OEC: Goran Pavlovic – Neolithic massacre (Neolityczna masakra)

Neolithic massacre

tekst Goran Pavlovic © ©tłumaczenie Czesław Białczyński

The other day I came across the article entitled: „Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave„. It talks about the discovery of a very strange grave, during the 2011 archaeological excavations conducted on site 3 in Koszyce, Poland.

Któregoś dnia natknąłem się na artykuł zatytułowany: „Wyjaśnienie zagadki przodków, pokrewieństwa i przemocy w masowym grobie z późnego neolitu”. Opowiada on o odkryciu bardzo dziwnego grobu podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w 2011 roku na stanowisku nr 3 w Koszycach w Polsce.

 

 

The grave, dated to the turn of the Late and Final Neolithic, 2875–2670 BC, is believed to belong to the Globular Amphora Culture (3400–2800 BC), which got its name from the characteristic vessels found in their graves…

Grób, datowany na przełom późnego i schyłkowego neolitu, 2875–2670 pne, uważany jest za należący do kultury amfor kulistych (3400–2800 pne), która swoją nazwę wzięła od charakterystycznych naczyń znalezionych w ich grobach…

The first grave contained the remains of 15 individuals of various ages and both sexes.

Pierwszy grób zawierał szczątki 15 osobników w różnym wieku i obu płci.

Plague victims? Like the people from the grave from the same time period from Sweden? The one I talked about in my post „Burned house horizon„?

Ofiary zarazy? Jak ludzie z grobu z tego samego okresu ze Szwecji? Tego o którym mówiłem w poście „Horyzont palenia domów”?

Nah. These people from Poland were brutally murdered. Bone examination showed numerous unhealed injuries on the skeletons, mostly traces of skull strikes. Each of the victims got up to four blows to the head probably with an axe…

Nie. Ci ludzie z Polski zostali brutalnie zamordowani. Badanie kości wykazało liczne niezagojone rany na szkieletach, głównie ślady uderzeń w czaszkę. Każda z ofiar dostała do czterech ciosów w głowę prawdopodobnie siekierą…

You can read the detailed forensic analysis of the bodies in the article entitled „Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland – a forensic analysis„…

Szczegółową analizę kryminalistyczną ciał można przeczytać w artykule pt. „Dowód przemocy interpersonalnej lub szczególnego obrzędu pogrzebowego w neolitycznym pochówku wielokrotnym z Koszyc na południu Polski – analiza kryminalistyczna”…

The two smallest children’s skulls were almost completely destroyed, indicating that the kids were held by their legs, and their heads were smashed against something hard, a stone or a tree…

Czaszki dwójki najmniejszych dzieci zostały prawie całkowicie zniszczone, co świadczy o tym, że dzieci były trzymane za nogi, a ich głowy były uderzane o coś twardego, kamień lub drzewo…

Almost complete absence of upper limbs damage and injury character indicate that these people did not defend themselves. They were executed rather than killed in battle. But then they were buried with rich burial goods…

Prawie całkowity brak uszkodzeń i kontuzji kończyn górnych świadczy o tym, że osoby te się nie broniły. Zostali straceni, a nie zabici w bitwie. Ale potem zostali pochowani z bogatymi dobrami pogrzebowymi…

Placed into the grave with the bodies were many pottery vessels, flint axes and other flint artifacts, bone tools, boar tusks, amber ornaments, bone pendants and animal bones…

Do grobu wraz z ciałami włożono wiele naczyń ceramicznych, siekiery krzemienne i inne artefakty krzemienne, narzędzia kościane, kły dzika, bursztynowe ozdoby, wisiorki z kości i kości zwierząt…

And close to the human grave, an animal burial was discovered, which contained skeletal remains of seven pigs…

A w pobliżu grobu ludzkiego odkryto pochówek zwierzęcy, w którym znajdowały się szczątki szkieletowe siedmiu świń…

This originally „completely threw” the archaeologists…They could not imagine the scenario that could explain such a „bizarre” burial…Except of course „a ritual”…

To pierwotnie „całkowicie poraziło” archeologów… Nie potrafili sobie wyobrazić scenariusza, który mógłby wyjaśnić taki „dziwaczny” pochówek… Poza oczywiście „rytuałem”…

Apparently, according to Gimbutas: Globular Amphora culture classed social structure and the dominant position of men is demonstrated by richly equipped graves which contained astounding numbers of sacrificed human beings and animals…

