OEC: Goran Pavlovic – Oldest narative scene (Najstarsza scena narracyjna)

Oldest narative scene

©by Goran Pavlovic  – tłumaczenie © by Czesław Białczyński
Archaeologists have discovered what may be the earliest known narrative scene, telling an ancient story, at the 11,000-year-old site of Sayburç in south-eastern Turkey.
Archeolodzy odkryli prawdopodobnie najwcześniejszą znaną scenę narracyjną opowiadającą starożytną historię na liczącym 11 000 lat stanowisku w Sayburç w południowo-wschodniej Turcji.

The two panels depict people interacting with dangerous animals. In one, a human grasps their penis whilst leopards approach from either side. In the other panel, a squatting male holding a rattle or snake faces a bull.

Dwa panele przedstawiają ludzi wchodzących w interakcję z niebezpiecznymi zwierzętami. Na jednym człowiek chwyta za swój penis, podczas gdy lamparty zbliżają się z obu stron. Na drugim panelu kucający samiec trzymający grzechotkę lub węża twarzą w twarz z bykiem.

What could this all mean? We don’t know, but it sure must mean something…

Co to wszystko może oznaczać? Nie wiemy, ale to na pewno musi coś znaczyć…

You can read the full article about this archaeological site in „The Sayburç reliefs: a narrative scene from the Neolithic„.

Pełny artykuł na temat tego stanowiska archeologicznego można przeczytać w artykule „Płaskorzeźby Sayburç: scena narracyjna z okresu neolitu”.

The „earliest known narrative scene, telling an ancient story” is actually a complex animal calendar depicting seasons in the Sayburç area:

„Najwcześniejsza znana scena narracyjna opowiadająca starożytną historię” to w rzeczywistości złożony kalendarz zwierzęcy przedstawiający pory roku w rejonie Sayburç:

Here is the climate chart for the Sayburç area:
Oto wykres klimatyczny dla obszaru Sayburç:

Hot/Dry Season (Apr/May-Oct/Nov)

Cool/Wet Season (Oct/Nov-Apr/May)

Pora gorąca/sucha (kwiecień/maj-październik/listopad)

Sezon chłodny/mokry (październik/listopad-kwiecień/maj)

But how can this scene be related to this climate chart? Well, through animal calendar markers, which mark either mating or birthing or migrating time of the depicted animal…

Ale jak tę scenę można powiązać z wykresem klimatycznym? Cóż, poprzez znaczniki kalendarza zwierząt, które wyznaczają czas krycia, porodu lub migracji przedstawionego zwierzęcia…

So let’s analyse the animal calendar markers depicted on the Sayburç relief:

Przeanalizujmy więc znaczniki kalendarza zwierząt przedstawione na płaskorzeźbie Sayburç:

Charging bull

Szarżujący Byk

Bull is the most common animal symbol for summer (May/Jun/Jul)…

Byk jest najpopularniejszym zwierzęcym symbolem lata (maj/czerwiec/lipiec)…

 

I talked about (most common) animal symbols for seasons (still imbedded into out zodiac today), found all over Eurasia and North Africa since Neolithic, in my post „Symbols of the seasons„…

W moim poście „Symbole pór roku” mówiłem o (najpowszechniejszych) zwierzęcych symbolach pór roku (wciąż osadzonych w naszym zodiaku), występujących w całej Eurazji i Afryce Północnej od czasów neolitu…

Summer starts in Taurus (Apr/May), the ancient animal calendar marker which marks the time of the year when Wild Eurasian cattle used to start calving… I talked about it in many of my posts, like „Bull carrying granary„, „Cow and calf ivory„, „Ram and bull„…

Lato zaczyna się w Byku (kwiecień/maj), starożytnym znaczniku kalendarza zwierząt, który wyznacza porę roku, kiedy dzikie bydło eurazjatyckie zaczynało się cielić… Mówiłem o tym w wielu moich postach, np. „Byk niosący spichlerz”, „Krowa i cielęca kość słoniowa”, „Baran i byk”…

The summer, which started in Apr/May with the calving of Wild Eurasian cattle, ended in Jul/Aug, with mating of Wild Eurasian cattle…Mating which was marked by vicious bull fights…Where bulls „charged” at each other…

