OEC: Goran Pavlovic – Human-Bull hybrid (Hybryda Człowieka i Byka)

Human-Bull hybrid

©  by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

Human-Bull hybrid, Deity or a Priest wearing a bull skin and horns. I think animal calendar markers can help us figure out who is depicted on this Indus Valley civilisation seal from Mohenjo-Daro, dated to 2600-1900BC, now in National Museum of Karachi (inv NMP 50,214)…

Hybryda Człowieka i Byka, Bóstwo lub Kapłan noszący skórę byka i rogi. Myślę, że znaczniki kalendarza zwierząt mogą nam pomóc w ustaleniu, kto jest przedstawiony na pieczęci cywilizacji doliny Indusu z Mohendżo-Daro, datowanej na lata 2600-1900 p.n.e., obecnie znajdującej się w Muzeum Narodowym w Karachi (nr inw. NMP 50,214)…

I will propose that this is either Proto Shiva, or one of his priests…And here I why I think so…

Zaproponuję, że jest to albo Proto Śiwa, albo jeden z jego kapłanów… I tutaj wyjaśnię, dlaczego tak sądzę…

Shiva’s Vahana (vehicle) is a bull…

Vahana (pojazd) Śiwy to byk…

But why is Shiva riding on a bull?

Ale dlaczego Śiwa jedzie na byku?

To find answer to this question, we have to look at the climate in India.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy przyjrzeć się klimatowi w Indiach.

Indian climatic year is shaped by the monsoon winds…

Indyjski rok klimatyczny kształtują wiatry monsunowe…

It is the summer monsoon winds, which blow from Apr/May to Oct/Nov that bring moisture from the sea, and cause monsoon rains, which fall from Jun to Sep…For instance, here is the annual climatic chart for Varanasi…

To letnie wiatry monsunowe, które wieją od kwietnia/maja do października/listopada, przynoszą wilgoć z morza i powodują deszcze monsunowe, które padają od czerwca do września… Oto na przykład roczny wykres klimatyczny dla Varanasi. ..

These monsoon rains are the main source of water in Indian rivers…For instance, this is the annual water flow chart of the river Ganga, at Varanasi…

Te deszcze monsunowe są głównym źródłem wody w rzekach Indii… Na przykład jest to roczny wykres przepływu wody w rzece Ganga w Varanasi…

Interestingly 🙂 river Ganga is said to come out of the top of the head of Shiva…Shiva, whose symbol is lingam, penis…So out of the top of which head exactly?  🙂 The upper one or lower one? Oh, Look! Ganga is pouring out of Shiva’s head on top of a lingam…So symbolic…

Co ciekawe 🙂 Mówi się, że rzeka Ganga wypływa z czubka głowy Śiwy…Śiwy, którego symbolem jest lingam, penis…Więc z czubka której głowy dokładnie? 🙂 Górny czy dolny? O popatrz! Ganga wylewa się z głowy Śiwy na szczycie lingamu… To takie symboliczne…

Now even more interestingly 🙂 , this divine ejaculation (spike in water flow) of the river Ganga starts in June…The middle of summer: Apr/May, May/Jun, Jun/Jul…Summer, whose symbol is Bull…Summer which starts in Taurus…I talked about it in my post „Symbols of the seasons„…

Teraz jeszcze ciekawiej 🙂 , ten boski wytrysk (skok przepływu wody) rzeki Ganga zaczyna się w czerwcu… Środek lata: kwiecień/maj, maj/czerwiec, czerwiec/lipiec…Lato, którego symbolem jest Byk …Lato rozpoczynające się w Byku… Pisałem o tym w poście „Symbole pór roku”…

Why is this part of the year marked by a bull? Because Apr/May is when Eurasian wild cattle, Aurochs, started calving…Hence bull/cow and calf symbolism we find everywhere linked to summer…And water…

Dlaczego ta część roku jest oznaczona przez byka? Ponieważ kwiecień/maj to czas, w którym dzikie bydło eurazjatyckie, tury, zaczyna się cielić… Stąd symbolika byka/krowy i cielęcia, którą wszędzie spotykamy, związaną z latem… I wodą…

Like in Mesopotamia…I talked about this in my post „Shamash young and old„…

Jak w Mezopotamii… Mówiłem o tym w moim poście „Szamasz młody i stary”…

And Egypt…I talked about this in my post „Cow and calf ivory„…

I Egipt… Mówiłem o tym w moim poście „Kość słoniowa krowy i cielęca”…

And Iran…I talked about this in my post „Elamite water bull„…

A Iran… Mówiłem o tym w moim poście „Elamicki byk wodny”…

 

