OEC: Goran Pavlovic – Axe or hammer (Siekiera albo Młot)

Axe or hammer

Perun, Slavic thunder god wielded an axe…

Thor, Norse thunder god, wielded a hammer…

Both Slavs and Norse wore axe (hammer) protective amulets…

Left: Thor’s hammer amulet

Right: Perun’s axe amulet

Perun, słowiański bóg piorunów dzierżył topór… Thor, nordycki bóg piorunów, dzierżył młot… Zarówno Słowianie, jak i Norsowie nosili ochronne amulety z siekierą (młotem)… Po lewej: amulet młota Thora Po prawej: amulet topora Peruna

I always thought that Thor’s hammer looked like a stylised axe…

Zawsze myślałem, że młot Thora wygląda jak stylizowany topór…

That Thor’s „hammer” probably was originally an axe, can be seen from this next artifact. A museum in Utrecht has a relic called „the hammer of St. Martin of Tours”.

To, że „młot” Thora prawdopodobnie był pierwotnie toporem, można zobaczyć z następnego artefaktu. W muzeum w Utrechcie znajduje się relikt zwany „młotem św. Marcina z Tours”.

The „hammer” was made in the 13th or 14th c. from a Bronze Age stone axe dated to 1,000 – 700 BC…

„Młot” powstał w XIII lub XIV wieku. z kamiennej siekiery z epoki brązu datowanej na 1000 – 700 pne…

What does this have to do with Thor’s hammer? Well, St Martin thunder god in saintly disguise. Oh and Utrecht was founded by Slavic tribe Wiltzi (who worshiped thunder god with an axe) and was originally called Wiltaburg. More in my post „Axe of Martin„…

Co to ma wspólnego z młotem Thora? Cóż, św. Marcin bóg piorunów w świętym przebraniu. Oh i Utrecht został założony przez słowiańskie plemię Wiltzi (które czciło boga piorunów z toporem) i pierwotnie nosił nazwę Wiltaburg. Więcej w moim poście „Topór Marcina”

But the main indication that Thor’s hammer was originally an axe, is the etymology of the the Thor’s axe name: Mjǫllnir, „which is disputed among historical linguists”. You’ll quickly see why. Here are proposed etymologies, and you tell me which one is most plausible…

… Ale głównym wskazaniem, że młot Thora był pierwotnie toporem, jest etymologia nazwy topora Thora: Mjǫllnir, „która jest kwestionowana wśród historycznych językoznawców”. Szybko zrozumiesz dlaczego. Oto proponowane etymologie i możesz mi powiedzieć, która z nich jest najbardziej prawdopodobna…

1. Old Norse Mjǫllnir developed from Proto-Norse *melluniaR. This connects it to Old Church Slavonic mlunuji and Russian molnija meaning „lightning”, which would make Mjǫllnir „the lightning-maker” (either borrowed from a Slavic or both stemming from a common source)…

1. Staronordycki Mjǫllnir rozwinął się z protonorweskiego *melluniaR. Łączy to ze staro-cerkiewno-słowiańskimi mlunuji i rosyjskim molnija, co oznacza „błyskawica”, co czyniłoby Mjǫllnira „twórcą błyskawic” (albo zapożyczony ze słowiańskiego, albo oba pochodzące ze wspólnego źródła)…

2. Another proposal connects Mjǫllnir to Old Norse mjǫll meaning „new snow” and modern Icelandic mjalli meaning „the color white”, rendering Mjǫllnir as „shining lightning weapon”???

2. Inna propozycja łączy Mjǫllnir ze staronordyckim mjǫll, co oznacza „nowy śnieg” i współczesnym islandzkim mjalli, co oznacza „biały kolor”, oddając Mjǫllnir jako „błyszczącą broń błyskawicy”???

3. Finally, another proposal connects Old Norse Mjǫllnir to Old Norse mala meaning „to grind” and Gothic malwjan „to grind”, yielding Mjǫllnir as meaning ‚the grinder’???

3. Na koniec inna propozycja łączy staronordyckie Mjǫllnir ze staronordyckim mala oznaczającym „mielić” i gotyckim malwjan „mielić”, dając Mjǫllnir jako oznaczające „młynek”???

Considering the amount of mixing between Slavs and Norse and mutual cultural influences, and the fact that Thor made lightning with his „hammer” (actually axe), I would go with number one…Controversial!!! 🙂 But most logical…

Biorąc pod uwagę ilość mieszania Słowian i Norsów, wzajemne wpływy kulturowe oraz fakt, że Thor zrobił piorun swoim „młotem” (a właściwie toporem), postawiłbym na numer jeden…Kontrowersyjne!!! 🙂 Ale najbardziej logiczne…

Particularly in light of the fact that stone axes were directly linked with thunder gods for millenniums in Eurasia…And that so many thunder gods wielded axes…I talked about this in my post „Kataibates„…

Zwłaszcza w świetle faktu, że kamienne topory były bezpośrednio związane z bogami piorunów przez tysiąclecia w Eurazji… I że tak wielu bogów piorunów dzierżyło siekiery… Mówiłem o tym w moim poście „Kataibates”…

One last thing: In Scandinavia thunderstones (Neolithic/Bronze Age flint axes) were frequently worshiped as family gods who kept off spells and witchcraft…So…

Ostatnia rzecz: w Skandynawii kamienie gromu (krzemienne siekiery z epoki neolitu/brązu) były często czczone jako bóstwa rodzinne, które powstrzymywały się od zaklęć i czarów… A więc…

And finally (promise 🙂) The word „mo(ld)nya” (lightning) exists in all Slavic languages. It’s cognates, apart from Norse Mjǫllnir are: Latvian milna (hammer of the thunderer 🙂), Old Prussian mealde (lightning), Middle Welsh mellt, myllt (lightning)…

I wreszcie (obietnica 🙂) Słowo „mo(ld)nya” (błyskawica) istnieje we wszystkich językach słowiańskich. To pokrewne, oprócz nordyckiego Mjǫllnir to: łotewski milna (młot grzmotu 🙂), staropruska mełda (błyskawica), melt środkowowalijski, myllt (błyskawica)…

Also, did I mention that the word for Thursday (Thor’s day) was in the Polabian Baltic Slavic language, Peründan (Perun’s day)…

Czy wspomniałem również, że słowo oznaczające czwartek (dzień Thora) było w języku słowiańskim połabskim, Peründan (dzień Peruna)…

PS: Someone asked me: Did Perun’s axe have a name like Thor’s hammer?

PS: Ktoś mnie zapytał: Czy topór Peruna miał nazwę jak młot Thora?

Considering that Mjǫllnir just means lightning, and that both Slavs and Norse believed that stone axes were remnants of lightnings, then I would guess that Thor’s hammer’s „name” is just misunderstanding of Slavs pointing to a stone axe and saying: look, lightning…

Biorąc pod uwagę, że Mjǫllnir oznacza po prostu błyskawicę, a zarówno Słowianie, jak i Norsowie wierzyli, że kamienne topory to pozostałość po piorunach, to domyślałbym się, że „imię” młota Thora to po prostu niezrozumienie Słowian przez wskazujących na kamienny topór i mówiących: patrz, błyskawica.. .

źrodło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2022/06/axe-or-hammer.html

Podziel się!