OEC: Goran Pavlovic – Horned serpent (Rogaty wąż)

Horned serpent

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński


Horned Serpent petroglyph, Barrier Canyon, Utah, USA…Pic by Brian C. Lee.

Petroglif Rogatego Węża, Barrier Canyon, Utah, USA… Zdjęcie: Brian C. Lee.

Poniższy artykuł pokazuje idealnie uniwersalizm Wiary Przyrodzonej na świecie, proces wiązania zachowań zwierząt i roślin  z wprowadzaniem zwierzęcych znaczników kalendarzowych ważnych w uprawach i polowaniach, a potem w rolnictwie na Matce Ziemi. Pokazuje też jednocześnie – przepięknie holistycznie – proces przekształcania w Bogów owych zwierząt charakteryzujących Pory Klimatyczne Ziemi (Godowe) i Siły Zmiany nimi rządzące (Moce) / Siły Kosmiczne Wszechświata (Żywioły).  Te znaczniki przybierają formę boską Przyrody/ Przyrodzoną łącząc cechy inożne, zwierzęce z ludzkimi, stają się wyobrażeniami tych Przyrodzonych Matce Ziemi Sił. Następnie zwierzęta te i rośliny owych okresów stają się symbolicznymi totemicznymi zwierzęcymi wcieleniami Bogów-Sił Kosmosu/ Klimatu na Ziemi, a jeszcze później wędrują one na Niebo Gwieździste stając się wyobrażonymi konstelacjami związanymi z tymże czasem rolno-łowczym na Ziemi. Taka właśnie musiała być kolejność zdarzeń w procesie formowania się Zwierzęcego czy Roślinnego Zowijaku (Zodiaku). Początek ubóstwienia Sił Przyrody (Mocy Ziemskich) / Przyrodzonych Kosmosu (Żywiołów Wszechświata) ma miejsce już 8000 lat temu, także w Europie Środkowej, w Trójmorzu, w Międzymorzu, w post-Zerywańskiej Nowej Kolibie u ujścia Dunaju i nad brzegami Morza Czarnego, w mitologicznej-bajnej krainie Białego LĄDu: Lęgii-Lędii / Lugii-Łużji,  późniejszej Lechii / Lachaji. CB

 

 

When I first saw this image, I thought that this could be a depiction of an actual horned snake. The only horned snake that lives in Southwestern USA is American horned rattlesnake (Crotalus cerastes).

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten obraz, pomyślałem, że może to być przedstawienie prawdziwego rogatego węża. Jedynym rogatym wężem żyjącym w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych jest amerykański grzechotnik rogaty (Crotalus cerastes).

But it is images like this, of a horned humanoid figure standing over a snake with no horns that made me believe that the horned serpent depicted on the ancient American petroglyphs is not a depictions of a horned rattlesnake, but something else entirely. Pic by „Nine Mile the Third„.

Ale to właśnie takie obrazy, rogatej humanoidalnej postaci stojącej nad wężem bez rogów, sprawiły, że uwierzyłem, że rogaty wąż przedstawiony na starożytnych amerykańskich petroglifach nie jest przedstawieniem rogatego grzechotnika, ale czymś zupełnie innym. Zdjęcie autorstwa „Nine Mile the Third„.

In this article I will explain why „mythological” horned serpents of the Indian tribes of the South West of the USA isn’t mythological at all. It is actually real…complex animal calendar marker.

The horned serpent is an animal hybrid

with a body of a rattle snake

W tym artykule wyjaśnię, dlaczego „mitologiczne” rogate węże plemion indiańskich z południowo-zachodniej części USA wcale nie są mitologiczne. W rzeczywistości jest to prawdziwy… skomplikowany znacznik kalendarza zwierząt.

Wąż rogaty jest zwierzęcą hybrydą

z ciałem grzechotnika

and horns of the desert big horn sheep

i rogami pustynnej owcy wielkorogiej

So what’s it all about? Well let’s first have a look at the mythology of the horned serpent.

The horned serpent is believed to be the guardian of water and is associated with rain, thunder and lightning. Its wavy curves symbolise flowing water…and its depictions are most often found on river canyon walls…Pic by „Nine Mile the Third

Więc o co w tym wszystkim chodzi? Cóż, najpierw przyjrzyjmy się mitologii rogatego węża.

