OEC: Goran Pavlovic – Sun god from Tell Brak (Bóg Słońca z Tell Brak)

Sun god from Tell Brak

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

3rd millennium BC cylinder seal imprint found in Tell Brak, Syria? From „Excavations at Tell Brak 2001-2002: Preliminary Report„…

Odcisk pieczęci cylindrycznej z III tysiąclecia p.n.e. znaleziony w Tell Brak w Syrii? Z „Wykopaliska w Tell Brak 2001-2002: Raport wstępny”…

 

I think that this could be the oldest depiction of a sun god riding in a quadriga (a car or chariot drawn by four equids abreast)…

Myślę, że może to być najstarsze przedstawienie boga słońca jadącego na kwadrydze (wozie lub rydwanie ciągniętym przez cztery koniowate w zaprzęgu)…

And here is why:

Oto dlaczego:

Here is the drawing of the scene from the seal. You can see that the seal depicts a quadriga, pulled by 4 equids.

Oto rysunek sceny z pieczęci. Widać, że pieczęć przedstawia kwadrygę ciągniętą przez 4 koniowate.

Apparently, these are not horses, but „kungas„. These luxury equids, mentioned often in 3rd millennium BC texts, turned out to be specially bred hybrids between female domesticated donkey and a wild male Syrian wild ass. You can read more about it in „The genetic identity of the earliest human-made hybrid animals, the kungas of Syro-Mesopotamia

Najwyraźniej nie są to konie, ale „kungi”. Te luksusowe koniowate, często wspominane w tekstach z III tysiąclecia p.n.e., okazały się specjalnie wyhodowanymi hybrydami pomiędzy udomowioną samicą osła i dzikim samcem dzikiego osła syryjskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Tożsamość genetyczna najwcześniejszych zwierząt hybrydowych stworzonych przez człowieka, kungów Syro-Mezopotamii”

Kungas were so highly regarded, that „they were the preferred draught animal, deemed especially suitable for drawing the chariots of kings and gods”… You can read more about it in „Archaeology in Mesopotamia: Digging Deeper at Tell Brak„…

Kungi cieszyły się tak wielkim szacunkiem, że „były preferowanym zwierzęciem pociągowym, uznawanym za szczególnie odpowiednie do ciągnięcia rydwanów królów i bogów”… Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Archeologia w Mezopotamii: kopanie głębiej w Tell Brak”...

Apart of the quadriga, the Tell Brak seal also depicts three „human” figures. The one on the quadriga being much larger than the other two, usually sign that this is either a king or a deity…

Oprócz kwadrygi pieczęć Tell Brak przedstawia także trzy postacie „ludzkie”. Ten na kwadrydze, będący znacznie większy od pozostałych dwóch, zwykle oznacza, że jest to albo król, albo bóstwo…

So far the figure on the quadriga could be either a king or a god…So which is it? The authors of the original paper can help us determine this: „the presence of the snake [above the driver of the quadriga] hints at a cultic aspect [of the seal]”…🙂

Jak dotąd postacią na kwadrydze mógł być albo król, albo bóg… A więc co to jest? W ustaleniu tego mogą pomóc autorzy oryginalnej pracy: „obecność węża [nad woźnicą kwadrygi] wskazuje na aspekt kultowy [pieczęci]”… 🙂

Soooo…Why is the snake depicted above the driver of the quadriga pulled by four eqides? Archaeology has no idea, but it has to be cultic…Which means that we need turn to animal calendar markers to help us understand what’s going on here…Again…

Nooo… Dlaczego wąż przedstawiony nad woźnicą kwadrygi jest ciągnięty przez cztery koniki? Archeologia nie ma pojęcia, ale musi to być kultowe… Co oznacza, że musimy zwrócić się ku znacznikom kalendarza zwierząt, które pomogą nam zrozumieć, co się tutaj dzieje… Jeszcze raz…

Here is Helios riding on chariot pulled by four solar horses…Why? Cause horse is a „natural solar animal”. Horses fertility is governed by the sunlight and it peaks on summer solstice.

Oto Helios jadący na rydwanie zaprzężonym w cztery słoneczne konie… Dlaczego? Ponieważ koń jest „naturalnym zwierzęciem słonecznym”. Płodność koni jest regulowana przez światło słoneczne i osiąga szczyt w czasie przesilenia letniego.

