OEC: Goran Pavlovic – Shamash playing with the solar horse (Szamasz bawi się ze słonecznym koniem)

Shamash playing with the solar horse

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

A while back, while reading „Equids as Luxury Gifts at the Centre of Interregional Economic Dynamics in the Archaic Urban Cultures of the Ancient Near East„,  I came across this interesting 3rd millennium BC seal from Hurian city of Urkesh, Syria…

Jakiś czas temu, czytając „Equidy jako luksusowe prezenty w centrum międzyregionalnej dynamiki gospodarczej w archaicznych kulturach miejskich starożytnego Bliskiego Wschodu”, natknąłem się na tę interesującą pieczęć z trzeciego tysiąclecia p.n.e. z miasta Hurian Urkesh w Syrii…

 

I found this article when I was writing my post, „Sun god from Tell Brak„, about (what I believed was) the earliest depiction of the sun god in a quadriga pulled by equids, from this 3rd millennium BC cylinder seal imprint found in Tell Brak, Syria…

Znalazłem ten artykuł, kiedy pisałem swój post „Bóg słońca z Tell Brak”, dotyczący (w co wierzyłem) najwcześniejszego przedstawienia boga słońca w kwadrydze ciągniętej przez koniowate, z odcisku pieczęci cylindrycznej z III tysiąclecia p.n.e. znalezionego w Tell Brak, Syria…

I based my argument on the fact that the seal depicts a snake above the charioteer, and both snake and equids are solar animals…You can read detailed explanation why in the above post.

Swoją tezę oparłem na fakcie, że obraz przedstawia węża nad woźnicą, a zarówno wąż, jak i koniowate są zwierzętami słonecznymi… Szczegółowe wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje znajduje się w powyższym poście.

What I didn’t know then (and should have 🙂) is that apparently the sun god Shamash rode around in chariot pulled by four horses…You can read about this in „Religions of Second Millennium Anatolia„…

To, czego wtedy nie wiedziałem (a powinienem był wiedzieć 🙂), to że podobno bóg słońca Szamasz jeździł rydwanem zaprzężonym w cztery konie… Można o tym przeczytać w „Religie Drugiego Tysiąclecia Anatolii”…

Why didn’t anyone tell me that after reading my article?

Dlaczego nikt mi tego nie powiedział po przeczytaniu mojego artykułu?

So the charioteer from Tell Brak could be Shamash himself…

Zatem woźnicą z Tell Brak mógłby być sam Szamasz…

Anyway, keep this in mind, it will come handy later…

Tak czy inaczej, pamiętajcie o tym, przyda się później…

The Urkesh seal depicts common Akkadian and Old Babylonian theme usually called a „presentation scene”. In it a king carrying a sacrificial animal is lead by a minor deity towards the main seated deity…

Pieczęć z Urkesh przedstawia powszechny motyw akadyjski i starobabiloński, zwykle nazywany „sceną prezentacji”. W nim król niosący zwierzę ofiarne jest prowadzony przez pomniejsze bóstwo w stronę głównego siedzącego bóstwa…

The sacrificial animal carried by kings in these „presentation scenes” is usually a baby goat. Like on this seal showing a king bringing a sacrificial goat to the god of flowing water and flood, Enki/Ea…

Zwierzę ofiarne noszone przez królów w tych „scenach prezentacji” to zwykle koźlę. Jak na tej pieczęci przedstawiającej króla przynoszącego kozła ofiarnego bogu płynącej wody i powodzi, Enki/Ea…

Why was goat the usual sacrifice to the gods? Cause in Mesopotamia the climatic year is divided into cool/wet „rain season” (Oct/Nov – Apr/May) and hot/dry „drought season” (Apr/May – Oct/Nov).

Dlaczego koza była zwyczajową ofiarą składaną bogom? Ponieważ w Mezopotamii rok klimatyczny dzieli się na chłodną/mokrą „porę deszczową” (październik/listopad – kwiecień/maj) i gorącą/suchą „porę suszy” (kwiecień/maj – październik/listopad).

The beginning of the rain season is marked by the beginning of the mating season of the wild goats (Oct/Nov). And the end of the rain season is marked by the end of the birthing season of the wild goats (Apr/May).

Początek pory deszczowej wyznacza początek okresu godowego dzikich kóz (październik/listopad). A koniec pory deszczowej oznacza koniec sezonu lęgowego dzikich kóz (kwiecień/maj).

