserved this symbolic depiction of the mother earth as a female…

Co ciekawe, mieszkający dziś na tych terenach Słowianie zachowali to symboliczne przedstawienie Matki Ziemi jako kobiety.

Baba, the word which means Mother, Grandmother, Midwife…Birth Giver…The rock which gives birth to life…Which is why we have so many rocky mountain peaks in the Balkans named Baba. Like this one, „Baba’s tooth” from Stara Planina (Old Mountain) You can find many more examples in my post „Baba, mountains and crags„…

Baba, słowo, które oznacza Matkę, Babcię, Położną…Rodzącą…Skałę, która rodzi życie…Dlatego na Bałkanach mamy tak wiele skalistych szczytów górskich zwanych Baba. Jak ten, „Ząb Baby” ze Starej Płaniny. Więcej przykładów znajdziecie w moim poście „Baba, góry i turnie”…

[np polska / harska/ goralska/ małopolska Babia Góra – CB]

That mountain alone has all these toponyms and hydronyms with Baba (mother, grandmother) in them…

Tylko ta góra ma w sobie wszystkie te toponimy i hydronimy z Babą (matką, babcią)…

But Slavs have also preserved something else: belief that female fertility and earth fertility, particularly agricultural fertility, and even more specifically grain fertility, are directly linked, and that one can affect the other…

Ale Słowianie zachowali jeszcze coś innego: przekonanie, że płodność kobiet i płodność ziemi, szczególnie płodność roli, a dokładniej płodność zboża, są ze sobą bezpośrednio powiązane i że jedno może wpływać na drugie…

Which is why we have Slavic agricultural rituals like these: In the past in Russia, after the last sheaf of grain was cut, women harvesters would lie down on the ground and roll around the field „to return the strength to the earth”…I talked about this in my post „Walking sheafs of wheat„…

Dlatego mamy takie słowiańskie rytuały rolnicze jak te: W przeszłości w Rosji, po skoszeniu ostatniego snopka zboża, żniwiarki kładły się na ziemi i tarzały po polu „aby przywrócić siłę ziemi”. Mówiłem o tym w moim poście „Chodzące snopy pszenicy”…

[O tym rytuale w Polsce, na Białorusi i Ukrainie czy u Wołochów / Rusnaków / Łemków wiemy od Kazimierza Moszyńskiego z jego książki „Kultura ludowa Słowian”, a dotyczył on także ścinania traw na siano oraz pierwszych wiosennych zabiegów mających za zadanie przywrócić płodność Matce Ziemi po zimie. CB]

Or why we have Slavic beliefs like this: A pregnant woman was forbidden to climb fruit trees or even touch them, because „the tree would dry out” (she would steal the tree’s fertile energy for her own pregnancy)…I talked about this in my post „Planting tree when the child is born„…

Albo dlaczego mamy takie słowiańskie wierzenia: Ciężarnej nie wolno było wspinać się na drzewa owocowe ani nawet ich dotykać, bo „drzewo od tego wysycha” (kobieta kradnie płodną energię drzewa dla własnej ciąży)… Mówiłem o tym w moim poście „Sadzenie drzewa po urodzeniu dziecka”…

Or why bread oven is called „baba” (mother, grandmother, midwife, birth giver, mother earth)…I talked about this in my post „Baba, earthen bread oven„…

Albo dlaczego piec chlebowy nazywa się „baba” (matka, babcia, położna, rodzicielka, matka ziemia)… Mówiłam o tym w poście „Baba, gliniany piec chlebowy”…

Now back to our mother earth figurines. The people from Lepenski vir who made that figurine depicting plants growing out of the womb of the mother earth, also made these: womb stones. Sculpture from the hearth of house No. 51, Lepenski Vir (9500–6000 BC, Serbia). It shows a vulva in a specific physiological state, just before giving birth, with all its anatomical details…Photo: From „Lepenski Vir” by Dragoslav Srejović 1972…

Wróćmy teraz do figurek naszej Matki Ziemi. Ludzie z kultury Lepenski Vir, którzy wykonali tę figurkę przedstawiającą rośliny wyrastające z łona matki ziemi, wykonali także te: kamienie łona. Rzeźba z paleniska domu nr 51, Lepenski Vir (9500–6000 pne, Serbia). Przedstawia srom w określonym stanie fizjologicznym, tuż przed porodem, ze wszystkimi jego szczegółami anatomicznymi…Foto: Z „Lepenski Vir” Dragoslava Srejovića 1972…

They also made very strange trapezoidal shaped houses dated to 6300-6000BC.

