2014. 02. 22 – Wielkie zwycięstwo Majdanu – szansa na Wielką Zmianę! Janukowycza zatrzymano przy próbie ucieczki do Rosji?!

flaga_polska

ostatnia aktualizacja 2014 02 22 – g0dzina 20.30

Ostrzeżenie dla krajów które zechcą przyjąć pod swój dach Morderców i udzielić im azylu działa! Dla tych morderców nie ma schronienia! NIGDZIE!

20.10
Ukraiński portal Hvyla.org podał, że zdymisjonowany p.o. ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Witalij Zacharczenko przybył na Białoruś, ta zaś zażądała od niego opuszczenia swego terytorium. Ukryć się tam próbuje również Serhij Kurczenko, zarządzający aktywami rodziny Wiktora Janukowycza.

Hvyla pisze, że Zacharczenko wjechał na terytorium Białorusi samochodem w piątek wieczorem, zaś późnym wieczorem zwykłym rejsem pasażerskim przyleciał Kurczenko. Według wspomnianych źródeł obaj spotkali się jeszcze tego samego dnia w Mińsku, a w sobotę rano przeprowadzili z nimi rozmowę pracownicy białoruskiego KGB i poprosili ich o opuszczenie kraju, w przeciwnym razie grożąc zatrzymaniem.

Wielkie zwycięstwo Majdanu – szansa na Wielką Zmianę! Janukowycza zatrzymano przy próbie ucieczki do Rosji?!

19.30 – Słyszałem, dzięki Telewizji Republika,  jak powiedziano na Majdanie w imieniu Komitetu Majdanu, że każdy człowiek winien śmierci Protestujących oraz każdy z oligarchów i każdy kto brał udział w rozkradaniu majątku narodowego Ukrainy zostanie rozliczony i ukarany. Majątek oligarchów wróci do Narodu. 

Mam nadzieję, że te słowa zostaną wyegzekwowane przez Wolnych Ludzi z Majdanu co do joty. Ich mądrość  pozwala wierzyć, że nie dadzą się oszukać tak jak Polacy przy Okrągłym Stole. Wiele sygnałów wskazuje, że Ukraina bardzo pilnie śledzi wszystko co w Polsce piszemy. Powiem więcej, mamy pewność i absolutną wiedzę, że Majdan wsłuchuje się pilnie w głosy doradcze z Polski. Mądrym nie trzeba powtarzać co to znaczy. Mamy podziękowania z Ukrainy dla Wolnych Ludzi w Polsce – podziękowania dla Polaków (nie dla polskiego rządu!) za pomoc. Imamy też prośbę o dalszą pomoc i radę w podejmowaniu właściwych decyzji. Teraz dopiero trzeba będzie zakasać rękawy i urządzić Ukrainę od nowa.

Bez Mafii w białych kołnierzykach, która rozkradła majątek narodowy i przebrawszy się w stroje polityków udawała, że działa dla dobra Ukrainy i dobra Narodu. Udawała okradając go bezlitośnie aż do chwili kiedy nie musiała zdjąć MASKI i zacząć strzelać do własnego  narodu pokazując twarz zwykłego bandyty, mordercy z zimną krwią broniącego zrabowanego złota.

Te wydarzenia są przykładem i ostrzeżeniem dla bliskich sąsiadów Ukrainy, dla wszystkich, którzy zdobyli swoje majątki w podobny sposób – wszędzie w krajach postkomunistycznych. Tak właśnie, w jednej chwili, lud odbiera wszystko co zostało mu kiedykolwiek ukradzione. Porażająca swoim ogromem i karykaturalnym przepycham rezydencja Janukowycza jest dziś obiektem odwiedzin Kijowian, a jutro być może stanie się Muzeum Rewolucji Kijowskiej 2014.   

Ta historia jest zawstydzająca dla całej Europy, a sługusom Banksterów, którzy parli do Porozumienia ponad Głowami Majdanu i Ludu Ukraińskiego powinna dać bardzo poważnie do myślenia, ponieważ przed nami  są podobne zmiany w wielu krajach byłego OBOZU WIECZNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI.  

Ukraino strzeż się teraz Banksterów i Guiltów – Sługów Czarnej Dziury! Będą cię próbowali rozkradać inaczej – bardziej po „europejsku”!!!

CB

***

18.15
Wiktor Janukowycz usiłował uciec samolotem do Rosji – twierdzi nowy szef parlamentu Ołeksandr Turczynow, cytowany przez Interfax-Ukraina. „Próbował wejść do samolotu lecącego do Rosji, ale powstrzymali go funkcjonariusze straży granicznej” – powiedział.

