Most European languages have Slavic origin. Part 1 – History and Genetics – (Film O językach słowiano-aryjskich według treści z Wspaniałej Rzeczpospolitej Kamila Dudkowskiego – Archiwum 2016)

Film O językach słowiano-aryjskich według treści z Wspaniałej Rzeczpospolitej

Research based on: wspanialarzeczpospolita.pl

Czytaj dalej

OEC (Goran Palvovic): Unified language theory (Zunifikowana teoria języka)

Unified language theory (Zunifikowana teoria języka)
Autor Old European Culture (Goran Pavlovic) © © Czesław Białczyński tłumaczenie i komentarz
Kołowrót (źródło https://argumental.pl/gify-animowane-slowianskie.html – [podziękowania dla autora animacji]
Old European Culture to blog przedstawiający wyniki porównawczych badań etnograficznych, historycznych, językowych, antropologicznych związanych ze starożytną kulturą europejską. Goran Pavlovič jest absolwentem Uniwersytetu w Belgradzie. Obecnie mieszka w Irlandii.
Przedstawiona tutaj Zunifikowana Teoria Języka jest podstawą Rozprawy o Języku i Mitologii, Czesława Białczyńskiego „Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista”, która stanowi jej szerokie rozwinięcie. Była też i jest podstawą od lat 80-tych XX wieku Kodyzmu, kierunku sztuki, który sprzeciwia się wykorzystaniu wszelkich języków  służących do komunikacji i konwersacji międzyludzkiej – przeciw możliwości prowadzenia tejże Komunikacji i Konwersacji Międzyludzkiej, co odbywa się przez zastosowanie nowomowy, przez relatywizowanie znaczeń i zamazywanie znaczeń, przez wypaczanie znaczeń. Języki powstały dzięki naturalnemu mechanizmowi Praw Przyrody, jako narzędzia porozumiewania się (przekazywania informacji), a nie jako narzędzia skierowane przeciw porozumiewaniu się ludzi (przekazujące dezinformację).   (Manifest kodystów 1980 – druk Przekrój 1987) (p-ropa-GANDZIA, SŁOMA, PO, KK, pod, Poćwiartowanie i inne komunikaty oraz manifesty kodystyczne 1981-2012).
Przedstawiona tutaj Zunifikowana Teoria Języka jest zbliżona, w dużym stopniu kompatybilna, do holistycznej Teorii Informacji i Dezinformacji Mariana Mazura, która jest również podstawą kodyzmu. (czytaj: Wielcy Polacy – Marian Mazur (1909 – 1983) i jego „Człowiek Maszyna” oraz teoria informacji i dezinformacji.)

Czytaj dalej

Profesor Radowan Damjanowicz – O Ilirach i Serbach, część 1 (Рaдован Дамјановић – Лажи о Илирима и Србима – део 1)

Profesor Radowan Damjanowicz – O Ilirach i Serbach, część 1

Z profesorem Radovanem Damjanovicem rozmawialiśmy o Ilirach i Serbach. Próbowaliśmy rozjaśnić, jak i dlaczego Albańczycy i ich mentorzy ukrywają historię o nich jako Iliryjczykach i dlaczego zakłamują prawdę o Serbach …

Czyli prawda o różnicach między językiem serbskim a iliryjskim – narzeczem języka słowiańskiego. Język iliryjski = serbski. NIESTETY TYLKO PO SERBSKU.

Czytaj dalej

Lew Włóczęga: Jak uczyć się słowiańskich jęzków. Czas i wrzemię.

Jak uczyć się słowiańskich jęzków. Czas i wrzemię.

nadesłał Vandal Zlasu

Parę słów o tym jak wykorzystać podobieństwa i historię języków aby efektywnie uczyć się słowiańskich języków. Przytaczam 2 podstawowe określenia czasu w języku słowiańsku, w jaki sposób taka wiedza sprawia, że różnice już nie sprawiają takich problemów.

Bardzo wysoko oceniam przedstawioną tutaj metodę nauki języków słowiańskich. Nie dla każdego ona może być prosta, ale potwierdzam jej skuteczność. Podobieństwa są kolosalne – to jeden język obejmujący olbrzymi obszar. Mówimy tylko odmiennymi narzeczami (dialektami). Czytajcie napisy i wsłuchajcie się w jego słowa jednocześnie. Po tych kilku minutach złapiecie masę podobieństw i ducha języka rosyjskiego.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Klasyfikacja języków słowiańskich, część 1

 

W filmie omówiona będzie klasyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna języków słowiańskich. Mówię o osadzeniu języka słowianskiego w tak zwanej rodzinie języków indoeuropejskich, kiedyś mylnie i kłamliwie nazywanej rodziną jezyków indogermańskich. Z najnowszych badań statystyczno-komputerowych wynika, że prawidłowa nazwa tej rodziny języków powinna brzmieć: Rodzina Języków indosłowiańskich.