Uważa się, że rogaty wąż jest strażnikiem wody i jest kojarzony z deszczem, grzmotami i błyskawicami. Jego faliste krzywizny symbolizują płynącą wodę… a jego wizerunki najczęściej znajdują się na ścianach rzecznych kanionów… Zdjęcie autorstwa „Nine Mile the Third”

Sooo…Rattle snake-Big Horn sheep hybrid guarding water…Why? What does it mean? Well to understand this, we need to have a look at the climate in the Southwest of the USA and the annual lifecycle of Rattlesnakes and Big Horn sheep…

This is climate chart for Arizona…

Taaa… Grzechotnik-hybryda owcy Big Horn strzegącej wody… Dlaczego? Co to znaczy? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się klimatowi w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i rocznemu cyklowi życia grzechotników i owiec wielkorogich…

To jest wykres klimatyczny dla Arizony…

That spike you see in Jul/Aug/Sep is the monsoon…Only the most important annual event, the one that makes corn agriculture (and life) possible in Arizona…And the rest of the Southwest…

In my post „Alosaka” about the Hopi Indian „god of agriculture and rain”, I explained that he had Big Horn Sheep horns because the mating season of these wild sheep, characterised by violent ram fights, coincides with the Southwestern Monsoon season…

Ten skok, który widzisz w lipcu/sierpniu/wrześniu, to monsun… Jest to najważniejsze coroczne wydarzenie, które umożliwia uprawę kukurydzy (i życie) w Arizonie… I na całej reszcie południowego zachodu…

W moim poście „Alosaka” o indiańskim „bogu rolnictwa i deszczu” Indian Hopi wyjaśniłem, że miał on rogi owcy wielkorogiej, ponieważ okres godowy tych dzikich owiec, charakteryzujący się gwałtownymi walkami baranów, zbiega się z porą południowo-zachodniego monsunu. .

And so the Big Horn sheep became animal calendar marker for the Southwestern Monsoon season:

When are the rains going to arrive father?

When Big Horn sheep start banging their heads my son…Now shut up and go to sleep…🙂

I tak owca wielkoroga stała się znacznikiem kalendarza zwierząt na sezon południowo-zachodniego monsunu:

Kiedy nadejdą deszcze, ojcze?

Kiedy owce Big Horn zaczną walić się głowami mój synu… A teraz zamknij się i idź spać…🙂

Eventually this animal calendar marker became deified…And we ended up with the Rain god with Big Horn sheep horns…To whom people could pray for rain…It’s kind of hard to pray to a sheep…

W końcu ten znacznik kalendarza zwierzęcego został ubóstwiony… I skończyliśmy z bogiem deszczu z rogami owcy Wielkim Rogaczem… Do którego ludzie mogli modlić się teraz o deszcz… Trochę trudno modlić się do owcy…

So this solves the horn part of the horned snake, mythological being associated with rain, thunder and lightning, the protecter of flowing water…BTW, a lot of the canyons where horned snake petroglyphs were found are dry, except during monsoon season…So let’s have a look at the reproduction lifecycle of Rattlesnakes…Cause animal calendar markers most often mark mating and birthing period of the depicted animal…

Więc to rozwiązuje „rogową” część rogatego węża, mitologicznego bytu kojarzonego z deszczem, grzmotami i błyskawicami, obrońcą płynącej wody… BTW, wiele kanionów, w których znaleziono petroglify rogatego węża, jest suchych, z wyjątkiem pory monsunowej. ..Przyjrzyjmy się zatem cyklowi rozrodu grzechotników… Bo znaczniki kalendarza zwierzęcego najczęściej oznaczają okres godowy i narodziny przedstawionego zwierzęcia…

In the Southwest of the USA, Rattlesnakes are active between Mar/Apr and Oct/Nov.

W południowo-zachodniej części USA grzechotniki są aktywne od marca/kwietnia do października/listopada.

