OEC: Goran Pavlovic – Hayagriva

Hayagriva

©by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

In Puranic texts there is a very strange story that goes like this:
W tekstach puranicznych jest bardzo dziwna historia, która brzmi następująco:

Once Lord Vishnu’s head was cut off accidentally by other gods. The head turned out to be the Sun. The gods then attached a horse head to Vishnu’s body, which is how he assumed his Hayagriva form…

Pewnego razu inni bogowie przypadkowo odcięli głowę Wisznu. Głową okazało się Słońce. Następnie bogowie przyczepili głowę konia do ciała Wisznu, w ten sposób przyjął on formę Hayagriva…

Of course this was not an accident, but a Vishnu’s plan all along. He was planning to kill the horse-headed demon Hayagrivasura, who had stolen the Vedas, and who had received a boon that he could only be killed by someone who was horse-headed…

Oczywiście nie był to przypadek, ale od początku plan Wisznu. Planował on zabić demona z głową konia, Hayagrivasurę, który ukradł Wedy i który otrzymał tę łaskę, że mógł zostać zabity tylko przez kogoś, kto miał głowę konia…

Of course 🙂 the fact that Vishnu’s head, which turned out to be the sun, was replaced with a head of a white horse,  has nothing do do with the fact that Surya, the old Vedic sun god, was directly linked to white horse…

Oczywiście 🙂 fakt, że głowę Wisznu, którą okazało się słońce, zastąpiono głową białego konia, nie ma nic wspólnego z faktem, że Surya, stary wedyjski bóg słońca, był bezpośrednio powiązany z białym koniem. ..

Surya was depicted riding a chariot harnessed by seven usually white horses.

Suryę przedstawiono na rydwanie zaprzężonym w siedem, zwykle białych koni.

Or by a horse with seven heads.

Albo przez konia z siedmioma głowami.

Apparently, „it is believed that they represent the seven colors of visible light, and seven days in a week”. Cool…

Podobno „uważa się, że reprezentują one siedem barw światła widzialnego i siedem dni w tygodniu”. Fajnie…

But is it possible that seven horse represent seven months of summer, the season dominated by the sun? You know like in Mesopotamia, where summer had seven sunny months, and fire breathing dragons, symbol of summer, had seven heads…Just asking…I talked about this in my post „Seven headed dragon„…

Ale czy to możliwe, że siedem koni reprezentuje siedem miesięcy lata, pory roku zdominowanej przez słońce? Wiesz, jak w Mezopotamii, gdzie lato miało siedem słonecznych miesięcy, a ziejące ogniem smoki, symbol lata, miały siedem głów… Tak tylko pytam… Mówiłem o tym w moim poście „Siedmiogłowy smok”…

Also, is it possible that this is why Agni, the personification of fire, has „seven tongues”? Love the ram’s grin… 🙂

Czy to możliwe, że właśnie dlatego Agni, uosobienie ognia, ma „siedem języków”? Uwielbiam uśmiech barana… 🙂

In Hindu mythology, Agni was believed to have three manifestations: Sun, Lightning, Fire…Which is why he had three heads…

W mitologii hinduskiej wierzono, że Agni ma trzy manifestacje: Słońce, Błyskawicę, Ogień… Dlatego miał trzy głowy…

Just like Slavic god Triglav (Three headed)…

Podobnie jak słowiański bóg Triglav (Trzygłowy)…

„Because it is a great mystery how Svarog (heavenly and earthly fire) is at the same time Perun (thunder) and Svetovid (Sun)”…I talked about this in my post „Triglav, Trimurti, Agni„…

„Bo to wielka tajemnica, jak Svarog (niebiański i ziemski ogień) jest jednocześnie Perunem (grzmotem) i Svetovidem (Słońcem)”… Mówiłem o tym w moim poście „Triglav, Trimurti, Agni”…