***

***

17.00
Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy podejmie ponownie pracę w niedzielę rano o godz. 9 czasu polskiego – poinformował nowy szef Rady, poseł opozycyjnej Batkiwszczyny Ołeksandr Turczynow.

16.50
Tym razem już oficjalnie potwierdzono – Julia Tymoszenko wyszła na wolność. Po trzech latach.

16.31
Parlament uznał, że dotychczasowy szef państwa „samowolnie usunął się od wypełniania obowiązków”.

16.19
Za odsunięciem Janukowycza głosowało 328 deputowanych. Po głosowaniu parlamentarzyści odśpiewali hymn narodowy.

16.15
Parlament Ukrainy odsunął od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. 25 maja odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie.

15.48
Ukraińskie siły zbrojne nie zaangażują się w konflikt polityczny – głosi wydane oświadczenie armii.
Dowództwo sił zbrojnych opublikowało oświadczenie na stronach internetowych ministerstwa obrony. Komunikat głosi: „Siły zbrojne Ukrainy są wierne swym konstytucyjnym zobowiązaniom i nie mogą zostać wciągnięte w wewnętrzny konflikt polityczny”.

***

***

Janukowycz uciekł z Kijowa!!!

Czy morderca ukrył się w Charkowie?! Czy chce wywołać wojnę?!

koniecznie przeczytaj Mądrość Wolnych Ludzi z Majdanu – List Aleksandry Kovaljevej: Tutaj

Po tym jak Obama odbył rozmowę telefoniczną z Putinem Janukowycz ze świtą najbliższych urzędników reżimu odpowiedzialnego za masakrę obywateli Ukrainy cichaczem opuścił Kijów i udał się na Wschód, do Charkowa. Nie ulega dla mnie wątpliwości, iż w tej rozmowie musiało zostać powiedziane, że jeżeli nie wyjedzie zostanie pojmany i osadzony w więzieniu a następnie odbędzie się proces, lub dojdzie do szturmu na obiekty rządowe i zostanie rozerwany przez tłum na strzępy! Tak jak napisałem wczoraj Banksterzy są w ciągłym kontakcie i szukają najlepszego możliwego wyjścia nie dla Ukrainy i Ludu Ukrainy, lecz dla siebie samych i swoich kolesiów!

Jest to rozpaczliwa próba uwiarygodnienia tzw. „opozycji” Ukraińskiej (Kliczko-Jaceniuk- Tiahnybok) która skompromitowana została podpisaniem „Porozumienia Okrągłego Stołu” z Janukowyczem pod naciskiem szantażu UE/USA wykonanego rękami Polaka, Radosława Sikorskiego i Niemca Steinmeyera. BĘDĄ TERAZ PRÓBOWALI W TAK ZWANYCH DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH, zepchnąć działaczy i bohaterów MAJDANU, odsunąć Majdan od władzy i wszelkimi sposobami PRZEJĄĆ KONTROLĘ NAD UKRAINĄ nie biorąc odpowiedzialności za chaos gospodarczy i upadek kraju. Może to przybrać formę ostrego szantażu ekonomicznego ze strony tzw banku Światowego i innych organizacji Systemu Pan – Niewolnik.

f ukraina

Banksterskie media, takie np. jak TVN, czy Interia.pl ,ośmieliły się nazwać Ludzi Majdanu żądających wyegzekwowania podstawowej sprawiedliwości i zatrzymania w więzieniu Mordercy, którego tam się nazywa wciąż prezydentem Ukrainy – EKSTREMISTAMI!!!

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-majdan-protestujacy-domagaja-sie-ustapienia-janukowycza-do-j,nId,1110579

Spece od pop-propagandy w niemieckich i amerykańsko-żydowskich mediach polskojęzycznych będą teraz robić wszystko żeby oczyścić UE/USA z tej plamy jaką była owa hańbiąca próba ratowania Mordercy Ludu Ukraińskiego – Janukowycza. Nie wolno dopuścić teraz by ten człowiek znalazł azyl w jakimkolwiek kraju świata.

Niech będzie na wieki przeklęty ten kto przyjmie Janukowycza-Mordercę pod swój dach i w swój w dom rodzinny!!!

 

DZIAŁAJ I ZWYCIĘŻAJ Majdanie! DZIAŁAJ I ZWYCIĘŻAJ LUDU UKRAINY! CZYŃCIE WIELKĄ ZMIANĘ!!!! WYWALCZYLIŚCIE DROGĘ DO NIEJ, ALE TO JESZCZE NIE JEST ZWYCIĘSTWO! UWAGA NA SEFARDYJSKICH BANKSTERÓW!