Wykonywali również bardzo dziwne domy w kształcie trapezu, datowane na 6300-6000 pne.

They are all shaped like a flat top pyramid they could see from their settlement. Why? Because every summer solstice, the sun rose on top of it…I talked about this in my post „Sun on top of pyramid„…

Wszystkie mają kształt płaskiej piramidy, którą widzieli ze swojej osady. Dlaczego? Ponieważ każdego przesilenia letniego słońce wschodziło na jej szczycie… Mówiłem o tym w moim poście „Słońce na szczycie piramidy”…

Interestingly the only other example of a house like this was a Natufian culture „shrine”, dated to 12,600-10,000 BC. I talked about this in my post „Natufian house„…

Co ciekawe, jedynym innym przykładem takiego domu była „świątynia” kultury natufijskiej, datowana na 12 600-10 000 pne. Mówiłem o tym w swoim poście „Dom Natufian”…

Natufians also made lots of stones like these…The pic is from this paper „The Natural Inspiration for Natufian Art: Cases from Wadi Hammeh 27, Jordan” which says that „They have sometimes been referred to as ‘shaft straighteners’ with the idea being that they were used to straighten bone or wooden shafts, perhaps when heated…”

Natufianie również wykonali wiele takich kamieni… Zdjęcie pochodzi z artykułu „The Natural Inspiration for Natufian Art: Cases from Wadi Hammeh 27, Jordan”, który mówi, że „Czasami nazywano je „prostownicami drążków” a pomysł polegał na tym, że używano ich do prostowania kości lub drewnianych trzonków, być może po podgrzaniu…

„This function is unlikely, however, given direct observations of traditional artisans and experimental reconstructions of these objects’ use. Wooden spears or shafts are usually straightened by hand while being held over a fire…”

„Ta funkcja jest jednak mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę bezpośrednie obserwacje tradycyjnych rzemieślników i eksperymentalne rekonstrukcje użycia tych przedmiotów. Drewniane włócznie lub drzewce są zwykle prostowane ręcznie, przez trzymanie nad ogniem…”

„Alternatively, the grooved stones were probably used to abrade softer materials such as Phragmites reeds, while drawing shafts back and forth through the cavity formed by binding two stones tied together with the grooves opposed…”

„Alternatywnie, rowkowane kamienie były prawdopodobnie używane do ścierania bardziej miękkich materiałów, takich jak trzcina Phragmites, podczas przeciągania łodyg tam i z powrotem przez wnękę utworzoną przez związanie dwóch kamieni połączonych ze sobą przeciwległymi rowkami…”

So we don’t know what these stones were used for. That they were tools becomes doubtful (at least to me) when we know that they also made decorated, stones of the same type…The pic is from the same above article…

Nie wiemy więc, do czego służyły te kamienie. To, że były narzędziami, staje się wątpliwe (przynajmniej dla mnie), gdy wiemy, że wykonywali również zdobione kamienie tego samego typu jak poniżej… Zdjęcie pochodzi z tego samego powyższego artykułu…

And this is why I don’t think these were tools. The same type of objects, just made from clay, were found deposited in a sacrificial pit in the 7th mill BC early grain farming Starčevo culture Blagotin settlement in Serbia. I talked about this in my post „Blagotin„…

I dlatego nie sądzę, żeby to były narzędzia. Tego samego rodzaju przedmioty, właśnie wykonane z gliny, znaleziono w jamie ofiarnej w VII tysiącleciu pne wczesna uprawa zboża kultura Starčevo Osada Blagotin w Serbii. Mówiłem o tym w moim poście „Blagotin”…

These were the guys who brought grain to Europe…The guys who built temple dedicated to grain.

To byli ludzie, którzy przywieźli zboże do Europy… Ludzie, którzy zbudowali świątynię poświęconą zbożu.

If we look at the clay objects from Blagotin, we can see that the groves made in them are too wide and shallow to be used for any kind of straightening of anything…

Jeśli przyjrzymy się glinianym przedmiotom z Blagotinu, to zauważymy, że wykonane w nich rowki są zbyt szerokie i płytkie, aby można je było wykorzystać do jakiegokolwiek prostowania czegokolwiek..

