Kto wydał rozkaz zabijania na Majdanie?! Smoleńsk do Białorusi – kolejne referendum? Prawy Sektor za Unią z Polską?

04 04 2014

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/petycja-ws-przylaczenia-smolenska-do-bialorusi/c6mw5

Petycja ws. przyłączenia Smoleńska do Białorusi

Rosja stra­ci mia­sto Smo­leńsk? W in­ter­ne­cie krąży pe­ty­cja wy­sto­so­wa­na przez Aliak­san­dra Desz­czan­kę, który chce, by zo­sta­ło w tej spra­wie prze­pro­wa­dzo­ne re­fe­ren­dum. We­dług au­to­ra, są ku temu po­waż­ne prze­słan­ki hi­sto­rycz­ne – do­no­si te­le­wi­zja Beł­sat.

Pe­ty­cja skie­ro­wa­na jest do władz Smo­leń­ska. Desz­czan­ka ar­gu­men­tu­je, że mia­sto Smo­leńsk przez wieki na­le­ża­ło do Wiel­kie­go Księ­stwa Li­tew­skie­go. Do­da­je też, że aż do XIX wieku na tych te­ry­to­riach prze­wa­ża­ła lud­ność bia­ło­ru­ska.

Ko­lej­nym ar­gu­men­tem au­to­ra jest fakt, że te zie­mie za rdzen­nie bia­ło­ru­skie uzna­wa­ły też wła­dze Bia­ło­ru­skiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej. Po­dob­ne sta­no­wi­sko wy­ra­ża­ły ko­mu­ni­stycz­ne wła­dze Bia­ło­ru­skiej So­cja­li­stycz­nej Re­pu­bli­ki Ra­dziec­kiej.

„Trze­ba sko­ry­go­wać hi­sto­rycz­ną nie­spra­wie­dli­wość i dać miesz­kań­com re­gio­nu smo­leń­skie­go moż­li­wość swo­bod­ne­go wy­po­wie­dze­nia się na temat przy­na­leż­no­ści mia­sta do Bia­ło­ru­si” – na­pi­sał Desz­czan­ka.

Pe­ty­cja cie­szy się ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem. Tylko przez kilka pierw­szych dni pod­pi­sa­ło się pod nią 1600 osób. Zwo­len­ni­cy przy­łą­cze­nia Smo­leń­ska do Bia­ło­ru­si wy­po­wia­da­ją się na forum. Prze­wa­ża­ją głosy an­ty­ro­syj­skie. Po­ja­wia­ją się rów­nież hasła: „Bia­ło­ruś od morza do morza”.Ze Smoleńska do granicy białorusko-rosyjskiej jest około 70 km

Ze Smoleńska do granicy białorusko-rosyjskiej jest około 70 km Foto: Thinkstock

04 04 2014 Prawy Sektor za jak największym zbliżeniem z Polską

Jarosz pozytywnie o stosunkach z Polską. Chce zbliżenia z naszym krajem

Szef Pra­we­go Sek­to­ra za­po­wia­da, że zrobi wszyst­ko dla zin­ten­sy­fi­ko­wa­nia sto­sun­ków z na­szym kra­jem. Dmy­tro Ja­rosz mówił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że w re­la­cjach z na­szym kra­jem nie na­le­ży kon­cen­tro­wać się na ne­ga­tyw­nych ele­men­tach z prze­szło­ści. Przy­znał, że jego par­tia jest otwar­ta na roz­mo­wy o hi­sto­rii, ale dodał, że w pierw­szej ko­lej­no­ści na­le­ży się kon­cen­tro­wać „nie na tym, co było, a na tym, co bę­dzie”. Jed­no­cze­śnie za­pew­nia Ukra­iń­ców, że Prawy Sek­tor „da odpór krem­low­skie­mu neo­ko­lo­nia­li­zmo­wi”.

– Choć w na­szych re­la­cjach było róż­nie, trze­ba żyć przy­szło­ścią, a nie hi­sto­rią – mówił dzi­siaj Dmy­tro Ja­rosz. Lider Praw­go Sek­to­ra po­dzię­ko­wał też Po­la­kom za wspar­cie wy­da­rzeń na Maj­da­nie. Jego zda­niem, to umoc­ni­ło „przy­ja­ciel­skie” i „de facto bra­ter­skie” re­la­cje mię­dzy pol­skim a ukra­iń­skim na­ro­dem.