So a quadriga pulled by horses is an ideal ride for a sun god…Why? Cause horse is a natural solar animal…Its fertility (and mating characterised by vicious stallion fights for mares) is governed by the amount of sunlight and peaks on summer solstice…

Zatem kwadryga zaprzężona w konie to idealny powóz dla boga słońca… Dlaczego? Bo koń jest naturalnym zwierzęciem słonecznym… Jego płodność (i krycie charakteryzujące się zawziętymi walkami ogierów o klacze) zależy od ilości światła słonecznego i jego szczytu w czasie przesilenia letniego..

Which is why we see things like these: Bronze Age „Sun Chariot” pulled by a horse, Denmark 1400 BC…

Dlatego widzimy takie rzeczy: „Słoneczny rydwan” z epoki brązu ciągnięty przez konia, Dania 1400 r. p.n.e.…

[CB To artefakt Słowiano-Aryjski oczywiście]

To typowy słowiano-aryjski wózek kultowy przedstawiający Boga-Słońce Swarożyca. CB

Or why horses are ridden by sun itself, depicted either as a rider with sun disc with rays instead of the head, or as the sun disc with rays…like on these Celtic coins…

Albo dlaczego konie dosiada samo słońce, przedstawiane albo jako jeździec z dyskiem słonecznym z promieniami zamiast głowy, albo jako dysk słoneczny z promieniami… jak na tych celtyckich monetach..

I talked abut this in my post „Hayagriva„…

Mówiłem o tym w moim poście „Hayagriva”…

Anyway, what does this have to do with our quadriga from Tell Brak? It wasn’t pulled by horses? Well the thing is that asiatic wild asses have the same mating season as wild horses, which also starts in Apr/May…

Zresztą, co to ma wspólnego z naszą kwadrygą z Tell Brak? Nie był aciągnięta przez konie? Cóż, chodzi o to, że dzikie osły azjatyckie mają ten sam okres godowy co dzikie konie, który również rozpoczyna się w kwietniu/maju…

I talked about this in my post „Onager„…

Mówiłem o tym w moim poście „Onager”…

Eeee ok, so? Well, in Syria, Apr/May marks the beginning of the hot, dry half of the year which lasts until Oct/Nov…The half of the year dominated by the sun. The half of the year which spans the entire mating season of Asiatic wild asses…

Eeee, ok, więc? Cóż, w Syrii kwiecień/maj oznacza początek gorącej, suchej połowy roku, która trwa do października/listopada… Połowa roku zdominowana przez słońce. Połowa roku obejmująca cały okres godowy dzikich osłów azjatyckich…

So we could say that a quadriga pulled by four „kungas” would be an appropriate ride for a Sun God…It could…If we only had anything else on this seal that is symbolically linked with the sun…Ah but we do, the snake…The „cultic bit” of the scene…

Można więc powiedzieć, że kwadryga ciągnięta przez cztery „kungi” byłaby odpowiednim pojazdem dla Boga Słońca… Mogłaby… Gdybyśmy tylko mieli na tej pieczęci coś jeszcze, co jest symbolicznie powiązane ze słońcem… Ach, ale tak, mamy! Wąż… „Kultowy fragment” tej sceny…

As I explained in many of my posts, snake is a pure solar animal. It is in our world when sun is here (day, hot half of the year) and it is in the underworld when sun is there (night, cold half of the year)…

Jak wyjaśniałem w wielu moich postach, wąż jest zwierzęciem czysto słonecznym. Jest w naszym świecie, kiedy jest słońce mocne (dzień, gorąca połowa roku) i jest w podziemiach, kiedy jest słońce zimne, słabe (noc, zimna połowa roku)…

Snakes are symbol of the sun and the sun’s heat. They are also symbols of the beginning of summer, as vipers, the most common Eurasian snakes, start mating in Apr/May, beginning of summer…

Węże są symbolem słońca i ciepła słonecznego. Są także symbolami początku lata, ponieważ żmije, najpospolitsze węże euroazjatyckie, rozpoczynają krycie w kwietniu/maju, na początku lata…