Walka się jeszcze nie skończyła – będą knuć oderwanie wschodniej Ukrainy!

Serce ze zniczyUkraino! To  dla ciebie od Polaków!!! Kijowianie – To dla WAS od Warszawiaków!!!

„Rossijskaja Gazieta” sugeruje, że wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin, to nie koniec kryzysu, ale dopiero początek wojny. – Na Ukrainie rozwija się, przygotowane przez zachodnich instruktorów faszystowskie powstanie – tak twierdzi w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika ukraiński deputowany Wadim Kolesniczenko. Ukraiński polityk przekonuje rosyjskich dziennikarzy, że jedynym wyjście z sytuacji jest decentralizacja władzy i rozszerzenie pełnomocnictw – także finansowych – poszczególnych regionów.

Onet.pl

Wła­di­mir Klicz­ko po­wie­dział do zgro­ma­dzo­nych na Maj­da­nie w Ki­jo­wie, że chce po­par­cia de­pu­to­wa­nych dla tej re­zo­lu­cji, by „po­zbyć się Ja­nu­ko­wy­cza”.

Wik­tor Ja­nu­ko­wycz opu­ścił Kijów

Pre­zy­dent Ukra­iny Wik­tor Ja­nu­ko­wycz, po ogra­ni­cze­niu przez par­la­ment jego upraw­nień, udał się wczo­raj póź­nym wie­czo­rem do Char­ko­wa na wscho­dzie kraju – po­in­for­mo­wa­ły ukra­iń­skie media. Dzi­siaj w Char­ko­wie ma się odbyć zjazd de­pu­to­wa­nych ze wschod­nich re­gio­nów kraju.

Wia­do­mo­ści te prze­ka­zał por­tal in­ter­ne­to­wy gla­vcom.​ua oraz za­zwy­czaj do­brze po­in­for­mo­wa­ny opi­nio­twór­czy ty­go­dnik „Dzer­ka­ło Tyż­nia” (zn.​ua). Ten ostat­ni po­wo­łu­je się na „wy­so­ko po­sta­wio­ne” źró­dła w ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej.

We­dług tych źró­deł razem z pre­zy­den­tem od­le­cie­li: prze­wod­ni­czą­cy Rady Naj­wyż­szej (par­la­men­tu) Wo­ło­dy­myr Rybak, szef ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej An­driej Klu­jew oraz biz­nes­men i de­pu­to­wa­ny do par­la­men­tu Wadym No­win­ski, który na­le­ży do naj­bliż­sze­go kręgu osób zwią­za­nych z Ja­nu­ko­wy­czem.

Dzi­siaj w Char­ko­wie ma się odbyć zjazd de­pu­to­wa­nych (rad­nych) wszyst­kich szcze­bli z po­łu­dnio­wo-wschod­nich re­gio­nów kraju. Zjazd przy­go­to­wu­je tzw. Ukra­iń­ski Front, po­wo­ła­ny w od­po­wie­dzi na pro­te­sty an­ty­rzą­do­we w Ki­jo­wie.

We­dług gla­vcom.​ua Ja­nu­ko­wycz po­le­cił wy­wieźć cenne przed­mio­ty z gma­chu ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej oraz z jego pry­wat­nej re­zy­den­cji pod Ki­jo­wem.

„Dzer­ka­ło Tyż­nia” po­da­ło, że za­ło­ga sa­mo­lo­tu pre­zy­denc­kie­go zgło­si­ła rejs na tra­sie Ki­jów-Char­ków-Ma­riu­pol (po­łu­dnio­wa Ukra­ina)-Ro­syj­ska Fe­de­ra­cja, „jed­nak trasa ta może być ko­ry­go­wa­na”.

Źró­dło, na które po­wo­łu­je się ZN.​UA (in­ter­ne­to­wa wer­sja „Dzer­ka­ła Tyż­nia”) pod­kre­śli­ło także, że „Ja­nu­ko­wycz wątpi w sens pod­pi­sa­nia przy­ję­tej wczo­raj przez par­la­ment usta­wy o po­wro­cie do kon­sty­tu­cji z 2004 r.”.

Ja­nu­ko­wycz i opo­zy­cja za­war­li wczo­raj po­ro­zu­mie­nie w spra­wie wyj­ścia z kry­zy­su na Ukra­inie, prze­wi­du­ją­ce m. in. wcze­śniej­sze wy­bo­ry pre­zy­denc­kie, na­to­miast par­la­ment przy­wró­cił kon­sty­tu­cję z 2004 r., dzię­ki któ­rej Ukra­ina stała się po­now­nie re­pu­bli­ką par­la­men­tar­no-pre­zy­denc­ką.

