blog.wayda.pl: R1a – YDNA Wenedów, Sklawenów i Lachów (2018)

R1a – YDNA Wenedów, Sklawenów i Lachów (2018)

 

 

Opracowanie powstało na podstawie bazy danych – wyników badań YDNA  w projekcie FTDNA R1a-Project.  Jest on w zasadzie dla innego celu – szukanie krewnych, przodków przy pomocy badań DNA. Tym niemniej ma ponad 7500 członków z haplogrupą R1a (marzec 2018). Organizacja tych danych jest niestaranna i wymaga pracy z ich „wyczyszczeniem”, aby były przydatne do opracowania statystyki. Na końcu przydatne okazało się  niecałe 4 tysiące wyników.  Aby otrzymać wyniki w pełni satysfakcjonujące należałoby wykonać badania statystyczne mężczyzn w Europie w ilości około 15-20 tysięcy próbek i to z jak największą dokładnością subcladów. Tym niemniej duży błąd statystyczny przy 4 tysiącach próbek dotyczy niektórych krajów o mniejszej liczbie mieszkańców oraz niższych haplogrup (młodszych mutacji), gdzie może sięgać +/- 30%. Ponieważ dane w projekcie FTDNA nie są próbkami reprezentatywnymi dla poszczególnych państw, zastosowano odpowiednie przeliczniki ilościowe i proporcjonalne, podobnie jak dla analizy haplogrupy dynarskiej. Przyjąłem  założenie, że dane Eupedii dotyczące częstotliwości występowania R1a w poszczególnych państwach są poprawne.

Celem pracy jest dostarczenie danych o charakterze statystycznym, które mogą być przydatne dla osób badających historie Słowian. Zarówno amatorsko jak i zawodowo. Otrzymane wyniki konfrontowałem z różnymi źródłami i uznałem za zadowalające. Co ciekawe w wielu przypadkach podważają dane w tzw. źródłach oficjalnych, szczególnie w sytuacji, gdy te źródła są starsze niż 10 lat oraz powstały na zdecydowanie mniejszej liczbie próbek. W efekcie wiele dotychczasowych informacji, w tym mapy z rozmieszeniem haplogrup dostarczają niepełne dane lub nawet niepoprawne, a wyciągane  na ich podstawie wnioski są wątpliwe.

Poniższe drzewo mutacji R1a zawiera zebrane informacje o haplogrupach, czasie ich powstania (formed/TMRCA), proporcjach populacji dla niższych subcladów oraz rejony występowania.

Haplogrupa R1a określana jest jako Indo-Europejska. W Europie dominujące są subclady Z280 oraz  M458, stanowiące łącznie prawie 90% populacji R1a na tym kontynencie. Ich wspólny przodek o mutacji Z282 żył około 3000 lat p.n.e (formed/ TMRCA 5000 lat temu). Jest również przodkiem mutacji skandynawskiej Z282. Obecnie mężczyzna u którego wystąpiła mutacja Z282 ma 70 milionów męskich potomków.

Poza Europą R1a występuje w Azji – głównie mutacja Z93. Przyjmując udział w populacji  takich krajów jak Indie i Pakistan 25-30%, Iran 15%,  Iran 5%,  można szacować Z93 na około 200 mln mężczyzn w Azji. Ta haplogrupa praktycznie nie występuje w Europie, a można ją szacować na kilkaset tysięcy mężczyzn. Tym niemniej uważa się, powstała wg różnych poglądów w Europie  na terenie Polski (Kujawy) i Rosji lub Turcji, a potem  emigrowała do Indii i Persji.

Tabela poniżej zawiera główne haplogrupy R1a oraz wielkość ich populacji.

 

więcej u źródła: http://blog.vayda.pl/r1a/

 

czytajcie też na blog.wayda.pl:

Europa „Słowiańska” VI w. p.n.e – X w. n.e. : http://blog.vayda.pl/europa-slowianska-6-wiek-n-e/

 

Dla zachęty oprócz powyższej mapy (a map jest tam dużo bardzo klarownych) przytocze tylko  krótki akapit z tego artykułu:

„…Jest to dobry krok w kierunku prawdy zmieniającej plemiona nordyckich Wandali, Gotów w stronę  trzonu słowiańskiego.  W tym składzie genetycznym możemy zidentyfikować Słowian Zachodnich (Słewian/Suewów) i Wschodnich (Sklawenów) oraz bardzo znaczący jakiś etnos R1b + I2a2a, być może Burgundów, którzy dołączyli do Wandalów. Haplogrupa I2a2a obecna między Renem a Wisłą stanowiła także część etnosu zachodnich Słowian. Z kolei I2a1b dynarska jest częścią etnosu wschodnich Słowian. Haplogrupa Nordycka I1 jest w składzie Wandalów lub Burgundów marginalna. Nieprawdopodobne aby mogła być dominująca kulturowo i językowo. Jeśli nawet wywodziła się ze Skandynawii to w okresie kilkuset lat pobytu poza nią, uległa wpływom lokalnym. Przypuszczam, że Słowianie Wschodni (R1a+I2a1b) dołączyli do Wandalów w okresie ich ekspansji na obszar wschodnich Karpat czy zachodniej Ukrainy…”

 

Podziel się!