And Levant…I talked about this in my post „Mystery seal„…
A Levant… Mówiłem o tym w moim poście „Tajemnicza pieczęć”…

 

And India…I talked about this in several of my posts, starting with my post „Kharif and Rabi season

A Indie… Mówiłem o tym w kilku moich postach, zaczynając od posta „Sezon Kharif i Rabi”

Kharif (wet) season (May to November)

Sezon Kharif (mokry) (od maja do listopada)

Rabi (dry) season (November to May)

Pora Rabi (sucha) (od listopada do maja)

Based on the data about Zebu cattle, I would postulate that the wild Indian cattle, Indian aurochs, the ancestors of the Indian Zebu cattle, probably had earlier mating season, which started at the beginning of summer, and peaked in Jun, at the beginning of the monsoon season…

Na podstawie danych dotyczących bydła Zebu postulowałbym, że dzikie bydło indyjskie, tury indyjskie, przodkowie bydła indyjskiego Zebu, prawdopodobnie miały wcześniejszy okres godowy, który rozpoczynał się na początku lata, a jego szczyt przypadał na czerwiec, na początku sezonu monsunowego…

So in India, bulls ejaculated their semen when monsoon rain (heavenly semen) started to fall and gather into swelling rivers…Hence Shiva, whose symbol is a lingam, penis, riding on a bull with Ganga pouring out of his head…

Tak więc w Indiach byki wytryskiwały nasienie, gdy deszcz monsunowy (niebiańskie nasienie) zaczął padać i gromadzić się we wzburzonych rzekach… Stąd Śiwa, którego symbolem jest lingam, penis, jadący na byku z Gangą wylewającą się z jego głowy. .

I talked about this first in my post about Ardhanarishvara where I explain the meaning of the union of Shiva and Parvati (peak of the monsoon season Jul/Aug) and their Vahanas (bull=summer=May/Jun/Jul, lion=autumn=Aug/Sep/Oct). I talked about this in my post „Ardhanarishvara„…

Mówiłem o tym po raz pierwszy w moim poście o Ardhanarishvara, gdzie wyjaśniam znaczenie związku Śiwy i Parwati (szczyt pory monsunowej lipiec/sierpień) i ich Vahan (byk=lato=maj/czerwiec/lipiec, lew=jesień= sierpień/wrzesień/październik). Mówiłem o tym w moim poście „Ardhanarishvara”…

And in my post „Modesty” about Lajja Gauri. Lord Shiva and Lady Parvati were having sex. Just when they were reaching their orgasms, they were interrupted by other Gods…Parvati picked a lotus and covered her face. And this is why she is called „Modesty”…

A w moim poście „Skromność” o Lajji Gauri. Pan Śiwa i Lady Parvati uprawiali seks. Właśnie wtedy, gdy osiągali orgazm, przerwali im inni bogowie… Parvati zerwała lotos i zakryła twarz. I dlatego nazywa się ją „Skromnością”…

And in my post „Fig with bulls” about this Indus Valley civilisation seal depicting (the) tree (of life), flanked by two bulls, neatly arranged in such a way as to shape Shiva’s trident…

A w moim poście „Figa z bykami” o pieczęci cywilizacji Doliny Indusu przedstawiającej drzewo (życia), otoczone dwoma bykami, starannie ułożone w taki sposób, aby kształtować trójząb Śiwy…

You know, bulls, rain, tree of life…

Wiadomo, byki, deszcz, drzewo życia…

BTW the tree is The Sacred Fig…

Przy okazji, to drzewo to Święta Figa…

And so I would suggest that before Shiva became Shiva, God riding on a bull, Shiva was deified bull, and then anthropomorphised deified bull…

Sugerowałbym więc, że zanim Śiwa stał się Śiwą, Bogiem jadącym na byku, Śiwa był deifikowanym bykiem, a następnie antropomorfizowanym deifikowanym bykiem…*

And his priests probably danced around every Apr/May, just before the beginning of the rain season dressed in bull skins with bull horns on their heads, pretending to be holy bulls of rain…

A jego kapłani prawdopodobnie tańczyli około każdego kwietnia/maja, tuż przed początkiem pory deszczowej, ubrani w bycze skóry z byczymi rogami na głowach, udając święte byki deszczowe…

We have exactly the same behaviour in Arizona. Different horns though…Different climate, different (deified) horned animals, different horns…

Mamy dokładnie takie samo zachowanie w Arizonie. Jednak inne rogi… Inny klimat, inne (deifikowane) zwierzęta rogate, inne rogi…

