Jeszcze o Śląsku starożytnym, o Ślęży (od doktora Hałata) i o Karodunie-Krakowie (od Naruszewicza)

Jeszcze kilka słów o Śląsku i Ślęży

 od doktora Hałata

… in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi olim isibi indito; et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur.
THIETMAR   A. D. 1017

… w kraju śląskim, który nazwę tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy.


Jedno z licznych źródeł na stokach gór kompleksu Ślęży

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie z “Księgą Ruty” w Nowym Julianowie (pod Wałbrzychem) oraz Inicjacja Ogniem – wrzesień 2013

aaaa sun-and-moon-artwork

Słowianie- dzieci Słońca

I Ognia-jego gońca

przywołani Żywiołem

stańcie tutaj wielkim kołem!

LIT MIT Gabija Bogini Ognia Midsummer_bonfire_closeup

Inicjacja Żywiołem Ognia, dla tych co pierwszy raz, terapia dla tych którzy doświadczyli zdrowotnego działania rozżarzonej ścieżki. Dla wszystkich uczestników mocne DUCHOWE przeżycie i dobra zabawa- pod pieczą Marka Wójtowicza, ogniomistrza z 12-sto letnim doświadczeniem.

Wydarzeniem specjalnym przygotowanym przez organizatorów będzie wieczór autorski Czesława Białczyńskiego [autora MITOLOGI SŁOWIAŃSKIEJ]

Czytaj dalej

Rudolf Starzewski (1870 – 1920)

Starzewski_rudolf

Rudolf Starzewski herbu Ostoja (ur. 28 lipca 1870 w Tarnowie, zm. 22 października 1920 w Krakowie) – dziennikarz i publicysta, jedna z najpopularniejszych postaci Krakowa. Pierwowzór postaci Dziennikarza w Weselu Wyspiańskiego, autor entuzjastycznej recenzji zamieszczonej w “Czasie” trzy dni po premierze sztuki.

Urodził się w Tarnowie, jako najmłodszy syn Mieczysława Ostoja Starzewskiego, dyrektora Krajowego Związku Kółek Rolniczych. Rudolf był z wykształcenia prawnikiem, ale w całości poświęcił się dziennikarstwu. Był zaprzyjaźniony z najwybitniejszymi artystami XIX-wiecznego Krakowa, szczególnie serdecznie z o rok starszym Stanisławem Wyspiańskim. W 1905 roku Starzewski został naczelnym redaktorem dziennika “Czasu”, który w niedługim czasie uczynił nowoczesną i wpływową gazetą popierającą stronnictwo konserwatywne.

Popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości do żony przyjaciela, Tadeusza Żeleńskiego. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w rodzinnym grobowcu.

Czytaj dalej

12. 09. 2013 – Ogłoszenie: Pilnie Poszukujemy kontaktu z panem T’Leledragiem S. Marskim!!!

 Szanowny panie T. S. Marski, Drodzy Czytelnicy!

Wydawnictwo Slovianskie Slovo pilnie poszukuje kontaktu z osobą zasłużonego dla Słowiańszczyzny pisarza występującego pod pseudonimem T. S. Marski (t’Leledrag T. S. Marski), autora “Księgi Popiołów” i “Welemira Syna Czasu” oraz stron Internetowych związanych z tymi tematami: http://svasti.org/cd/Izwor/Leledrag.htm

Może sam autor zagląda czasami na ten nasz blog i nawiąże z nami kontakt?

Chcemy wydać “Księgę Popiołów” w takiej formie na jaką to dzieło zasługuje i kontakt z autorem jest niezbędny by uszanować jego prawa autorskie. Kontakt ten jest także konieczny ponieważ w dziele znajdują się materiały graficzne, które powinny mieć jakość nadającą się do druku a tej jakości w poprzednim wydaniu nie mają, przydałoby się więc nowe opracowanie grafiki do tej książki, albo jej uzupełnienie ze strony autora.

marski1

Szanowny T’Leledragu Marski, prosimy cię o kontakt!

