OEC: Goran Pavlovic – Inanna and dove (Inanna i gołąb )

Inanna and dove

©by Goran Pavlovic © by Czesław Białczyński – tłumaczenie

A pottery cup, Syria, dated to 1800-1600 BC. The rounded body tapering to a flat base, with 26 bird heads. Christies auction

Ceramiczny kubek, Syria, datowany na 1800-1600 pne. Zaokrąglony korpus zwężający się do płaskiej podstawy, z 26 ptasimi głowami. Aukcja w Christies…

Doves??? Similar objects were interpreted as votive objects dedicated to Ishtar/Inanna, whose sacred bird was dove…

Gołębie??? Podobne przedmioty interpretowano jako wota poświęcone Isztar/Inannie, której świętym ptakiem był gołąb…

And Demeter…

I Demeter…

I explained why dove was sacred to Demeter in my post „Demeter with dove„…

Wyjaśniłem, dlaczego gołąb był dla Demeter święty w moim poście „Demeter z gołębicą”…

Demeter was the goddess of grain (harvest)…And European doves nesting season overlaps with the grain harvest season in Europe…So…

Demeter była boginią zboża (żniwa)… A sezon lęgowy europejskich gołębi pokrywa się z sezonem zbiorów zboża w Europie… Więc…

Interestingly, Inanna/Ishtar, was in „A song of Inanna and Dumuzid” described as: „Maiden, glossy mane, lovely beauty…colourful as a pile of grain, fit for the king, fit for Dumuzid! Maiden…a stack of…barley, fully developed in loveliness”…

Co ciekawe, Inanna/Isztar została opisana w „Pieśni o Inannie i Dumuzidzie” jako: „Dziewica, lśniąca grzywa, cudowna piękność…kolorowa jak kopa zboża, godna króla, godna Dumuzida! Dziewica… snop… jęczmienia, w pełni rozwinięta w całej swej piękności”…

I talked about this in my post „Demeter riding a panther„…

Mówiłem o tym w moim poście „Demeter ujeżdża panterę”…

Remember this thread about the grain symbol? See all these female bodies with grain symbol on their bellies?

Pamiętasz ten wątek o symbolu zboża? Widzisz te wszystkie kobiece ciała z symbolem zboża na brzuchu?

This is Inanna/Ishtar speaking:

„…Before my lord, Dumuzi,

I poured out plants from my womb.

I placed plants before him,

I poured out plants before him.

I placed grain before him,

I poured out grain before him,

I poured out grain before my womb…”

Mówi Inanna/Isztar:

„…Przed moim panem, Dumuzi,

Wylałam rośliny z mojego łona.

Położyłam przed nim rośliny,

Wylałam przed nim rośliny.

Położyłam przed nim zboże,

Wysypałam przed nim zboże,

Wylałam ziarno z mojego łona…”

I talked bout this in my post „Mother of grain„…The symbolic link between women and earth depicted on this Early Vinča Culture terracotta figurine from Jela, Iron Gate region of the Danube, Serbia, c. 5200 BC, H. 5.3 cm, which has a branching plant (grain?) growing out of the womb…

Mówiłem o tym w moim poście „Matka zboża”… Symboliczny związek między kobietami a ziemią przedstawiony na tej terakotowej figurce z okresu wczesnej kultury Vinča z Jela, region Żelaznej Bramy nad Dunajem, Serbia, ok. 5200 pne, wys. 5,3 cm, która ma rozgałęzioną roślinę (ziarno?) wyrastającą z macicy…

This is Inanna again:

To znowu Inanna:

As for me, Inanna,

Who will plow my vulva?

Who will plow my high field?

Who will plow my wet ground?

Jeśli chodzi o mnie, Inanno,

Kto będzie orał mój srom?

Kto będzie orał moje wysokie pole?

Kto zaora mokrą ziemię?