Najwyraźniej według Mariji Gimbutas: kultura amfor kulistych klasyfikuje się jako posiadajaca strukturę społeczną z dominującą pozycją mężczyzn, o czym świadczą bogato wyposażone groby, które zawierały zdumiewającą liczbę ofiar ludzkich i zwierząt…

…In such graves, the chief adult male occupied the central position in the stone cist and was accompanied into the afterlife by family members, servants, animals…

…W takich grobach główny dorosły mężczyzna zajmował centralną pozycję w kamiennej kolibie i towarzyszyli mu w zaświatach członkowie rodziny, służba, zwierzęta…

But of course, what we find in this grave in Koszyce is not such a ritual burial of a „dominant male” with „many sacrificed family members, servants and animals”…

Ale oczywiście to, co znajdujemy w tym grobie w Koszycach, nie jest takim rytualnym pochówkiem „dominującego mężczyzny” z „wieloma ofiarowanymi członkami rodziny, służącymi i zwierzętami”…

Actually this burial makes me wonder if the „identification” of Globular Amphora culture burials as such, is just a loads of bollocks and none of them are in fact ritual burial of a „dominant male” with „many sacrificed family members, servants and animals”…

Właściwie ten pochówek każe mi się zastanawiać, czy „identyfikacja” pochówków kultury amfor kulistych jako takich to tylko masa bzdur i żaden z nich nie jest w rzeczywistości rytualnym pochówkiem „dominującego mężczyzny” z „wieloma poświęconymi członkami rodziny, służącymi i zwierzętami”. „…

When genetic analysis of the remains was done, scientists identified four nuclear families in the grave, for the most part represented by mothers and their children…

Po przeprowadzeniu analizy genetycznej szczątków naukowcy zidentyfikowali w grobie cztery grupy rodzinne, w większości reprezentowane przez matki i ich dzieci…

Closely related kin were buried next to each other: a mother was buried cradling her child, and siblings were placed side by side…

Blisko spokrewnieni krewni zostali pochowani obok siebie: matka została pochowana w kołysce z dzieckiem, a rodzeństwo zostało umieszczone obok siebie…

These people were buried by someone who knew them well and who carefully placed them in the grave according to familial relationships…

Ci ludzie zostali pochowani przez kogoś, kto ich dobrze znał i starannie umieścił ich w grobie zgodnie z rodzinnymi stosunkami…

For example, the oldest individual in the grave, was buried close to her two sons, whereas a 30–35-y-old woman, was buried with her teenage daughter and 5-year-old son…

Na przykład najstarsza osoba w grobie została pochowana blisko swoich dwóch synów, podczas gdy 30-35-letnia kobieta została pochowana wraz z nastoletnią córką i 5-letnim synem…

Interestingly, the older males/fathers are mostly missing from the grave, suggesting that it might have been them who buried their kin. Only one father is present in the grave, and his partner and son are placed together opposite him in the grave…

Co ciekawe, starsi mężczyźni/ojcowie w większości zniknęli z grobu, co sugeruje, że to oni mogli pochować swoich krewnych. Tylko jeden ojciec jest obecny w grobie, a jego partner i syn są umieszczeni razem naprzeciw niego w komorze…

In addition, there is a young boy, aged 2–2.5 years, whose parents are not in the grave, but he is placed next to other individuals to whom he is closely related through various second-degree relationships…

Do tego dochodzi młody chłopiec, w wieku 2–2,5 lat, którego rodziców nie ma w grobie, ale umieszczono go obok innych osób, z którymi jest blisko spokrewniony różnymi związkami drugiego stopnia…

Finally, there is an adult female, who does not seem to be genetically related to anyone in the group. However, her position in the grave close to a young man, suggests that she may have been as close to him in life as she was in death…

Wreszcie jest dorosła kobieta, która nie wydaje się być genetycznie spokrewniona z nikim w grupie. Jednak jej pozycja w grobie blisko młodego mężczyzny sugeruje, że mogła być tak blisko niego za życia, jak była po śmierci…

This archaeological site tells a terrible story. While most men (and some women) were away from the settlement, working in a field, foraging, hunting, herding animals…A band of armed men (and most likely women) came into the settlement…

To stanowisko archeologiczne opowiada straszną historię. Podczas gdy większość mężczyzn (i niektóre kobiety) przebywała z dala od osady, pracując w polu, poszukując pokarmu, polując, wypasając zwierzęta… Do osady wkroczyła grupa uzbrojonych mężczyzn (i najprawdopodobniej kobiet)…