Oprócz tego, w swoim pro­gra­mie wy­bor­czym opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie Cen­tral­nej Ko­mi­sji Wy­bor­czej, Ja­rosz za­po­wie­dział rów­nież po­wstrzy­ma­nie ro­syj­skiej agre­sji, za­pro­wa­dze­nie w kraju po­rząd­ku oraz mo­der­ni­za­cję go­spo­dar­ki. To wszyst­ko ma mieć miej­sce w razie wy­gra­nej w ma­jo­wych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Ukra­inie.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/jarosz-pozytywnie-o-stosunkach-z-polska-chce-zblizenia-z-naszym-krajem/jd6fz

03 04 2014 – Janukowycz mordercą, osobiście wydał rozkaz zabijania na Majdanie!

52073-617901392896425

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rozkaz-strzelania-do-demonstrantow-na-majdanie-wydal-janukow,nId,1402861

 

aass aas5468bd76-9bd9-11e3-9493-0025b511229e27 03 2014

 

Większość zabitych na Majdanie Niepodległości zginęło z broni milicyjnej – powiedział w Brukseli przewodniczący parlamentu i pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow. Ukraiński polityk wystąpił w czwartek na posiedzeniu Komitetu Integracji Europejskiej.

– Nasi śledczy chcą się dowiedzieć nie tylko kim byli zabójcy, ale także, kto dał rozkaz do zabijania – powiedział Turczynow. Dodał, że polecenie strzelania do cywili było największym przestępstwem popełnionym przez poprzednią władzę.

P.o. prezydenta powiedział, że śledztwa w tej sprawie nie da się przeprowadzić tak szybko jak się powszechnie uważa, ale „prawda o zabójcach będzie przedstawiona publicznie”.

– Musimy doprowadzić śledztwo do końca. Koniec nastąpi, kiedy wszyscy mordercy trafią do więzienia – dodał.

Turczynow powiedział, że jeśli UE zechce wspomóc Ukrainę w śledztwie, to ta chętnie przyjmie pomoc, „włączając w to udział międzynarodowych ekspertów”.

 

Masakra na Majdanie

Ministerstwo zdrowia Ukrainy poinformowało, że bilans ofiar zamieszek na ulicach Kijowa wynosi 99 osób.

Ukraińskie władze podjęły już własne śledztwo w sprawie krwawych zajść, do których doszło w Kijowie między 18 a 20 lutego, i idą tropem, sugerującym, że za zajściami tymi stał Kreml, któremu zależało na sianiu chaosu na Ukrainie i eskalowaniu napięć.

 

19de8513074a59917dcf902a96aa385aa9addebf22.02.2014

Wstrząsające fotografie

Oni zginęli na Majdanie! ZDJĘCIA +18 LAT

21.02.2014 17:59 aktualizacja: 22.02.2014 08:24

Uwaga – film zawiera sceny bardzo drastyczne!

Każdy trup le­żą­cy na Maj­da­nie to czyjś syn lub córka, mąż lub żona, oj­ciec czy matka. A każda śmierć to czy­jeś łzy, cier­pie­nie i prze­kre­ślo­ne ma­rze­nia. Za­bi­ci przez bez­myśl­nych katów lu­dzie zgi­nę­li tylko dla­te­go, że nie chcie­li żyć w kraju, w któ­rym wła­dza my­śla­ła tylko o tym, by ukraść jesz­cze wię­cej. Chwa­ła bo­ha­te­rom, zwy­kłym lu­dziom z Maj­da­nu! I wiecz­ne po­tę­pie­nie dla ich opraw­ców!

Security forces intervention in CairoNajmłodszy nie miał 18 lat!

http://www.youtube.com/watch?v=Qb52RUhDj-A

Uwaga – film zawiera sceny bardzo drastyczne!

Rozkaz strzelania do demonstrantów na Majdanie wydał Janukowycz

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rozkaz-strzelania-do-demonstrantow-na-majdanie-wydal-janukow,nId,1402861?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Rozkaz strzelania do demonstrantów na Majdanie wydał Janukowycz

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rozkaz-strzelania-do-demonstrantow-na-majdanie-wydal-janukow,nId,1402861?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

Podziel się!