OEC: Goran Pavlovic – Seahorse ring (Pierścionek z konikiem morskim)

Seahorse ring

I posted this as a tweet a while back:

This is the „Ring of Minos”, a Minoan gold seal ring, dated to c. 1500–1400 BC.

Jakiś czas temu zamieściłem to jako tweet: Jest to „Pierścień Minosa”, minojski złoty pierścień z pieczęcią, datowany na ok. 1500–1400 pne.

And I asked if this was an inverted horse’s head on the boat’s prow?

I then went on to talk about Phoenician boats with horse heads

Zapytałem, czy to odwrócona głowa konia na dziobie łodzi? Następnie opowiedziałem o fenickich łodziach z końskimi głowami

And Phoenician and Greek sea gods who loved horses

I feniccy i greccy bogowie morza, którzy kochali konie

And what mating season of horses has to do with all this…

A co ma z tym wszystkim wspólnego okres godowy koni…

In short, the mating season of wild horses, Apr/May-Sep/Oct, marked by the violent stallion fights for mares, coincides with the sailing season in the Eastern Mediterranean. Basically, in the maritime mythology of the Eastern Mediterranean, horse was used as an animal calendar marker for the beginning of the sailing season. You can read all this in my posts: „Trojan horse” and „Three sacrifices„…

Krótko mówiąc, okres godowy dzikich koni, kwiecień/maj-wrzesień/październik, naznaczony gwałtownymi walkami ogierów o klacze, zbiega się z sezonem żeglarskim we wschodniej części Morza Śródziemnego. Zasadniczo w mitologii morskiej wschodniej części Morza Śródziemnego koń był używany jako zwierzęcy znacznik kalendarza rozpoczynający sezon żeglarski. To wszystko przeczytacie w moich postach: „Koń trojański” i „Trzy ofiary”…

Then someone replied to my twitter thread and said that the animal head on the prow of the Minoan ship actually looked very much like a seahorse head.

So, what about seahorses as animal calendar markers?

Następnie ktoś odpowiedział na mój wątek na Twitterze i powiedział, że głowa zwierzęcia na dziobie minojskiego statku w rzeczywistości bardzo przypomina głowę konika morskiego.

Więc co z konikami morskimi jako znacznikami kalendarza zwierząt?

Until today I haven’t really looked at seahorses at all…But I did just now, and what I found is actually quite interesting indeed…

Two species live in the Mediterranean Sea:

H. guttulatus (the long-snouted seahorse)

Do dzisiaj w ogóle nie przyglądałem się konikom morskim… Ale właśnie teraz to zrobiłem i to, co znalazłem, jest rzeczywiście całkiem interesujące…

W Morzu Śródziemnym żyją dwa gatunki:

H. guttulatus (konik morski o długim pysku)

H. hippocampus (the short-snouted seahorse)

H. hipokamp (konik morski o krótkim pysku)

And, it turned out that „for most seahorses breeding season lasts between Apr and Oct and is related to environmental temperature”…

I okazało się, że „w przypadku większości koników morskich sezon lęgowy trwa od kwietnia do października i jest powiązany z temperaturą otoczenia”…

Funny that terrestrial horses mate between Apr and Sep…

Zabawne, że konie lądowe łączą się w pary między kwietniem a wrześniem…

April, the beginning of the mating season of both horse species coincides with the start of the sailing season in the Eastern Mediterranean…

Kwiecień, początek okresu godowego obu gatunków koni, zbiega się z początkiem sezonu żeglarskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego…

Because this is when the winter storms end and the trading winds start to blow.

Ponieważ wtedy kończą się zimowe burze i zaczynają wiać pasaty.

As I already said, spotting the beginning of the horses mating season is quite easy, because you can’t miss the stallions all of a sudden starting to fight for the right to mate with mares…And you can’t miss what happens after these fights either…🙂

Jak już mówiłem, dostrzeżenie początku okresu godowego koni jest dość łatwe, bo nie da się nie zauważyć, że ogiery nagle zaczynają walczyć o prawo do krycia z klaczami… I nie można przegapić tego, co się dzieje po tych walkach też… 🙂

But I don’t know if our ancestors knew very much about the mating season of seahorses…Possibly…Most seahorse species, including Mediterranean ones, live in shallow sheltered waters of seagrass beds, estuaries, coral reefs, up to 15m in dept. So they could have noticed this…