Considering that there were no signs of fighting injuries, these people could have even been welcomed by their victims who could have known them as neighbours. The villagers were then captured, held or tied, and executed, one by one…

Biorąc pod uwagę, że nie było śladów walki z obrażeniami, osoby te mogły nawet zostać powitane przez swoje ofiary, które mogły znać ich jako sąsiadów. Wieśniacy zostali następnie schwytani, przetrzymywani lub związani i straceni, jeden po drugim…

The murderers then most likely plundered the settlement and left…Why do I think this is what probably happened here? Because the same things were still happening in Europe (Balkans) as late as the 20th century…

Mordercy najprawdopodobniej splądrowali wtedy osadę i następnie odeszli… Dlaczego uważam, że tak się tutaj prawdopodobnie wydarzyło? Bo to samo działo się w Europie (Bałkany) jeszcze w XX wieku…

People from neighbouring villages killing their neighbours, men, women and children in most brutal ways, and then plundering their homes, and even moving into them…Like what happened in Serbian village of Prebilovci in Bosnia in 1941…

Ludzie z sąsiednich wiosek zabijają swoich sąsiadów, mężczyzn, kobiety i dzieci w najbardziej brutalny sposób, a następnie plądrują ich domy, a nawet wprowadzają się do nich… Tak jak to wydarzyło się w serbskiej wiosce Prebilovci w Bośni w 1941 roku…

We don’t know why this terrible crime was committed in Koszyce…Was it the hatred of „them” because they are different from us (look different, speak different language, pray to different gods)?

Nie wiemy, dlaczego ta straszna zbrodnia została popełniona w Koszycach… Czy była to nienawiść do „nich” za to, że są inni od nas (wyglądają inaczej, mówią innym językiem, modlą się do innych bogów)?

Or was it pure greed and material gain that motivated the murderers? One of those „capture the animals and beautiful women and kill the rest” raid, which could explain „some women missing from the pile of dead bodies”. The fit ones…

A może to czysta chciwość i korzyści materialne motywowały morderców? Jeden z tych nalotów „łapać zwierzęta i piękne kobiety, a resztę zabijać”, może tłumaczyć „zaginięcie niektórych kobiet ze stosu trupów”. Te dopasowane…

We just don’t know…But it is very likely that they were murdered by their neighbours coming from the villages of the Corded Ware culture…

Po prostu nie wiemy… Ale jest bardzo prawdopodobne, że zostali zamordowani przez sąsiadów pochodzących z wiosek kultury ceramiki sznurowej…

What we know is that when the men (and women) who were away returned to the settlement and found their loved ones butchered, they decided to give them „proper burial”…Only the one who knew the victims intimately could have arranged the bodies in the way they were arranged…

Wiemy tylko, że kiedy mężczyźni (i kobiety), którzy byli nieobecni, wrócili do osady i znaleźli swoich bliskich zamordowanych, postanowili dać im „odpowiedni pochówek”… Tylko ten, kto znał ofiary, mógł zaaranżować ciała w sposób, w jaki zostały ułożone…

And only the one who cared about the victims would have „equipped them for the journey to the otherworld”, with jewellery, tools, weapons, food and water (contained in vessels placed next to the bodies) and animals (the pigs placed in the separate grave next to the human grave)…

I tylko ten, kto troszczył się o ofiary, mógł „wyposażyć je do podróży do tamtego świata” w biżuterię, narzędzia, broń, żywność i wodę (zawartą w naczyniach umieszczonych przy ciałach) oraz zwierzęta (świnie umieszczone w oddzielnym grobie obok grobu ludzkiego)…

This burying of animals with the dead, so they can have animals in the otherworld seem to have been a common practice in Central Europe during Copper and Bronze age…I talked about this in my post „Group portrait„…

To grzebanie zwierząt ze zmarłymi, aby mogli mieć zwierzęta w innym świecie, wydaje się być powszechną praktyką w Europie Środkowej w epoce miedzi i brązu… Mówiłem o tym w moim poście „Portret grupowy”…

The Koszyce archaeological site shows I was probably right when in this article entitled „One for the road” I suggested that if we want to understand ancient burial rituals in Central Europe, all we have to do is look at current burial folklore practices in the same area. Not much has actually changed…