Which made the wild goat a super important animal calendar marker for rain season. And the symbol of fertility brought by rain. And the symbol of the resulting prosperity. And the symbol of royalty based on that prosperity.

Co sprawiło, że dzika koza stała się bardzo ważnym znacznikiem kalendarza zwierzęcego w porze deszczowej. I symbolem płodności przyniesionej przez deszcz. I symbolem wynikającym z tego dobrobytu. I symbolem królewskości opartej na tym dobrobycie.

You can read about it in my post „Goat carrier„…

Przeczytacie o tym w moim poście „Przewoźnik kóz”…

BTW, If you are wondering why there is a fish facing Enki/Ea, this is because Enki’s flood, annual flood of Tigris and Euphrates, happens in Apr/May, the same time when giant Mesopotamian carps migrate upstream (to Abzu) for spawning…More in my posts „Carp surfer„, „Goatfish„…

Przy okazji, jeśli zastanawiacie się, dlaczego ryba stoi naprzeciwko Enki/Ea, dzieje się tak dlatego, że powódź Enki, coroczna powódź Tygrysu i Eufratu, ma miejsce w kwietniu/maju, w tym samym czasie, gdy gigantyczne mezopotamskie karpie migrują w górę rzeki (do Abzu) na tarło …Więcej w moich postach „Karpiarz”, „Koza”…

Oh, and on the above Sacrifice to Enki seal, the king is lead towards Enki by Isimud, Enki’s two faced assistant…Why?

Aha, i na powyższej pieczęci Ofiara dla Enki, król jest prowadzony w stronę Enki przez Isimuda, dwutwarzowego / dwugłowego asystenta Enki… Dlaczego?

Did you know that Mar/Apr (Isimud) that „leads towards” Apr/May (Enki) is where  we find Mesopotamian New Year, you know the domain of Janus…Check these posts: „Adda seal„, „Janus„…

Czy wiesz, że marzec/kwiecień (Isimud), który „prowadzi w stronę” kwietnia/maja (Enki) to miejsce, w którym znajdujemy Mezopotamski Nowy Rok, znasz rolę Janusa… Sprawdź te posty: „Pieczęć Addy”, „Janus”

Anyway, enough digression. Let’s get back to the Urkesh seal with the „presentation scene”. On it, the king is indeed being lead by a minor deity towards the seated main deity.

Tak czy inaczej, dość dygresji. Wróćmy do pieczęci Urkesh z „sceną prezentacji”. Na nim król rzeczywiście jest prowadzony przez pomniejsze bóstwo w stronę siedzącego bóstwa głównego.

But the king is not holding a baby goat. He is holding a baby equid…

Ale król nie trzyma koźlęcia. Trzyma małego konia…

And the king is lead towards the seated deity who is feeding a prancing equid…While holding a whip (???)…

I król jest prowadzony w stronę siedzącego bóstwa, które karmi tańczącego konia… Trzymając bicz (???)…

Now these are not horses. These are Kungas, animals only bread in the area where Urkesh is located, and so highly regarded, that „they were used for drawing the chariots of kings and gods„…

To nie są konie. Są to Kunga, hybrydy osła funkcjonujące wyłącznie w rejonie, gdzie znajduje się Urkesh, cieszące się tak dużym szacunkiem, że „używano ich do ciągnięcia rydwanów królów i bogów”…

Considering that the seal was made by the breeders of the kungas, it is not surprising that king is bringing a baby kunga equid as the sacrificial animal to the seated deity, probably seen as the protector of the city and its wealth built on kunga breeding…Right?

Biorąc pod uwagę, że pieczęć została wykonana przez hodowców kung, nie jest zaskakujące, że król przynosi małego konia kunga jako zwierzę ofiarne dla siedzącego bóstwa, prawdopodobnie postrzeganego jako obrońca miasta i jego bogactwa zbudowanego na hodowli kunga. ..Prawidłowo?

But I think that this is not just an ordinary presentation scene…Why? Bhere is something hidden on this seal in plain sight, so „out of place”, that no one who discussed this seal seem to have noticed it…A buffalo…For instance check this article „Sacred space: contributions to the archaeology of belief„. Nothing…

Ale myślę, że to nie jest zwykła scena prezentacji… Dlaczego? Gdzie na tej pieczęci jest coś ukrytego na widoku, tak „nie na miejscu”, że nikt, kto omawiał tę pieczęć, najwyraźniej tego nie zauważył… Bawół… Na przykład sprawdź ten artykuł „Święta przestrzeń: wkład w archeologię wiary”. Nic…

What is buffalo doing here? Well I believe that both kunga and buffalo are used here as animal calendar markers.

