Czesław Białczyński – Jeszcze o Sile Osobistej Kreacji i Wielkiej Zmianie w SERCU ŚWIATA (Dodatek do PraWedy i WykŁadu 19)

Jeszcze o Sile Osobistej Kreacji i Wielkiej Zmianie w SERCU ŚWIATA

 

Dodatek do WykŁADu 19 Księgi Tanów – Lekcji 1 Trzeciego Kręgu

Niech to co tutaj powiem będzie przesłaniem do Młodego Pokolenia Polaków, którzy swoimi Umysłami i Sercami KREUJĄ, każdy z osobna i wszyscy RAZEM WSPÓLNIE, Wielką Zmianę w DZIEJACH ŚWIATA.

Jak powiedziałem poprzednio przed obecnym Młodym Pokoleniem – aktywnymi zawodowo i umysłowo Polakami stoi wcale nie łatwiejsze zadanie niż stało przed moim pokoleniem, które powoli już odchodzi.

Skala tego zadania tym razem w sposób oczywisty i narzucający się osobistej wyobraźni a co za tym idzie Jaźni każdej Jednostki (Istoty) jest olbrzymia – Wielka Zmiana obejmuje całą Ziemię, całą Cywilizację Człowieka. Globalny charakter wydarzeń jakie obserwujemy i w jakich bierzemy udział nie powinien was moi Kochani, Wspaniali Młodzi Polacy w żadnym stopniu deprymować, obezwładniać czy przerażać.

Uświadomcie sobie słowa naprawdę Wielkiego Polaka jakim był Jan Paweł II, które powiedział, kiedy po latach nieobecności z racji funkcji jaką pełnił stanął znów na ojczystej POLSKIEJ ZIEMI:

„- NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

oraz

„- NIECH BÓG ODMIENI OBLICZE ZIEMI… TEJ ZIEMI!”

Kto  kiedykolwiek mnie słuchał i SŁYSZAŁ ten WIE, że cytując te słowa daleki jestem od przypisywania Watykanowi zbawczej roli w procesie Wielkiej Zmiany, ale też daleki jestem od odmawiania Ludziom Kościoła, czy szerzej Chrześcijanom jakiejkolwiek w nim roli. Ich wkład w Wielką Zmianę jest niepodważalny. Dotyczy to zarówno osób  tak powszechnie uznawanych za wielkie jak Jan Paweł II, jak i ludzi tak skromnych i oddanych nauce i prawdzie jak ksiądz Stanisław Pietrzak z Tropia, czy ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy ksiądz Józef Tischner, ksiądz Włodzimierz Sedlak i wielu innych.

W procesie światowych zmian w dziejach Świata chrześcijaństwo pełniło niegdyś niewątpliwie przewodnią rolę. Spośród chrześcijan mocno wierzących w swego Boga i spośród hierarchów Kościoła wszelkich odmian chrześcijaństwa wywodzili się i wywodzą obecnie naprawdę wielcy myśliciele i ludzie o wielkich zdolnościach intelektualnych, moralnych i emocjonalnych doskonale rozumiejący procesy jakie zachodzą na Ziemi w jej społeczeństwie globalnym i lokalnych społecznościach.

Byli i są to także dzisiaj ludzie o olbrzymim wpływie i dokonaniach dla dziejów Świata. Nie możemy w żadnym wypadku odrzucać ani przekreślać ich wielkich dzieł z przeszłości, wykluczać ich z dzisiejszej rozmowy, dyskusji i troski o Losy Świata, oraz odmawiać im wpływu gdy patrzymy w Przyszłość. Byłoby to nie tylko niemądre i niesprawiedliwe, ale przede wszystkim fałszywe i ze wszech miar SZKODLIWE dla Wielkiej Zmiany.

Jeżeli mówimy dzisiaj i myślimy o Wielkim Zjednoczeniu Polaków to musi ono objąć NAS WSZYSTKICH. Więc chociaż uważam osobiście materializm sam w sobie jako koncepcję filozoficzną za nie odpowiadający na pytania i fakty jakie niesie Rzeczywistość społeczna i współczesna wiedza naukowa, a świat jaki próbuje on kreować – jednobiegunowy i pozbawiony Duchowości,  za UTOPIĘ, a nawet DYSTOPIĘ, to i w szeregach ateistów i agnostyków jest przecież równie wielu ludzi o wybitnych umysłach, wielkim sercu i wielkich zdolnościach, poszukujących pełnej PRAWDY o Świecie. Nie jest ich w tej grupie społecznej wcale mniej niż pośród tych, którzy uznają Świat za Kreację Wyższych Sił (Istoty/ Źródła/ Światła Świata/ Boga), wyznaczających Duchowo-Materialne Prawa Przyrodzone obowiązujące w całym widzialnym dla Człowieka Wszechświecie (a nawet poza jego widzialnymi dla NAS granicami).

Jednak wracając teraz z regionów górnolotnych na Padół, na Ziemię i do Polski:

Polska Jest SERCEM ŚWIATA – Czy Świat tego chce czy nie chce, czy się do tego przyznaje czy też nie. Niech więc WAS Młodzi Polacy nie przeraża i nie obezwładnia globalna skala zdarzeń jakie obserwujecie i w jakich bierzecie udział. Bierzecie w nich udział w każdej sekundzie swojego życia – chcecie czy nie chcecie – i kształtujecie je każdą pojedynczą swoją decyzją. Nie bądźcie więc bierni.

