W CZWARTEK, 21 lutego – na RADĘ WARSZAWY o 11.45 spotykamy się w hallu Kinoteki – wniosek do NIK

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

logo napis TOND PL 04_04_11 towarzystwo logo 9                   

   PROSIMY O PRZYBYCIE JUTRO w CZWARTEK na RADĘ WARSZAWY o 11.45 spotykamy się w hallu Kinoteki by się spotkać w Pałacu Kultury i Nauki (wejście do Pałacu od strony al. Jerozolimskich) i zaprotestować oraz spotkać się z dziennikarzami.

Zaprezentujemy Obywatelski wniosek do NIK oraz pytania do Pani Prezydent HGW:
Wnioski do NIK zostaną zaprezentowane na konferencji w czwartek 21lutego na sesji Rady Warszawy o godz. 12.30
w hallu Rady Warszawy ( przy bufecie Radnych)w związku z punktem 77. „Informacja prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew.”

W dniu 19 lutego mieszkańcy Warszawy złożyli wniosek do NIK dot. rewitalizacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Treść wniosku w załączeniu.

Obywatelski wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności gospodarowania pieniędzmi publicznymi:

1.    Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie gospodarki ,,zielonymi funduszami” na roślinność miejską ze środków własnych i w ramach funduszy celowych Unii Europejskiej;

2.    Urzędu Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Terenów Publicznych, jednostek podległych Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie organizacji i rzetelności procedur konkursowych oraz rzetelności organizowanych przetargów, dotyczących rewitalizacji parków Warszawy w oparciu o publiczne środki jak wyżej.

Sygnatariuszami wniosku są m.in.:

Barbara Jezierska, Maria Rosołowska, Hanna Szmalenberg, Weronika Tauer, Mariusz Wardecki, Tomasz Lec, Maciej Jędrusik, Jacek Dobrowolski, Grzegorz Wereszczyński, Karol el Kashif ii inni mieszkańcy Warszawy.

 

 

SKRÓT

 

Obywatelskiego  wniosku o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności gospodarowania pieniędzmi publicznymi

następujących podmiotów :

/wniosek złożono do NIK w dniu 19.02.2013/

 

1.                  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie gospodarki ,,zielonymi funduszami” na roślinność miejską ze środków własnych i w ramach funduszy celowych Unii Europejskiej

 

2.         Urzędu Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Terenów   Publicznych, jednostek podległych Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie organizacji i rzetelności procedur konkursowych oraz rzetelności organizowanych przetargów, dotyczących rewitalizacji parków Warszawy w oparciu o publiczne środki jak wyżej.

 

Przesłanki do złożenia obywatelskiego wniosku :

  • Niejasności przy kwalifikowaniu i finansowaniu zadań rewitalizacji zieleni miejskiej
  • Nie jasne i nieobiektywne procedury konkursowe jak i przetargowe
  • Pomijanie w komisjach konkursowych i przetargowych udziału czynnika społecznego i niezależnych ekspertów
  • Protekcjonizm w wyborze oferentów / 14 realizacji po rząd jednej firmy/
  • Łamanie obowiązujących przepisów w procedurach konkursowych i przetargowych
  • Całkowity brak kontroli finansowej procesów rewitalizacji  co skutkuje szastaniem pieniędzmi publicznymi na te cele /  podmiotowa roślinność w kosztach ogólnych na przykładzie Ogrodu Krasińskich stanowi zaledwie 1/15 przeznaczanej kwoty a w stosunku do kosztów prac projektowych tego ogrody stosunek ten jest jak 1/1 co jest absurdem inwestorskim /
  • Całkowite pomijanie w wyborze koncepcji rewitalizacji oczekiwań lokalnych społeczności w oparciu o badania niezależnych organizacji które powinny stanowić podstawę takich  założeń i rewitalizacji.
  • Protesty społeczne dotyczące rewitalizacji jak i niezależnych ekspertów od środowiska jednoznacznie wskazują ze nie takie są oczekiwania społeczne . Mimo tych protestów władze miasta nadal planują kolejne tego typu  kosztowne realizacje.
  • Całkowicie są pomijane przy tych rewitalizacjach przepisy odnośnie ochrony przyrody i ochrony  gatunkowej mimo także protestów ekspertów w tych dziedzinach o niewątpliwym dorobku naukowym, członków PAN.

 

      / szczegóły w pełnym wniosku skierowanego do NIK  – zapraszamy do lektury/

 

Wniosek jest również adresowany do wiadomości:

1.Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

2.Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

3.Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;

4. Minister Środowiska, Pan Marcin Korolec, ul.Wawelska52/54, 00-922  Warszawa;

 

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

Wykład otwarty,  prof. dr hab. Maciej Luniak

„Parki miejskie przyjazne przyrodzie – przykład Warszawy i Berlina”

Niedziela,  17.02 o godz. 12:30 cafe Państwo/Miasto, ul. Andersa 29, Muranów

Po wykładzie odbędzie się cotygodniowe niedzielne spotkanie z mieszkańcami skupionymi w proteście po wycince 337 drzew w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie.

przed wykładem, g.12:oo, odczytanie APELU do Hanny Gronkiewicz-Waltz,                                            

        BRAMA GŁÓWNA od strony ul. Bohaterów Getta, w obronie drzew i parków w Warszawie.