Interesting right? Cause before people learned how to make fire, fire descended from the sun through lightning…And in India, the thunderstorm season is the summer season (Apr/May – Oct/Nov)…The season of the sun… Charts are from „Climatology of thunderstorm activity in the Indian region…

Ciekawe, prawda? Ponieważ zanim ludzie nauczyli się rozpalać ogień, ogień schodził ze słońca poprzez błyskawicę… A w Indiach pora burz z piorunami to pora letnia (kwiecień/maj – październik/listopad)… Pora słońca… Wykresy pochodzą z „Klimatologii aktywności burzowej w regionie Indii…”

By the way, modern science seem to confirm that it is indeed Sun (Surya) which gives power to Indra (lightning) which becomes Agni (fire)…I talked about this in my post „Sun thunder fire„…

Nawiasem mówiąc, współczesna nauka zdaje się potwierdzać, że to rzeczywiście Słońce (Surya) daje moc Indrze (błyskawicy), która staje się Agni (ogniem)… Mówiłem o tym w moim poście „Słoneczny grzmot ognia”…

And it is because of the fact that fire in our hearths is the same fire burning inside of the sun, that the ceremony of rekindling of the fire in the hearth, still performed in the Balkans for Orthodox Christmas, is meant to rekindle the fire  of the Sun. I talked about this in my post „Badnjak„…

I właśnie dlatego, że ogień w naszych paleniskach jest tym samym ogniem, który płonie w słońcu, ceremonia rozpalenia ognia w palenisku, wciąż odprawiana na Bałkanach z okazji prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia, ma na celu rozpalić na nowo ogień słońce. Mówiłem o tym w moim poście „Badnjak”…

BTW, anyone else thinks it’s funny that the saint celebrated by the Balkan Slavs, on the day when the rekindling of the sun’s fire starts, is called Ignatius (Serbian „Oganj”, Latin „Ignis”, Sanskrit „Agni” all meaning Fire…)??? I talked about this in my post „The end of time„…

Przy okazji, ktoś jeszcze może pomyśleć, że to zabawne, że imieniny Świętego obchodzone przez Słowian Bałkańskich w dniu, w którym zaczyna się ponowne rozpalanie ognia słonecznego, to imieniny Ignacego (serbskie „Oganj”, łac. „Ignis”, sanskryckie „Agni”, co wszystko oznacza Ogień. ..)??? Mówiłem o tym w moim poście „Koniec czasu”…

Anyay, back to Surya and horses…In some Buddhist artwork, Surya’s chariot is shown as being pulled by four horses…

Tak czy inaczej, wracając do Suryi i koni… Na niektórych buddyjskich grafikach Rydwan Suryi jest pokazany jako ciągnięty przez cztery konie…

But that is after Greeks arrived to India…Bringing with them their sun god Helios…Who rode in a chariot pulled by four white horses. Like on this Apulian vase dated to 350BC…

Ale to było po tym, jak Grecy przybyli do Indii… Przywożąc ze sobą swojego boga słońca Heliosa… Który jechał w rydwanie ciągniętym przez cztery białe konie. Jak na tym apulijskim wazonie datowanym na 350 rok p.n.e….

Interestingly the same sun god riding on a chariot pulled by four [presumably white] horses also lived in the prime Hebrew real estate, The First Temple…I wrote about this in my post „Sun god from the First Temple„…

Co ciekawe, ten sam bóg słońca jadący na rydwanie zaprzężonym w cztery [prawdopodobnie białe] konie mieszkał także w najlepszej hebrajskiej posiadłości, Pierwszej Świątyni… Pisałem o tym w moim poście „Bóg Słońca z Pierwszej Świątyni”…

Oh and by the way, Slavic Sun god Svetovid, also rode on a white horse, and white horses were kept in his temples…I wrote about that in my post „Svetovid„…

A tak na marginesie, słowiański bóg słońca Światowid też jeździł na białym koniu, a w jego świątyniach trzymano białe konie… Pisałem o tym w poście „Światowid”…

Ok, let’s get back to the curious „Horse Avatar” of Vishnu…Apparently „In several sources Hayagriva is a white horse who pulls the sun into the sky every morning”…Curios…Pulling sun like this?