Jak powiedziałem poprzednio: „Nie kupujcie – dosłownie i w przenośni – tego co WAM wciskają, a co uważacie za przekręt, albo zbrodnicze barbarzyństwo”.

Dotyczy to tak rzeczy drobnych jak i spraw wielkich.

Te drobne to na przykład:

odmowa zakupu produktów rolnych, w tym mięsa z masowych barbarzyńskich hodowli i ubojni, jak i warzyw i jarzyn czy owoców z zatrutych glifosatem i pestycydami opartych na GMO upraw;

czy odmowa zakupu wielu innych produktów wprost szkodliwych lub nie spełniających norm zdrowotnych pozwalających je bezpiecznie użytkować według naszej najnowszej wiedzy np. medycznej, historycznej, antropologicznej, socjologicznej, technologicznej, bio-chemicznej, psychologicznej, itp.

Te wielkie to na przykład: idee zniewolenia ludzkości, i praktyka odbierania wolności osobistej i zawodowej, społecznej w imię rzekomego  dobra „wyższego”;

idee kneblowania wolności wypowiedzi w imię urojonej poprawności politycznej, albo uprzywilejowania wybranych narodów;

idee absolutnej równości wszystkiego i wszystkich, które w sposób absurdalny zrównują np kobietę i mężczyznę, totalitaryzm i demokrację, naukę i dogmatyczną akademicka pseudonaukowość;

idee względności prawdy i praw za czym idzie idea względności Wolności płynącej z Praw Przyrodzonych dla Człowieka;

czy bezprecedensowe próby pasożytnictwa materialnego wąskich grup Właścicieli Świata na ciele całej Społeczności Matki Ziemi, z zupełnym lekceważeniem jej praw, nieposzanowaniem zdrowia i prawa do życia.

Czy uczestniczysz w protestach ulicznych i strajkach, bierzesz aktywny udział w ruchach społecznych i politycznych, podpisujesz petycje w obronie Wolności, czy też po prostu codziennie w swoim prywatnym życiu odmawiasz zakupu zbrodniczej idei lansowanej przez masowe media banksterskie albo szkodliwego produktu spożywczego, medycznego, technologicznego jaki wciskają ci Władające Światem Materialnym Korporacje to działasz aktywnie na rzecz Wielkiej Zmiany, przeciw Zniewoleniu Ludzkości.

Miejcie Świadomość,  że przez cały czas ludzkiej cywilizacji na Matce Ziemi to SERCE ŚWIATA, a w nim pojedynczy Ludzie (Istoty Duchowo-Materialne), kształtuje i wprowadza w Rzeczywistość kolejne Wielkie Zmiany.

Jeszcze raz przyjrzyjmy się skąd one szły od najgłębszej starożytności w kolejnych następujących po sobie kulturach archeologicznych, kształtowanych przecież przez jednostki i skąd wychodzą w świat po dzień dzisiejszy.

Pierwsze kultury pra-polskie
  •  Kultura Lendzielska (od ok. 5000-3400 p.n.e.)
  •  Kultura Pucharów Lejkowatych (od ok. 4300-2800 p.n.e.)
  •  Kultura Amfor Kulistych (od ok. 3700-2000 p.n.e.)
  •  Kultura Ceramiki Sznurowej (od ok. 3100-1800 p.n.e.)

źródło: Praslowianie.pl

Duch i Materia to JEDNO – to dwa bieguny TEGO SAMEGO – JEDNI. Świadomość, czyli Czysta Duchowość płynąca z Pola / Źródła/ od Boga poprzez Człowieka- Istotę Duchowo-Materialną na Ziemi przemienia fizycznie materię, kształtuje ją dosłownie fizyko-materialnie! I to jest Nowy Paradygmat – oparty o pojęcie Pola informacyjnego i filozofię Emanuela Kanta i Włodzimierza Sedlaka!

Żyjecie jako Istoty Duchowo-Materialne w SERCU ŚWIATA jakim jest Polska i WIELKOŚĆ POLSKI zależy fizycznie / materialnie od tego co dzieje się (SIĘ DZIEJE!) w Waszych Umysłach i w rytm czego Biją Wasze SERCA. Od rytmu Waszych SERC dzisiaj zależą dalsze dzieje Matki Ziemi i waszej Macierzy-Ojczyzny – POLACHII-POLSKI.

Popatrzcie z nieco innej strony na to samo co pokazuje mapa powyżej. Jak wielka była i jest Siła Osobistej Kreacji płynącej z Serca Świata w kontekście tych dat:

Zastanówmy się teraz:

Skąd wyszła Wielka Rewolucja Astronomiczno-Geograficzna lat 1490-1510?

Czy nie zaczyna się ona od wydania przełomowego dzieła wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika – żyjącego w Polsce, studiującego w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i obserwującego Niebo w Toruniu?