 

Czytaj dalej

Jak Rosjanie widzą swoją etnogenezę? – te i inne ciekawostki od księdza Stanisława Pietrzaka z Tropia

Jak Rosjanie widzą swoją etnogenezę? – te i inne ciekawostki

   Wypowiedzi Rosjan  na naukowym portalu rosyjskiej genealogii genetycznej Rodstvo
na temat praojczyzny Słowian z haplogrupą R1a-M417 – w rejonie Polski
Павел Шварёв (25.1.2011, 13:07)
„… Hе забывайте, что мы, славяне R1a , как выясняется, пришли сюда с запада, то есть со стороны Польши, и добрая половина поляков наши реальные братья. Мы от одних предков, просто одни братья когда-то решили податься на восток, а другие остались дома, через какое-то время дети ушедших и оставшихся начали забывать родство, а потом пришла вражда. Реально эта вражда возникла не из нашей среды, это наши правители делили территории, и воевали с помощью нас за эти территории.”
Paweł Szwarew (25.1.2011, 13:07). Tłumaczenie.

„… Nie zapominajcie, że my, Słowianie R1a,  przyszliśmy tu, jak się okazuje, z zachodu, to jest od strony Polski i ponad połowa Polaków to nasi dosłownie bracia. Pochodzimy od tych samych przodków. Po prostu jedni bracia kiedyś postanowili udać się na wschód, a drudzy zostali „w domu”. Po jakimś czasie ich dzieci – i ci emigranci, i ci, co zostali w domu – zaczęli zapominać o pokrewieństwie, a potem przyszła wrogość. Ta wrogość nie powstała wśród nas; to nasze rządy dzieliły terytoria i wojowali z naszą pomocą o te terytoria .

Igor1961 (10.02.2011 i 22.02.2011).
      „… Судя по филогении ветвей R1a1а1 (М417+), вектор их движения – с запада на восток (…). Kаких-либо заметных миграций из бассейна Волги в сторону Балтики пока не прослеживается”
„…Обратите внимание, насколько аккуратно западнославянскиe огибают территорию Литвы. Несмотря на свой вполне солидный возраст и тесное георгафическое соседство, западнославянская, а также родственная ей центрально-европейская ветвь весьма слабо представлены среди этнических литовцев. По всей видимости, их носители передвинулись к берегам Балтики относительно поздно, оттого и не успели перемешаться с будущими литовцами.
Довольно серьезный аргумент в пользу дунайской прародины славян, на мой взгляд. Припятские болота не проходят, поскольку они изобилуют протобалтской топонимикой, а это не стыкуется с низким процентом носителей субклада R1a1a1g-M458 у балтов.
Igor Rożanski (10.02.2011 i 22.02.2011). Tłumaczenie.
      „… Sądząc po filogenii gałęzi R1a1a1 (M417+), kierunek ich migracji z zachodu na wschód (…). Jakichś zauważalnych migracji od basenu Wołgi w kierunku Bałtyku dotychczas nie stwierdzono”.
      „… Zauważcie, jak ściśle zachodniosłowiańskie (SNP) omijają terytorium Litwy. Mimo swojego w pełni solidnego wieku  i ścisłego sąsiedztwa geograficznego zachodniosłowiańska, a także jej bliska krewna środkowoeuropejska gałąź słabo jest reprezentowana pośród etnicznych Litwinów. Widocznie jej nosiciele udali się ku brzegom Bałtyku stosunkowo późno, dlatego nie zdążyli przemieszać się z przyszłymi Litwinami.
To, moim zdaniem, dość poważny argument na rzecz naddunajskiej praojczyzny Słowian. Prypeckie błota odpadają, ponieważ one izolują prabałtycką toponimiką, która nie łączy się  nawet z niskim procentem nosicieli subkladu R1a1a1g2-M458 u Bałtów.

 

                W nowym i korzystnym dla nas świetle staje także wyjątkowa zwartość i liczebność etniczna oraz tożsamość słowiańska Polaków, od około siedmiu-ośmiu tysięcy lat (począwszy od Kultury Janisławickiej) biologicznie i etnicznie obecnych na tej ziemi, choć może z okresami znacznego regresu demograficznego, nazywanej przez niektórych archeologów pustkami osadniczymi. Kontrastuje to szczególnie na tle sąsiednich krajów, zwłaszcza Niemiec (gdzie Germanów z pierwotnie przedindoeuropejskiej haplogrupy I1 – nieco ponad 40%, z zachodniej (pierwotnie italoceltyckiej) haplogrupy R1b też blisko 40%, a z rdzennie indoeuropejskiej R1a – blisko 20%) oraz mieszkańców Czech  i Słowacji, gdzie oprócz pierwotnych Słowian żyje dość liczna grupa pierwotnie italo-celtycko-germańska z R1b, np. w Czechach 28% i Słowacji 17%  oraz pierwotnie przedindoeuropejska I2 – 18%. 