Lato, które rozpoczęło się na przełomie kwietnia i maja wycieleniem dzikiego bydła euroazjatyckiego, zakończyło się w lipcu/sierpniu kryciem dzikiego bydła euroazjatyckiego… Krycie, które naznaczone było zaciekłymi walkami byków… Gdzie byki „atakowały” siebie nawzajem

I talked about this in my posts „Alidjun” and „Bull leaping in Syria

Mówiłem o tym w moich postach „Alidjun” i „Skaczący byk w Syrii”

Snake is a pure solar animal. It is in our world when sun is here (day, hot half of the year) and it is in the underworld when sun is there (night, cold half of the year)…I talked about it in these posts:

Wąż jest zwierzęciem czysto słonecznym. Jest w naszym świecie, kiedy jest wysokie słońce (dzień, gorąca połowa roku) i jest w podziemiach, kiedy jest niskie słońce (noc, zimna połowa roku)… Mówiłem o tym w tych postach:

The chthonic animal„, „Enemy of the sun„, „Letnitsa treasure„…

„Chtoniczne zwierzę”, „Wróg słońca”, „Skarb Letnicy”…

This is why we see sun gods depicted with snakes. A seal depicting the sun god (see heat rays emanating from his shoulders) holding snakes, symbols of sun’s heat…You know, like Utu/Shamash, the sun god?

 Dlatego właśnie widzimy bogów słońca przedstawianych z wężami. Pieczęć przedstawiająca boga słońca (widzisz promienie ciepła emanujące z jego ramion) trzymającego węże, symbole słonecznego ciepła… Rozumiesz, jak Utu/Shamash, bóg słońca?

I talked about this in my post „Nude winged hero dominating snakes„, „Snake god from Hatra„, „Sun god from Tell Brak„…

Mówiłem o tym w moim poście „Nagi skrzydlaty bohater dominujący nad wężami”, „Bóg węża z Hatry”, „Bóg słońca z Tell Brak”…

Also, the beginning of the mating season of the most common Eurasian snakes, vipers (Apr/May), coincides with the beginning of the drought season in Mesopotamia and surrounding regions…

Również początek okresu godowego najpospolitszych węży euroazjatyckich, żmij (kwiecień/maj), zbiega się z początkiem sezonu suszy w Mezopotamii i okolicach…

This is why we find Snake as a symbol for sun’s heat, and an animal calendar marker, of „sunny, hot” half of the year world over…

To dlatego uważamy Węża za symbol upału słońca i zwierzęcy znacznik kalendarza „słonecznej, gorącej” połowy roku na całym świecie…

Examples:

Przykładowo:

Eagle-Snake struggle mosaic from the palace of the Emperor Justinian I  (527-565), Istambul…This is actually a complex animal calendar marker for the thunderstorm season in Europe Apr/May –  Sep/Oct, when migratory snake eagles can be seen in Europe…

Mozaika przedstawiając walkę orła z wężem z pałacu cesarza Justyniana I (527-565) w Stambule… Jest to w rzeczywistości złożony znacznik kalendarza zwierząt przedstawiający sezon burzowy w Europie od kwietnia/maja do września/października, kiedy  orły mogą być widziane w Europie jako walczące z wędrującymi wężami…

I talked about it in my post „Eagle snake struggle

Mówiłem o tym w moim poście „Walka węża z orłem”

A „Scythian” gold belt buckle depicting a „fight between a wolf (winter) and a snake (summer)”…Made between 7th c. BC and 2nd c. AD…

Złota sprzączka do paska „scytyjska” przedstawiająca „walkę wilka (zima) z wężem (lato)”… Wykonana między VII w. n.e. p.n.e. i II w. ne.

