OEC: Goran Pavlovic – Dairy farming seal (Pieczęć hodowli bydła mlecznego)

Dairy farming seal

Goran Pavlovic © © tłumaczenie Czesław Białczyński

In the lower field of this seal appear three reed cattle byres (cow sheds). Each byre is surmounted by three reed pillars topped by rings, a motif that has been suggested as symbolizing a male god, perhaps Dumuzi… (question here: why?)

W dolnym polu tej pieczęci pojawiają się trzy kosze / koszary trzcinowe (zagrody / szałasy dla krów). Każdy kosz / koszar / szałas jest zwieńczony trzema filarami z trzciny zwieńczonymi pierścieniami, motyw, który jak sugerowano, symbolizuje męskiego boga, być może Dumuziego… (tu pytanie: dlaczego?)

 

Within the huts calves or vessels appear alternately; from the sides come calves that drink out of a vessel between them. Above each pair of animals another small calf appears. A herd of enormous cattle moves in the upper field…

W koszarach / szłasach naprzemiennie pojawiają się cielęta lub naczynia; z boków wychodzą cielęta, które piją z naczynia między nimi. Nad każdą parą zwierząt pojawia się kolejne małe cielę. Stado ogromnego bydła porusza się w górnym polu…

This is a very interesting seal. First I think that it is a calendar marker. The cattle are the wild eurasian cattle, aurochs, which start calving in Apr/May. This is what the original Taurus animal calendar marker marked…

To bardzo ciekawa pieczęć. Najpierw myślę, że to znacznik kalendarza. Bydło to dzikie bydło euroazjatyckie, tur, który zaczyna się cielić w kwietniu/maju. Tak oznaczono oryginalny znacznik kalendarza zwierząt Taurus… Byk…

I talked about this in my post „Ram and bull„…

This is a super important part of the year in Mesopotamia. The peak of the water levels of Tigris and Euphrates. The annual flood…Which was believed to be caused by Enki, the god of fresh water…

Water level charts:

Mówiłem o tym w moim poście „Baran i byk”…

To bardzo ważna część roku w Mezopotamii. Szczyt wód Tygrysu i Eufratu. Coroczna powódź… którą, jak wierzono, spowodował Enki, bóg świeżej wody…

Wykresy poziomu wody:

Tigris

Euphrates

Which is why, in „Enki and the world order” we read: „…Father Enki…he stood up full of lust like a rampant bull, lifted his penis, ejaculated and filled the Tigris with flowing water. He was like a wild cow mooing for its young in the wild grass…”

Dlatego w „Enki i porządek świata” czytamy: „…Ojciec Enki… wstał pełen żądzy jak szalony byk, podniósł penisa, trysnął i napełnił Tygrys płynącą wodą. Jak dziki tur rycząc do młodych w dzikiej trawie…”

I talked about this in my post „Shamash young and old„…

The houses depicted on the seal are the houses of the so called Marsh Arabs…The annual flood which coincides with the beginning of the aurochs calving season used to turn the central Mesopotamia into this

Mówiłam o tym w poście „Szamasz młodzi i starzy”…

Szałasy przedstawione na pieczęci to domostwa tzw. Arabów bagiennych… Coroczna powódź, która zbiega się z początkiem sezonu cielenia się tura, zmieniała całą środkową Mezopotamię.

1974, The Marshes, near Nasiriya, Iraq — Marsh Arab Village — Image by ?? Nik Wheeler/CORBIS

I talked about this in my post „Enki’s little boat„…

You can see cattle, sheep and goats inside of pens, enclosures, located next to houses…Not inside of the houses…Which makes me doubt whether the buildings depicted on the seal are indeed cattle byres…

Mówiłem o tym w moim poście „Łódka Enki”…

Można zobaczyć bydło, owce i kozy w zagrodach, koszary, znajdujące się obok domów… Nie wewnątrz domów… Co każe mi wątpić, czy budynki przedstawione na pieczęci rzeczywiście są bydlęcymi koszarami…

So what is depicted on this seal?

What is very interesting is that one of them is full of calves and the other one is full of ceramic vessels…What could this mean?

Więc co jest przedstawione na tej pieczęci?

Co bardzo ciekawe, jedna z nich jest pełna cieląt, a druga pełna naczyń ceramicznych… Co to może znaczyć?

Is it possible that this is a very early depiction of butter production? Like humans, cows only produce milk after they have given birth…Almost all calves are separated from cows within hours or days of birth, so that they don’t drink all the milk the cows produce…

Czy to możliwe, że jest to bardzo wczesny obraz produkcji masła? Podobnie jak ludzie, krowy wydzielają mleko dopiero po porodzie… Prawie wszystkie cielęta są oddzielane od krów w ciągu kilku godzin lub dni od urodzenia, tak że nie piją całego mleka, które wydzielają krowy…

So if you want to milk the cows, you would take the calves away from their mothers, and put them into a separate object, a calves shed. You would then milk the cows, take part of the milk for yourself and give part of it to the calves…