Stanowisko archeologiczne w Koszycach pokazuje, że prawdopodobnie miałem rację, gdy w artykule zatytułowanym „Jeden do drogi” zasugerowałem, że jeśli chcemy zrozumieć starożytne rytuały pogrzebowe w Europie Środkowej, wystarczy przyjrzeć się obecnym praktykom folkloru pogrzebowego na tym samym obszarze. Właściwie niewiele się zmieniło…

This archaeological site also shows how genetics is cool, and how it is „improving” archaeology. Not just because by determining the relationship between the buried people, we can now much better understand what happened in Koszyce 5000 years ago…

To stanowisko archeologiczne pokazuje również, jak fajna jest genetyka i jak „ulepsza” archeologię. Nie tylko dlatego, że ustalając relacje między pochowanymi ludźmi, możemy teraz znacznie lepiej zrozumieć, co wydarzyło się w Koszycach 5000 lat temu…

But also because of this: All males carried the same Y chromosome haplotype: I2a. So did all the other male individuals found buried in the Globular amphora culture graves. They all carried I2a genes…How is this improving archaeology? Like this: It wrecks havoc in the field…

Ale także z tego powodu: Wszyscy mężczyźni mieli ten sam haplotyp chromosomu Y: I2a. Podobnie jak wszystkie inne osobniki męskie znalezione pochowane w grobach kultury amfor kulistych. Wszystkie nosiły geny I2a… Jak to poprawia archeologię? W ten sposób: Sieje spustoszenie na jej polu…

Marija Gimbutas in „The Indo-Europeanization of Europe: the intrusion of steppe pastoralists from south Russia and the transformation of Old Europe” hails the Globular Amphora as an „exemplary Indo-European steppe male dominated warrior culture”…

Marija Gimbutas w „Indoeuropeizacji Europy: wtargnięcie pasterzy stepowych z południowej Rosji i transformacja Starej Europy” chwali kulturę amfor kulistych jako „wzorową indoeuropejską stepową kulturę wojowników zdominowaną przez mężczyzn”…

She says that: „It is apparent that the emergence of the Globular Amphora culture in the north European plain (around 3400BC) is crucial to an understanding of the Indo-Europeanization of this part of Europe”…

Mówi, że: „Widać, że pojawienie się kultury amfor kulistych na równinie północnoeuropejskiej (około 3400 pne) jest kluczowe dla zrozumienia indoeuropeizacji tej części Europy”…

She also says that: „The fact that the Globular Amphora culture is so homogenous suggests that if these people were indeed IE speakers, they completely succeeded in subverting the indigenous population or in converting them to their own creeds, customs, and language”….

Mówi również, że: „Fakt, że kultura amfor kulistych jest tak jednorodna, sugeruje, że jeśli ci ludzie rzeczywiście byli mówiącymi w języku IE, całkowicie udało im się obalić rdzenną ludność lub nawrócić ją na własne wyznania, zwyczaje i język”. …

Ah I am so sorry that she is not around any more…It turns out that Gimbutas was soooo sooo wrong about the Globular Amphora culture. They have nothing to do with steppe „Indo-Europeans”. They were a forest culture of the mountainous Central Europe…

Ach, jak mi przykro, że jej już nie ma między nami… Okazuje się, że Gimbutas bardzo się myliła co do kultury amfor kulistych. Ci ludzie nie mają nic wspólnego ze stepowymi „Indoeuropejczykami”. Byli kulturą leśną górskiej Europy Środkowej…

The fact that their economy was based on raising mostly pigs in its earlier phase, is a dead giveaway that they didn’t come from the steppe…Pigs live in forests…Steppe people were cattle and horse herders…

Fakt, że ich gospodarka opierała się na hodowli głównie świń we wcześniejszej fazie, jest śmiertelnie poważną oznaką tego, że nie pochodzili oni one ze stepu… Świnie żyją w lasach… Stepowi ludzie byli pasterzami bydła i koni…

Gimbutas and co must have known this…Or should have known it anyway…

Gimbutas i spółka musieli to wiedzieć… A przynajmniej powinni byli wiedzieć…

But what they didn’t know, cause they couldn’t have known it at the time, is that all the macho warrior patriarchal males of the Globular Amphora culture carried I2a genes. The earliest I2a genes in Central Europe were found in Mesolithic Lepenski Vir culture in Serbia, and predate the arrival of the Neolithic farmers…