I talked about this in my post „Wolf vs Snake„…

Mówiłem o tym w moim poście „Wilk kontra Wąż”…

Now bull is running towards the man (god) holding a snake with a snake pointing downwards (If I can see correctly). A dead snake? Representing the end of the sunny, hot half of the year…

Teraz byk biegnie w stronę człowieka (boga) trzymającego węża z głową węża skierowaną w dół (jeśli dobrze widzę). Martwy wąż? Reprezentuje koniec słonecznej, gorącej połowy roku…

Leopard:

Lampart:

According to the article about this relief, one of the leopards is male and the other is female. Leopards are solitary animals which only come together during mating season…

Według artykułu o tej płaskorzeźbie, jeden z lampartów jest samcem, a drugi samicą. Lamparty to samotniki, które spotykają się tylko w okresie godowym…

Eurasian temperate climate leopards mated in Jan/Feb…So I believe that the leopards mark this time of the year…Which just happens to be the peak of the rain season in the Sayburç area…

Lamparty w euroazjatyckim klimacie umiarkowanym łączą się w pary w styczniu/lutym… Wierzę więc, że lamparty wyznaczają tę porę roku… która akurat jest szczytem pory deszczowej w rejonie Sayburç..

 

And this this then raises the question: who is the masturbating dude standing „in leopard” (Jan/Feb), which is what „standing between the two (mating) leopards” means…

W związku z tym pojawia się pytanie: kim jest masturbujący się koleś stojący „w lamparcie” (styczeń/luty), co oznacza „stanie pomiędzy dwoma (kryjącymi się) lampartami”…

I am not sure if I am seeing things, or the great masturbator has a feline (leopard) features? Look at the ears and the shape of the face…To me it doesn’t look „completely” human…

Nie jestem pewien, czy coś widzę, czy też wspaniały masturbator ma cechy kota (lamparciego)? Spójrz na uszy i kształt twarzy… Dla mnie to nie wygląda na „całkowicie” ludzką istotę…

If so, we have here the earliest clear depiction of the deification of an animal calendar marker: leopard, marker for the Jan/Feb peak of the rain season, being turned into the leopard-man sky/rain god…Rain being the sky/rain god’s semen, which makes the barren earth fertile…

Jeśli tak, mamy tutaj najwcześniejsze wyraźne przedstawienie deifikacji zwierzęcego znacznika kalendarza: lamparta, znacznika szczytu pory deszczowej w styczniu/lutym, przemiany w boga nieba/deszczu-lamparta… Deszcz jest nasienie boga nieba/deszczu, które czyni jałową ziemię żyzną…

BTW, the link between leopard’s semen (mating season) and rain (heavenly semen) is still there in Mesopotamia thousands of years later

Przy okazji, związek między nasieniem lamparta (okres godowy) a deszczem (nasienie niebiańskie) nadal istnieje w Mezopotamii tysiące lat później

It is depicted explicitly on this vessel from Tepe Hissar, dated to 4500-4000 BC…Both Ibex goat (main rain season animal calendar marker from Western Asia and Mediterranean, check „Shell plaque with ibexes„) and Leopard/Cheetah are actually ejaculating rain…

Jest wyraźnie przedstawiony na naczyniu z Tepe Hissar, datowanym na lata 4500-4000 p.n.e…. Zarówno koziorożec (główny znacznik kalendarza zwierząt pory deszczowej z Azji Zachodniej i Morza Śródziemnego, sprawdź „Płytka na muszli z koziorożcami”), jak i lampart/gepard to w rzeczywistości wytryskujący deszcz…

I talked about this in my post „A vessel from Tepe Hissar„…

Mówiłem o tym w moim poście „Naczynie z Tepe Hissar”…

So…Back to our „narrative scene, telling an ancient story”:

A więc… Wracając do naszej „sceny narracyjnej, opowiadającej starożytną historię”:

The furious bull of dry, hot summer is stopped…The sun’s heat has died down…The leopards of the rain season are mating, the (leopard) rain god has arrived and is spreading his holy semen on the land…Rejoice…

Wściekły byk suchego, gorącego lata zostaje zatrzymany… Żar słońca ucichł… Lamparty w porze deszczowej łączą się w pary, przybył bóg deszczu (lamparci) i rozprzestrzenia swoje święte nasienie na ziemię… .Radować się…

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby przeczytać więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie przejrzyj pozostałe wpisy na blogu dotyczące znaczników kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec przejrzyj moje wątki na Twitterze, których wciąż się nie przekonwertowałem na post na blogu… Mam już 9 miesięcy opóźnienia…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/10/oldest-narative-scene.html

Wszystkie te odkrycia uwzględnia Drodzy Czytelnicy Księga Tanów.

Podziel się!