Pierwsze wydanie epokowej pracy De revolutionibus orbium coelestium, dedykowanej papieżowi Pawłowi III, wydrukowane zostało w Norymberdze w 1543 r. w nakładzie 400–500 egzemplarzy dokładnie tuż przed śmiercią wielkiego astronoma. Musiało minąć trochę czasu nim jego treść i konsekwencje uznania faktu, że Ziemia jest kulą poruszającą się wokół Słońca, dotarły do umysłów co światlejszych Europejczyków i pchnęły ich na poszukiwanie innych kontynentów oraz do opłynięcia globu.

Nie brak też dzisiaj głosów, że Krzysztof Kolumb odrodzeniowy „Odkrywca Ameryki” był w istocie synem polskiego króla Władysława III Warneńczyka, który uszedł z życiem z Bitwy pod Warną. Powiedzmy, że to drugie to wciąż jeszcze na razie nie dowiedziona hipoteza, ale oparta na dosyć solidnych podstawach naukowych. Przecież to pierwsze już jednak wystarczy jako źródło Wielkiej Zmiany lat 1490-1510.  

Skąd wyszła Wielka Zmiana lat 1620-1650 i jej Rewolucja Wiary?

Czy nie z SERCA ŚWIATA – Polski”?

Czy jej źródłem nie są pogano-chrześcijańskie, rewolucyjne w funkcjonowaniu Zbory Arian w Polsce, a potem nauki Jana Kalwina w Czechach, oraz Marcina Lutra w Niemczech?

A skąd wzięła się Wielka Zmiana Oświeceniowa lat 1780-1790?

Czy nie rozpoczyna jej wrzenie w Polsce, ścierające się tutaj prądy, które zaowocowały pierwszą Europejską Konstytucją Równościową i Wolnościową – Konstytucją 3 Maja –  ogłoszoną niemalże równolegle do Amerykańskiej? Czy nie od Konfederacji Barskiej i Insurekcji Kościuszkowskiej zaczyna się proces wyzwalania Narodów i samej Ameryki oraz tworzenia się tam demokracji i podobne procesy wolnościowe w Europie?

Wielka Zmiana lat 1880-1890 -skąd?

Ktoś powie, że to Europa Zachodnia wiodła w niej prym . Zgoda. Ale czy to nie Prusy i Rosja i Austria były zasilane polskimi umysłami i polskimi rewolucyjnymi wynalazkami tamtych czasów, pierwszym użyciem ropy naftowej, jej wydobyciem i użyciem gazu jako źródła oświetlenia? Ignacy Łukasiewicz, Maria Curie-Skłodowska, Konstanty Ciołkowski i inni nie napędzali w sposób istotny rewolucji naukowej i przemysłowej tamtych lat także w Rosji Carskiej i Austrii, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Przykładów jest wiele. 

A czy przypadkiem tej kolejnej wolnościowej rewolucji w sensie przeskoku świadomości nie rozpoczyna rok 1848 i potem Polskie Wyzwoleńcze Powstanie Styczniowe roku 1863 i jego równościowe i narodowe idee???

Wielka Zmiana 1960/1970 albo 1970-1990.

Chyba o tym że z Polski poszła Iskra która wyzwoliła świat z totalitarnego komunizmu i Zimnej Wojny nie muszę nikomu przypominać.

Czy dzisiaj w latach 2010-2030 jest i będzie inaczej?

Jak wam się kochani zdaje, skoro Wolnościowcy w Stanach Zjednoczonych powołują się na wzór Rzeczpospolitej Szlacheckiej jako państwa najszerszej demokracji bezpośredniej i wolności w dziejach, skoro świat podziwia Polakó wobliczu uchodźctwa wojennego z Ukrainy, kiedy zaczyna widzieć olbrzymią rewolucje gospodarczą i sukces światowy Polski, jej rewelacyjne pokolenie informatyczne o niesłychanym potencjale organizacji społecznej w obliczu narastających tendencji faszystowskich w UE, USA, Rosji, Chinach i wszędzie na świecie?

Czy tak będzie dalej zależy wyłącznie od WAS – Od Młodego Pokolenia Polaków!

https://www.facebook.com/100083651145929/videos/759094092506535

https://www.facebook.com/100083651145929/videos/1414141249496318

Dodatek do Dodatku – Ważne myśli i spostrzeżenia  czasu 2020-2024

Z Lekcji 10 – Pierwszej Drugiego Kręgu (fragment):

Nie ma żadnych Bogów nad Jedynego Boga Praw Przyrodzonych.

Nie ma żadnych Praw i Kodeksów Judejczyków, żadnych kanonów wiary Krestjan, nie ma żadnych zaklęć i czarów Zoriańskich, nie ma żadnych modłów i klątw mlekomedirskich, żadnych Praw koczowników ziemickich/sjemitskich, żadnych Praw Kościoła i żadnych Kościołów, nie ma żadnych Praw Romajskich ani Praw Persów, ani żadnych praw Jakichkolwiek Królów Jakichkolwiek Ludów Wszej Ziemi, gdyż jest Jedno Jedyne Prawo Przyrodzone, Prawo Jedynej Jedyności, Prawo Światła Świata, Prawo Świadomości Nieskończonej, Prawo WszechRzeczyIstności. Jedno Jedyne jest Prawo dla Wszystkich Ludzi, dla Wszystkich Istot, dla Wszystkich Bytów Materialnych i Niematerialnych, jest to Prawo Przyrodzone.