Ale to, czego nie wiedzieli, bo nie mogli tego wtedy wiedzieć, to to, że wszyscy patriarchalni mężczyźni-wojownicy macho z kultury amfor kulistych nosili geny I2a. Najwcześniejsze geny I2a w Europie Środkowej zostały znalezione w mezolitycznej kulturze Lepenski Vir w Serbii i poprzedzają przybycie neolitycznych rolników…

So the I2a people watched the arrival to the Central Europe with Neolithic farmers. And they watched the arrival to the Central Europe of the Kurgan people. And these people are still in Central Europe…

Tak więc ludzie I2a obserwowali przybycie do Europy Środkowej neolitycznych rolników. I obserwowali przybycie ludu Kurhanów do Europy Środkowej. I ci ludzie wciąż są w Europie Środkowej…

Here is even cooler result of the latest genetic data. Gimbutas also says that: There is similarity between the burial rites of the Globular Amphora people and those of the „Kurgans of the Maikop culture” in the North Pontic region.

Oto jeszcze fajniejszy wynik najnowszych danych genetycznych. Gimbutas mówi również, że: Istnieje podobieństwo między obrzędami pogrzebowymi ludu Amfor kulistych a obrzędami „Kurhanowców z kultury Maikop” w regionie Północno Pontyjskim.

Both used mortuary houses built of stone slabs and practiced the ritual burial of horses, cattle, and dogs, as well as human sacrifice in connection with funeral rites honoring high-ranking males…

Oba ludy wykorzystywały grobowce zbudowane z kamiennych płyt i praktykowały rytualny pochówek koni, bydła i psów, a także składanie ofiar z ludzi w związku z obrzędami pogrzebowymi ku czci wysokich rangą mężczyzn…

According to Gimbutas, Maikop people were „part of the Kurgan II invasion wave”…Guess what haplogroups were found inside the „Kurgans of the Mayop culture”? G2a, I2a, R1a, J2a1b…

Według Gimbutas, ludzie z Maikop byli „częścią fali inwazji Kurgan II”… Zgadnij, jakie haplogrupy znaleziono w „kulturze Kurganów z Majkopu”? G2a, I2a, R1a, J2a1b…

G2a and I2a were two dominant haplogroups of the late Neolithic, Copper Age central Europe…

G2a i I2a były dwiema dominującymi haplogrupami późnego neolitu, środkowej Europy z epoki miedzi…

Remember the article I wrote about the origin and spread of the Megalithic culture through Europe, the one entitled „Childe was right„?

Przypomnij sobie artykuł, który napisałem o pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się kultury megalitycznej w Europie, ten o tytule „Dziecko miało rację”?

In the comments someone asked me „What about Russian dolmans?” These things:

W komentarzach ktoś zapytał mnie „A co z rosyjskimi dolmenami?” Oto ta sprawa:

Well Russian dolmens, which were built between the end of the 4th millennium and the beginning of the 2nd millennium BC. are concentrated around, guess??? Maykop culture territory…

Otóż ​​rosyjskie dolmeny, które zostały zbudowane między końcem IV tysiąclecia a początkiem II tysiąclecia p.n.e. są skoncentrowane wokół, zgadnij??? Terytorium kultury Majkop…

As the new data shows that the Megalithic culture seem to have spread rapidly across Europe, most likely by the people of the same tribe, people linked to seafaring, mining…and Russian dolmens are also located on the coast. Of the area rich in ores…

Ponieważ nowe dane pokazują, że kultura megalityczna wydaje się szybko rozprzestrzenić w Europie, najprawdopodobniej przez ludzi z tego samego plemienia, ludzi związanych z żeglugą, górnictwem… i rosyjskimi dolmenami, które również znajdują się na wybrzeżu. Obszaru bogatego w rudy…

And as we can read in the article entitled „Megalithic tombs in western and northern Neolithic Europe were linked to a kindred society„: „males from megalith burials belong almost exclusively to YDNA haplogroup I2a”…Interesting…

A jak możemy przeczytać w artykule zatytułowanym „Grobowce megalityczne w zachodniej i północnej neolitycznej Europie były powiązane ze społeczeństwem pokrewnym”: „mężczyźni z pochówków megalitów należą prawie wyłącznie do haplogrupy I2a YDNA”…Ciekawe…

So did Maykop people start building Megalithic „mortuary houses built of stone slabs” under the influence of I2a people from central or western Europe?

