In Nomine Jassa: Suavic Greece (Słowiańska Grecja)

In Nomine Jassa: Suavic Greece (Słowiańska Grecja)

Gergely (Gregory) Dankovski (a professor in Bratislava) was one of the first people to notice the number of Slavic place names in Greece and this was picked up by Fallmerayer, Mickiewicz (!), Safarik and others who listed places such as Platza, Stratza, Lutzena, Chlumitza, Lewetzowa, Sitzowa, Warsowa* and Polonitza. Vasmer did a very detailed study in 1941. There are, literally, hundreds of such places in Greece.

Gergely (Gregory) Dankovski (profesor w Bratysławie) był jedną z pierwszych osób, które zwróciły uwagę na liczbę słowiańskich nazw miejscowych w Grecji, co zostało zauważone przez Fallmerayera, Mickiewicza (!), Szafarzika i innych, którzy wymienili takie miejsca, jak Platza, Stratza, Lutzena, Chlumitza, Lewetzowa, Sitzowa, Warsowa * i Polonitza. Vasmer przeprowadził bardzo szczegółowe badanie w 1941 r. W Grecji jest dosłownie setki takich miejsc.

Mickiewicz

 

źródło: https://www.jassa.org/?p=12748

The following is from Fallmerayer (generally with German spelling of place names). Falmerayer was a bit of an ass but he was right to bring up the interesting point about Slavic place names in Greece (even if he did it in order to put down Greeks).

Note that:

  • some of the names that apparently are Slavic but that appear also in certain other parts of Europe.
  • Fallmerayer claims that Slavic was still spoken in Greece in the 15th century (anyone who has read the Chronicle of Morea will not find that surprising) citing Laonikos Chalkokondyles
  • there are two Varsovas in Greece and Fallmerayer also notes that in the area of Kabourolimni in Aetolia between Lepanto (Nafpaktos) and the shore of the Fidari (Evinos?) there is a mountain/hill with a destroyed village that too was called Varsova – that is Varsova number three – “how I myself heard from a person born in Kabourolimni”* 

*  Note too that while Fallmerayer is correct as to the Slavic provenance of the Varsova one should not stop there.  For example, even more interestingly a Versova exists in Mumbai, India (supposedly from “Vesave”) and there are a number of place names in Europe that begin with Wars. There is too a Werschau northwest (!) of Frankfurt am Main, Warsow near Schwerin, a Warsow near Demmin, Warszews in Poland and a number of other similar names. That is before we even get to Versailles (first mentioned as Versalliis).

If you look at the map you also can’t help notice the numerous “Skalas”. Skala supposedly refers to the Greek word for “stairs” but the word also means “rock” in Slavic and various Skalas litter the Greek landscape from Aetolia to Laconia where they are surrounded by lots of Slavic names. (Not sure who names a town after “stairs” but, hey, anything is possible. The connection, however is, I think deeper and may have go back to stairs in a rock (think Monemvasia)).

 

Poniższy tekst pochodzi od Fallmerayera (zazwyczaj z niemiecką pisownią nazw miejsc). Falmerayer był trochę osłem, ale miał rację, przywołując interesujący punkt widzenia na temat słowiańskich nazw miejsc w Grecji (nawet gdyby zrobił to jedynie w celu poniżenia Greków).

Uwaga:

niektóre z nazw, które najwyraźniej są słowiańskie, pojawiają się również w niektórych innych częściach Europy.

Fallmerayer twierdzi, że słowiański był nadal używany w Grecji w 15 wieku (każdy, kto przeczytał Chronicle of Morea, nie uzna tego za zaskakujące) powołując się na Laonikosa Chalkokondylesa

w Grecji są dwie Warszawy, a Fallmerayer zauważa, że ​​w rejonie Kabourolimni w Aetolii między Lepanto (Nafpaktos) a brzegiem Fidari (Evinos?) znajduje się góra / wzgórze ze zniszczoną wioską, która również nazywała się Varsova – to jest Varsova numer trzy – „jak sam się dowiedziałem od osoby urodzonej w Kabourolimni” *

* Zwróć też uwagę, że choć Fallmerayer ma rację co do słowiańskiej proweniencji Varsova, nie należy na tym poprzestać. Na przykład, jeszcze ciekawsze jest że Versova istnieje w Mumbaju, w Indiach (podobno od „Vesave”) i jest wiele nazw miejsc w Europie, które zaczynają się od Wars. Jest też północno-zachodni Werschau (!) we Frankfurcie nad Menem, Warsow koło Schwerina, Warsow w pobliżu Demminu, Warszews w Polsce i wiele innych podobnych nazw. To znaczy, zanim dotrzemy do Wersalu (po raz pierwszy wspomnianego jako Versalliis).