But they are most active during the monsoon season (Jul/Aug/Sep). In just a few short months, they need to shed their skin (at least once), give birth, find mates, mate…

Ale są najbardziej aktywne w porze monsunowej (lipiec/sierpień/wrzesień). W ciągu zaledwie kilku krótkich miesięcy muszą zrzucić skórę (przynajmniej raz), urodzić, znaleźć partnerów, partnera…

Which makes Jul/Aug/Sep the most likely time to be bitten by a rattlesnake…

Co sprawia, że lipiec/sierpień/wrzesień to najbardziej prawdopodobny czas na ugryzienie przez grzechotnika…

I don’t think that this would have gone unnoticed by the local hunters/gatherers/corn farmers…

Nie sądzę, żeby przeszło to niezauważone przez lokalnych myśliwych/zbieraczy/hodowców kukurydzy…

Soooo…The monsoon thunderstorms arrive when Big Horn sheep and Rattlesnakes start mating/giving birth. What do you think? Is this why in Southwestern USA we find „horned serpent” as the guardian of water associated with rain, thunder and lightning?

I think so…

Taaak… Monsunowe burze nadciągają, gdy owce wielkorogie i grzechotniki zaczynają się łączyć w pary / rodzić. Co myślisz? Czy to dlatego w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych znajdujemy „rogatego węża” jako strażnika wody kojarzonego z deszczem, grzmotami i błyskawicami?

Myślę, że tak…

BTW, the horned snake from the original tweet is just a part of a larger petroglyph panel, depicting a the „spirit” (???) with horned snake (guardian, bringer of water) on one side and the sun on the other. As opposing forces??? Or just to emphasise that the wettest part of the year in in Southwestern USA is also the hottest time of the year??? Pic by Randy Langstraat.

BTW, rogaty wąż z oryginalnego tweeta jest tylko częścią większego panelu petroglifów, przedstawiającego „ducha” (???) z rogatym wężem (strażnikiem, przynoszącym wodę) po jednej stronie i słońcem po drugiej. Jako siły przeciwne??? A może po prostu ma to podkreślić, że najbardziej mokra część roku w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych jest jednocześnie najgorętszą porą roku??? Zdjęcie autorstwa Randy’ego Langstraata.

This petroglyph is one of many made during the archaic period (6000 BC – 100 BC)…Here is another one from that period. I love the horned snake with hands spewing water (rain)…Oh, and there is another „spirit” (???) there too…Pic by Randy Langstraat.

Ten petroglif jest jednym z wielu wykonanych w okresie archaicznym (6000 pne – 100 pne)… Oto kolejny z tego okresu. Uwielbiam rogatego węża z rękami wypluwającymi wodę (deszcz)… Och, jest tam też inny „duch” (???)… Zdjęcie: Randy Langstraat.

Apparently no one knows what these „ghost” like creatures with „tails” could be…Well, the monsoon rain storms, which arrive with the „horned snake”, look like this…Hmmm…”ghost” like creatures with „tails”???

Najwyraźniej nikt nie wie, czym mogą być te „duchowe” stworzenia z „ogonami”… Cóż, burze monsunowe, które nadciągają wraz z „rogatym wężem”, wyglądają tak… Hmmm… „duchowe” stworzenia z „ogonami”???

Maybe this petroglyph panel, also from the archaic period (from Thompson, Utah) depicts just such rainstorm? Compare this image to the above pic of monsoon clouds spewing water onto the dry ground…Pic by Calvin J. Hamilton.

Może ten panel petroglifów, również z okresu archaicznego (z Thompson, Utah) przedstawia właśnie taką ulewę? Porównaj to zdjęcie z powyższym zdjęciem chmur monsunowych wypluwających wodę na suchą ziemię… Zdjęcie autorstwa Calvina J. Hamiltona.

In the middle of this panel is this horned dude, with what look like Big Horn sheep horns. Just like our Hopi friend Alósaka, the Big Horn sheep god of grain and rain, whom I mentioned earlier…

Pośrodku tego panelu jest ten rogaty koleś, z czymś, co wygląda jak rogi owcy Big Horn. Tak jak nasz przyjaciel Hopi, Alósaka, bóg zboża i deszczu Wielki Rogacz, o którym wspomniałem wcześniej…

The Utah horned dude also has no legs, and looks like one of those monsoon downpours…Which apparently have a name: microbursts…or…rain bombs…Like this spectacular one…

Rogaty koleś z Utah również nie ma nóg i wygląda jak jedna z tych monsunowych ulew… Które najwyraźniej mają swoją nazwę: mikroburst… lub… bomby deszczowe… Jak ta spektakularna…