So no wonder we find snake linked to the sun over and over again…

Nic więc dziwnego, że wciąż na nowo znajdujemy węża powiązanego ze słońcem…

Interestingly, the key for understanding the link between snakes and the sun was best preserved in Slavic folklore (remnants of Slavic mythology). I talked about this in my post „Letnitsa treasure„…

Co ciekawe, klucz do zrozumienia związku węży ze słońcem najlepiej zachował się w folklorze słowiańskim (pozostałości mitologii słowiańskiej). Mówiłem o tym w moim poście „Skarb Letnitsy”…

At the same time the Tell Brak seal we are talking about was made, we find this in Iran: Khafajeh vase…I analysed this amazing object in my posts „Lions with grain tails” and „Khafajeh vase„…

W tym samym czasie powstała pieczęć Tell Brak, o której mówimy, znaleźliśmy w Iranie coś takiego: wazon Khafajeh… Analizowałem ten niesamowity obiekt w moich postach „Lwy z ogonami zbożowymi” i „Wazon Khafajeh”…

See how „Goddess” with a star above her shoulder (usually symbol for Inanna/Ishtar), stands between two lionesses (she was known as the lioness of heaven), holding two snakes? Snake is the symbol of sun’s heat. Sun is hottest at the end of Jul, beginning of Aug, in Leo…Which is when Sirius rises with the sun pretending to be „The morning star”…🙂

Widzisz, jak „Bogini” z gwiazdą nad ramieniem (zazwyczaj symbolem Inanny/Isztar), stoi pomiędzy dwiema lwicami (nazywano ją lwicą niebios), trzymając dwa węże? Wąż jest symbolem ciepła słonecznego. Słońce jest najgorętsze pod koniec lipca i na początku sierpnia w Lwie… Wtedy Syriusz wschodzi, a słońce udaje „Gwiazdę Poranną”… 🙂

Or maybe this is a male figure?

A może jest to postać męska?

And at the same time when Khafajeh vase was made, in Bactria people made things like these: A seal depicting the sun god (see heat rays emanating from his shoulders) holding snakes, symbols of sun’s heat…You know, like Utu/Shamash, the sun god?

W tym samym czasie, gdy wytwarzano wazon Khafajeh, w Baktrii ludzie robili takie rzeczy: Pieczęć przedstawiająca boga słońca (patrz promienie ciepła emanujące z jego ramion) trzymającego węże, symbole ciepła słonecznego… Wiesz, jak Utu/ Szamasz, bóg słońca?

Considering though that the other side of the same two face seal depicts this, a lion with heat radiating from its back, I think that this dude is Nergal, the „destructive sun in Leo”…

Biorąc jednak pod uwagę, że druga strona tej samej pieczęci o dwóch twarzach przedstawia to, lwa z ciepłem promieniującym z grzbietu, myślę, że ten koleś to Nergal, „niszczycielskie słońce w Lwie”…

I talked about this in my post „Nude winged hero dominating snakes„…

Mówiłem o tym w moim poście „Nagi skrzydlaty bohater dominujący nad wężami”

At the same time when all the above artefacts were made, down south in Iraq, in Tell Asmar, people depicted dragons with seven snake heads, one of each sunny, hot month of the old Sumerian summer…I talked about this in my post „Seven headed dragon„…

W tym samym czasie, gdy wszystkie powyższe artefakty zostały wykonane, na południu Iraku, w Tell Asmar, ludzie przedstawiali smoki z siedmioma głowami węży, po jednym z każdego słonecznego, gorącego miesiąca starego sumeryjskiego lata… Mówiłem o tym w moim post „Siedmiogłowy smok”…

Oh, do you see how the „hero” is about to kill the 4th snake head? Apr/May, May/Jun, Jun/Jul, Jul/Aug…So this happens in Jul/Aug, in Leo…And do you see the „lady” standing behind the hero, with a star above her shoulder? 🙂

Och, czy widzisz, jak „bohater” ma zamiar zabić czwartą głowę węża? Kwiecień/maj, maj/czerwiec, czerwiec/lipiec, lipiec/sierpień… A więc dzieje się to w lipcu/sierpniu, w Leo… I czy widzisz „damę” stojącą za bohaterem, z gwiazdą nad jej ramieniem ? 🙂

So the depiction of a (solar) snake above our quadriga pulled by (solar) equids indicates that whoever is the driver is not a king, but god (cultic!!! 🙂)…Sun god???

