Seven Chakras of Earth and Undercut Roots of Polish People

© by Czesław Białczyński

© translated by  Katarzyna Goliszek

 

in other words, about disappearance of social memory and popularisation of deceit and nonsense

” …The name of the city lies deeply in its history. .

All ways of the empire led to Rome. At the road leading to the capital city from the far north was Cologne – Colonia Claudia Ara Agrippinensis – such was the name of the military settlement on the west coast of the Rhine separating the Roman province Germania  from the barbarous world. Thanks to the care of Agrypina, Emperor Claudius’s wife (a Latin name of the city commemorates both of them) who was born nowhere else but on the edge of the great empire, it quickly became the capital city of the whole province.  

It was there, in 383 AD that Britons’ princess – Ursula was going back from the pilgrimage to the holy city. She was accompanied by eleven thousand virgins. Because the times were troubled, they all fell into the hands of Huns, under the command of Atylla,besieging the city.

The commander of barbarians fell in love with Ursula, but she refused to marry him. He murdered her and all the virgins accompanying her. Seeing the crowds of the martyrs going to heaven, the horrified Huns abandoned the walls, and grateful inhabitants accepted Ursula and all her entourage as the patronesses of the city. 

Where did thousands of virgins come from? Probably from incorrect reading of the Latin inscription. Probably there were eleven virgins. This number of flames in the crest reminds of those events full of legends.

Czytaj dalej

Kolonia – Święta Urszula, Czakram Wawelski, Kaaba, Dach Świata i brak szacunku dla prawdy oraz dla samych siebie

O rozpowszechnianiu bredni przez nas samych i pluciu na samych siebie

” …Nazwa miasta tkwi głęboko w jego dziejach.

Wszystkie drogi imperium prowadziły do Rzymu. Przy trakcie, wiodącym do stolicy z dalekiej północy stała właśnie Kolonia – Colonia Claudia Ara Agrippinensis – tak brzmiała nazwa osady wojskowej na zachodnim brzegu Renu, oddzielającego rzymską prowincję Germania od barbarzyńskiego świata. Dzięki opiece Agrypiny, żony cesarza Klaudiusza (oboje upamiętnia łacińska nazwa miasta), urodzonej właśnie na tutejszych krańcach wielkiego imperium, szybko stało się stolicą całej prowincji.

Tędy, a było to w 383 roku naszej ery, wracała z pielgrzymki do świętego miasta księżniczka Brytów – Urszula. Towarzyszył jej orszak jedenastu tysięcy dziewic. A że czasy były niespokojne, pod Kolonią wszystkie wpadły w ręce Hunów, pod wodzą Attyli, oblegających miasto.

Wódz barbarzyńców zakochał się w Urszuli, ale ona odmówiła mu ręki. Zamordował i ją, i wszystkie towarzyszące jej dziewice. Widząc, jak męczennice tłumnie idą do nieba, Hunowie odstąpili przerażeni od murów, a wdzięczni mieszkańcy przyjęli Urszulę z całym orszakiem za patronki miasta.

Skąd się wzięły się tysiące dziewic? Prawdopodobnie z błędnego odczytania łacińskiej inskrypcji. Może było ich jedenaście? Tyle płomieni w herbie Kolonii przypomina o tamtych, obrosłych legendą wydarzeniach.

Dwanaście kościołów
Romański kościół św. Urszuli kryje relikwie wielu z orszaku patronek miasta. Zbudowano go na fundamentach wcześniejszej budowli, być może na grobie świętej. W Złotej Komnacie, w zbudowanej blisko półtora tysiąca lat później barokowej kaplicy zobaczymy relikwiarze hermowe (w postaci popiersia) skrywające szczątki uczestniczek orszaku. Ten należący do patronki miasta jest najcenniejszy.

Katedra w Kolonii 736px-KdomWspółczesne symbole tolerancji religijnej i wszelakiej – Katedra w Kolonii

Czytaj dalej