Czytaj dalej

TARAKA: Adrian Leszczyński – Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1

Adrian Leszczyński – Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1

slohaplo_m3c254469Mapa 1: Występowanie haplogrupy R1a1 (R1a-M417)[14] ; źródło: http://s11.postimg.org/8lih8edcj/1177epk.png

 

Mój komentarz: A jednak nawet Taraka Wojciecha Jóźwiaka się zmienia! – I to świadczy najlepiej, że po ciężkiej dwunastorundowej walce, na naprawdę najwyższym poziomie intelektualnym, allochtonizm (teoria o przybyciu Słowian nad Wisłę w V wieku n.e., a nie 10.000 lat temu) został  – w marcu 2016/7525 roku – znokautowany. CB

16 marca 2016

Adrian Leszczyński

Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1

Kategoria: Słowiańskie starożytności

Wstęp

Ostatnie lata przyniosły przełom w badaniu historii Słowian. Teoria o autochtonizmie Słowian w Europie Środkowej nabrała wiatru w żagle, głównie za sprawą najnowszych badań różnych dziedzin nauki. Szczególną rolę w tych badaniach odgrywa genetyka. W swoim artykule z dnia 27 lipca 2014 r. pt. Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych” przedstawiłem odkrycia kopalnego tzw. „genu słowiańskiego” R1a1 na terenie Niemiec. Dla przypomnienia: w 2005 r. w okolicach miejscowości Eulau (Saksonia-Anhalt) odkryto szkielety kilku osób, które zawierały haplogrupę R1a1.[1] Osoby te łączy się z tzw. kulturą ceramiki sznurowej, a okres ich życia datuje się na około 2600 r. p.n.e. Również w jaskini Lichtenstein (niem. Lichtensteinhöhle; Dolna Saksonia) znaleziono dwa męskie szkielety o haplogrupie R1a1.[2] Od tamtej pory dokonano kolejnych odkryć, które zdają się potwierdzać obecność Prasłowian na ziemiach Europy Środkowej. W lutym 2015 r. Wolfgang Haak wraz z zespołem opublikował pracę „Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe”.[3] Zawiera ona dane licznych próbek kopalnego DNA z terenu całej Europy. Zespół Haaka odkrył dwie próbki R1a1 na terenie Niemiec:
– w miejscowości Esperstedt (Turyngia), datowaną na lata 2473-2348 p.n.e. z kręgu kultury ceramiki sznurowej.[4]

Czytaj dalej

Rafał Orlicki – Udowadniamy bliskie związki języka Etruskiego (Rasenów) z mową Słowian!

Zabytków piśmienniczych języka Raseńskiego (tak Etruskowie sami siebie nazywali, więc będę się starał stosować zamiennie ta nazwę z terminem zachodnim; Etrusia. Chociaż, również zawiera on rdzeń ‘rusi’, od Etruri/Etrursi. Rdzeń ‘rusi’ pochodzi od morfemów ‘ra-si’ czyli ‘mocna, silna – biel, jasność’. Była to prawdopodobnie cecha genetyczna i rodowy wyróżnik od innych nacji na półwyspie Apenińskim oraz od licznych Greków zajmujących swoje kolonie na południu półwyspu. Musieli więc ‘Raseni’ niewątpliwe mieć wiele wspólnego z rasą Arjo-Słowian, którzy jak dowodzi nauka, szczególnie w grupie genowej R1a zasiedlającej obszar wokół morza Bałtyckiego, wykształcili błękitny kolor oczu a tym samym, bardzo jasną karnację skóry i jasnawe (wcale nie zawsze złoto-blond!) włosy.  To właśnie ze słownictwa języka raseńskiego, pochodzi zwrot przyjęty do łaciny, czyli słynna ‘tabula rasa’, oznaczający „nie zapisaną kartę/białą, czysta tablicę”. Język raseński niewątpliwe zmieszał się z Greckim, bo ludy te były sobie bliskie geograficznie. Anatolijscy ojcowie Rasenów jeszcze zanim przybyli w Apeniny, byli z południa sąsiadami Greków.

Czytaj dalej

Orlicki – LAHY i RUSY – rdzenie językowe Prasłowian

Co to jest CEL?

2012-06-30 20.17.12

Według słowników języka polskiego: „cel”*, to; centrum, wyznaczony obszar, który może być; przedmiotem, miejscem, działaniem lub ideą. Jest to więc coś, do czego się dąży, chce się osiągnąć, zamierza w to trafić lub bierze pod szczególną obserwację. Cel może być też końcowym stanem, metą, kresem, sensem działania. Jest to często coś najlepszego, najwartościowszego, wybranego.

 

Czytaj dalej