Which is why they were interpreted by Serbian archaeologists as „grain seed models”, grain fertility idols…Now if you squint you will see that they don’t just look like grain seeds. They also look like vulvas…Vulvas made of stone and clay, made of the body of mother earth…
Dlatego serbscy archeolodzy zinterpretowali je jako „odwzorowania ziarna zbóż”, idole płodności ziarna… Teraz, jeśli zmrużysz oczy, zobaczysz, że nie tylko wyglądają jak nasiona zboża. Wyglądają też jak sromy… Sromy zrobione z kamienia i gliny, z ciała Matki Ziemi…

Starčevo culture was ancestral culture of the Vinča culture…So we have come full circle…Hence plants growing out of the womb of the Vinča culture idol…But also out of the womb of the Lepenski Vir idol. Which predates Starčevo…

Kultura Starčevo była kulturą przodków kultury Vinča… A więc zatoczyliśmy koło… Stąd rośliny wyrastające z łona idola kultury Vinča… Ale także z łona idola kultury Lepenski Vir. Która poprzedza kulturę Starčevo…

Now that I think about it, the plant is most likely grain…These are symbols for grain from Mesopotamia and Central Asia…

Teraz, kiedy o tym myślę, roślina ta jest najprawdopodobniej wyrastającym, kiełkującym ziarnem… To są symbole zboża z Mezopotamii i Azji Środkowej…

This (widespread) belief that plants (especially grain) grow out of the womb of the mother earth was for the first time spelled out in Mesopotamia, where in „The Courtship of Inanna and Dumuzi” we find these verses:

To (powszechne) przekonanie, że rośliny (zwłaszcza zboża) wyrastają z łona matki ziemi, zostało po raz pierwszy wyrażone w Mezopotamii, gdzie w „Zalotach Inanny i Dumuziego” znajdujemy następujące wersety:

„…Before my lord, Dumuzi,

I poured out plants from my womb.

I placed plants before him,

I poured out plants before him.

I placed grain before him,

I poured out grain before him,

I poured out grain before my womb…”

„…Przed moim panem, Dumuzi,

Wylałam rośliny z mojego łona.

Położyłam przed nim rośliny,

Wylałam przed nim rośliny.

Położyłam przed nim zboże,

Wysypałam przed nim zboże,

Wylałam ziarno przed moim łonem…”

BTW, every year during the harvest, a man and a woman performed ritual sexual act on a threshing floor, imitating Inanna (earth, womb) and Enki (sweet water, seed) consummating their holy marriage. I talked about this in my post „Sacred marriage on the threshing floor„…

Przy okazji, co roku podczas żniw, mężczyzna i kobieta dokonywali rytualnego aktu seksualnego na klepisku, naśladując Inannę (ziemia, łono) i Enki (słodka woda, nasienie) konsumując swoje święte małżeństwo. Mówiłem o tym w moim poście „Święte małżeństwo na klepisku”…

The result of which was grain grew out of Inanna’s womb…

W wyniku czego z łona Inanny wyrastało ziarno…

And so on and so forth…I will end this rambling article here. Got to go and make dinner…

I tak dalej, i tak dalej… W tym miejscu zakończę ten chaotyczny artykuł. Muszę iść zrobić obiad…

PS: Forgot to say that Natufians were some of the first people to eat, gather and maybe even grow grain…I talked about this in my post „How grain came to Sumer„…

PS: Zapomniałem dodać, że Natufianie byli jednymi z pierwszych ludzi, którzy jedli, zbierali, a może nawet uprawiali zboże… Mówiłem o tym w moim poście „Jak zboże przybyło do Sumeru”…

[Na koniec dodam tylko że Matka Zboża to w Wiedzie Przyrodzonej i Wierze Przyrody Słowian – Rada Zboża, córka Spora (Z-Boża, Bogaca, w mowie ludu po prostu Boga) lub Bożeboga-Radogosta (zwanego przez lud Bożeńkiem albo Ponbóżkiem) oraz Rodżany czyli (Przyrody) lub Sporzy-Średczy (Śreczy – Z-Boży). CB]
czytajcie też:
Podziel się!