I talked about this in my post „Mother of grain from Yarim Tepe„. Figurine of a nude woman form Yarim Tepe, 5000-4000 BC. Iraq Museum…

Mówiłem o tym w moim poście „Matka ziarna z Yarim Tepe”. Figurka nagiej kobiety z Yarim Tepe, 5000-4000 pne. Muzeum Iraku…

This is threshing floor, somewhere in Mesopotamia, recently…

To jest klepisko, gdzieś w Mezopotamii, ostatnio…

This is threshing floor, in upper Mesopotamia, Arslantepe, Turkey, 4th millennium BC

To jest klepisko w górnej Mezopotamii, Arslantepe, Turcja, IV tysiąclecie pne

If it works…🙂

Jeśli to działa… 🙂

From „Insights from a tribological analysis of the tribulum„…

Z „Insights from a tribological analysis of the tribulum”…

In „Threshing floor in reality and metaphor„, we can read that „The annual sacred marriage reenactment between Ea/Enki and Ishtar/Inanna was performed on a threshing floor”…

W „Klepisko w rzeczywistości i metaforze” możemy przeczytać, że „Coroczna rekonstrukcja świętego małżeństwa pomiędzy Ea/Enki a Isztar/Inanną odbywała się na klepisku”…

Fitting for the goddess that „pours grain out of her womb”…And is as lovely as as ripe barley…

Pasujące do bogini, która „wylewa ziarno ze swego łona”… I jest tak piękna jak dojrzały jęczmień…

Homer says this about Demeter, the goddess of grain harvest, and threshing floors:

Homer tak mówi o Demeter, bogini żniw i klepisk:

„And even as the wind carries chaff about the sacred threshing-floors / of men that are winnowing, when fair-haired Demeter / amid the driving blasts of wind separates the grain from the chaff”…

„I jak wiatr niesie plewy po świętych klepiskach / pośród ludzi przesiewających, gdy jasnowłosa Demeter / pośród pędzących podmuchów wiatru oddziela ziarno od plew”…

Which is why Eugene Vanderpool in „ΕΠΙ ΠΡΟϒΧΟΝΤΙ ΚΟΛΩΝΩΙ: The Sacred Threshing Floor at Eleusis” proposes that threshing floors were sacred to Demeter and were in fact her temples…

Dlatego Eugene Vanderpool w „ΕΠΙ ΠΡΟϒΧΟΝΤΙ ΚΟΛΩΝΩΙ: The Sacred Threshing Floor at Eleusis” sugeruje, że klepiska były święte dla Demeter i faktycznie były jej świątyniami…

I talked about this in my post „Sacred marriage on the threshing floor„…

Mówiłem o tym w moim poście „Święte małżeństwo na klepisku”…

And here I come back to doves…

I tu wracam do gołębi…

The breeding season of most common Eurasian doves, collared dove (top) and turtle dove (bottom) starts in Apr and lasts until Sep. So it overlaps with the grain harvest season in Europe and Western Asia…Which is why, I think, this bird is associated with Demeter…Goddess of grain harvest…

Sezon lęgowy większości gołębi euroazjatyckich, sierściutki (na górze) i turkawki (na dole) rozpoczyna się w kwietniu i trwa do września. Więc pokrywa się z sezonem zbiorów zboża w Europie i Azji Zachodniej… Myślę, że dlatego , ten ptak jest kojarzony z Demeter… Boginią żniwa..

[W naszej Baji Słowiańskiej gołębie należą do tynu Podagów do Bogini Pogody, która także związana jest bardzo mocno ze żniwami i dojrzewaniem zbóż CB]

Is this why dove was also sacred to Inanna, who is as lovely as ripe barley and who pours barley out of her womb and who marries the god of water on a threshing floor?

Czy to dlatego gołąb był również poświęcony Inannie, która jest tak piękna jak dojrzały jęczmień, która wylewa jęczmień ze swojego łona i która poślubia boga wody na klepisku?

I think so…

Myślę, że tak…

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby dowiedzieć się więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie sprawdź pozostałe posty na blogu związane ze znacznikami kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec sprawdź moje wątki na Twitterze, których nadal nie przekonwertowałem na wpisy na blogu… Jestem spóźniony o 9 miesięcy…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/05/inanna-and-dove.html

 

 

Podziel się!