OEC: Goran Pavlovic – Golden boy (Złoty chłopiec)

Goran Pavlovic – Golden boy (Złoty chłopiec)

Autor Goran Pavlovic © © Tłumaczenie Czesław Białczyński

Inlaid ivory panel depicting „lioness devouring a boy”… From the palace of Ashurnasirpal II, part of an almost identical pair, originally part of a piece of furniture, perhaps a throne. ca 899-700 BC…
Inkrustowany panel z kości słoniowej przedstawiający „lwicę pożerającą chłopca”… Z pałacu Aszurnasirpala II, część prawie identycznej pary, pierwotnie część mebla, być może tronu. około 899-700 pne …

There is something very strange about this object. It doesn’t look very Mesopotamian…This „boy” being devoured by the lioness…His gold tunic and particularly his gold curly hair, indicate that this is not an ordinary boy…And the lioness devouring him. The jewel on her forehead indicates that we are not talking about an ordinary lioness either…
W tym obiekcie jest coś bardzo dziwnego. Nie wygląda za bardzo na mezopotamski … Ten „chłopiec” pożerany przez lwicę … Jego złota tunika, a zwłaszcza złote kręcone włosy, wskazują, że to nie jest zwykły chłopiec … I pożera go lwica. Klejnot na jej czole wskazuje, że nie mówimy też o zwykłej lwicy …
I would suggest that this young boy (we know it’s a boy because he is wearing short skirt of youth and not the long skirt of adulthood) is the symbolic depiction of the young sun of spring and summer…
Sugerowałbym, że ten młody chłopiec (wiemy, że to chłopiec, ponieważ ma na sobie krótką spódniczkę młodości, a nie długą spódnicę dorosłości) jest symbolicznym przedstawieniem młodego słońca wiosny i lata …
A very strange depiction of the sun to be found in Mesopotamia…But not further west…Here are three ways the sun god Helios is depicted on Greek coins: Big rays, Small rays, No rays, but dashing locks of (presumably golden) hair…
Bardzo dziwne przedstawienie słońca, które można znaleźć w Mezopotamii … Ale nie dalej na zachód … Oto trzy sposoby przedstawiania boga słońca Heliosa na greckich monetach: duże promienie, małe promienie, brak promieni, ale efektowne ulokowane ( prawdopodobnie złote) włosy …
From my post about „Lion killing Snake” symbolism…
Z mojego posta o symbolice „Lion Killing Snake” …
Was this golden hair boy an early depiction of such sun god? The piece looks like an import. From where? Do we find anything similar anywhere else at that time in the Eastern Mediterranean?
Czy ten złotowłosy chłopiec był wczesnym przedstawieniem takiego boga słońca? Przedmiot wygląda jak importowany. Skąd? Czy w tamtym czasie znajdujemy coś podobnego we wschodniej części Morza Śródziemnego?
The killing of the young boy by a lioness takes place among blue water lilies, wrongly called Blue Lotus, even though they don’t belong to the lotus family…
Zabicie młodego chłopca przez lwicę odbywa się wśród niebieskich lilii wodnych, błędnie nazywanych Błękitnym Lotosem, mimo że nie należą one do rodziny lotosu …
These beautiful blue flowers are native to both Nile marshlands as well as Mesopotamian marshlands although it is possible that they were transplanted from Egypt to Mesopotamia during Bronze Age or even Earlier…were believed to be „magic flowers”, and were worshiped by both Egyptians and Mesopotamians…You can read more about this in „Influences of Egyptian Lotus Symbolism and Ritualistic Practices on Sacral Tree Worship in the Fertile Crescent from 1500 BCE to 200 CE
Te piękne niebieskie kwiaty pochodzą zarówno z bagien Nilu, jak i bagien Mezopotamii, chociaż możliwe jest, że zostały przesadzone z Egiptu do Mezopotamii w epoce brązu lub nawet wcześniej … uważano je za „magiczne kwiaty” i były one czczone przez obie kultury Egipcjan i Mezopotamczyków … Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Wpływ egipskiej symboliki lotosu i praktyk rytualistycznych na kult drzew sakralnych na Żyznym Półksiężycu od 1500 roku pne do 200 roku ne”
And blue water lilies flowering season is from July until September. Peaking in Leo…Leo which marks the end of summer…
A sezon kwitnienia lilii wodnych trwa od lipca do września. Szczyt w Lwie … Lwie, który oznacza koniec lata …
Hence the lioness killing the gold haired boy (sun) among the lilies…So I think that whoever made this ivory plate deliberately placed the murder scene among the flowering blue lilies.
Stąd lwica zabijająca złotowłosego chłopca (słońce) wśród lilii … Więc myślę, że ktokolwiek zrobił tę płytkę z kości słoniowej celowo umieścił miejsce zbrodni wśród kwitnących niebieskich lilii.

By the way, why is July-August the part of the year marked by Leo? Well Eurasian Lions are seasonal breeders. And their mating season peaks from August and October.

Nawiasem mówiąc, dlaczego lipiec-sierpień to część roku wyznaczona przez Lwa? Cóż, lwy eurazjatyckie są godują sezonowo. A szczyt ich okresu godowego przypada na sierpień i październik.

Covering the whole of autumn, part of the year symbolised by lion…

Część roku symbolizowana przez lwa obejmuje całą jesień

I talked about this in my post „Symbols of the seasons„…

Mówiłem o tym w poście „Symbole pór roku” …
And it is autumn that kills summer…
A to jesień zabija lato …
Interestingly, Nebuchadnezzar II dedicated the bright blue gate he built in Babylon to the Babylonian „Mistress of Heaven”, Ishtar, and covered its façade with Nilotic blue lotus (Blue water lily)…
Co ciekawe, Nebukadneccar II poświęcił jasnoniebieską bramę, którą zbudował w Babilonie, babilońskiej „Pani Niebios”, Isztar, a jej fasadę pokrył nilotycznym niebieskim lotosem (lilia wodna) …
Ishtar (the warrior goddess) who likes posing standing on a lion…
Isztar (bogini wojowników), która lubi pozować stojąc na lwie
The „mysterious” morning star…Guess who rises with the sun, pretending to be „The morning star” in Leo? Sirius…A very special star indeed…
„Tajemnicza” gwiazda poranna… Zgadnij, kto wschodzi wraz ze słońcem udając „Gwiazdę poranną” w Lwie? Syriusz … Naprawdę bardzo wyjątkowa gwiazda …
Is she the lioness in the original scene? The jewel on the lionesses forehead sure looks like a star…
Czy jest lwicą w oryginalnej scenie? Klejnot na czole lwicy z pewnością wygląda jak gwiazda …
Podziel się!