Więc jeśli chcesz wydoić krowy, zabierasz cielęta od ich matek i umieszczasz je w oddzielnym obiekcie, oborze / koszarze dla cieląt. Wtedy Doisz wtedy krowy, część mleka zabierasz dla siebie, a część dajesz cielętom…

This would explain that only calves are depicted in the so called cattle byres. And this would also explain why the calves are drinking out of vessels…But what about the pots? Well, I think they could be butter churns and butter storage vessels…

To by wyjaśniało, że w tak zwanych bydlęcych zagrodach przedstawiane są tylko cielęta. I to również wyjaśniałoby, dlaczego cielęta piją z naczyń… Ale co z garnkami? Cóż, myślę, że mogą to być maselnice i pojemniki do przechowywania masła…

Exactly that is depicted on the frieze from the temple at Ubaid, near Ur, in southern Mesopotamia. Dating from ca. 2,500 B.C., this frieze has been cited as „the earliest absolute evidence for the use of milk”…

Dokładnie to jest przedstawione na fryzie ze świątyni w Ubaidzie, niedaleko Ur, w południowej Mezopotamii. Ten pochodzący z około 2500 p.n.e. fryz był cytowany jako „najwcześniejszy absolutny dowód na użycie mleka”…

Here is the same scene drawn, so you can see the details more clearly. The drawing is from this interesting paper: „Cows, milk and religion: the use of dairy produce in early societies„…

Tutaj narysowana jest ta sama scena, dzięki czemu możesz wyraźniej zobaczyć szczegóły. Rysunek pochodzi z tego interesującego artykułu: „Krowy, mleko i religia: wykorzystanie produktów mlecznych we wczesnych społeczeństwach”…

Top row shows one of two things:

1. Cows being milked with their calves tied around their necks, although, this is a very unusual way of milking cows.

2. Insufflations to initiate the milk ejection reflex in the cow…

Górny rząd pokazuje jedną z dwóch rzeczy:

1. Dojenie krów z cielętami związanymi u szyi, chociaż jest to bardzo nietypowy sposób dojenia krów.

2. Insuflacje w celu wywołania odruchu wyrzutu mleka u krowy…

I would go with the later…

Bottom row shows calves in their separate shed, separated from their mothers, who are now milked for their milk, which is then turned into butter, by the man in the middle…

Idźmy z nastęnym…

W dolnym rzędzie widać cielęta w oddzielnej szopie, oddzielone od matek, które są teraz dojone na mleko, które następnie zamienia się w masło, wyrabiane przez mężczyzn w środku…

Cows, milk and religion: „Milk quickly turned sour in the hot climate of Early Mesopotamia and as a consequence appears not to have been consumed to any great extent by adults. It was fed to young babies [and calves]…but was mainly processed to make butter and cheese”…

Krowy, mleko i religia: „Mleko szybko stawało się kwaśne w gorącym klimacie wczesnej Mezopotamii i w konsekwencji wydaje się, że nie było spożywane w dużym stopniu przez dorosłych. Głównie przetwarzano je na masło i sery”…

„The early texts indicate that Sumerian butter and cheese were made from soured milk…The fact that the early sources note that the butter was poured and stored in similar vessels to other liquids indicates that butter was clarified to form ghee”…

„Wczesne teksty wskazują, że masło i ser sumeryjski były wytwarzane z kwaśnego mleka… Fakt, że wczesne źródła odnotowują, że masło było przelewane i przechowywane w podobnych naczyniach do innych płynów, wskazuje, że masło zostało sklarowane do postaci maślanej osełki”…

„Butter would first have been produced in solid form and then boiled in order to remove the water content. It is the water in solid butter that causes it to turn rancid but conversion to ghee increases its life for up to a year”…

„Masło zostałoby najpierw wyprodukowane w postaci stałej, a następnie podgrzewane w celu usunięcia zawartości wody. To woda w stałym maśle powoduje jełczenie, ale przekształcenie w osełkę wydłuża jego żywotność nawet o rok”…

„Ghee would have had similar uses to olive oil, the latter being little used in early Mesopotamia…Ghee also had non-culinary uses. One Ur III (2112-2004 BC) text indicates that it was used for sealing the hulls of boats”…

„Masło w osełce miałoby podobne zastosowanie do oliwy z oliwek, ta ostatnia była rzadko używana we wczesnej Mezopotamii… Osełka miała również zastosowania niekulinarne. Jeden tekst Ur III (2112-2004 pne) wskazuje, że były one używane do uszczelniania kadłubów łodzi”…

So that would explain the scene depicted on the original seal. In the left house we see amphoras for storing ghee on the left and butter churns on the right. And in the right house we see calves…Calves which drink from the same vessels…Indicating they are drinking milk…

To by wyjaśniało scenę przedstawioną na oryginalnej pieczęci. W lewym szałasie widzimy po lewej amfory do przechowywania masła, a po prawej maselnice. A w prawym szałasie widzimy cielęta… Cielęta, które piją z tych samych naczyń… Oznacza to, że piją mleko…