Czy więc mieszkańcy Majkopu zaczęli budować megalityczne „domy przedpogrzebowe z płyt kamiennych” pod wpływem ludzi I2a ze środkowej lub zachodniej Europy?

Did these I2a people arrive to Caucaus by land from Central Europe, more specifically Balkans, together with G2a people? After (or maybe before) the Balkan Neolithic collapse (4000 BC)?

Czy ci ludzie I2a przybyli na Kaukaz drogą lądową z Europy Środkowej, a dokładniej z Bałkanów, razem z ludźmi G2a? Po (a może przed) załamaniem się bałkańskiego neolitu (4000 p.n.e.)?

Remember my article „Vinča warriors” in which I asked if we should look for the origin of the militaristic Copper and Bronze Age societies in Neolithic Central European cultures, like Vinča culture…Does this figurine group from Vinča settlement Stubline depict an army? Or at least and armed mob…

Pamiętacie mój artykuł „Wojownicy Vinča”, w którym zapytałem, czy powinniśmy szukać pochodzenia militarystycznych społeczeństw epoki miedzi i brązu w neolitycznych kulturach środkowoeuropejskich, takich jak kultura Vinča… Czy ta grupa figurek z osady Vinča Stubline przedstawia armię? A przynajmniej uzbrojony tłum…

Or did they arrive by sea, from Mediterranean, where we find I2a and G2a people spreading together along the coast. Here is a study entitled „Ancient DNA reveals male diffusion through the Neolithic Mediterranean route” which shows that these guys were spreading together along Mediterranean coast around 3000 BC…

A może przybyli drogą morską, z basenu Morza Śródziemnego, gdzie znajdujemy ludzi I2a i G2a rozsianych razem wzdłuż wybrzeża. Oto badanie zatytułowane „Starożytne DNA ujawnia dyfuzję mężczyzn na neolitycznym szlaku śródziemnomorskim”, które pokazuje, że ci faceci rozprzestrzeniali się razem wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego około 3000 pne…

By boat? By boat. Did they also bother checking the Black Sea coast too? I mean this is right around the time when Russian dolmens are beginning to be built…In the Mykop territory…

Łodziami? Łodziami. Czy zawracali sobie głowę również przeszukiwaniem wybrzeża Morza Czarnego? Mam na myśli to, że dzieje się to mniej więcej w czasie, gdy zaczyna się budowa rosyjskich dolmenów… Na terytorium Majkopu…

I talked about Neolithic seafarers in Mediterranean and Atlantic, who were linked to Neolithic miners in my posts „Neolithic seafarers” and „Giant’s ring„…

O neolitycznych żeglarzach na Morzu Śródziemnym i Atlantyku, którzy byli powiązani z neolitycznymi górnikami, opowiadałem w moich postach „Neolityczni marynarze” i „Pierścień Giganta”…

Were they the „prospectors, missionaries” that Childe talked about who spread the Megalithic culture wherever they went looking for stones and then metal from which to make tools and weapons?

Czy byli to „poszukiwacze, misjonarze”, o których mówił Childe, którzy rozpowszechniali kulturę megalityczną wszędzie, gdzie szukali kamieni, a następnie metalu, z którego można wyrabiać narzędzia i broń?

The „Kurgan” Maykop culture (3700 BC–3000 BC) guys were mad about making metal weapons and were very good at it (the most ancient bronze sword on record, was made by Maykop people), were also a male dominated society…How did they learn their craft?

Faceci z kultury Majkop „Kurgan” (3700 p.n.e.–3000 p.n.e.) szaleli na punkcie robienia broni metalowej i byli w tym bardzo dobrzy (najstarszy miecz z brązu w historii, został wykonany przez mieszkańców Majkopu), byli także społeczeństwem zdominowanym przez mężczyzn. .Jak nauczyli się swojego rzemiosła?

You know how copper and bronze metallurgy was invented in the Balkans? Mining and metallurgy are difficult things to figure out yourself and are much easier learned from someone who already knows how to do it…

Wiesz, jak na Bałkanach wynaleziono metalurgię miedzi i brązu? Górnictwo i metalurgia to rzeczy trudne do samodzielnego rozgryzienia i o wiele łatwiej można się ich nauczyć od kogoś, kto już wie, jak to robić…

Like emigrant metallurgists from the Balkans (G2a and possibly I2a) who left during the Balkan Neolithic collapse??? Or earlier???

Jak ci metalurdzy emigranci z Bałkanów (G2a i prawdopodobnie I2a), którzy wyjechali podczas upadku neolitu na Bałkanach??? Albo wcześniej???