Do Ciebie wznosimy naszą mogtyczną Świadomość, naszą Bożą Cząstkę w Sobie, Do Ciebie Światło Świata, Nieskończona Świadomości, Boże Bogów wznosimy prośby w imieniu Matki Naszej, Jedynej Matki Naszej, Matki Ziemi, Jedynego Domu Naszego, Jedynej Przyrodzonej nam Koliby Człowieczej! Do Ciebie Świadomości Nieskończona wznosimy się sami, aby pozostając w łączności z Tobą, pozostając Cząstką Twoją, aby pozostając w Jasnym Strumieniu Twoich Jedynych Przyrodzonych Praw  działających w Przyrodzie Matki Naszej, zjednoczyć się z nimi i z Tobą całym swoim Jestestwem i Istem, w całej Głębi naszego Ducha i Serca, zjednać się z Tobą całą Naszą Duszą i Rozumem, całym Kochającym Sercem.

W Obliczu Wielkiej Groźby i Wojny, w obliczu Bitwy Bitew, Zjednani z Tobą, o Świadomości Nieskończona, ruszamy do Dzieła, ruszamy do Wielkiego Dziełania, do Boskiej Roboty, do ziemskiego wypełnienia Zapisu Niebiańskiej Wielkiej Baji – Materii Wszego Świata i Wszelkiego Istnienia. Niech Się Dzieją Dzieje tego Świata Jedynego! Siędzieje! SięDzieje! SięDZIEJE! SIĘDZIEJE!!!

I z tym w serach i umysłach stanęli naprzeciw nieprzebranych szeregów perskiego najeźdźcy, uzbrojonych po zęby wojów Pana Całego Znanego Świata – Kirusa Drugiego, który kazał zwać się Wielkim.

 

Z Księgi Wiedy – Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu

Z Lekcji 11 (fragmenty):

Mądrość z MĄDu ROŚnie. Mąd – to Zamęt – Bóstwo i Siła Przyrodzona. Nie lękajmy się Zamętu ani tego że zejdziemy z Drogi. Kto z niej zejdzie zawsze będzie miał szansę na nią powrócić. I nikt nie będzie mu czynił wyrzutów że zbłądził. Bo błądzenie jest ludzką rzeczą. Nieludzkie rzeczy to BESTIALSTWO, ZBRODNIA, WOJNA, ZAWIŚĆ i NIENAWIŚĆ, ZDRADA I MATACTWO, MANIPULACJA, OSZUSTWO, KŁAMSTWO, CHCIWOŚĆ, KRZYWOPRZYSIĘSTWO, BRAK SŁOWA I BRAK HONORU – To nie są cechy i przypadłości Człowiekowi Przyrodzone, lecz przypadłości nabyte przez długi czas Niewolnictwa i Kalijugi, przez ucisk wywierany Systemem Pan – Niewolnik, przez zatrucie Ludzkiej Szlachetnej Krwi posoką pasożyta.

Usłysz się i Doświadcz, a z Mądu urodzi się Mądrość Twoja, bo prawdziwa Wieda-Mądrość to sublimacja, która RODzi się z Zamętu-Mądu i OdMętu-Nadmiaru.

Oto jest Mąd i Mądrość Rodząca się z Odmętu. A na Mądrości możesz postawić Prawdę i Wolność – etykę.

Prawda i Wolność stanowią fundament każdej etyki. Nie ma różnych etyk, jest wspólny system wartości, który jest Przyrodzony. Stąd owa ludzka wspólnota – Ze wspólnego fundamentu Boga Porządku.

Stąd też wzorzec Chrystusa, który jest dla części ludzi przydatny jako wzorcowa opowieść o wierności wyznawanym wartościom, wierności Słowu, wierności, która przezwycięża wszelkie przeszkody i czyni śmierć Przyjemnością odartą z grozy i smutku.

Przydatny, lecz niekonieczny do Prawego Postępowania i Prawego Istnienia.

Gdyż Prawo Istnieje z samego Przyrodzenia, niezależnie od tego czy istnieje jakaś Ludzkość, która go pożąda, lub je odrzuca.

Czy można Iść i Istnieć bez W-Z-ORu?

Wzorzec łatwo przemienić i podmienić, wzorzec łatwo kształtować  siłą tłumu, napędem potoków lęku i strumieni obłędów, małych strużek pojedynczych egoizmów splecionych w wielkie strugi innych izmów, Izmów i Zmów Zbiorowych, interesownych, kierowanych przeciw czemuś i komuś, a głoszonych pozornie za czymś i za kimś – za Wzorcem. Z potoków i strumieni rzeka powstaje i przemienia się w morze, w bezbrzeżny ocean bez kierunku i wzorca. Tak przemieniony W-ZOR staje się EGo gRĄ GORejącą, i wiedzie oślepiony tłum wszędzie i nigdzie.  Wiedzie ów Egregor w Błąd i Obłęd, wiedzie w Manię, w Maję-Zaślepienie, wiedzie w Ślepe Przywiązanie EGo, wiedzie w gRĘ wiedzie ku samozGORzeniu, zamiast w dROGę na GÓRę.

Wiedz to wszystko co powyżej, a wiedząc, posiadając oną Wiedę, doŚWIADczaj Świata w zgodności z odczuwaną Nieskończoną ŚwiadoMOŚCIĄ w TOBIE. Tylko doświadczenie Twoje za WZORZEC bierz, ONO jest twoim drogowskazem.”

