Tadeusz Mroziński i Krzysztof Słupianek – Od fizyki do Mistyki 2 a Wiara Przyrody Słowiańska

Od fizyki do Mistyki 2 a Wiara Przyrody Słowiańska

Wiara Przyrodzona Słowian (W-JA-RA PRZYRODY) dzieli Siły Kosmiczne na Żywioły i Moce. Żywioły regulują Uniwersalne Prawa Wszechświata. Moce regulują Ekosystemy Lokalne/Planetarne – w ich kontekście duchowo-eteryczno-fizyko-chemiczno-biologicznym (np. to jak zbudowana jest fizycznie Ziemia, jak daleko położona od centralnej gwiazdy – Słońca, jaka jest jej magnetosfera, ilość wody na planecie, ale też jaki rodzaj duchowości Ziemia generuje, co na niej kieruje duchowością i świadomością, jakie są proporcje rożnych rodzajów energii i materii tzw. „ciemnej” (eteryczne, nussonowe, falowe, pole psi, or-orch-orgon, itp.) – czyli Moce to to wszystko co warunkuje parametry życia biologicznego i świadomości na planecie.

GŁAGOLICA jest bardzo ważną sprawą, bo jest to ALFABET czyli najwyższy wytwór świadomości planetarnej, wytwór Człowieka na Ziemi, wytwór cywilizacyjny stanowiący zbiorową pamięć Ludzkości – zapis dźwięku i znaku mówionego i pisanego, utrwalającego mowę. Ten wytwór łączy w człowieku fizykę kwantową (pełny splot boski) z artykulacją dźwięku i znaczenia znaków używanych przez lokalne, materialne istoty świadome. Jest odwzorowaniem fraktali eteru (programatora działania i istnienia) odciśniętych w świadomości bytów biologicznych i materii fizycznej planety Ziemia – jest jej Językiem, ukształtowanym na wzór Języka Programu, czyli Języka Świadomości Nieskończonej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrfKF3SARSg

Tadeusz Mroziński zwraca uwagę, że Wiara Przyrodzona Słowian to nie jest potocznie rozumiane Rodzimowierstwo, lecz Wieda, która dzieli Siły Kosmiczne na Żywioły regulujące Uniwersalne Prawa Wszechświata oraz na Moce, które regulują Ekosystemy Lokalne Planetarne. Wyznawcy Wiary Przyrodzonej Słowian, ci autentyczni, traktują wiedzę o Niebie (Tyn Dażboga) – czyli astronomiczną i astrologiczną oraz Wiedzę o Słowie i Świadomości (Tyn Ładów – Ład Sił RzeczyIstności)  jako części Wiedy. Nie jest to pełna/cała Wieda. Bardzo cenne jest więc nawiązanie do Marka Passio i Wiary Przyrody przez Krzysztofa Słupianka w tym wykładzie, bo ten element on właśnie uwypukla.
Moce mają charakter Lokalny- np. wynikają  na Ziemi z jej wielkości, oddalenia od Słońca, składu mineralnego planety, jej magnetyzmu itp – są to rzeczywiste moce nazywane 12 nazwami stanowiącymi ich symboliczny obraz – 12 Tynów Mocy. One też kształtują typ świadomości i rozwój i wpływy pomiędzy poszczególnymi substancjami/energiami/materiami eterycznymi/świadomościowymi/ciemnymi przenikającymi ekosystem, które regulują poszczególne sektory aktywności świadomości na planecie i dominanty (np. na Ziemi najbardziej dotyczy to sektorów aktywności Człowieka, bytu o najwyższej na planecie świadomości, który dominuje i zarządza ekosystemem).
Jest to identyczna zasada opisu RzeczyIstności jak w astrologii gdzie znak Lwa nie jest lwem, ani gwiazdozbiorem Lwa, tylko symbolem określonych sił kryjących się za takim a nie innym położeniem Ziemi względem Słońca i gwiazdozbioru Lwa na Niebie. Siły te sięgają Rdzenia Istoty – Jądra Nieskończonej Świadomości, w którym stanowią Jedność. 
 
8 Żywiołów daje Prawa Wszechświata – UNIWERSALNE dla całej RzeczyIstnosci. Ich odbicie w Bytach Świadomych Materialnych Ziemi i Człowieku, przedstawia w swoich wykładach na przykład MARK PASSIO. To trzeba koniecznie wiedzieć i rozumieć.
Pamiętajmy, że to, iż Bóstwo nazywa się Borowił, albo Perun nie znaczy, że Piorun jest czczony, ani Bór i zielona trawka i krzaki (jak odbiera się to potocznie w spłyconym rodzimowierstwie). Piorun to symbol rodzaju kosmicznego prawa i energii. U Chińczyków temu co my nazywamy Bór odpowiada symbol zwany Drzewo. Odnosi się on do rodzaju energii i Żywiołu Kosmicznego, Niebieskiego, Wszechświatowego – jednej z ośmiu podstawowych sił regulujących byt RzeczyIstnosci uosabianej przez Gwózd – Kosmiczne Drzewo Świata. Postacie mitologiczne i zakresy uosobione w znaczeniach Słowa i postaciach Baji SĄ TYLKO UOSOBIONYMI SYMBOLAMI ŻYWIOŁÓW i MOCY kosmicznych/wszechświatowych/boskich przenikających i kierujących poszczególnymi Działami – Sferami RzeczyIstności.
Żywioły i Moce, tak jak Działowie i Kirowie, są specyficznymi zakresami działania Najwyższej Jedni, Świadomości Nieskończonej, podzielonej do kierowania jej własnym konstruktem, jakim jest Świat Widzialny/Widny. Kieruje nim ona w Sferach swojej własnej sprawczości i aktywności. Wiara Przyrodzona Słowian jest uniwersalną WIEDĄ i obejmuje cały świat, bo jest po prostu Wiedą, czyli Wiedzą, a jej współczesnym rozwinięciem filozoficznym i mistycznym jest;