OK, wróćmy do ciekawego „Końskiego Awatara” Wisznu… Podobno „W kilku źródłach Hayagriva to biały koń, który każdego ranka wyciąga słońce na niebo”… Ciekawostki… Ciągnie słońce w ten sposób?

Which is why we see things like these: Bronze Age „Sun Chariot” pulled by a horse, Denmark 1400 BC…

Dlatego widzimy takie rzeczy: „Słoneczny rydwan” z epoki brązu ciągnięty przez konia, Dania 1400 r. p.n.e.…

So what’s the association between horses and sun?

Jaki jest więc związek między końmi i słońcem?

Well, did you know that horse mating season is governed by the sun and it peaks on summer solstice?

Czy wiesz, że okresem godowym koni rządzi słońce, a jego szczyt przypada na przesilenie letnie?

I talked about this in my posts „Pegasus and chimera„, „Trojan horse„, „Unicorn„, „Re’em„, „Gray mare„, „The horseman„…

Mówiłem o tym w swoich postach „Pegaz i chimera”, „Koń trojański”, „Jednorożec”, „Re’em”, „Szara klacz”, „Jeździec”…

Now remember this post about Surya and his wives?

Pamiętacie teraz ten post o Suryi i jego żonach?

When his wife Saranyu ran away, „because she couldn’t stand Surya’s heat any more” she ran away in a form of a white mare…Interesting…

Kiedy jego żona Saranyu uciekła, „ponieważ nie mogła już znieść upału Suryi”, uciekła pod postacią białej klaczy… Ciekawe…

Surya then finds Saranyu, still in the form of a mare, and after finding her, he assumes the form of a white stallion and „makes love to her”…

Następnie Surya znajduje Saranyu, wciąż w postaci klaczy, a po jej znalezieniu przyjmuje postać białego ogiera i „kocha się z nią”…

After which Saranyu delivers twins called Ashvins through her nose…Ouch…

Po czym Saranyu rodzi przez nos bliźniaki zwane Aszwinami… Ach…

Ashvins, sometimes depicted with horse heads? Those Ashvins?

 Aszwinowie, czasami przedstawiani są z końskimi głowami? Ci Aszwinowie?

Ashvins, „divine twin horsemen, traveling in a chariot drawn by horses that are never weary”? Those Ashvins?

Aszwinowie, „boscy jeźdźcy bliźniacy podróżujący w rydwanie zaprzężonym w niestrudzone konie”? Ci Aszwinowie?

The ones whose name Aśvínā derives from the Indo-European word for the horse, *h1éḱwo-s???

Ci, których nazwa Aśvínā wywodzi się od indoeuropejskiego słowa oznaczającego konia, *h1éḱwo-s???

Ashvins, which just like divine horse twins from Baltic mythology, are [grand]sons of the sky god, and are pulling the sun’s chariot across the sky?

Aszwinowie, którzy niczym boskie bliźniaki-konie z mitologii bałtyckiej są [wnukami] synami boga nieba i ciągną po niebie rydwan słoneczny?

Ashvins, son’s of the sky god. Just like „Dioskuri”, you know, Castor and Pollux, the horse twins. The guys who wanted to marry „the daughters of the white horse”…Just like Ashvins who married the daughter of Surya, who was the white horse?

Aszwinowie, synowie boga nieba. Podobnie jak „Dioskurzy”, no wiesz, Castor i Pollux, końskie bliźniaki. Faceci, którzy chcieli poślubić „córki białego konia”… Podobnie jak Aszwinowie, którzy poślubili córkę Suryi, który był białym koniem?

