Rondel we Svodíne i jego astronomiczna orientacja

Rondel we Svodíne i jego astronomiczna orientacja

Rekonštrukcia rondelu na sídlisku lengyelskej kultúry (cca 4800 p.n.l.) Informácie pre tvorbu modelu som čerpal z práce Mgr. Petra Demjána.

https://www.youtube.com/watch?v=NAZTQPM9dXw

https://www.youtube.com/watch?v=x_rXGcoSTV0

The settlement in Svodín was inhabited in several periods of prehistory. The oldest phases date to cca 4800 BCE to the so-called Lengyel Culture. Several houses, graves (marked red) and two circular enclosures (rondels) were discovered during the excavations by Viera Němejcová-Pavúková in the 1970s and 80s. The rondel had 4 entrances, two of which were excavated and exhibit signs of astronomic orientation towards the winter solistice and the nodal period of the Moon. The digital reconstructions are based on my dissertation thesis available here: http://archeoforum.sk/static/_misc/phd/ —————————————————————————– Svodín – astronomická orientácia rondelu z mladšej doby kamennej na JZ Slovensku Sídlisko vo Svodíne bolo osídlené vo viacerých obdobiach praveku. Najstaršie fázy spadajú do obdobia cca 4800 p.n.l. to tzv. lengyelskej kultúry. Počas výskumov Dr. Viery Němejcovej-Pavúkovej v 70tych a 80tych rokoch bolo odkrytých viacero domov, hrobov (vyznačené červenou) a kruhových opevnení (rondelov). Rondel mal 4 brány, z ktorých pri dvoch pozorujeme indície astronomickej orientácie na zimný slnovrat a Vysoký Mesiac. Digitálne rekonštrukcie vychádzajú z mojej dizertácie, ktorá je dostupná na tejto adrese: http://archeoforum.sk/static/_misc/phd/ © Peter Demján, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Xp-rTAFbrrA

Podziel się!