Jeśli spojrzysz na mapę, nie zauważysz licznych nazw „Skalas”. Skala rzekomo odnosi się do greckiego słowa „schody”, ale słowo to oznacza także „rock” (skałę) w języku słowiańskim, a różne skalas ciągną sie przez grecki krajobraz z Aetolii do Lakonii, gdzie są otoczone przez wiele słowiańskich nazw. (Nie jestem pewien, czy ktoś nazwałby miasto „po schodach”, ale, hej, wszystko jest możliwe .. Związek znaczenowy jest jednak, jak myślę, dużo głębiej i być może wrócę do „schodów w skale” (myślę, że w Monemvasia)).


“The series begins on the southernmost tip of the mountains by Cape Matapan, und runs in a rising line all the way to the plain at Sinano (Σινάνο): Tschimova, Skutari, Tschekona, Skaltostianika, Lukadika, Pakianika, Mondanisteka, Damaristika, Tschikalia, Vardia, Alika, Mazara, Vipovo, Kipula, Kalava, Vardonitza, Tschopaka, Kotschifa, Kukura, Vambakia, Keratza, Vako, Leitza, Chelefa, Lutzena (Lützen), Selitza, Platza, Nomitza, Suina, Sowaliana, Polyana, Arachova, Kastanitza, Politzaravo, Vardunia, Stratza, Palova, Limbirdon, Pilala, Kutuka, Passava, Sela, Malevri, Kribenova, Panitza, Skamnitza, Maltzina, Desphina, Chlumitza, Kosova, Levetzova, Kurtaki, Tarapsa, Kurtzunia, Pritza, Selina, Kutzandika, Andruvista, Gurnitza, Saidova, Liesinova, Gaitza, Brinda, Orova, Malevrianika, Malta, Sandava, Varusta, Scherenitza, Selitza, Selitzianika, Trikotzova, Janitza, Kutzava, Janitzianika, Tzernitza, Sitzova, Anastasova, Malevo, Mistra, Pelovitza, Doritza, Potiana, Kumusta, Varsova, Vardunia, Kastania, Kotitza, Tritzela, Riviotisa, Tukozi, Katzaru, Polovitza, Liandina, Lukovuno, Sklabochori and Godena.”

“Among these there are Malevri, Malevo and Kubenova designations for mountains and mountain regions; but Sandova is the name of a small stream. All these are found in the Taygetus [range], and on its eastern incline against the right shore of the Eurotas [principal river in Laconia].”

“Varsova, that is Warsaw, is a small village near Mistral and the ruins of ancient Sparta; though Sklabochori is, as is well known the New Greek name designation for the most well-known Slavic place in the valley [of Selassia by the former Amykles (Αμύκλες) in the district of Sklabochoria.”

“On the left shore of the Europas one can find moreover Konititza, Vasara, Vrestena, Borbitza, Arachova, the mountains Malevo, Mazaraki and Berkia, Tzintzina, Karitza, Sacona, Cniotzali, Vurlia, Servianitza; thereafter, Chelesina, Perzeni, Goritza, Kravata, Zupena, Pavleika, Granitza, Vlachioti, Virniko, Phloka, Kukuri and Zagano, that is Sagan [Zagan].”

“West of the Taygetus in Messenia there lie Valtuka, Kaplani, Zaitzi, Saratza, Kryvitza, Agalziki, Ripena, Metarena, Dara, Drauga, Militza, Miska, Vlachopoulo, Kasteni, Madena, Tzitzori, Teznika, Draina, Buga, Valta, Phloka, Planitza, Gardiki, Katzikovo, with the streams Pirnatscha, Buzi, Kalka and Zumena and the Susdalian Myntra.”

“One should judge on his own what can be said of a population of a country which calls its villages: Varsova, Mistra, Sitzova, Goritza, Kryvitza and Zagen.”

“One can find a second Varsova in the mountains between Arkadia and Achaea where one also finds Krakova or Krokova (Cracow) which is to this day is still populated.* In the inner parts of Arkadia, around the sources of the former Ladon (Λάδωνας) and then towards Elis (Ηλεία or Ilia) and Achaea we run into the villages of Glogova, that is Glogow; Tzelechova, that is Zöllichau, Englenova,  and with Kandsoi and Kaminitza, Arachova three times more, so that a traveller believes he’s been transported to Russia, Poland or the Slavic lands on the Oder. One should also not forget that the Messenian streams Buzi, Kalka and Zumena have their namesakes in Podolia and Southern Russia.”