You know Gemini twins…Which mark summer solstice…

Znasz bliźniaki Gemini… Które oznaczają przesilenie letnie…

Just like the Slavic deities Lel and Polel, which were originally names of the brightest stars of the Gemini constellation…The sons of the goddess Lada, just like Castor and Pollux were sons of the goddess Leda…

Podobnie jak słowiańskie bóstwa Lel i Polel, które pierwotnie były imionami najjaśniejszych gwiazd konstelacji Bliźniąt… Synowie bogini Łady, tak jak Kastor i Pollux byli synami bogini Ledy…

And so many other Horse twins from Indo-European mythology…And no one knows why horse, why twins and why Summer Solstice…

I tak jak wiele innych Koni-bliźniaków z mitologii indoeuropejskiej…I nikt nie wie, dlaczego koń, dlaczego bliźnięta i dlaczego przesilenie letnie…

Remember, the natural breeding season of horses, marked by mad stallion fights for mares, is linked to the sun, typically begins around mid-April and finishes around mid September…And peaks on Summer Solstice…

Pamiętajcie, naturalny sezon lęgowy koni, naznaczony walkami szalonych ogierów o klacze, jest powiązany ze słońcem, zwykle zaczyna się około połowy kwietnia i kończy około połowy września… A szczyt osiąga podczas przesilenia letniego…

Could this be why? Could horse twins be two fighting stallions, an animal calendar marker marking the peak of the horse mating season, which is also the peak daylight season, Summer solstice? I don’t know, but it definitely fits…

Czy to może być powód? Czy końskie bliźniaki mogą być dwoma walczącymi ogierami, znacznikiem kalendarza zwierząt wyznaczającym szczyt sezonu godowego koni, który jest jednocześnie szczytem pory dziennej, przesileniem letnim? Nie wiem, ale na pewno pasuje…

Back to Surya…Here is a very interesting thing. In Vedas, Saranyu leaves Surya „because he is too hot” after the birth of Ashvin twins…

Wracając do Suryi… Oto bardzo interesująca rzecz. W Wedach Saranyu opuszcza Suryę „ponieważ jest jej za gorąco” po urodzeniu bliźniaków Aszwinów…

In later texts, after Saranyu’s complaining about Surya’s heat became unbearable, Tvastar, Saranyu’s father and maker of the universe, „reduced Surya’s glory”, making him pleasant…

W późniejszych tekstach, gdy narzekanie Saranyu na upał Suryi stało się nie do zniesienia, Tvastar, ojciec Saranyu i twórca wszechświata, „zmniejszył chwałę Suryi”, czyniąc go przyjemnym…

Interestingly, some other texts say that Surya asks his father in law to reduce his heat after the birth of Ashvins…Of course, cause he’s the dude, and no one reduces his heat without his approval…🙂

Co ciekawe, w innych tekstach Surya prosi teścia o zmniejszenie rui po urodzeniu Aszwinów…Oczywiście, bo to on jest kolesiem i nikt bez jego zgody nie zredukuje rui… 🙂

It is after this that Saranyu’s father tells Surya where to find his daughter…Surya then finds Saranyu as a mare, turns into a stallion, they mate, Ashvins get born…

Potem ojciec Saranyu mówi Suryi, gdzie znaleźć jego córkę… Surya następnie znajduje Saranyu jako klacz, zamienia się w ogiera, łączą się w parę, rodzą się Aszwinowie…

Wait. What? Doesn’t Saranyu leave Surya after Ashvins are born, turns to mare, gets found by cooled down Surya, who turns to stallions, they mate as horses, Ashvins are born, she leaves, he cools down, finds her, they mate as horses, Ashvins get born…

Czekać. Co? Czy Saranyu nie opuszcza Suryi po urodzeniu Aszwinów, zamienia się w klacz, zostaje znaleziona przez wychłodzonego Suryę, który zamienia się w ogiera, łączą się w parę jak konie, rodzą się Aszwinowie, ona odchodzi, on ochładza się, odnajduje ją, łączą się w parę jak konie , rodzą się Aszwinowie…

Ahhhhh…It’s cyclical…It’s all about climate. Cyclical, annual changes of weather in India…Remeber, Saranyu is a wet monsoon wind…Oh look…It blows from Apr to Sep…From the beginning to the end of the horse mating season…

