POWSTANIE ŚLĘŻAŃSKIE Mocą wspólnych sił ducha – Dzisiaj, sobota, godzina 20.00

sleza1Przekazuję Tę Inicjatywę Wszystkim którzy zechcą się przyłączyć . Ja sam przyłączam się w spontanicznym akcie zjednoczenia. Wydarzenie ma miejsce dzisiaj, 21 grudnia 2013 o godzinie 20.00 w Sulistrowicach, przy Kręgu Mocy, u Jacka Kwiatkowskiego. Istnieje możliwość dowiezienia uczestników do przystanku busa na Tąpadłach.

CB

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iFVCDBRd2Uw&w=640&h=360]

POWSTANIE ŚLĘŻAŃSKIE

Mocą wspólnych sił ducha, zjednoczeni w braterskiej miłości i świetle serca, stając ramię przy ramieniu w nadchodzącą sobotę, w noc przesilenia zimowego 2013, stawiamy czoła zimie naszej ojczyzny. Światło, ciepło i miłość wysyłane z naszych serc rozpuszczają zimowe lody bezprawia, arogancji władzy, manipulacji medialnej i kolonialnego systemu. Siłę i energię tracą kolonizatorzy ziem polskich – lichwiarski system bankowy i korporacje. odebrana im zostaje energia do działania i będą upadać. Ich czas dobiegł końca. POWSTAJEMY.

Dobiega końca noc trwająca 12 960 lat i nadchodzi świt, czas, aby POWSTAĆ. Otuchy i odwagi! bracia, prostujcie kolana i kręgosłupy. To jest POWSTANIE. W nadchodzącą sobotę o godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego możecie przyłączyć się do tego POWSTANIA. Wielka moc i siła jest w nas, gdy nasze połączone serca, przez te 15 minut trwają w tym zamiarze razem. To wielki początek. Wzywam wszystkich, kroczących różnymi ścieżkami duchowymi do zjednoczenia sił serca i ducha dla tej szlachetnej nade wszystko sprawy. Gdziekolwiek w sobotę będziecie, między 20.00 a 20.15, POWSTAJEMY.

Jeśli jesteś w okolicy, i będzie Ci możliwe przybycie, to zapraszam do tego kręgu kamiennego na żywo, u Wrót Sławy, gdzie będzie nas kilkanaście osób. I Ty to czytający, jeśli jesteś nawet setki albo tysiące kilometrów od nas oddalony, jesteś do tego gorąco zaproszony. Ten dystans nie gra tu najmniejszej roli. Zwróć swą cała swa uwagę na twe serce, rozpal je do płomienia miłości, i obejmij nim tych i to, co jest nam drogie, nasz kraj i jego przyszłość, mieszkający tu ludzie. Niech ten płomień światła żywi się energią kosmosu, której to bramy zostają oto teraz otwarte w tej nowej Epoce Wilka. Władza, moc i panowanie zostają przekazane sprawiedliwym, a duchowe siły, podtrzymujące niesprawiedliwych, opuszczają ich, i będą skłaniać do złożenia tej władzy. Trwaj w tej medytacji, na jakiejkolwiek ścieżce duchowej jesteś, połączony z nami, zebranymi przy z ognisku, w kręgu mocy u Wrót Slavy. Rozpoznaj, że siła duch jest nieskończenie większa i mocniejsza niż jakikolwiek oręż militarnej przemocy i zastraszania. My, tutaj przy ognisku u “Wrót Sławy” (wratislvia- Wrocław) inicjujemy to POWSTANIE, które niczym ogień będzie ogarniało cały kraj i wszystkie słowiańskie narody. Ci, którzy stoją po stronie prawdy i sprawiedliwości, nie mają się czego obawiać, jesteśmy z Wami, i uważamy Was za sprzymierzeńców.

Ta budząca się przez to POWSTANIE energia zdemontuje ten niesprawiedliwy system i jego zakłamane i skorumpowane struktury. Im już została odebrana władza. Oni już tej władzy na Wami nie mają. W ich szeregi wkracza lek i niepewność. Powstań z nami dla kraju, dla jego wolności i suwerenności. W nas jest moc większa niż uzbrojone po zęby odziały żandarmerii. W nas jest moc, która odbiera im moc działania, decyzji i władzy. Świat już nie jest ten, jaki był.