And did these I2a and G2a people, produce Mykop Kurgan culture, after mixing with other people from the Steppe and Caucasus?

A czy ci ludzie I2a i G2a wyprodukowali kulturę Majkop Kurgan po zmieszaniu się z innymi ludźmi ze Stepu i Kaukazu?

So who invaded whom? Did Caucasus people get Europeanised? What influence did these G2a and I2a people have on local cultures? Just technological? Religious? Cultural? Linguistic? Genetic definitely…

Więc kto najechał kogo? Czy mieszkańcy Kaukazu zostali zeuropeizowani? Jaki wpływ mieli ludzie z G2a i I2a na lokalne kultury? Tylko technologiczny? Religijny? Kulturalny? Lingwistyczny? Genetyczny zdecydowanie…

So, were Globular Amphora people product of „Kurgan” Maykop „invasion”? Or if there was a population movement from east to west (I talked about this in my post „Not so mobile riders„), was this in fact more like a „going back home to visit the relatives” kind of trip?

Czy zatem ludzie kultury amfor kulistych byli produktem „inwazji” „Kurgan” Majkop? Albo jeśli nastąpił ruch ludności ze wschodu na zachód (mówiłem o tym w moim poście „Niezbyt mobilni jeźdźcy”), czy w rzeczywistości był to bardziej rodzaj podróży „powrotu do domu, aby odwiedzić krewnych”?

Because, there is a big problem with Maykop guys undertaking any mass long distance invasions…

Ponieważ jest duży problem z facetami z Majkopu podejmującymi jakiekolwiek masowe inwazje na duże odległości…

Just like Balkan Neolithic people and Cucuteni-Tripillia people, Maykop people lived sedentary lives…

Podobnie jak ludy bałkańskiego neolitu i ludu Cucuteni-Tripillia, lud Majkopu żył osiadłym trybem życia…

They were farmers who built terraces for growing their crops…People who build terraces don’t go invading countries thousands of miles away…

Byli rolnikami, którzy budowali tarasy do uprawy swoich plonów… Ludzie, którzy budują tarasy, nie atakują krajów odległych o tysiące mil…

But Maykop guys sold loads of its metal stuff to their Yamna neighbours. The Maykop guys also taught their Yamna mates a thing or two about how to mine, smelt and cast metal. Into weapons…Some of the Mykop guys possibly even joined the Yamna gangs…For a laugh…And profit…

Ale faceci z Maykop „sprzedali” mnóstwo swoich metalowych wyrobów sąsiadom Yamna. Faceci z Majkopu nauczyli też swoich kolegów z Yamna kilku rzeczy o tym, jak wydobywać, wytapiać i odlewać metal. Do broni… Niektórzy z Mykopczyków prawdopodobnie dołączyli nawet do band Yamna… Dla zabawy… I zysku…

Well not possibly. Definitely…Did you know that apart from dominant R1b genes (southern Yamna) and R1a genes (Northern Yamna), Yamna men also carried I2a genes? And so did some of the men of pretty much all the cultures surrounding Maykop and Yamna cultures…

Cóż, nie jest możliwe. Zdecydowanie… Czy wiesz, że oprócz dominujących genów R1b (południowa Yamna) i R1a (Północna Yamna), mężczyźni Yamna nosili również geny I2a? Podobnie jak niektórzy mężczyźni z prawie wszystkich kultur otaczających kultury Majkopu i Yamna…

How did these I2a guys (from Europe) end up there? And what influence, technological, cultural, linguistic, did these I2a guys (from Europe) have on all these „Indo-European” cultures? Which then „Indo-Europienised” Europe when they wandered (back) into Europe the 4th millennium BC???

Jak ci goście z I2a (z Europy) tam trafili? A jaki wpływ, technologiczny, kulturowy, językowy mieli ci faceci z I2a (z Europy) na wszystkie te „indoeuropejskie” kultury? Która z nich „indoeuropeizowała” Europę, kiedy wędrowali (z powrotem) do Europy w czwartym tysiącleciu p.n.e.???

So where does this leave Gimbutas theories? And the whole Indo-European thingy? It’s a mess…And fun to watch…

Więc gdzie to pozostawia teorie Gimbutasa? A cała indoeuropejska sprawa? To bałagan… I zabawnie jest na niego patrzyć…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/11/neolithic-masacre.html

Podziel się!