Achhhh…To jest cykliczne…Chodzi o klimat. Cykliczne, coroczne zmiany pogody w Indiach… Pamiętajcie, Saranyu to wilgotny wiatr monsunowy… Och, spójrzcie… Wieje od kwietnia do września… Od początku do końca okresu godowego koni…

So Saranyu, the wet, monsoon wind, could also be symbolically depicted as a white mare…She gets married by Surya, the sun, who rules the summer, period from Apr/May to Oct/Nov, the hot part of the year…Surya who also during the summer takes shape of a white sun stallion…

Zatem Saranyu, wilgotny monsunowy wiatr, można również symbolicznie przedstawić jako białą klacz… Wychodzi za mąż za Suryę, słońce, które rządzi latem, okresem od kwietnia/maja do października/listopada, gorącej części roku…Surya, który również latem przybiera kształt białego ogiera słońca…

They elope at the peak of the horse mating season, on summer solstice, and Ashvin horse twins are born. The Monsoon proper starts after their birth…Did you know that in some stories, Ashvins were also bringers of „sweet water from the sky”?

Uciekają w szczytowym okresie godowym koni, podczas przesilenia letniego, i rodzą się bliźniaki koniogłowe Aszwinowie. Właściwy monsun rozpoczyna się po ich narodzinach… Czy wiesz, że w niektórych opowieściach Aszwinowie byli także zwiastunami „słodkiej wody z nieba”?

Anyway, at the end of the monsoon season, Saranyu leaves Surya…Dry wind starts blowing and Saranyu’s „lookalike” Savarna replaces her…Savarna is like Saranyu, but not her…And she is not a mare…Cause the horse mating season is over…

W każdym razie pod koniec pory monsunowej Saranyu opuszcza Suryę… Zaczyna wiać suchy wiatr i zastępuje ją „podobna” Savarna do Saranyu… Savarna jest jak Saranyu, ale nie ona… I nie jest klaczą… .Bo sezon godowy koni dobiegł końca...

The day is getting shorter, until the shortest day of the winter solstice…Sun is cooling down until it reaches the lowest temperature at the beginning of spring, beginning of Feb…

Dzień staje się coraz krótszy, aż do najkrótszego dnia przesilenia zimowego…Słońce ochładza się, aż osiąga najniższą temperaturę na początku wiosny, na początku lutego…

Then the young spring sun, goes on looking for his bride…Saranyu, the wet monsoon. It is the heat of the sun which heats up the sea evaporating sea water, and heats up the Himalays, causing the updrift, which pulls the moist air from over the sea towards the mountains…

Potem młode wiosenne słońce szuka swojej oblubienicy… Saranyu, wilgotny monsun. Jest to ciepło słońca, które podgrzewa morze, wyparowując wodę morską, i podgrzewa Himalaje, powodując wznoszenie, które ściąga wilgotne powietrze znad morza w kierunku gór…

Saranyu comes of age…Surya gets all dappered up, goes to her party and dazzles her 🙂 The wet monsoon wind starts, right at the beginning of the horse mating season…And the cycle repeats itself…Interesting, right?

Saranyu osiąga pełnoletność…Surya wystrojony, idzie na imprezę i ją olśniewa 🙂 Mokry monsunowy wiatr zaczyna się zaraz na początku okresu godowego konia…I cykl się powtarza… Ciekawe, prawda ?

But what about Hayagriva? I almost forgot about him…What is the meaning of his mad story? Well…You know how the deity referred to as Vishnun the Vedic texts, is Surya, the supreme god from the Vedic times…

Ale co z Hayagriwą? Prawie o nim zapomniałam… Jaki jest sens tej szalonej historii? Cóż… wiecie, że bóstwem określanym w tekstach wedyjskich jako Wisznun jest Surya, najwyższy bóg z czasów wedyjskich…

And you know how later Vishnu, basically replaced Surya on the heavenly throne…And you know how new gods usually turn old gods into demons?