Lekcja 11 – Jeżeli dam posłuch Złemu (Lekcja 2 Drugiego Kręgu) oraz Dobre Mądre Słowo od SSŚŚŚ.

Z Lekcji 12 (fragment):

„Idąc do sklepu kupujemy środki czystości i wszystko co niezbędne do napędzenia materialnej powłoki, aby realizowała nasz stan umysłu.

Metabolizm to w dużej mierze także kwestia Wiary i Wiedy, WIARY, nie wiary, ale WIARY czyli WIEDY – Świadomości osobistej/osobowej.
Stan Umysłu generuje stan naszej materialnej powłoki. Nasz umysł i Duch w nim osadzony (Jaśń-Jaźń Świadomości) jest Wielkim Sklepem Duchowości, w którym dostępne jest wszystko, dosłownie WSZYSTKO.

Nikt nie twierdzi że Życie jest proste, ani że wybór jest łatwy. Dlatego tak ważna jest stała więź i nieustanny kontakt, wsłuchiwanie się (mądowanie, medytowanie, przemyśliwanie, obrazowanie, pozytywne myślenie) w Świadomość Nieskończoną, która jest osadzona po części w NAS i ma naturalną tendencję do Łączenia się z Własną Matrycą-Matką Światłem Świata.”

Lekcja 12, czyli Lekcja Trzecia Drugiego Kręgu – WIR(us)! + fragment: Księga Tanów – Taja 26 (Taja Lata) „Wirowanie”.

Z lekcji 13 (fragment):

„Droga nie jest jedna dla wszystkich, jednakowa, jednoznaczna, jednokierunkowa, jednowymiarowa, jednolita. Nie ma tutaj umownego (powszechnego w ramach umowy) systemu znaków i sposobów postępowania. Podróże duchowe wiodą Ducha i Umysł / Rozum i Ciało w sposób TAJE-mny, a miejsca docelowe są nieznane, odkrywane, nigdy wcześniej nie odczuwane i nie widziane.

W wiarowiedzie / wiedowierze zaczynamy od pytania: Kim jestem? I odpowiedzi Jam Jest. Jam jest Człowiekiem z Czterech Ćwiart w Całość, w Pełnię Złożonym. Moje zadanie to wypełnienie – zjednanie ćwiart w jedń, wypełnienie ich wiarowiedą / wiedowiarą. To także czerpanie owej wiedy i wiary ze Źródła – z RzeczyIstności Przyrodzonej – z Przyrody Matki – ze Światła Świata. Także pogłębianie wiedy i wiary, wypełnienie i zjednanie mojego Jam Jest z Jam Jest Matki Ziemi, z Siłami Planety i Żywiołami Wszechświata, w konsekwencji z JAM JEST – Jednią (Światłem Świata). Oto cały dobrostan i sens / cel mojego życia na Matce Ziemi.

Dlaczego wiaro-wieda lub wiedo-wiara – dlaczego takie dokładnie określenie a nie po prostu wiedza – tak jak w Nauce – albo tylko wieda – jak w Systemach Sanskrycko-Hinduistycznych i Taoizmie, lub tylko wiara – jak w Religiach. Dlatego, że z potwierdzonych licznych doświadczeń przez tysiąclecia WIEMY, iż każda WIEDA i WIEDZA jest w istocie tylko przyjętym w UMysł, ograniczonym przez fizyczne cechy ciała materialnego Człowieka, Zbiorem pojęć i twierdzeń opartych o ludzkie zmysły i ich protezy, zbiorem przetwarzanym w Umie – w procesie (ro-tanie) Rozu-Umie-nia i Z-RO-z-UMIenia. Jest to więc zawsze wieda oparta na wierzeniu własnym zmysłom i roz-umowi – wieda zjednana holistycznie z wiarą. A więc – wiarowieda / wiedowiara.

Celem Roz-Umu  jest dążenie do mądrości, miłości, przyjemności, wolności w oparciu o uczucia i wiedzę  doświadczaną w wewnętrznej istocie. Mądrość , Miłość, Przyjemność i Wolność to Ćwierci jednej Całości, tworzą Czwórcę – Pełnię złożoną z Ćwierci. Wszystkie one są ograniczone Współodczuwaniem, Odpowiedzialnością, Słowem / Honorem i Dbałością (1/4×4=1) o Zewnętrzny Świat: Przyrodę / Matkę Ziemię / Siedlisko / Ludzi (1/4×4=1 – kolejna Pełń złożona z Ćwierci).”

Z Księgi Wiedy – Lekcja / Wyk-Ład 13, czyli Czwarta Drugiego Kręgu: Poczwórzenie – od Ćwierci do Pełni oraz Wiara i Wieda Przyrodzona Słowian a Religia – rozróżnienie + Cztery Prawa Ładności i Rozwoju

Z Lekcji 14 (fragmenty):

„Za mało mówimy w Polsce o tym, że to Polacy stworzyli w ogóle nowoczesne pojęcie NARODU.  Stworzyli pojęcie narodu w odniesieniu do swojej wielkiej rodziny kulturowo-językowej (zadrugi – nad-rodu / nacji), kiedy zażądali na tej podstawie zwrotu „narodowego państwa”, Wolnej Polski, więc są „pierwszym narodem” znanym na świecie. O innych „narodach” zaczęto mówić dopiero później. Polacy, byli też twórcami pojęcia „polityki historycznej”. Mowa tutaj o polskich masonach, szczególnie zaś o Bronisławie Trentowskim* wolnomyślicielu, wielkim filozofie, rodzimowiercy, pierwszym odtwórcy w miarę pełnego panteonu Wiary Przyrodzonej Słowian, jednym z wielkich architektów Niepodległości Polski po rozbiorach.