Zatem przedstawienie (słonecznego) węża nad naszą kwadrygą ciągniętego przez (słoneczne) koniowate wskazuje, że ktokolwiek jest woźnicą, nie jest królem, ale bogiem (kultowym!!! 🙂)…bogiem słońca???

Unfortunately I can’t tell you the name of this dude…But it could be some local version of the sun god, depicted on a quadriga pulled by equids by people obsessed by equids…Cause Syria was the place where these animals were bred…

Niestety nie mogę podać imienia tego gościa… Ale może to być jakaś lokalna wersja boga słońca, przedstawiona na kwadrydze ciągniętej przez koniowate przez ludzi mających obsesję na punkcie koniowatych… Ponieważ Syria była miejscem, gdzie te zwierzęta były hodowane…

That kungas had a special meaning for the 3rd millennium BC Syrians, can be seen from the fact that more than 40 of them were sacrificed and ceremonially buried in elite graves at Umm el-Marra, Syria…

O tym, że kunga miała szczególne znaczenie dla Syryjczyków z trzeciego tysiąclecia p.n.e., świadczy fakt, że ponad 40 z nich zostało złożonych w ofierze i uroczyście pochowanych w elitarnych grobach w Umm el-Marra w Syrii…

They were placed in separate chambers from the burials of adult humans but many were accompanied by human infants with signs of having been sacrificed to the kungas or with the kungas???

Umieszczono je w oddzielnych komorach od pochówków dorosłych ludzi, ale wielu towarzyszyły ludzkie niemowlęta ze śladami złożenia w ofierze – kungom lub złożonych z kungami???

Apart from „Sun’s half of the year” arriving „when wild asses start to mate”, is there something else important that happens in the Kungas country in Apr/May, that is linked to the sun, and that can be marked with „when wild asses start to mate”?

Czy poza nadejściem „słonecznej połowy roku”, „kiedy dzikie osły zaczynają się łączyć w pary”, czy w kraju Kungi w kwietniu/maju dzieje się coś jeszcze ważnego, co jest powiązane ze słońcem i co można oznaczyć „kiedy dzikie osły zaczynają się kojarzyć”?

Well there is. On the above map of 3rd millennium archaeological sites in Syro-Mesopotamia, you can see how all these cities were located along the rivers. Because in this area, the rivers were the only reliable source of fresh water for the people and their animals…

Cóż, jest. Na powyższej mapie stanowisk archeologicznych III tysiąclecia w Syro-Mezopotamii można zobaczyć, jak wszystkie te miasta były położone wzdłuż rzek. Ponieważ w tym rejonie rzeki były jedynym niezawodnym źródłem świeżej wody dla ludzi i ich zwierząt…

And Mesopotamians believed that it was the Sun god that filled their taps and wells with water.

A Mezopotamczycy wierzyli, że to bóg Słońca napełniał ich krany i studnie wodą.

In the Sumerian text „Enki and Ninhursanga” Enki [the god of fresh water and the annual flood] says: „When Utu [the sun god] steps up into heaven, fresh waters shall run out of the ground for you”…

W sumeryjskim tekście „Enki i Ninhursanga” Enki [bóg świeżej wody i corocznej powodzi] mówi: „Kiedy Utu [bóg słońca] wstąpi do nieba, wypłyną dla ciebie świeże wody z ziemi”…

I explained why in my post „When Utu steps up into heaven„…

Wyjaśniłem dlaczego w moim poście „Kiedy Utu wstępuje do nieba”…

The gist: the majority of the water that flows down the two great rivers, and fills the water tables that feed the wells and taps, comes from the snowmelt on the surrounding mountains and highlands, which starts in Jan/Feb and peaks in Apr/May…

Istota sprawy: większość wody spływającej obiema wielkimi rzekami i wypełniającej zbiorniki wodne zasilające studnie i krany, pochodzi z topniejącego śniegu w okolicznych górach i wyżynach, który rozpoczyna się w styczniu/lutym i osiąga szczyt w kwietniu/ maju…