Alósaka/Muyingwa were two aspects of The Corn God of the Hopi pantheon: The God of Germination and The God of Growth (of corn). To understand why The Corn God was depicted with wild sheep horns, you need to look at animal calendar markers…I talked about this in my post „Alosaka„…

Alósaka/Muyingwa to dwa aspekty Boga Kukurydzy z panteonu Hopi: Bóg Kiełkowania i Bóg Wzrostu (kukurydzy). Aby zrozumieć, dlaczego Bóg Kukurydzy był przedstawiany z rogami dzikiej owcy, trzeba spojrzeć na znaczniki kalendarza zwierząt… Mówiłem o tym w moim poście „Alosaka”…

And in Europe…Article „Goat in European culture” about Ibex goat as an animal calendar marker imbedded in in European cultures and mythologies…Again, different climate, different (deified) horned animals, different horns…

A w Europie…Artykuł „Koza w kulturze europejskiej” o kozie koziorożcu jako zwierzęcym znaczniku kalendarza osadzonym w kulturach i mitologiach europejskich…Znowu inny klimat, inne (deifikowane) rogate zwierzęta, inne rogi…

And in Iran, where rains arrive when wild Ibex goats begin to mate, in Oct/Nov…This is why Ibex was venerated in Iran, and this is why it is in Iran that we find the first Goat man…The earliest transition from Goat of rain to God of rain…I talked about this in my post „Goat petroglyphs from Iran„…

A w Iranie, gdzie nadchodzą deszcze, gdy dzikie kozy koziorożce zaczynają się kojarzyć, w październiku/listopadzie… Dlatego w Iranie czczono koziorożca i dlatego właśnie w Iranie znajdujemy pierwszego kozła… najwcześniejsze przejście od Kozła deszczu do Boga deszczu… Mówiłem o tym w moim poście „Kozie petroglify z Iranu”…

What is very interesting is that animal calendar markers prove that Hindu culture is indigenous culture of India, dating back all the way to Indus Valley civilisation. It developed around local climate, animals and agriculture…And only makes sense if viewed as such…

Co bardzo ciekawe, znaczniki kalendarza zwierzęcego dowodzą, że kultura hinduska jest rdzenną kulturą Indii, sięgającą czasów cywilizacji Doliny Indusu. To się rozwinęło wokół lokalnego klimatu, zwierząt i rolnictwa… I ma to sens tylko wtedy, gdy jest postrzegane w ten sposób…

Of course Hinduism contains various imported bits too, but the core, the oldest part, is indigenous…

Oczywiście hinduizm zawiera również różne importowane elementy, ale rdzeń, najstarsza część, jest rdzenna…

You can find all the posts talking about animal calendar markers hidden in Indian mythology if you run this query on my blog

Wszystkie posty mówiące o znacznikach kalendarza zwierząt ukrytych w mitologii indyjskiej znajdziesz, jeśli uruchomisz to zapytanie na moim blogu…

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie przejrzyj pozostałe wpisy na blogu dotyczące znaczników kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec przejrzyj moje wątki na Twitterze, na które wciąż się nie przekonwertowałem post na blogu… Mam już 9 miesięcy opóźnienia…

PS: I want to thank Gabriella Brusa-Zappellini for drawing my attention to this stamp…

PS: Pragnę podziękować Gabrielli Brusa-Zappellini za zwrócenie mojej uwagi na ten znaczek…

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/12/human-bull-hybrid.html

 

* Znaczenie Kutu Byka/ Krowy TURA i Boga Byka, kultu Kozy i Boga Kozła, kultu Wilka i Boga Wilczego. Kultu Barana i Boga Baraniego oraz innych zwierząt/ bogów-zwierzokształtnych, jak i kultu Roślin i Bogów-Roślinnych i Drzewnych  związanych z zodiakiem (zowijakiem) niebiańskim (także zowijakiem drzewnym celtyckim i sanskryckim zowijakiem nakszatrowym), związanych z następstwami pór i okresów astronomicznych i Kołem Godowym i kalendarzem (kulędarzem) rolniczym na Matce Ziemi – znacznie pełniej i szczegółowo tłumaczy Księga Tura, Księga Ruty i Księga Tanów – czyli nasza Mitologia / Baja Słowian.

W Księdze Tanów zawarłem wiele materiału dotyczącego odkrywczych spostrzeżeń i wynikającego z odkryć Gorana Pavlivica prezentowanych na jego blogu Old European Culture oraz w tłumaczeniach na portalu SSŚŚŚ.

Podziel się!