Co tu robi bawół? Cóż, uważam, że zarówno kunga, jak i bawół są tutaj użyte jako znaczniki kalendarza zwierząt.

For those who never heard of them, animal calendar markers are ancient calendar markers derived from the annual mating or birthing or migrating or hibernating…season of the depicted animal in the area where the symbol is used…

Dla tych, którzy nigdy o nich nie słyszeli, znaczniki kalendarza zwierząt to starożytne znaczniki kalendarza wywodzące się z corocznego krycia, narodzin, migracji lub hibernacji… pory roku przedstawionego zwierzęcia na obszarze, na którym używany jest ten symbol…

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie przejrzyj pozostałe wpisy na blogu dotyczące znaczników kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec przejrzyj moje wątki na Twitterze, na które wciąż się nie przekonwertowałem post na blogu… Mam już 9 miesięcy opóźnienia..

For instance in Europe:

Na przykład w Europie:

I talked about this in my post „Zodiac„. You can find posts about each Zodiac sign as a calendar marker linked to this post….

Mówiłem o tym w moim poście „Zodiak”. Możesz znaleźć posty dotyczące każdego znaku zodiaku jako znacznik kalendarza powiązane z tym postem….

And so let’s have a look at equids and buffalos as animal calendar markers.

Przyjrzyjmy się zatem koniowatym i bawołom jako zwierzęcym znacznikom w kalendarzu.

Buffalo. Both domesticated and wild Eurasian water buffalos start their mating in Oct/Nov, at the beginning of the rain season in Mesopotamia. Characterised by bull fights for mating rights…

Bawół. Zarówno udomowione, jak i dzikie bawoły wodne rozpoczynają krycie w październiku/listopadzie, na początku pory deszczowej w Mezopotamii. Charakteryzuje się walkami byków podczas godów.

Hence their association in Mesopotamia with rain and water…I talked about this in my post „Buffalo licking jar

Stąd ich skojarzenie w Mezopotamii z deszczem i wodą… Mówiłem o tym w poście „Bawoły liżące jar”

BTW, because in India the climate is opposite to the climate in Mesopotamia, the mating of water buffalos marks the beginning of the hot/dry season, the season of drought and death. Hence buffalo as a mount of Yama, the god of death…I talked about this in my post „The bitch of the gods” and „Mahishasuramardini„…

Przy okazji, ponieważ w Indiach klimat jest odwrotny do klimatu Mezopotamii, krycie bawołów wodnych wyznacza początek pory gorącej/suchej, pory suszy i śmierci. Stąd bawół jako wierzchowiec Yamy, boga śmierci… Mówiłem o tym w moich postach „Suka bogów” i „Mahishasuramardini”…

Equids…As I explained in the post about the solar quadriga, equids mating season, characterised by mad prancing stallion fights for mating rights, starts in Apr/May…Which is why equids (horses in particular) are animal calendar marker for Apr/May…

Koniowate… Jak wyjaśniłem w poście o kwadrydze słonecznej, sezon godowy koniowatych, charakteryzujący się szalonymi walkami o prawa do godów, rozpoczyna się w kwietniu/maju… Dlatego koniowate (w szczególności konie) są markerem w kalendarzu zwierząt na kwiecień/maj…

Because horses fertility is governed by the sunlight, and it peaks on summer solstice, horse became the symbol of sunny half of the year…I talked about this in my post „Goddess on a horse„…

Ponieważ płodnością koni rządzi światło słoneczne, a jej szczyt przypada na przesilenie letnie, koń stał się symbolem słonecznej połowy roku… Mówiłam o tym w poście „Bogini na koniu”…

And because horse mating season overlaps with the sailing season in Eastern Mediterranean, horse got linked with Eastern Mediterranean Sea Gods. I talked about this in my post „Trojan horse„…

A ponieważ sezon godowy koni pokrywa się z sezonem żeglarskim we wschodniej części Morza Śródziemnego, konie zostały powiązane z bogami wschodniego Morza Śródziemnego. Mówiłem o tym w moim poście „Koń trojański”…

This biological link between the sunlight an horse’s reproduction is why in India we find this:

To biologiczne powiązanie między światłem słonecznym a reprodukcją konia jest powodem, dla którego w Indiach znajdujemy coś takiego