This is super cool. Why? Cows, milk and religion: „The evidence for „dairying” in Mesopotamia…are virtually absent from Uruk IV (3200-3100 BC) texts but become plentiful during the Uruk III (3100-3000BC). This may indicate an expansion in the use of dairy produce at this time”

To jest super fajne. Czemu? Krowy, mleko i religia: „Dowody na „mleczarstwo” w Mezopotamii… praktycznie są tutaj, nieobecne w tekstach okresu Uruk IV (3200-3100 pne), stają się liczne podczas okresu Uruk III (3100-3000 pne). Może to wskazywać na wzrost wykorzystania produktów mlecznych w tym czasie”

The original seal is from 3200-3000 BC…So from the time of the sudden arrival of dairying to Mesopotamia…So this could actually be the oldest depiction of a dairying scene found in Mesopotamia, predating the Ubaid frieze by half a millennium…

Oryginalna pieczęć pochodzi z lat 3200-3000 p.n.e…. Więc z czasu nagłego przybycia mleczarstwa do Mezopotamii… Więc to może być w rzeczywistości najstarsze przedstawienie sceny mleczarskiej znalezione w Mezopotamii, poprzedzające fryz Ubaid o połowę tysiąclecia…

Where did dairying arrive from so suddenly? In this article http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/02/milk-butter-cheese.html I talked about early butter churns from Neolithic Levant, Anatolia and Central Europe…Things that looked like this:

Skąd tak nagle wzięło się mleczarstwo? W tym artykule http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/02/milk-butter-cheese.html mówiłem o wczesnych maselnicach z neolitycznego Lewantu, Anatolii i Europy Środkowej… Tamte rzeczy, wyglądały tak:

These vessels were filled with milk from the top, then hanged from a tree or a tripod and swung to shake the milk inside the vessel and separate butter from milk liquid…

Naczynia te były napełniane od góry mlekiem, a następnie zawieszane na drzewie lub trójnogu i kołysane, aby potrząsać mlekiem w naczyniu i oddzielać masło od płynnego mleka…

These ceramic butter churns were clay versions of much older sheep (or goat) skin churns, like this one on the picture, which were still used by Beduins, Arabs, Kurds and Iranians until the 20th century…

Te ceramiczne maselnice były glinianymi wersjami znacznie starszych maslenic ze skóry owczej (lub koziej), jak ta na zdjęciu, które były używane przez Beduinów, Arabów, Kurdów i Irańczyków aż do XX wieku…

Cows, milk and religion: „[according to the early textual and graphic depictions]…the butter was churned in earthenware vessels…the skin bags used for butter making are rarely mentioned in the early Sumerian texts”…

Krowy, mleko i religia: „[według wczesnych opisów tekstowych i graficznych]… masło ubijano w naczyniach glinianych… worki ze skóry używane do wyrobu masła są rzadko wspominane we wczesnych tekstach sumeryjskich”…

That is very interesting…The butter churn depicted on the Ubaid frieze looks very much like this: traditional Indian butter churn…

To bardzo interesujące… Konew do wytwarzania  masła przedstawiona na fryzie z Ubaid wygląda bardzo podobnie jak ta: tradycyjna indyjska maselnica…

A woman uses traditional materials for churning butter at a rural village in Ilam district, on Monday, October 9, 2017. Photo: RSS

Why? Did dairying arrive to Mesopotamia from the east and not from the west?

Czemu? Czy mleczarstwo przybyło do Mezopotamii ze wschodu, a nie z zachodu?

Cows, milk and religion: „[After suddenly appearing during 3100-3000BC]…records of dairy produce tend to decline from the Old Babylonian period (2000-1600BC) onwards and are rare in Babylonian or Assyrian sources”…

Krowy, mleko i religia: „[Po nagłym pojawieniu się w latach 3100-3000 p.n.e.]… zapisy dotyczące produktów mlecznych mają tendencję do zmniejszania się od okresu starobabilońskiego (2000-1600 p.n.e.) i są rzadkie w źródłach babilońskich i asyryjskich”…

Why? Is this sudden appearance and disappearance of the dairying records in some way linked to sudden appearance and disappearance of dairy liking people?

Czemu? Czy to nagłe pojawienie się i zniknięcie dokumentacji mleczarskiej jest w jakiś sposób związane z nagłym pojawianiem się i znikaniem osób lubiących nabiał?

Cows, milk and religion: „Cattle, however, were not kept primarily for their milk and their main role appears to be the provision of traction. Old Babylonian texts record a price of 7 ⅔ shekels for a fully grown milking cow, compared with 12 shekels for a draft ox”…

Krowy, mleko i religia: „Jednak bydło nie było hodowane głównie dla mleka i wydaje się, że ich główną rolą jest zapewnienie funkcji pociągowych. Starobabilońskie teksty odnotowują cenę 7 ⅔ szekli za w pełni dojną krowę, w porównaniu z 12 szekle na wołu pociągowego”…

But that was after the decline of dairying in Mesopotamia…Very strange…To me anyway…

Ale to było po upadku mleczarstwa w Mezopotamii… Bardzo dziwne… W każdym razie dla mnie…

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/06/dairy-farming-seal.html

Podziel się!