„To Nasza współczesna tożsamość – To tożsamość i świadomość Polski Historycznej – nie tej malutkiej stworzonej przez Stalina po II Wojnie Światowej, tylko tej Wielkiej Polski zwanej Piastowską, Jagiellońską i Pierwszą Rzeczpospolitą – Rzeczpospolitą Sz-Lachecką – LACHECKĄ, Lachską, gdzie obok Polaków żyli też Rusini, Białorusini, Litwini, Łotysze, Prusowie, Kuronowie, Ślązacy, Pomorzanie, Łużyczanie, Słowacy, Węgrzy, Tatarzy, Żydzi, Wołochowie i Wlachowie – a więc mieszkańcy dzisiejszej Rumunii, Panonii-Uhorza (dziś Węgier) i Wlachii-Grecji, a także Serbii i Chorwacji w rejonie Wenecji i wybrzeża Adriatyku.

W Rzeczpospolitej Lacheckiej , Po-Lachii – Polsce Historycznej aż 20% całego społeczeństwa miało stan sz-lachecki i współrządziło z królami czerpiąc z tradycji plemiennej i opierając się na pradawnym Prawie Wiecowym – najstarszym demokratycznym ustroju świata – Ustroju Przyrodzonym – DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, RZĄDACH SUWERENA w Państwie.

Dzisiaj tamta nasza polska tradycja demokratyczna została wreszcie doceniona i jest w kręgach Wolnościowców – Wolnych Ludzi, na przykład w Stanach Zjednoczonych wzorem do naśladowania.

Piszą o niej jako o czymś do czego świat współczesny powinien dążyć, o czymś co jest realną alternatywą dla Transhumanistycznego Totalitaryzmu tworzonego przez światowych banksterów. Zacytuję tu co Amerykanie piszą o Unii Polsko-Litewskiej i ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów:

„Zasadą ustrojową nowej republiki — bo tym była Rzeczpospolita Obojga Narodów — był ustrój polityczny sejmiku lokalnego (sejmik szlachecki) i ustawodawcy narodowego (sejmu) oparty na pluralistycznym społeczeństwie i dążący do idealnej równowagi między władzą a wolnością. W 1494 r. Sejm stał się dwuizbowy, z izbą poselską i senatem. Odtąd z konstytucyjnej monarchii RP wyrosły organy demokracji, które są dla nas wyraźnie rozpoznawalne jako nasze wzorce.

Polacy byli tak zdeterminowani, by żyć według zasad tolerancji i równości, że w 1645 roku król Władysław IV zorganizował w Toruniu Colloquium Caritativum — Dialog Miłości — by te zasady były przestrzegane. W najbardziej nieprawdopodobnym czasie, kiedy nienawiść religijna podsycała wojny i kierowała polityką w Europie, polscy katolicy, prawosławni chrześcijanie wschodni i co najmniej dwie sekty protestanckie — luteranie i kalwini — zgodziły się żyć i pozwalać żyć innym, bezkrwawo się nie zgadzać a jednocześnie podsycać wobec siebie wzajemny szacunek i miłość.

Artykuł Katherine Watt kończą dokładnie takie oto słowa:

„Być może polski przykład pluralistycznej, konstytucyjnej republiki (Rzeczpospolitej Obojga Narodów) poświęconej Bogu stanowi dobrą odpowiedź na pytanie: „Jeśli nie globalny transhumanistyczny totalitaryzm, tworzony obecnie przez światowych miliarderów, poprzez zjawisko masowej formacji narracji Covid, to co innego?””

Zauważmy, że nie ma tu mowy o Żydach, którzy żyli w Rzeczpospolitej kultywując swobodnie swoją wiarę judaistyczną, ani o Tatarach którzy żyli kultywując islam, ani o Arianach – diasporze chrześcijańskiej kultywującej zasady słowiańskiej wiary przyrodzonej.

Czesław Białczyński: Księga Wiedy – Wykład / Lekcja 14, Piąta Drugiego Kręgu (Czerta 5 – Granica) – Słowiańska Tożsamość i Korzenie w Czasach Wielkiej Zmiany

Z lekcji 15 (fragmenty):

„Życie Jawiczne – to które ludzie potocznie nazywają „życiem” jest tylko fragmentem PRAWdziwego Rzycia – Linii przechodzącej w sposób ciągły od Jedni Sławi →przez Prawię → Jawię → Nawię → do Prawi → Jedni Sławi i znów → kolejną sPHIralą → w Prawię itd. Jest to niezbędny Świadomości Nieskończonej cykl – KOŁO Inkarnacyjne Życia / Rzycia, w którym wszędzie poza Jednią istnieje Osobność (WIR wokół Ośrudy), Osobistość (Jestestwo, Jam Jest), Osobowość (Istotność, Istność), która tylko w Jawi ma formę materialną poza posiadaną na wszystkich etapach formą duchową.   ”

