Dlaczego poganie nie chcą Jahwe? – Why Don’t Pagans Want Yahweh? [pol/eng]

 

Jest to pytanie zadane przez FEANARA

O ile mi wiadomo Feanaro jest Duchem Ognia ze współczesnej bajki o Tolkienie.

Na podstawie tego co napisałeś, oceniam twój wiek na 10 – 12 lat.

Duchu Ognia masz trudności w zrozumieniu przeczytanych tekstów i obcych słów. Filozofię i ideologię pozostaw starszym.  Zgłoś problem swojej pani a otrzymasz pomoc w postaci nauczania indywidualnego i nikt ci nie będzie mógł wlepić pały. Poza tym,  jesteś niegrzeczny, co sugeruje  wychowanie w obcej kulturze.

Nie wiem czy znasz pana, który się nazywał Adam Mickiewicz i wykładał na paryskiej Sorbonie. Był on zwolennikiem teorii, która przypisywała Słowianom reformę religijną Zaratustry. Sam Zaratustra miał mieć imię ZałatustRa, co tłumaczy się na Złote usta boga. (Ra = bóstwo egipskie). Znaczenie imienia wpisuje się w teren, czas  i działalność reformatora religijnego.

Drugie znaczenie: „Właściciel stu wielbłądów”mija się ze współczesnym datowaniem.

Zaratustryzm powstał na tysiąc pięćset lat przed Chrystusem. Wielbłądy oswojono pięćset lat później.

Zwolennikiem słowiańskich korzeni zaratustryzmu był polski tłumacz Świętej księgi Awesty, profesor Ignacy Pietraszewski, który nadał księdze tytuł „ MIANO SŁOWIAŃSKIE w ręku jednej Familii od trzech tysięcy lat zostające czyli nie ZENDAWESTA a ZĘDASZTA to jest Życiodawcza książeczka Zoroastra, albo AWESTA WIELKA”.

Wracając do twego twierdzenia: „Dlaczego poganie nie chcą Jahwe?”

Słowo „poganie” jest obraźliwym, stosowanym wobec wiernych innych religii. W ten sposób wierni wszystkich religii w oczach swych adwersarzy są poganami.

Jahwe jest bóstwem mikroskopijnej religii –  mozaizmu (nie mylić z judaizmem).

Religie innych narodów mają swoich bogów i trudno by chcieli, lub nie chcieli, jakiegoś Jahwe.

Teraz temat trochę trudniejszy.

Narody, które nie znają swojej historii sięgającej mitami aż do początku świata i do swoich bogów, są podatne na wyginięcie.  Najeźdźcy chcąc wytępić naród, wymazują mu historię i mity, wstawiając swoje.

Grecy, pod okupacją turecką stracili, nawet swój język. Po Pierwszej Wojnie Światowej Grecja odzyskała  państwo, a języka uczyli ich inni europejczycy, którzy zachowali  mity greckie i  grecką kulturę.

 Naród odżył.

Wstawianie innym narodom Jahwe jest zwykłym wynaradawianiem i jest sprzeczne z „Prawami człowieka”.

Duchu Ognia, czy powyższy tekst dotarł do twojej świadomości?

 Z poważaniem

Jan

Why Don’t Pagans Want Yahweh?

 

© translated by Katarzyna Goliszek

   

It is the question asked by FEANARO

As far as I know, Feanaro is the Spirit of Fire from the contemporary fairy tale about Tolkien.

Gathering from what you wrote, I estimate you are  about 10 – 12 years old.

You, Spirit of Fire, have difficulties in understanding read texts and foreign words. Leave philosophy and ideology to older ones. Report the problem to your teacher and you will get help with individual teaching and nobody will give you a bad mark then. Besides, you are rude, which makes me suppose you have been brought up in a different culture.

I have no idea if you know a mister whose name was Adam Mickiewicz and who lectured at the Sorbonne in Paris. He was a supporter of the theory which assigned Slavic people to Zarathustra’s  religious reform. Zarathustra’s name was to be ZałatustRa, which is interpreted as god’s Golden mouth.  (Ra = Egyptian deity). The denotation of the name is written in the area, time and activity of the religious reformer.

The second meaning: ”An owner of a hundred camels” passes contemporary dating.

Zoroastrianism rose one thousand and five hundred years before Christ. Camels were domesticated five hundred years later.

Polish professor Ignacy Pietraszewski was a supporter of the Slavic origin of Zoroastrianism.  He was the translator of the Holy Book of  Awesta (Avesta), and titled the book: ”SLAVIC DENOMINATION having been in the hands of one Family for three thousand years, i.e. not ZENDAWESTA but  ZĘDASZTA which means Życiodawcza (Giving Life) little book of Zarathustra, or  AWESTA WIELKA (GREAT AVESTA).

Coming back to the statement: ”Why Don’t Pagans Want Yahweh?”

The word ”pagans” is offensive, used for followers of other religions. Thus, the followers of other religions are pagans in the eyes of their adversaries.

Yahweh is a god of microscopic religion – mozaizm (not to be confused with Judaism).

Religions of other nations have their gods and it would be strange if they wanted or didn’t want a Yahweh.

Now, the topic is more difficult.

Nations that don’t know their history with their myths reaching as far as the beginning of the world are susceptible to extinction. Invaders who want to exterminate the nation destroy its history and myths bringing in their own instead.

Under Turkish occupation the Greeks lost even their language. After the First World War, Greece regained the state and the Greeks were taught their language by other Europeans who kept Greek myths and culture.

The nation revived. 

Introducing Yahweh to other nations is typical denationalisation and it is contrary to the ”Human Rights”.

The Spirit of Fire, has the text above reached your consciousness?

 Regards

Jan

Tagged with: Adam Mickiewicz, Awesta, Zaratusztra

Podziel się!