 

Wykład ma być inspiracją do debaty i do dalszych działań skierowanych na ochronę parków przed dalszymi wycinaniem drzew , oraz szerzej do uczestnictwa w tworzeniu Wizji Zieleni w mieście, oraz działań jakie należy podejmować w celu zapewnienia ich ochrony.

Fundacja Strefa Zieleni, uczestnicząca w inicjatywie „Zielona Moc” na facebooku

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

List Otwarty od ornitologa prof. Macieja Luniaka odnośnie trwających prac w Ogrodzie Krasińskich.
(Prof. Luniak nie jest po prostu ornitologiem, ale światowym autorytetem w dziedzinie ekologii w środowisku zurbanizowanym.)

prof.dr hab. Maciej LUNIAK
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
luniak@miiz.waw.pl
2013-01-18
Uwagi przyrodnika  do aktualnie prowadzonej rewitalizacji Ogrodu Krasińskich

Jestem zoologiem-ekologiem, moją specjalnością, jako naukowca i eksperta, jest ornitologia i ekologia miasta. Od wielu lat zajmuję się inwentaryzacją awifauny (ptaków) w W-wie oraz udziałem konsultacyjnym w dziedzinie kształtowania przyrody Miasta. M.in. niedawno brałem udział w zespole ekspertów konsultujących projekt rewitalizacji Parku Skaryszewskiego, a ostatnio byłem koordynatorem naukowym i głównym autorem obszernej monografii „Przyroda Bielan warszawskich” (wyd. 2011 i 2013).

Wartość przyrodnicza Ogrodu. Skład jego awifauny jest znany od lat 1960. W latach 2011 i 2012 (dane mgr A. Węgrzynowicza dostępne u mnie) gniazdowało tu – t.zn. odbywało lęgi i wychowywało potomstwo, 27-29 gatunków ptaków, kilka dalszych zalatywało, a w okresie jesienno- zimowym regularnie występowało ok. 24 gatunków. Jest to, w warunkach małego śródmiejskiego parku, skład bogaty (nawet bardzo!), w dużej mierze dzięki licznej obecności starych drzew i rozrosłych skupisk krzewów. Stosunkowo duży udział ptaków owadożernych, jest wskaźnikiem bogactwa fauny bezkręgowców na tym terenie. Wartością fauny jest tu też występowanie wiewiórek, jeży i myszy polnych.

Skutki przyrodnicze. Wycięcie znacznej części drzew (w szczególności starych) oraz krzewów, a również sam sposób wykonania tych prac dewastujący runo i podłoże glebowe, ma/będzie miał degradujące skutki dla przyrody Ogrodu. W ten sposób straci swoje siedliska większość bytujących tu ptaków, ssaków i fauny bezkręgowców. Przewidywania takie znajdują potwierdzenie w wynikach inwentaryzacji awifauny jakie dokonano po podobnych rewitalizacjach w parkach – Ujazdowskim, Żeromskiego i na Kępie Potockiej. Odpowiednio obniży się też udział Ogrodu w (deficytowym) bilansie natlenienia i pochłaniania dwutlenku węgla w śródmieściu W-wy. Spowodowano tu więc znaczna stratę w potencjale przyrodniczym Miasta.

Skutki społeczne. Znaczna większość reakcji społecznych (w internecie, mass-mediach, w bezpośrednich demonstracjach) jest radykalnie krytyczna zarówno co do projektu zakładającego degradację przyrody Ogrodu, jak też co do sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Praktycznie nie odezwały się głosy broniące nagięcia aktualnego kształtu Ogrodu do formalnych wzorców historycznych oraz wypowiadające się za wycięciem w nim „osi widokowych”. Świadczy to o proekologicznym nastawieniu użytkowników parku, co trzeba uznać jako realna potrzebę lokalnej społeczności, zgodną z powszechną tendencją rozwoju społeczeństw miejskich .

Wnioski. Główną przyczyną negatywów zaistniałej sytuacji jest zignorowanie przyrodniczego aspektu przedsięwzięcia – brak (albo nieskuteczność) udziału przyrodnika/przyrodników na etapie przygotowania projektu. Skutkiem tego była krytyka (nieuwzględniona w decyzjach realizacyjnych) społeczna podczas konsultacji, a w końcu dokonana dewastacja przyrodnicza i niezadowolenie społeczne. Można tu przypomnieć, że przy opracowaniu projektu rewitalizacji Parku Skaryszewskiego uczestniczył zespół konsultantów z udziałem przyrodników. Dzięki temu w zatwierdzonym (niestety dotąd czekającym na realizację) projekcie jest szereg rozwiązań proekologicznych – nowatorskich dla Warszawy, chociaż znanych z praktyki w miastach za granicą.

Strat przyrodniczych spowodowanych w Ogrodzie oczywiście nie da się już bezpośrednio naprawić. Należy jednak dążyć do ich minimalizacji/rekompensaty – obecna wiedza i praktyka stwarza takie możliwości. Projekt powinien być zrewidowany pod tym kątem i poddany ponownej (tym razem potraktowanej rzetelnie) konsultacji społecznej. Celem postępowania powinno tu być zapotrzebowanie społeczne, a nie formalne rygory wyznaczane zupełnie odmiennymi od współczesnych, uwarunkowaniami roli parków miejskich.

nd tond logo 05_09_10 logo Pawlik 1

Uwaga od Profesora – tekst można rozpowszechniać wg. uznania.

 

Podziel się!