Twoja anonimowość panie Marski zostanie w pełni uszanowana – dajemy na to pełną gwarancję, że tak się stanie – ręczymy osobistym Słowem Honoru:

Czesław Białczyński i Piotr Kudrycki
Czytaj dalej

Wzgórze Bugaj (Kalwaria Zebrzydowska) i Góra Zobrach (Lanckorońska)

kalwaria cedron z mostu DSC00091

Rzeczka zwana przez judeochrześcijan Cedronem na pamiątkę Golgoty, płynie dnem doliny rozdzielającej Górę Zober (Lanckorońską) od Góry Bugaj (Kalwaria). Przytaczam fragmenty Księgi Ruty na temat Góry Zober:

„….Tak więc nagle dowiedział się Zobiraj o Górze Zober, zwanej także Zobor albo Zbór, która jest
położona nad rzeką poświęconą Dażbogowi-Mitrze (w czasach Nowej Koliby rzekę tę zwano
Mitra, a dzisiaj nazywają ją Nitrą). Jest to góra przynależąca nie tylko do Dażboga-Mitry, ale
także Góra Mira-Podaga. Góra ta jest jedną z najbardziej świętych gór między Dunajem a Górami
Harów, w ziemi za Bramą Mora….”

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie z “Księgą Ruty” w Nowym Julianowie (pod Wałbrzychem) oraz Inicjacja Ogniem – wrzesień 2013

 Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 15.00, a obrzęd inicjacyjny o 18.00 tego samego dnia.  

aaaa sun-and-moon-artwork

Słowianie- dzieci Słońca

I Ognia-jego gońca

przywołani Żywiołem

stańcie tutaj wielkim kołem!

Czytaj dalej

Papież Franciszek i cały Watykan zaniepokojony humanitaryzmem Polaków wobec ubijanych zwierząt!

za Onet.pl

 

Co teraz Polacy? Watykan jak zwykle przeciw wam!
CB
Prezes Kongresu Żydów rozmawiał z papieżem o zakazie uboju rytualnego w Polsce

Pre­zes Świa­to­we­go Kon­gre­su Żydów Ro­nald S. Lau­der roz­ma­wiał z pa­pie­żem Fran­cisz­kiem o za­ka­zie uboju ry­tu­al­ne­go w Pol­sce – wy­ni­ka z ko­mu­ni­ka­tu Kon­gre­su wy­da­ne­go po au­dien­cji w Wa­ty­ka­nie. Po­da­no w nim, że pa­pież wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie za­ka­zem.

Papież miał wyrazić zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego Papież miał wyrazić zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego Foto: OSSERVATORE ROMANO / AFP

W nocie Świa­to­we­go Kon­gre­su Żydów na­pi­sa­no: “Pa­pież wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie za­ka­zem uboju ry­tu­al­ne­go w Pol­sce i po­le­cił kar­dy­na­ło­wi Kur­to­wi Ko­cho­wi, prze­wod­ni­czą­ce­mu ko­mi­sji do spraw re­la­cji z ju­da­izmem, zba­dać tę spra­wę i zwo­łać spo­tka­nie już w przy­szłym ty­go­dniu”.

12 lipca Sejm od­rzu­cił rzą­do­wy pro­jekt usta­wy do­pusz­cza­ją­cej ubój ry­tu­al­ny zwie­rząt.

Zwią­zek Gmin Wy­zna­nio­wych Ży­dow­skich RP zło­żył wnio­sek do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie zwie­rząt.

Czytaj dalej

IV Starosłowiańska Świątynia Światła Świata w Wilnie – Jan Czeczot (1796 – 1847)

Czeczot_janJan Antoni Czeczot herbu Ostoja (ur. 24 czerwca/7 lipca 1796 w Maluszycach 53°29′15″N 26°04′19″E , zm. 11/23 sierpnia 1847 w Druskienikach) – polski poeta, tłumacz, etnograf, przyjaciel Adama Mickiewicza, sekretarz Towarzystwa Filomatycznego[1].

Matka – Klara z Haciskich, ojciec – Tadeusz Czeczot herbu Ostoja[2], ekonom. Jan Czeczot kształcił się w Nowogródku – w powiatowej szkole dominikańskiej. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim – przerwał studia najprawdopodobniej z powodów finansowych, po czym został pisarzem w zarządzie majątków Radziwiłłów.

 

Czytaj dalej

Mezamir Snowid: Polowanie na czarownice ("Niepodzielone" Wilbera Kena)

http://www.sfora.pl/Hierarcha-Fala-poganstwa-idzie-przez-Polske-jak-walec-a58690

http://www.sfora.pl/Szok-w-Szwecji-Torturuja-dzieci-bo-opetaly-je-demony-a42443

http://www.sfora.pl/Kosciol-idzie-na-wojne-z-wrozkami-To-zla-moc-a26608

http://www.sfora.pl/Tak-rozpoznasz-czlowieka-opetanego-przez-diabla-a27602

Komentarzem do tego cyrku ,do tego podsycania psychozy u podatnych na manipulację ludzi  niech będzie rozdział z książki Niepodzielone Wilbera Kena 

  Czytaj dalej