Downpours which create flush floods and fill the rivers with water…Like this flush flood in White Canyon, Utah. And he has what looks like flowing water pouring out of his shoulders…Hmmm…

Ulewy, które powodują powodzie spłukiwania i wypełniają rzeki wodą… Jak ta powódź w White Canyon, Utah. I coś, co wygląda jak płynąca woda, wylewa się z jego [kanionu CB] ramion… Hmmm…

And next to the horned rain cloud dude is a horned snake…The guardian (bringer) of rain…Which arrives in Jul/Aug…In the 7th moon after winter solstice…Keep this in mind…Now look at this petroglyph…A horned snake with 6 horns and a rattle…Pic by Michael Fuller.

A obok rogatej chmury deszczowej jest rogaty wąż… Strażnik (niosący) deszczu… Który przybywa w lipcu/sierpniu… W Siódmy Księżyc po przesileniu zimowym… Zapamiętaj to.. A teraz spójrz na ten petroglif… Rogaty wąż z 6 rogami i grzechotką… Zdjęcie: Michael Fuller.

Apparently, no one knows what this means…Maybe each horned snake represents on moon and the rattle means thunder…And this all together means „the horned snake brings rains after 6 moons counting from the winter solstice”??? What do you think? Makes sense?

Najwyraźniej nikt nie wie, co to oznacza… Może każdy garb rogatego węża reprezentuje kolejny Księżyc, a grzechotka oznacza grzmot… A to wszystko razem oznacza „rogaty wąż przynosi deszcze po 6-ciu księżycach licząc od przesilenia zimowego”??? Co myślisz? Ma to sens?

Monsoon rains which are brought by the horned snake in Jul/Aug, end the drought, caused by the summer sun in May/Jun. Look at this: petroglyph at Los Lunas site, depicting shielded warrior (with sun shield) engaged in combat with horned serpent…Pic by W. C. „Bill” Porter.

Deszcze monsunowe, które przynosi wąż rogaty w lipcu/sierpniu, kończą suszę spowodowaną letnim słońcem w maju/czerwcu. Spójrz na to: petroglif w miejscu Los Lunas, przedstawiający wojownika z tarczą (z osłoną przeciwsłoneczną) walczącego z rogatym wężem… Zdjęcie autorstwa WC „Bill” Porter.

Oh BTW, in case you wander if this horned snake has Big Horn sheep horns, it does. Just reversed for some reason. This article shows all different ways Big Horn sheep were depicted, on Southwestern petroglyphs.

Och, BTW, na wypadek, gdybyś wędrował, jeśli ten rogaty wąż ma rogi owiec Big Horn, tak jest. Po prostu odwrócono to z jakiegoś powodu. Ten artykuł pokaże ci poniżej różne sposoby przedstawiania owiec Big Horn na południowo-zachodnich petroglifach.

Normal horns example

Przykład zwykłego ułożenia rogów

Reversed horns example

Przykład odwróconych rogów

Pic by Maarten van Hoek.

I could go on and on, but I think this is enough for everyone to get the point…What we are looking at are complex animal calendar markers for Monsoon season in the Southwest…

Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale myślę, że to wystarczy, aby wszyscy zrozumieli, o co chodzi… Patrzymy na złożone znaczniki kalendarza zwierząt na sezon monsunowy na południowym zachodzie…

Animal calendar markers which were developed by the „archaic people”, nomads, who lived from hunting large and small game animals, and collecting and processing wild plants…

Znaczniki kalendarza zwierząt, które zostały opracowane przez „ludzi archaicznych”, koczowników, którzy żyli z polowania na dużą i małą zwierzynę łowną oraz zbierania i przetwarzania dzikich roślin…

They occupied the Southwest of the USA from approximately 8,000 years ago until the introduction of corn agriculture about 2,000 years ago…The earliest examples of their art appear in Utah, in and around the Canyonlands National Park…

Zajmowali południowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych od czasu około 8000 lat temu do wprowadzenia uprawy kukurydzy około 2000 lat temu… Najwcześniejsze przykłady ich sztuki pojawiają się w Utah, w Parku Narodowym Canyonlands i wokół niego…

BTW this is climate graph from the area of Utah where these cloud dudes with horned snakes first appeared. The precipitation peak starts Jun/Jul, peaks in Aug, and ends in Sep/Oct…From „Climate of the Central Colorado Plateau, Utah and Arizona: Characterization and Recent Trends

