komunikaty kodystyczne – 12 Psalmów o Spełnieniu – Psalm Pierwszy

Dwanaście psalmów o Spełnieniu

Psalm Pierwszy

komunikat A: 17029891037-28049951709

2   tam gdzie rosną PoziOmki czerWienią zwIeńczone   10

4   jEżyna pośród Traw plecie bolesną koronę   8

5   smok dRZemiE u brzegu nagrzanego wzgórza 9

7   ostalec śWiatłem wschOdu skrzyDlatY cień zdła 11

8   łaNIa naciąga szyję wysmukloną szronEem   5

6   tęcza BIegnie wesOło po kroplach StrumykA   4

9  zorzy śLAd w borodrzeW z cichością umykA   2

10   przysypia w dziupli lichO trapione przez zmorę   1

11   strzeGą złotej sceneriI dęby czarnokorE    3

3   bylicę, żyto, lubczyk, maki w jedŃ złożono   6

1   Z listowIem rozEdrganyM jasną cIemną stroną 7

Psalm Pierwszy

komunikat B: 17029891037-

11   z listoWIem rozedrganym jAsną ciemną sTRoną   7

1  tam Gdzie rosną poziomki czerwieNią zwIeńczonE   10

10   byLIcę, żyto, Lubczyk, makI w jEdń złożono   6

2   jeżyNA pośród tRaW plecie bolesną koronĘ   8

3   smok drzemie u brzegu nagrzanego wzgórza   9

6   tęcza biegnie wesoło po kroplach strumyka   4

4   ostalec światłem wschodu skrzydlaty cień zdłuża   11

5   łania naciąga szyję wysmukloną szronem   5

7  zorzy ślad w borodrzew z cichością umyka   2

8   przysypia w dziupli licho trapione przez zmorę   1

9   strzegą złotej scenerii dęby czarnokore    3

Podziel się!