Wiara PRZYRODY/PRZYRODZONA SŁOWIAN u nas w Polsce,

 buddyzm/taoizm w Azji oraz Wiary Przyrodzone Narodowe wszędzie na świecie,

ale także i współczesna Wiedza Naukowa.

WIARA PRZYRODY NIE JEST krestomatyzmem, tak jak buddyzm nie jest wedaizmem. Z tego co ja zrozumiałem z wykładów Tadeusza Mrozińskiego krestomatyzmem możemy nazwać tylko Wiedę o Niebie i materialnych obiektach kosmicznych naszego wszechświata, czyli wiedę astrologiczno-astronomiczną, która jest cząstką Wiedy Wiary Przyrody.

Bór (Borowiłowie), jako Żywioł jest na Ziemi emanacją Niebieskiego Drzewa Świata (Niebieskiego Oraju-Wyraju/Wierszby-Orchby), które z kolei jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.

Ogień (Swarogowie), jako Żywioł jest na Ziemi emanacją Niebieskiego-Orajskiego Ognia, który z kolei jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.

Błyskawica (Perunowie), jako Żywioł jest na Ziemi emanacją Prawowładcy Niebieskiego – Pioruna Niebieskiego-Orzego, który z kolei jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.

Niebo-Kopuła Niebieska (Dażbogowie), jako Żywioł na Ziemi jest emanacją Sklepienia Niebieskiego-Orajskiego, które jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.

Wiatr (Strzybogowie), jako Żywioł na Ziemi jest emanacją Niebieskiego-Irijskiego Kołowratu – Wiru, który z kolei jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.  

Woda (Wodowie), jako Żywioł jest na Ziemi emanacją  Rzeki Niebieskiej-Orajskiej (Irijskiej), która z kolei jest jedną z emanacji Światła Świata – Jedni. 

Spor (Sporowie), jako Żywioł  na Ziemi jest emanacją Sporu Niebieskiego-Orajskiego (Irijskiego), który jest z kolei jedną z emanacji Światła Świata – Jedni.  

Siemia (Simowie), jako Żywioł jest na Ziemi emanacją Kłódzi Niebieskiej, jednej z emanacji Światła Świata – Jedni.  

Każdy z Żywiołów ma swój aspekt męski i żeński (np. Perun – Perperuna, Borowił – Borana) i sfery mniejsze (MałoBogowie – Dzieci Wielkobogów).

Tak samo ma się rzecz z Dwunastoma Mocami.

Jako na Górze tako na Dole. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-Ii83-bHJEU

Poza tym jednym elementem wypowiedzianym przez Tadeusza Mrozińskiego niezbyt ściśle, wykład na tym filmie ma charakter zgodny z Wiarą Przyrody Słowiańską. Pan Tadeusz przedstawia astronomię, albo inaczej astrologię Wiary Przyrody (ASTRONOMOLOGIĘ) nawiązując do jej zapisów zawartych także w Biblii, czyli prezentuje Wiedę Tynu Nieba (Dażbogów), którą nazywa też krestomatyzmem.

 

Biblia zawiera te i inne wiadomości o Słowianach, ale tak jak Tadeusz Mroziński podkreśla nie w sensie dosłownym i nie jako prawdę: np. Biblijna Arka Noego to bzdura a nie fakt, faktem jest gwiazdozbiór Arki na Niebie, a jeszcze inną prawdą głębszą są siły kryjące się za oddziaływaniem  układu widzialnego w chwili jego działania np. na Ziemię i ludzi.

Fakt, że zapisy Gwiazdozbiorów rozumianych po słowiańsku znalazły się w Biblii i Ewangeliach oznacza wyłącznie, iż w tych księgach zawarto starożytną wiedzę o stanie Nieba i Kosmicznych Sił mających wpływ i regulujących Życie na Ziemi i we Wszechświecie. Wskazuje to również skąd zaczerpnięto tę wiedzę – z Wiedy Królestwa SIS – Wielkiej Cywilizacji Północy – Scytów, czyli Prasłowian. Dotyczy to też podstaw filozofii Wschodu, czyli  Indii i Persji – Wed i AWESTY.

 

Podziel się!