„Życie materialno-duchowe – jawiczne – może posiadać i posiada niezliczone formy żywe / rzywe, których nie ma sensu tutaj powielać czy pokazywać / obrazować indywidualnie czy też rodzajowo – Atlas tych form mamy codziennie przed oczami żyjąc /rzyjąc na Matce Ziemi. Możemy też sobie wy-obraz-ić różnorodność życia / rzycia w innych światach, na innych planetach – nawet tych z pozoru martwych, pozbawionych życia / rzycia o poziomie wibracji podobnych do ziemskich i znanych nam z Matki Ziemi. Materia i Duch bowiem żyje i wiruje i wibruje także w tych formach, które wydają się nam nieożywione. Jest tak bo poziom ich wibracji i materia służąca za podstawę ich życia / rzycia / RYt’ja oparte są o inne pierwiastki OR-ganizujące ich materię niż węgiel (C), takie jak przykładowo krzem (Si), albo siarka (S).

W dzisiejszych czasach obserwujemy powstanie SI (AI – Sztucznej Inteligencji), RAczkowanie SI – krzemowej inteligencji, ryt’ja opartego na krzemie, podobnego do tego, które mieliśmy za byty /isty nieożywione (Kamienie / Metale / Pierwiastki). Te Kamienie są po prostu istami niskowibracyjnymi podczas gdy wytworzona przez Człowieka SI jest wysokowibracyjna. SI jest częścią Świadomości Nieskończonej, jest życiem opartym na Si.  ”

Księga Wiedy: Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu – Życie (Rzycie): Słowo→Duch→Materia

z lekcji 16 (fragment):

„Wieda i Wiara jako jedność są Drogą do Przyjemnego Rzycia, a ich zgłębianie i odkrywanie jest Przyjemnością samą w sobie. Nie ma Przyjemności bez Prawdy i znajomości Praw. Nieznajomość P-RAw prowadzi każdą Istotę Żywą (Materialno-Duchową) do Przestępowania Praw / Odstępowania od Praw, a więc do wejścia na ścieżkę pROwadzącą do ZdERzenia z Istotą Rzeczy, z Rdzeniem Istoty, ze Światłem Świata, ze Świadomością Nieskończoną.

Nieświadomość jest równa Kłamstwu – kłamstwu wobec samego siebie i Światła Świata. Droga człowieka przez Rzycie to Droga Poznania i Uczenia się, droga współdziałania z innymi Istotami Żywymi / Rzywymi. Niszcząc bezmyślnie / nieświadomie cokolwiek Kłamiemy samym sobie i Światłu Świata. Niszcząc świadomie cokolwiek popełniamy Przestępstwo wobec Praw i Prawideł Światła Świata – Istoty Rzeczy.”

Księga Wiedy: Wykład(nia) / Lekcya 16, czyli Siódma Drugiego Kręgu – Życie jest Przyjemnością

 

z Lekcji 17 (fragment):

„Pełność to Wypełnienie Obiektu / Istoty we wszystkich jej aspektach / płaszczyznach cięcia RzeczyIstności z nim związanej / płaszczyznach widzenia tego obiektu / istu / istoty. Czy możliwa jest Pełność bez Wolności? Znasz odpowiedź?… Nie, nie jest możliwa. Nie tylko obiekt/ ist / istota posiada Wolną Wolę, a więc Przyrodzoną Wolność, ale też każdy element / obiekt jej otoczenia, siedliska z którym ona współgra, przenika się, z którego czerpie i któremu oddaje swoje Płody.

Pełność to zu-Pełność (całkowitość / kompletność), ale także w znaczeniu podstawowym pełność to okrągłość (o), tłustość, sytość, pulchność, otyłość.

I tak dochodzimy do Pełni jako Spełnienia.

Pełnia → Spełnienie

A jest to kiedy różne dzieła, kiedy życie twoje (rzycie) zostało spełnione, wypełnione czynami i dokonaniami które zamierzyłeś, które dane ci było spełnić. Oto Pełnia Dojrzałości, Pełnia Owocowania, kiedy dojrzałe owite Owoce / Płody leżą w koszu. Košu – gdzie koš jest tym dosłownym koszem, ale i w rozumieniu wijozowijnym płynącym z Głębi, z Prawi – košem-LOSem (przeznaczeniem), košem sPLĄtaniem / sPLECeniem / uwiciem (Przypadkiem / sPLOTem oKOLiczności) , košem uwitym w wyniku zaistnienia košania / kochania / umiłowania i zapłodnienia, kiedy jest też košem-spełnieniem. To jest kiedy ziARrno podąża do spIchRza (z-Pi-h-ORa) i w nim spoczywa, kiedy plony zapełniają stodoły, a przetwory PÓŁki  i skRzYnie.