Once Lord Vishnu’s head was cut off accidentally by other gods. The head turned out to be the Sun. The gods then attached a horse head to Vishnu’s body, which is how he assumed his Hayagriva form…I talked about this in my post „Hayagriva„…

Pewnego razu inni bogowie przypadkowo odcięli głowę Wisznu. Głową okazało się Słońce. Następnie bogowie przyczepili głowę konia do ciała Wisznu, w ten sposób przyjął on formę Hayagriva… Mówiłem o tym w moim poście „Hayagriva”…

This is also why Shamahs, the sun god rides in the quadige pulled by 4 horses. And why the seated god on the Urkesh seal is Shamash, or his Hurian alter ego Šimige

Dlatego też Szamasz, bóg słońca, jeździ kwadrygą zaprzężoną w 4 konie. I dlaczego siedzącym bogiem na pieczęci Urkesh jest Szamasz, czyli jego huriańskie alter ego Šimige…

Not sure? Here is another Hurian seal with seated god playing with an equid…Oh, what’s this above the horses back? Sun?…Could this be the „Sun god” playing with a „Solar Horse”???

Niepewne? Oto kolejna obraz huriański z siedzącym bogiem bawiącym się z koniowatym… Och, co to jest nad grzbietem konia? Słońce?…Czy to może być „bóg Słońca” bawiący się ze „Słonecznym Koniem”???

Just like „Solar Horse” depicted on this Celtic coin…Stylised horse, left; sun above horse

Podobnie jak „Słoneczny Koń” przedstawiony na tej celtyckiej monecie… Stylizowany koń, po lewej; słońce nad koniem

Here’s the original: Roman silver coin (Didrachm) of the Pyrrhic war (275-270 BC). Front: Apollo wears a laurel-wreath. Back: horse gallops beneath a 16 pointed star. Star is The Sun of course…

Oto oryginał: Rzymska srebrna moneta (Didrachm) z wojny pyrrusowej (275-270 p.n.e.). Przód: Apollo nosi wieniec laurowy. Grzbiet: koń galopujący pod 16-ramienną gwiazdą. Gwiazdą jest oczywiście Słońce…

The old Mesopotamian summer, the sunny half of the year, starts in Apr/May. Which is when the equids start mating

Dawne mezopotamskie lato, słoneczna połowa roku, zaczyna się na przełomie kwietnia i maja. To wtedy koniowate zaczynają się kojarzyć

And when the equid babies are also born, cause equid gestation period is 11-12 months…

A kiedy rodzą się także dzieci koniowatych, okres ciąży koniowatych trwa 11-12 miesięcy…

Hence the sun god, ruler of the summer, the sunny half of the year, playing with the prancing equid (mating), and getting a baby equid (birthing) as a sacrificial offering from the king…

Stąd bóg słońca, władca lata, słonecznej połowy roku, bawiący się z tańczącymi koniowatymi (krycie się) i otrzymywanie potomstwa z rodziny koniowatych (poród) jako ofiara od króla..

What we just learned makes:

To, czego się właśnie dowiedzieliśmy, sprawia, że:

This is weather chart for the area where the seal we are talking about was found

To jest wykres pogody dla obszaru, w którym znaleziono obraz, o którym mówimy

buffalo: the animal calendar marker for the [beginning of] the cool/wet half of the year, winter (Oct/Nov – Apr/May)

bawół: znacznik kalendarza zwierząt na [początek] chłodnej/mokrej połowy roku, zimy (październik/listopad – kwiecień/maj)

equid: the animal calendar marker for the [beginning of] the hot dry half of the year, summer (Apr/May – Oct/Nov)

koniowate: znacznik kalendarza zwierząt na [początek] gorącej, suchej połowy roku, lato (kwiecień/maj – październik/listopad)

Considering that the god sits facing the prancing equid, while behind him the buffalo is walking away, this places the god at the end of winter, beginning of summer…In Apr/May…When the baby kungas are born…

Biorąc pod uwagę, że bóg siedzi twarzą do tańczących koniowatych, podczas gdy za nim odchodzi bawół, oznacza to koniec zimy i początek lata… W kwietniu/maju… Kiedy rodzą się małe kungi.. .

And indicates that the god is most likely Sun God Shamash…

I wskazuje, że bogiem jest najprawdopodobniej Bóg Słońca Szamasz…

That’s it. I hope you liked it…Have as nice a day as possible…

Otóż ​​to. Mam nadzieję, że się podobało… Życzę miłego dnia…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2022/11/shamash-playing-with-solar-horse.html

Podziel się!