Copyright ©2018 jassa.org All Rights Reserved

„Seria zaczyna się na najbardziej wysuniętym na południe wierzchołku gór przylądka Matapan, i biegnie w linii wznoszącej aż do równiny w Sinano (Σινάνο): Tschimova, Skutari, Tschekona, Skaltostianika, Lukadika, Pakianika, Mondanisteka, Damaristika, Tschikalia , Vardia, Alika, Mazara, Vipovo, Kipula, Kalava, Vardonitza, Tschopaka, Kotschifa, Kukura, Vambakia, Keratza, Vako, Leitza, Chelefa, Lutzena (Lützen), Selitza, Platza, Nomitza, Suina, Sowaliana, Polyana, Arachova, Kastanitza, Politzaravo, Vardunia, Stratza, Palova, Limbuson, Pilala, Kutuka, Passava, Sela, Malevri, Kribenova, Panitza, Skamnitza, Maltzina, Desphina, Chlumitza, Kosowa, Levetzova, Kurtaki, Tarapsa, Kurtzunia, Pritza, Selina, Kutzandika, Andruvista, Gurnitza, Saidova, Liesinova, Gaitza, Brinda, Orova, Malevrianika, Malta, Sandava, Varusta, Scherenitza, Selitza, Selitzianika, Trikotzova, Janitza, Kutzava, Janitzianika, Tzernitza, Sitzova, Anastasova, Malevo, Mistra, Pelovitza, Doritza, Potiana, Kumusta, Varsova, Vard unia, Kastania, Kotitza, Tritzela, Riviotisa, Tukozi, Katzaru, Polovitza, Liandina, Lukovuno, Sklabochori i Godena. „

„Wśród nich są nazwy Malevri, Malevo i Kubenova dla gór i regionów górskich; ale Sandova to nazwa małego strumienia. Wszystkie one znajdują się w [okolicy] Taygetusa i na jego wschodnim zboczu na prawym brzegu Eurotas [główna rzeka w Lakonii]. „

„Varsova, czyli Warszawa, to mała wioska w pobliżu Mistral i ruin starożytnej Sparty; choć Sklabochori to, jak dobrze wiadomo, nowe greckie imię dla najbardziej znanego słowiańskiego miejsca w dolinie [Selassii przez dawne Amykles (Αμύκλες) w dzielnicy Sklabochoria. „

„Na lewym brzegu Europas można znaleźć ponadto Konititza, Vasara, Vrestena, Borbitza, Arachova, góry Malevo, Mazaraki i Berkia, Tzintzina, Karitza, Sacona, Cniotzali, Vurlia, Servianitza; następnie Chelesina, Perzeni, Goritza, Kravata, Zupena, Pavleika, Granitza, Vlachioti, Virniko, Phloka, Kukuri i Zagano, czyli Sagan [Zagan]. „

„Na zachód od Taygetu w Messenii leżą: Valtuka, Kaplani, Zaitzi, Saratza, Kryvitza, Agalziki, Ripena, Metarena, Dara, Drauga, Militza, Miska, Vlachopoulo, Kasteni, Madena, Tzitzori, Teznika, Draina, Buga, Valta, Phloka , Planitza, Gardiki, Katzikovo, ze strumieniami Pirnatscha, Buzi, Kalka i Zumena i Susdalian Myntra. „

„Należy samemu osądzić, co można powiedzieć o ludności kraju, który nazywa swoje wioski: Varsova, Mistra, Sitzova, Goritza, Kryvitza i Zagen.”

„Można znaleźć drugą Varsovę w górach pomiędzy Arkadią i Achają, gdzie znajduje się także Krakova lub Krokova (Kraków), która do dziś jest zamieszkana. * W wewnętrznej części Arkadii, wokół źródeł dawnego Ladona (Λάδωνας ), a następnie w kierunku Elis (Ηλεία lub Ilia) i Achaeji docieramy do wsi Głogowa, czyli Głogowa; Tzelechowa, czyli Zöllichau, Englenova, oraz Kandsoi i Kaminitza, Arachova trzy razy więcej, aby podróżny wierzył, że został przetransportowany do Rosji, Polski lub słowiańskich ziem nad Odrą. Nie należy też zapominać, że meseńskie potoki Buzi, Kalka i Zumena mają swoje imiona na Podolu i w południowej Rosji „.

Tłumaczenie Czesław Białczyński

Copyright ©2018 jassa.org All Rights Reserved

September 13, 2018
Podziel się!