Kolada po białorusku i rosyjsku.

siarczyscie-mrozny-pejzazJerzy Przybył – Kolada-Kostroma-Kraczun-Gody

W Polsce i na Rusi, nazwano tak jednocześnie dwugłowego męsko-żeńskiego boga/boginię jednego z czterech Bogów Czasu – Godów, Bogów Stron i Pór. W formie żeńskiej Pani Zimy zwana jest Koladą lub Kostromą, w formie męskiej Pan Zimy nazywany jest Kostrubonkiem lub Owsieniem (Awseniem, Tałsteniem). Święto Kolady  Starosłowianie (Ariowie) obchodzili 24 grudnia. Rozdzielenie kalendarzy na Wschodni i Zachodni spowodowało obecne przesunięcie tych obchodów u Rusinów na styczeń. Uroczystość ta zwana również przez lud polski „Godami,“ wiąże się także z pożegnaniem starego i powitaniem nowego roku.

Jej tradycja sięga czasów prehistorycznych, czyli okresu wiary przyrodzonej u Słowian. Daje to tym obchodom bardzo archaiczny rodowód i tradycję sięgającą co najmniej 7000 lat. Ślady archeologiczne tej tradycji znajduje się w wykopaliskach, np. kultury łużyckiej (1700-700 p.n.e.). Uroczystość była olbrzymim świętem o czym wszyscy dobrze wiemy bo to nie jest nic innego jak Kraczun, czyli Iskon, Narodziny Świeżego Światła Świata w Noc Przesilenia Zimowego, czyli szczodre gody. Jednak samo Święto Kolada, które obchodzi się do dzisiaj z pogańskim rytuałem na Białorusi , w odróżnieniu od całych Godów, poświęcona jest wyłącznie uczczeniu  Bogów Godu czyli Stron i Pór, tzw. Drugiego Działu związanego z ustanowieniem Ładu Czasu – Ku Lędaru, kolendarza – Kolesa Godów (Pór Roku). Kalaczakra – określenie sanskryckie (także aryjskie) oznacza Obrót Koła Czasu (Czakrę Kolistą, obrót czakr). Praaryjski wyraz „kulendar” – Dar Kolady, Kołodar, Koło Darzenia przeszedł od Ariów (Scytów-Prasłowian) do starożytnego języka łacińskiego być może bezpośrednio od Etrusków (emigrantów z Troi-Widłuży), lub z prasłowiańskiej kultury Vinca (wenedzkiej). Śpiewano podczas Kolady mnóstwo pieśni starożytnych. Ponieważ był to naturalny obrzęd niemożliwy do wykorzenienia przy siłowym wprowadzeniu nowej religii na ziemie Słowian, judeo-chrześcijańscy pacyfikatorzy porządku rodowo-plemiennego, wprowadzający feudalne niewolnictwo na nasze ziemie, aby je lud zapomniał, ułożyli w minionych także mnóstwo pastorałek czyli „kolęd“ pobożnych. Pomimo to przechowały się jeszcze niektóre starożytne i piękne pieśni, Godom, czyli Koladzie właściwe, a także „kolędami“ przez lud nazywane. Kolada bowiem to bogini Zimy, objemująca władanie tąż właśnie porą roku ze swym małżonkiem Kostromą. Bywa przedstawiana jako dwugłowa postać, z jednej strony męska a z drugiej żeńska.  Nazwa „Gody“ jest bardzo starożytna w języku polskim. God po słowiańsku oznacza rok. Chwilę zatem, w której się stykają dwa lata z sobą, t. j. stary i nowy, bardzo słusznie nazwano w liczbie mnogiej Godami.

Scan4Zdjęcie Gazeta Wyborcza z 24 01 2015 r.

Попытки этимологизировать слово предпринимались ещё в XIX веке. Д. Щепкин видел в этом слове — колед (вокруг идущий), или коледа (круговые яства); П. Бессонов предполагал — колоду (зажжённый пень); Н. Костомаров производит коляду от слова коло (колесо)[6].

Макс Фасмер считал, что слово «Каляда» представляет собой раннее (в конце праславянской эпохи) заимствование непосредственно из латыни (лат. calendae «календы, первый день месяца»), не через греческий (καλάνδαι)[5]. Соответствующие слова балтийских языков являются заимствованиями из славянских языков (см. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера).

Согласно Этимологическому словарю славянских языков, слово хранит следы дохристианского значения «обряд, связанный с началом года» и лишь вторично (в ходе последующих христианско-латинских, средневеково-немецких влияний) приобщилось к празднику собственно Рождества. Широкое распространение, народность слова также говорят о его праславянской древности[7]. Согласно академическому изданию «Славянские древности: Этнолингвистический словарь» (1995—2012), обычай колядования имеет языческое происхождение[8].