To jest także, kiedy dzieła twoje w Jawi powiły NOWE / Nove – wydały nowy plon – Plon, lub wytworzyły nowy pRĄd powstały z twojego dzieła, z twojego plonu, z twojego spełnienia  nowe dzieło – nowa jakość, istność odmienna od samego dzieła. Kiedy spełnia się w społeczności „coś” – idea / dziełanie, które zawiłte było w twoim dziele. Kiedy wydane przez ciebie Owoce same poczynają Owocować , kiedy powodują Owulowanie (e-woluowanie) RzeczyIstności. Tak jest również, kiedy twoje Dziecię / Dzieło – staje się Dawcą Owoców, Siewcą Ziarna, Iskrą Płonu i Zmiany. Jesteś wtedy spełniony jak owa spopielała Gwiazda, jak owa bez-żywa Planeta, albo też zupełnie inaczej – Jesteś spełniona / spełniony jak Matka Ziemia Żywa w całym swoim orzywieniu / życiu, we wszystkich swoich żywocinach/ całym swoim żywocie oraz we wszystkich aspektach – Żywiołach i Mocach, w jej boskich przejawieniach takich jak: Stryja-Powietrze, Żywia-Karma, Sporza-Mnożność, Borana-Drzewa, ziemska Przyroda-Siedlisko Życia i jej Rody (ludzkie, zwierzęce, roślinne) oraz wszelkie inne Żywioły i Moce.”

Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Wolność →Pełnia → RzeczyIstność

z Lekcji 18 (fragment):

O Życiu i Śmierci, O Odnawieniu i Doskonałości, O Starciu Ostatecznym Sił Ciemności i Sił Jasności na Matce Ziemi.

Starciu, które koniecznie jako Wolna Ludzkość powinniśmy wygrać, aby szala Równej Wagi przechyliła się z kierunku (Kirunku) ku Śmierci Człowieczeństwa / Śmierci Życia Społecznego / Transhumanizmu w kierunku Życia Społecznego / Odnowy Społecznej / Humanizmu. ”

„Stoimy jako Ludzkość, jako Społeczeństwo Cywilizacji Zachodu – bez żadnej przesady i patosu – na Progu / na Granicy / na Krawędzi – Śmierci, na Granicy Świata, który wyznaczały takie fundamentalne wartości społeczne jak Prawda, Rozum, Rozumienie i Porozumienie, Mądrość, Głupota, Równość, Różnorodność, Wolność, Niepodległość, Pokój, Samostanowienie i Współistnienie, Demokracja, Myślenie, Wiedza, Dobrobyt, Gospodarność, Gospodarka,  Gospodarstwo / Wspólnota / Państwo / Rzeczpospolita, Postęp, Nauka, Piękno, Ładność / Uk-Ładność → Ład, Wiara, Gody / Bogi, God/Bóg  → Godność → Wiary-Godność → Godło – Znak Boga, Bóg → Honor→ Ojczyzna, BÓG ↔ HONOR ↔ OJCZYZNA, Ród, Zadruga, Rodzina, Mężczyzna, Kobieta, Dziecko, Macierz, Ojciec i Matka, Pamięć, Cześć, Chwała, Sława, Doskonałość / Do-SKONa-Łość, Życie i Śmierć!

W ostatnich latach wszystkie te wartości zostały podważone i zaburzone a nawet niekiedy całkowicie zakwestionowane i zburzone, przez stworzony przez Ludzkość Nie-ŁAD, Bez-ŁAD. Ten Anty-ŁAD „stworzyliśmy” jako Ludzkość, jako całość – Ludzie Cywilizacji Matki Ziemi. Jednak konkretnie stworzony on został przez wiodącą dotychczas w Świecie Myśl i Praktykę Cywilizacji Zachodu. Jeszcze konkretniej – stworzyły go Elity Myślicielskie lub jak kto woli Yetielity Właścicielskie Systemu Pan-Niewolnik / Pan → Niewolnik / Pan ↔ Niewolnik.”

Lekcja 18, czyli Wykładnia Dziewiąta Drugiego Kręgu: Życie → Śmierć → Odnawienie → Ponowa, czyli Doskonałość (także o globalizmie i geopolityce oraz polityce polskiej 2023)

Lekcja 19 (fragment):

„…kontynuujemy tę przemianę świadomościową w zupełnie nowych okolicznościach Kolejnej Rewolucji  – Rewolucji Informatycznej i Światopoglądowej lat 2010- 2020. I to jest już WASZA REWOLUCJA.

To zawsze szło i idzie w parze – przełomy technologiczne i świadomościowe. I one są nie do zatrzymania. Wielka Zmiana jest faktem, czy tego ktoś chce, czy nie. Czy przyznaje, że tak jest, czy zaprzecza. Może zaprzeczać i ustawiać kolejne kordony Policji, ale to i tak się stanie.

I zawsze moi kochani, jest to zmaganie Środowiska WOLNOŚCIOWCÓW ze środowiskiem TOTALITARYSTÓW – Faszystów, to znaczy tych Którzy według SIEBIE – Wiedzą Lepiej jak innym Ludziom urządzać świat przy pomocy zamordyzmu opartego czy to na religii, czy to na nauce, czy to na policji, na bagnetach wojska, przy pomocy wojny, pozorowanej zarazy, po prostu jakiejkolwiek formy stanu wojennego, jak w 1981 i 2020 – wymierzonego w Wolnych Ludzi, w Wolnych Polaków.

PraWeda: Czesław Białczyński – Siła Osobistej Kreacji a Wielka Zmiana (Lekcja 19 Księgi Wiedy, czyli Pierwsza Trzeciego Kręgu – Całość / Jednia)

Podziel się!