TVN24.pl: Małgorzata Goślińska – Rekolekcje do prokuratury

Małgorzata Goślińska – Rekolekcje do prokuratury

Artykuł w sam raz na Rekolekcje. I co tu mówić o kontroli szczepionek, nowoczesnych metodach leczenia rzekomo nieuleczalnych chorób, czy nawet o obecnej zarazie i pozbawieniu Polaków praw obywatelskich przez Sejm. Oto prawdziwa zaraza – czarna magia praktykowana na polskich dzieciach. Może kolejni rodzice zastanowią się zanim poślą swoje dzieci na Rekolekcje? Kto wie, czy ich im tam nie UKRZYŻUJĄ W RAMACH JAKIEJŚ KATOLICKIEJ PSYCHODRAMY. Polecam do przeczytania całość na TVN24.pl CB

nadesłała Joanna P.Runika

W odciętym od zasięgu telefonicznego klasztorze, po całym dniu modlitw, ósmoklasiści w odświętnych strojach podchodzili do grupki dorosłych, którzy kładli im ręce na ramiona i mówili w niezrozumiałym języku. Niektóre dzieci mdlały, inne miały drgawki, a potem przez kilka dni popłakiwały bez powodu. Kuria nazywa to zjawisko „spoczynkiem w Duchu Świętym”. – To gwałt emocjonalny – komentuje ksiądz, który od 13 lat bada to zjawisko w polskim Kościele katolickim. – Nasze dzieci nie były w ogóle przygotowane na ten rytuał. Nikt nam nie powiedział, co się tam będzie działo – mówią rodzice. Zawiadomili prokuraturę o przestępstwie.

Czytaj dalej

Racjonalista.pl – Juliusz Słowacki antypapista (Archiwum 1999)

Juliusz Słowacki antypapista

Czy wiecie, że Słowacki był księdzem? Nie? Na razie wie o tym tylko Watykan, ale już za 20 lat wiedzieć będą wszyscy.
18 sierpnia 1999 r., u siebie na Watykanie, J. P. II poświęcił przywieziony mu z Polski kamień węgielny i podpisał akt erekcyjny pod budowę pomnika Juliusza Słowackiego.

 

Czytaj dalej

Kościół i kobiety w Polsce – Wstęp do studium zniewolenia ludzkości przez doktrynę katolicką.

Kościół i kobiety w Polsce – Wstęp do studium zniewolenia ludzkości przez doktrynę katolicką

14 09 2014

© by Czesław Białczyński

Ktoś kto zapozna się z naukami Biblii i Jezusa z Nazaretu przedstawianymi w Nowym Testamencie, albo w niezliczonych apokryfach, jak na przykład teksty ewangelii oficjalnych i nieoficjalnych, zyskuje wrażenie, że są to nauki stające w obronie SŁABSZYCH. Teoretycznie zatem chrześcijaństwo jako religia realizująca życiowe kredo i „program” Chrystusa Pana, powinno być zaangażowane od samego początku w obronę owych „słabszych” i propagowanie idei równości ludzi (na przykład kobiet wobec mężczyzn) oraz sprawiedliwości społecznej. Czy zatem tak jest w rzeczywistości?

biskup i dziewczyna obrzydliwystosunek kosciola do kobiet5Marsz Dziewic na Ślężę Anno Domini 2014 i inne podobne pielgrzymki oraz ruchy kościelne to ilustracja co najmniej dwuznacznego i niezdrowego stosunku Kościoła Watykańskiego do kobiet i kobiecości w ogóle.

Czytaj dalej

Papież Franciszek i cały Watykan zaniepokojony humanitaryzmem Polaków wobec ubijanych zwierząt!

za Onet.pl

 

Co teraz Polacy? Watykan jak zwykle przeciw wam!
CB
Prezes Kongresu Żydów rozmawiał z papieżem o zakazie uboju rytualnego w Polsce

Pre­zes Świa­to­we­go Kon­gre­su Żydów Ro­nald S. Lau­der roz­ma­wiał z pa­pie­żem Fran­cisz­kiem o za­ka­zie uboju ry­tu­al­ne­go w Pol­sce – wy­ni­ka z ko­mu­ni­ka­tu Kon­gre­su wy­da­ne­go po au­dien­cji w Wa­ty­ka­nie. Po­da­no w nim, że pa­pież wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie za­ka­zem.

Papież miał wyrazić zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego Papież miał wyrazić zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego Foto: OSSERVATORE ROMANO / AFP

W nocie Świa­to­we­go Kon­gre­su Żydów na­pi­sa­no: “Pa­pież wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie za­ka­zem uboju ry­tu­al­ne­go w Pol­sce i po­le­cił kar­dy­na­ło­wi Kur­to­wi Ko­cho­wi, prze­wod­ni­czą­ce­mu ko­mi­sji do spraw re­la­cji z ju­da­izmem, zba­dać tę spra­wę i zwo­łać spo­tka­nie już w przy­szłym ty­go­dniu”.

12 lipca Sejm od­rzu­cił rzą­do­wy pro­jekt usta­wy do­pusz­cza­ją­cej ubój ry­tu­al­ny zwie­rząt.

Zwią­zek Gmin Wy­zna­nio­wych Ży­dow­skich RP zło­żył wnio­sek do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie zwie­rząt.

Czytaj dalej