Ale nie wiem, czy nasi przodkowie wiedzieli dużo o okresie godowym koników morskich… Być może… Większość gatunków koników morskich, w tym śródziemnomorskich, żyje w płytkich, osłoniętych wodach z siedliskami trawy morskiej, ujściami rzek, rafami koralowymi, do 15 m głębokości. Więc mogli to zauważyć…

They were fishermen who lived off the seas, and knew the wildlife in shallow waters well…And so what they must have noticed, is appearance of seahorses in the shallow coastal waters in the spring and their disappearance from the shallows in the autumn…

Byli rybakami, którzy żyli z morza i dobrze znali dziką przyrodę w płytkich wodach… A więc to, co musieli zauważyć, to pojawienie się koników morskich w płytkich wodach przybrzeżnych wiosną i ich zniknięcie z płycizn jesienią. ..

As I said, most seahorse species live in very shallow coastal waters.

But, during winter months, they move to deeper water, up to 77 m deep, mostly because of the storms…

Which batter the coast and would crash them to death.

Jak powiedziałem, większość gatunków koników morskich żyje w bardzo płytkich wodach przybrzeżnych.

Jednak w miesiącach zimowych przenoszą się na głębsze wody, do 77 m, głównie z powodu sztormów…

Które miażdżą wybrzeże i rozbijają je śmiertelnymi uderzeniami.

According to seahorse lifecycle data that I could find, seahorses usually appear in the shallows by late April to early May depending on the sea temperature and go into deeper water by mid-October at the latest…

Według danych dotyczących cyklu życiowego koników morskich, które udało mi się znaleźć, koniki morskie pojawiają się zwykle na płyciznach od końca kwietnia do początku maja, w zależności od temperatury morza, i wychodzą na głębsze wody najpóźniej w połowie października…

These dates sound familiar? 🙂

Te daty brzmią znajomo? 🙂

So our ancestors living by the sea and fishing the shallow estuarine waters full of fish, would have noticed that as the winter storms started to calm down, seahorses started appearing in their nets as the bycatch…

Tak więc nasi przodkowie żyjący nad morzem i łowiący ryby w płytkich ujściach rzek pełnych ryb zauważyli, że gdy zimowe sztormy zaczęły ucichać, w ich sieciach zaczęły pojawiać się koniki morskie jako przyłów…

And that as the weather started getting more and more unsettled around the beginning of winter, our ancestor fishermen/seamen would have noticed that seahorses disappeared from their nets…

I że gdy na początku zimy pogoda zaczęła być coraz bardziej niespokojna, nasi przodkowie, rybacy/marynarze, zauważyliby, że koniki morskie zniknęły z sieci…

And the period between appearance and disappearance of seahorses was the time to go sailing in Eastern Mediterranean…

A okres pomiędzy pojawieniem się i zniknięciem koników morskich był czasem żeglowania po wschodniej części Morza Śródziemnego…

I have to admit that I couldn’t find data specifically for Mediterranean, but all the sources say that seahorses migrate to deeper waters for the winter…

Muszę przyznać, że nie udało mi się znaleźć danych konkretnie dla Morza Śródziemnego, ale wszystkie źródła podają, że koniki morskie migrują na zimę do głębszych wód…

So I would be very grateful if anyone can get hold of any info on seahorse seasonal migrations from Greece or Turkey…

Byłbym więc bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógł zdobyć jakiekolwiek informacje na temat sezonowych migracji koników morskich z Grecji lub Turcji…

And that’s it…Terrestrial horse or Sea horse, it makes no difference from the animal calendar marker point of view, if you wanted to use a horse to mark the beginning of the sailing season in Eastern Mediterranean…

I to wszystko… Koń lądowy czy konik morski, z punktu widzenia znacznika kalendarza zwierząt nie ma to znaczenia, jeśli chcesz użyć konia do oznaczenia początku sezonu żeglarskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego…

How cool is this? 🙂

Jak fajne to jest? 🙂

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie przejrzyj pozostałe wpisy na blogu dotyczące znaczników kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec przejrzyj moje wątki na Twitterze, z którego wciąż nie przekonwertowałem postów na blog… Mam już 9 miesięcy opóźnienia…

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/11/seahorse-ring.html

Podziel się!