 1280px-Kalyada_KR_2012_873Kolada – Białoruś

Tłumaczenie:
Próbowano zetymologizować słowo w XIX wieku. D. Shepkin widział w tym słowie (pie) Koledov „Idący w Koło”, lub Kalyada „Koło Da”; P. Bessonov sugerował – kołoda – pień, zarzewie życia; N. Kostomarow wywodzi Kalyada od słowa kolo (koła) [6].Max Vasmer uważa się, że słowo „Kalyada” jest najwcześniej z końca ery słowiańskiej i jest pożyczką bezpośrednio z łaciny (łac. Calendae «kalendy, pierwszego dnia miesiąca„), a nie od greckiej (καλάνδαι) [5]. Odpowiednie słowa w językach bałtyckich są zapożyczeniami z języków słowiańskich (zob. Słownik języka rosyjskiego Max Vasmer).Według etymologicznego słownika języków słowiańskich, słowo nosi ślady wartości przedchrześcijańskich obrzędu związanego z początkiem roku„, a dopiero w drugiej kolejności (w późniejszym czasie chrześcijańskołacińskie, średniowieczny-niemiecki wpływ), kiedy usiłowano je włączyć w obchody samego Bożego Narodzenia. Szerokie rozprzestrzenienie słowa po wszystkich krajach słowiańskich świadczy także o jego starosłowiańskicm, przedchrześcijańskim pochodzeniu [7]. Według publikacji naukowej Słowiańskie starożytności – Słownik Etnolingwistyczny (1995-2012), zwyczaj kolędowania ma pogańskie pochodzenie [8].

Scan5Wszystkie obchody Nowego Roku na Białorusi są w całości związane z Kolędami – starym rytuałem pogańskim z przebierańcami i pieśniami.

ст.-слав. колѧда[5], ю.-рус. Каляда́, белг. Ко́ляда, с.-рус. Коледа́, белор. Першая, Вялікая, Багатая куцця; полес. Перша Каляда, болг. Ко́леда, Малка коледка, Суха коледа, чеш. Štědrý večer, словацк. Kračun, польск. Święto Godowe, Hody, в.-луж. Hody

 

Vasnetsov_SkomorohiVasniecov – Skomorochy – pochód z Koladą

Коляда

Коляда
Коляда
Художник Андрей Мазин
Имя этого русского бога, пожалуй, известно всем, ведь от Сочельника до самого Велесова дня от дома к дому ходили ряженые колядники и пели особые песни — колядки:
Уродилась Коляда
Накануне Рожества,
За горою, за крутою,
За рекою, за быстрою…
…Ой, Коляда, Коляда,
Ты бываешь, Коляда,
Накануне Рождества!
Но вот кто же такой этот Коляда, что значит его имя и почему его праздник приходится на день зимнего солнцеворота, никто не знал. Высказывались разные предположения, что, мол, Коляда — древний бог веселых застолий, что имя его образовано от слова «коло» (круг), что колядки, возможно, имеют какое-то отношение к колдовству. Что ж, в каждом предположении была часть правды, жаль только, что люди забыли великого учителя жизни. В древности его имя всегда упоминалось рядом с Крышнем, их звали малыми творцами, в отличии от великих творцов — Рода и Сварога.
Крышень принес людям огонь, научил варить священный напиток сурью и спас от физического вымирания. Что же сделал Коляда?Он появился на свет 8500 лет назад (то есть в 7 тысячелетии до нашей эры), чтобы спасти человечество от духовного вырождения. Собрав 60 высших жрецов разных народов, Коляда начал учить позабытому ведическому знанию. Это было третье божественное откровение людям.
Первый закон жизни дал Род. Суть его заключается в том, что жизнь бесконечна и вездесуща, это — Всевышний. Жизнь на Земле возникла от постепенного нисхождения Всевышнего на планету, сначала в виде его сына Рода, затем в виде Сварога. Тогда же мир был разделен на три части: Правь, Явь и Навь. Человек, существующий в Яви, должен стремиться к небесам. Он должен избегать Зла и Тьмы — Нави. Второй закон жизни дал миру Велес. Это движение людей от Тьмы к Свету, за движением Солнца.
Колядование
Колядование
Художник Сергей Васильковский
Третий закон поведал людям Коляда. Он рассказал собравшимся вокруг него мудрецам о Великом Коло Сварога, о Дне и Ночи Сварога, а также учредил первый календарь (название его означает «Коляды дары»). Иными словами, Коляда вывел людей за пределы сиюминутного существования, подробно изложив, как движется время и каких перемен от него следует ожидать. Учение, изложенное в «Книге Коляды», рассказывает о Большом и Малых Триглавах.

2012_12_27_04Kolada Rodzimowierców w Rosji

Co Rusini i Rosjanie mówią o Koljadzie?

«Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда был божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в его честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавался славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи». А.Стрижев «Народный календарь» Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла, а также персонаж праздников, сходный с Овсенем. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.
Славяне отмечают Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл, и начинает разгораться зимнее солнце. Перед празднеством кудесник воет волком (вещий вой), прогоняя злых духов. По окончании зачина, всем подносится братина с хмельным напитком, и обавник (читающий славления и приговоры на обрядах во время праздников) восклицает: «Овсень, куда едешь? Мосты мостить! Кому ездить? Коляде государю! На чем ему ездить? На солнечной свинке! Чем погонять? Поросенком!» Поедая обрядовое печенье, поминают Тура (Фото: Agnes Kantaruk, Shutterstock) Поедая обрядовое печенье, поминают Тура (Фото: Agnes Kantaruk, Shutterstock) Накануне Нового года дети собирались колядовать под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святочные игрища и гадания — остатки этого праздника древних. Обряды сохранились в народе и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда — веселое, желанное божество. Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью. Праздник заканчивается игрищами. Обязательно нужно вкатить горящее колесо в гору со словами: «В гору катись, с весной воротись».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1702/
© Calend.ru

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1702/
© Calend.ru

tłumaczenie:

1 koljada_0x0_tr

Owsień

Овсе́нь (Авсе́нь, Авсенька, Овесе́нь, Ба́усе́нь, Та́усе́нь, Говсе́нь, Усе́нь, Тусень, Титусень— русский новогодний праздник, канун Нового года, иногда — соответствующий обряд, а также связанные понятия:
• песня, исполняемая во время хождения по домам;
• участник обряда;
• дар за овсеньканье.

Основное значение слова овсень — величально-поздравительная святочная песня. Название дано по типовому рефрену: «Ой, овсень, ой овсень!», «Авсень, авсень!», «Бай, авсень!», «Таусень, таусень!», «Та-аосин!» и тому подобное. Овсеневые песни практически ни чем не отличаются от среднерусских колядок, кроме припева (и факта их приуроченности к кануну Нового года). Одни и те же песни, исполняемые на Рождество, могли именоваться колядками, a в канун Нового года — авсенями. Тексты со сдвоенным рефреном («Ой авсень, ой коляда!») встречались как в рождественском, так и в новогоднем песенном цикле[3].

Во многих авсеневых песнях слово Овсень-Асвсень обнаруживает тенденцию к разным народно-этимологическим притяжениям, например к слову овёс, — при том, что овёс присутствует в обряде (им обсыпапают, обсевают) и в текстах[4].

В. Н. Топоров сопоставляет Авсеня-Усеня с балтийским Усиньшем, считая, что у них единое происхождение[5].

А. Б. Страхов предположил, что слово овсень этимологически восходит к библейскому восклицанию Осанна! (ср. рефрен ой-люли, восходящий к Аллилуйя). В колядках оно сопровождает встречу наступающего праздника (Васильева вечера, Рождества) точно так же, как в Евангелии сопровождало вход Господень в Иерусалим. В подтверждение этой идее Страхов указывает на идентичность этимологически-тёмного фр. Noël «Рождество» восклицанию, которым парижане в XV веке встречали въезд в город королей — Noel![6].

Объясняя этимологию данного слова, Макс Фасмер сравнивает его с «началом весны», которое происходит из ст.-слав. *овеснь от слова «весна»[7]. Таусень возможно, происходит из та или ты + овесень.

Овсеньканье

Обходной обряд, проводимый в этот день (разновидность колядования), назывался: овсеньканье, ходить таусить или усенькать, авсень кликать, таусеньки петь.

Ср.: нижегород. «в святки ходят таусить», «в Новый год ходили усенькать девушки»; рязан. «авсенъ кликали под Новый год»; «хадили мы авсеньками (т.е. ряжеными) на авсеньки, пад Новый год»; «давайти нарижацца авсеней»; «как aвceньки — нада блины испечь, авсеньки будут ходить». Такими же словами определялись овсеневые песни и угощение, получаемое обходниками от хозяев: «под Новый год ходили таусеньки петь»; «девушки ходили под Новый год под окнами кричать таусеньки»; «дети ходили по дворам таусеньку кричать»; «детям подавали таусеньки — кренделя»; «под Новый год ходили, таусень сбирать»; в Рязанской обл. исполнителей овсеневых песен одаривали авсеньками — печёными колбасками[2].

Песни-овсени

Одна из особенностей исполнения песен-овсеней — форсированный звук, громкий крик. По некоторым свидетельствам, «усень — не песня, усень кричат» (Розов, рукоп.). При обращении к хозяевам дома участники обхода обычно спрашивали разрешения: «Авсень кликать?», «Можно ли овсень кликать?», а те отвечали: «Кличьтя!» Это же выражение зафиксировано в церковных источниках XVII в., осуждавших московский обычай «в навечери Рождества Христова кликать коледы и усени».

Если русские колядки обычно имеют вид обобщенных величаний, адресованных всей семье в целом, то овсеневые песни часто исполнялись индивидуально, каждому члену семьи в отдельности. Наиболее значимые (призванные обеспечить благополучие дому и семье) овсени исполнялись хозяину и его старшим сыновьям. В цикле овсеневых песен, кроме величаний, фигурировали и особые кумулятивные тексты вопросно-ответной структуры, содержание которых не связано с поздравительной темой.

Заключительная часть овсеней (как и всех других обходных песен) — просьба одарить исполнителей. Чаще всего им подавали блины и иные хлебные изделия, а также что-либо из мясных угощений[3].

Podziel się!