 

Snowmelt caused by the sun (god) „climbing” higher and higher into heaven (heaven was originally seen as a mountain by Mesopotamians) to release (god of) waters…I talked about this in my post „Shamash young and old„…

Topnienie śniegu spowodowane przez „wspinanie się” słońca (boga) coraz wyżej do nieba (niebo było pierwotnie postrzegane przez Mezopotamczyków jako góra), aby uwolnić (boga) wody… Mówiłem o tym w moim poście „Szamasz młody i stary”

So if you live by the Tigris and Euphrates, then there is something that happens every year in Apr/May, beginning of summer, when wild asses (and horses) start to mate: the flood…Here are the water level charts for Tigris (L) and Euphrates (R)…

Jeśli więc mieszkasz nad Tygrysem i Eufratem, co roku w kwietniu/maju, na początku lata, kiedy dzikie osły (i konie) zaczynają się kojarzyć, dzieje się coś takiego: powódź… Oto wykresy poziomu wody dla Tygrys (L) i Eufrat (P)…

This rise in the water level in the two rivers is caused by the rise of the temperature caused by the rise of the Sun’s heat, which is symbolised by the (Solar) Snake…Depicted over the (Sun?) God, driving quadriga pulled by (Solar) Equids…

Ten wzrost poziomu wody w obu rzekach jest spowodowany wzrostem temperatury spowodowanym wzrostem ciepła słonecznego, co symbolizuje (Słoneczny) Wąż… Przedstawiony nad Bogiem (Słońce?), Kierującym kwadrygą ciągnięte przez (słoneczne) koniki..

So, to sum it up, the beginning of the hot, dry season, Apr/May, the part of the year dominated by the sun, and the beginning of the flood, caused by the snowmelt, caused by the sun, is also the time when both (solar) equids and (solar) snake begin to mate…

Podsumowując, początek pory gorącej i suchej, kwiecień/maj, część roku zdominowana przez słońce i początek powodzi spowodowanej roztopami śniegu, wywołanej słońcem, to także czas, kiedy zarówno (słoneczne) koniowate, jak i (słoneczne) węże zaczynają się kojarzyć…

Does all this make it possible that on this Tell Brak seal we have a very early depiction of the sun god in his chariot? I think so, but that’s just my opinion…

Czy to wszystko sprawia, że na pieczęci Tell Brak mamy bardzo wczesne przedstawienie boga słońca w jego rydwanie? Myślę, że tak, ale to tylko moje zdanie…

BTW, in the original paper, the authors say that the object above the small figure is possibly a fish?

Przy okazji, w oryginalnej pracy autorzy twierdzą, że obiekt nad małą figurką to prawdopodobnie ryba?

 

Hmmm…Very hard so see and say…But while we are talking about fish in Tigris and Euphrates, did you know that Apr/May is the time of the upstream mating migration of huge Mesopotamian carps…

Hmmm… Bardzo trudno to zobaczyć i powiedzieć… Ale skoro już mówimy o rybach w Tygrysie i Eufracie, czy wiesz, że kwiecień/maj to czas migracji godowej w górę rzeki ogromnych mezopotamskich karpi…

Which is why the god of water and annual flood, Enki/Ea, was depicted with fish swimming towards him…

Dlatego też bóg wody i corocznej powodzi, Enki/Ea, był przedstawiany z rybami płynącymi w jego stronę…

I talked about this in my post „Utu or Enki„…Carp fish, an important food source in Early Mesopotamian societies…And another animal calendar marker for the „arrival of the sun” in Apr/May…

Mówiłem o tym w moim poście „Utu lub Enki”… Karp, ważne źródło pożywienia dla społeczeństw wczesnego Mezopotamii… I kolejny znacznik kalendarza zwierząt oznaczający „przybycie słońca” w kwietniu/maju…

That’s it folks…

To tyle ludzie…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie przejrzyj pozostałe wpisy na blogu dotyczące znaczników kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec przejrzyj moje wątki na Twitterze, na które wciąż się nie przekonwertowałem post na blogu… Mam już 9 miesięcy opóźnienia…

 

Podziel się!