BTW to jest wykres klimatyczny z obszaru Utah, gdzie po raz pierwszy pojawili się ci kolesie z chmurami z rogatymi wężami. Okres opadów rozpoczyna się w czerwcu/lipcu, osiąga szczyt w sierpniu i kończy się we wrześniu/październiku… Z „Klimat Centralnego Płaskowyżu Kolorado, Utah i Arizony: charakterystyka i najnowsze trendy”

Interestingly, the corn farmers continued using the same animal calendar markers…What does this tell us about cultural continuity in the area? I think a lot…

Co ciekawe, rolnicy uprawiający kukurydzę nadal używali tych samych znaczników kalendarza zwierząt… Co nam to mówi o ciągłości kulturowej na tym obszarze? Dużo, jak myślę…

These animal calendar markers were developed locally, in the area, and were used by local people, hunter/gatherers who later became farmers. They were not imported from any other part of the world where we find animal calendar markers. And I found them everywhere I looked so far.

Te znaczniki kalendarza zwierząt zostały opracowane lokalnie, na danym obszarze i były używane przez miejscową ludność, łowców/zbieraczy, którzy później zostali rolnikami. Nie zostały sprowadzone z żadnej innej części świata, w której znajdziemy znaczniki kalendarza zwierząt. I znalazłem je tu wszędzie, gdzie do tej pory patrzyłem.

Like everywhere else, these animal calendar markers are an inevitable product of the process in which hunter gatherers turn into farmers…

Jak wszędzie indziej, te znaczniki kalendarza zwierząt są nieuniknionym produktem procesu, w którym łowcy-zbieracze zamieniają się w farmerów…

Hunter gatherers knew everything about plants and animals…And if those animals do the same thing every year, at the same time, then you can use them as calendar markers…

Łowcy-zbieracze wiedzieli wszystko o roślinach i zwierzętach… A jeśli te zwierzęta robią to samo co roku, o tej samej porze, to można ich używać jako znaczników w kalendarzu…

As agriculture become more and more important, and people start depending on it more and more, the animals related to the most important annual agricultural events (like monsoon rains) become more and more important. To the point where they become deified…

W miarę jak rolnictwo staje się coraz ważniejsze, a ludzie coraz bardziej od niego zależni, zwierzęta związane z najważniejszymi corocznymi wydarzeniami rolniczymi (takimi jak deszcze monsunowe) stają się coraz ważniejsze. Do tego stopnia, że stają się deifikowane…

And turned into gods…As I said, you kind of look stupid praying to a Big Horn sheep for rain…So you pray to a God of rain with Big Horn sheep horns…Makes much more sense…

I zamienili się w bogów… Jak powiedziałem, wyglądalibyście trochę głupio, modląc się do owcy z Wielkimi Rogami o deszcz… Więc modlicie się do boga deszczu z rogami owcy, ktory jest Bogiem Wielkim Rogaczem… Ma to o wiele większy sens…

And this seems to have happened everywhere…And I believe totally independently…It’s just the way we are…

I wydaje się, że zdarzyło się to wszędzie na świecie… I wierzę, że całkowicie niezależnie… Po prostu tacy jesteśmy…

Anyway, I hope you enjoyed reading this article. I did certainly enjoyed researching it and writing it…

W każdym razie mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś czytając ten artykuł. Mnie na pewno podobało się badanie tego tematu i bawiło mnie pisanie tego artykułu …

To read more about ancient animal and plant calendar markers, start here…then check the rest of the blog posts related to animal calendar markers I still didn’t add to this page, and finally check my twitter threads I still didn’t convert to blog post…I am 9 months behind now…

Aby dowiedzieć się więcej o starożytnych znacznikach kalendarza zwierząt i roślin, zacznij tutaj… następnie sprawdź pozostałe posty na blogu związane ze znacznikami kalendarza zwierząt, których wciąż nie dodałem do tej strony, i na koniec sprawdź moje wątki na Twitterze, na które nadal nie przekonwertowałem wpisów na blogu… Jestem spóźniony o 9 miesięcy…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/03/horned-serpent.htmlhttps://oldeuropeanculture.blogspot.com/2023/03/horned-serpent.html

Podziel się!