Przez Wrota Sławy wkracza światło i sprawiedliwość. Epoka Wilka rozlewa się na te ziemie niczym pochłaniający wszystko pożar. Zaczęło się nowe. ZACZĘŁO SIĘ, POWSTAJEMY. Upadają systemy niewolące sumienia i serca. Upadają systemy religijne gnębiące nieświadomych. Zaznacz swoja obecność, że jesteś przy tym z nami obecny i zaproś do tego POWSTANIA swoich znajomych. Niech ta wieść obiegnie cały nasz kraj, oto “Koniec Świata dla Ciemnych – Koniec Mroku dla Jasnych”.

POWSTAJEMY, bez przemocy, ale mocni duchem i sercem.

sssss-s-15531-2d Jasny Pan III

THE  UPRISING ON ŚLĘŻA


By joined forces of the Spirit, united in brotherly love and light of heart, standing side by side on the upcoming Saturday, on the night of the winter solstice in 2013, we face the winter of our homeland. The light, warmth and love sent from our hearts melt the winter ice of lawlessness, arrogance of power, media manipulation and colonial system. The colonizers of the territories of Poland are losing their strength and energy – the usurious bank system and corporations. The energy to act will be taken away from them and they are going to collapse. Their time has come to an end. We are ARISING. 

 

The night which has lasted 12 960 years is ending and the dawn is approaching. It is time to ARISE. Be encouraged and have courage! Brothers, strengthen your knees and spines. This is UPRISING. On the coming Saturday at. 20.00 of the Central European Time you can join the UPRISING. There is great power and strength in us when our joined hearts, for the 15 minutes remain in their intention together. It is a great beginning.  I call all of you, walking various spiritual paths to unite the forces of the heart and spirit for this unusually significant matter. Wherever you are on Saturday, between 20.00 and 20.15, we are ARISING.  

If you are in the area, and you are able to arrive, you are welcome to this stone circle live, at the Gate of Sława, where there will be several of us. And you who are reading this, even if you are hundreds or thousands of kilometers away from us – you are warmly  welcome. The distance does not matter in the slightest. Focus your all attention on your heart, kindle it into the flame of love and embrace with it the people and the things that are precious to you, our homeland and its future, people living here. May the flame of light be fed by the energy of the cosmos – the energy whose gates are being opened just now in the new Era of The Wolf. Authority, power and dominion are being passed on to the righteous ones, and spiritual forces supporting the unjust ones are leaving them and will be leading them to the submission of that power. Remain in this meditation, on whatever spiritual path you are, joined with us gathered by the fire, in the circle of power at the Gate of Sława. Recognize that the strength of the spirit is infinitely greater and stronger than any weapon of military violence and intimidation. We, here by the fire at the ”Gate of Sława” (wratislavia –  Wrocław) are initiating the UPRISING, which, like fire, will be embracing all our country and all the Slavic nations. Those who stand by the truth and justice are not to be scared of anything, we are with you, and we consider you allies. 

The energy awakening through the UPRISING will dismantle this unjust system and its hypocritical and corrupt structures. They have already been deprived of power. They do not have the power over you any longer. Fear and uncertainty are coming among them. Arise with us for the country, for its freedom and sovereignty. There is a greater strength in us than in the troops of gendarmerie armed from head to toe. There is the strength in us which deprives them of the power to act, to decide and to be in authority. The world is not the same as it was, not any more. 

Through the Gate of Sława the light and justice are coming. The Era of The Wolf is pouring out all over the earth like the fire destroying everything. The new has begun. IT HAS BEGUN, WE ARE UPRISING. The religious systems enslaving and oppressing unaware people are falling. Mark your presence – that you are participating in it, present with us and invite your friends to this UPRISING. Let this message get about all our country, here it is ”The End of The World For The Dark – The End of The Dark For The Enlightened”.  

WE ARE UPRISING without violence, but strong in the spirit and heart. 

Tags :POWSTANIE ŚLĘŻAŃSKIE (THE  UPRISING ON ŚLĘŻA)

(translated by Katarzyna Goliszek)

Podziel się!