I wiecie, jak później Wisznu w zasadzie zastąpił Surję na niebiańskim tronie… I wiecie, jak nowi bogowie zwykle zamieniają starych bogów w demony?

I wonder if Hayagrivasura is actually Surya, taking what is his…Vedas…In whom he is the Man…Well The Sun and The Sun Horse…

Zastanawiam się, czy Hayagrivasura to rzeczywiście Surya, biorący to, co jest jego… Wedy… W których jest Człowiekiem… No cóż, Słońcem i Koniem Słońca…

And I wonder if the fact that Vishnu has to become a horse headed Hayagriva (new solar horse???) to defeat Hayagrivasura (the old solar horse???) is just a confession that he is in fact trying to be Surya? Don’t know…

I zastanawiam się, czy fakt, że Wisznu musi stać się Hayagriwą z głową konia (nowym koniem słonecznym???), aby pokonać Hayagrivasurę (starego konia słonecznego???) jest tylko wyznaniem, że w rzeczywistości próbuje być Suryą? nie wiem…

I mean Hayagriva is depicted „seated on a white lotus” or „holding lotus flowers”. Just like Surya…Here is the Hayagriva „returning” Vedas to to Brahma…After defeating his alter ego…

Mam na myśli, że Hayagriva jest przedstawiany jako „siedzący na białym lotosie” lub „trzymający kwiaty lotosu”. Podobnie jak Surya… Oto Hayagriva „zwaracający” Wedy do Brahmie… Po pokonaniu swojego alter ego…

Lotus flowers…The flowers that flower during monsoon season? Interesting, cause Hayagriva’s consort is Lakshmi…You know, Goddess of the lotus…This super cool girl…

Kwiaty lotosu… Kwiaty kwitnące w porze monsunowej? Interesujące, bo małżonką Hayagrivy jest Lakshmi… Wiesz, bogini lotosu… Ta super fajna dziewczyna…

I talked about her in my post about „Lajjā (Modesty)„, Hindu goddess associated with abundance, fertility and sexuality, and invoked for abundant crops (vegetative fertility) and good progeny (human fertility)…

Mówiłem o niej w swoim poście o „Lajjā (Skromność)”, hinduskiej bogini kojarzonej z obfitością, płodnością i seksualnością, a przywoływanej dla obfitych plonów (płodność wegetatywna) i dobrego potomstwa (płodność ludzka)…

Well actually, Hayagriva’s consort is Marichi, who is „an incarnation of Goddess Lakshmi” and „the goddess of…the sun’s light which is the life force of all things” and „who is seen as the female aspect of Hayagriva”…🙂

Właściwie, małżonka Hayagrivy, tj Marichi, która jest „inkarnacją Bogini Lakszmi” i „boginią… światła słonecznego, które jest siłą życiową wszystkich rzeczy” i „która jest postrzegana jako żeński aspekt Hayagrivy”… 🙂

BTW, why lotus? Lotus is the herald of the peak of the rainy season….It’s peak flowering season is July-August, the peak monsoon season in the Ganga river catchment area…

Przy okazji, dlaczego lotos? Lotos jest zwiastunem szczytu pory deszczowej… Szczyt sezonu kwitnienia przypada na lipiec-sierpień, szczyt pory monsunowej w zlewni rzeki Ganga…


Anyway…Maybe now this strange link between the horses and the sun is not as strange any more…Maybe…

Tak czy inaczej… Może teraz to dziwne połączenie koni ze słońcem nie jest już takie dziwne… Może…

BTW, I am actually amazed how much of this ancient stuff was preserved in Indian culture…Hidden in plain sight though…

Przy okazji, jestem naprawdę zdumiony, jak wiele z tych starożytnych rzeczy zachowało się w kulturze indyjskiej…  Ukrytych a jednak na widoku…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2022/06/hayagriva.html

 

Podziel się!