Wcze­śniej ukra­iń­skie agen­cje in­for­ma­cyj­ne in­for­mo­wa­ły, że po pod­pi­sa­niu tego po­ro­zu­mie­nia od Ja­nu­ko­wy­cza za­czę­li od­cho­dzić jego naj­bliż­si współ­pra­cow­ni­cy. Po­da­nie o zwol­nie­nie miał pod­pi­sać jego naj­waż­niej­szy do­rad­ca ds. mię­dzy­na­ro­do­wych An­drij Hon­cza­ruk oraz do­rad­czy­ni ds. go­spo­dar­czych Iryna Aki­mo­wa.

W ukra­iń­skich me­diach spo­łecz­no­ścio­wych krążą także in­for­ma­cje, że Ukra­inę opu­ścił p.o. mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Wi­ta­lij Za­char­czen­ko, który miał się udać na Bia­ło­ruś. Za­char­czen­ko jest obar­cza­ny przez opo­zy­cję od­po­wie­dzial­no­ścią za bru­tal­ne sto­so­wa­nie siły pod­czas trwa­ją­cych na Ukra­inie od li­sto­pa­da ub. r. de­mon­stra­cji an­ty­rzą­do­wych i za śmierć cy­wi­lów.

Interia.pl

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy w parlamencie Jurij Miroszniczenko nie wie, gdzie obecnie jest Wiktor Janukowycz. – Nie mam informacji o miejscu przebywania prezydenta – powiedział dziennikarzom.

Przyznał, że nie wie też, gdzie są jego koledzy z Partii Regionów i ilu z nich przybędzie na posiedzenia Rady Najwyższej. Jednak – jak powiedział – nie należy opóźniać prac parlamentu.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Wiktor Janukowycz jest w Charkowie na zjeździe deputowanych różnych szczebli. Zjazd przedstawicieli wschodniej i południowej Ukrainy organizuje znany ze swojej prorządowej postawy gubernator charkowski, Michaił Dobkin.

Witalij Kliczko, lider opozycyjnej partii UDAR potwierdził jedynie przemawiając w parlamencie, że Wiktor Janukowycz opuścił Kijów.

Niezalezna.pl

http://niezalezna.pl/52109-swiat-potepia-przemoc-na-ukrainie-i-wskazuje-prawdziwa-twarz-putina-relacja-na-zywo

10.21
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przebywa na Ukrainie – powiedziało wyższe rangą źródło w siłach bezpieczeństwa cytowane przez Reutera. Źródło to nie potwierdziło, czy Janukowycz jest w Kijowie.

Wcześniej w sobotę deputowany opozycyjnej partii Batkiwszczyna Ołeksandr Turczynow powiedział w parlamencie, że Janukowycz i ministrowie, a także większość deputowanych rządzącej dotychczas Partii Regionów opuścili Kijów i nie wiadomo, gdzie się teraz znajdują.

Pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące tego, czy Janukowycz przybył do Charkowa na wschodzie Ukrainy.

10.12
Kilku dalszych deputowanych ukraińskiego parlamentu opuściło frakcję rządzącej Partii Regionów – podała agencja Interfax-Ukraina. Według niej informacje o odejściu deputowanych z frakcji podaje wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Koszułyński.

Jak przypomina agencja, we frakcji Partii Regionów było 205 deputowanych. W piątek frakcję opuściło 28 deputowanych. Rano w sobotę prowadzący obrady odczytał deklaracje 14 deputowanych o odejściu z frakcji Partii Regionów.

10.10
Antyrządowi demonstranci twierdzą, że przejęli budynek administracji prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w centrum Kijowa – poinformowała agencja Reutera.

Wcześniej ukraińska stacja telewizyjna „5.Kanał” podała, że ochrona wpuściła ludzi na terytorium Meżyhiria, prywatnej rezydencji prezydenta, która była dotychczas jednym z najlepiej strzeżonych obiektów w kraju

9.48 Szef parlamentu Ukrainy Wołodymyr Rybak podał się do dymisji. Decyzję wyjaśnił chorobą. W sobotę rano w Kijowie rozpoczęło się posiedzenie Rady Najwyższej, której posłowie mogą przyjąć uchwałę wzywającą do ustąpienia prezydenta Wiktora Janukowycza.
9.42 TV: Ochrona wpuściła ludzi na terytorium prywatnej rezydencji prezydenta Janukowycza
9.41 Wiceprzewodniczący ukraińskiego parlamentu Ihor Kałetnyk złożył podanie o dymisję – poinformował inny wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Koszułynski. O przyczynach dymisji nie poinformowano. Kałetnyk należy do Komunistycznej Partii Ukrainy, dotychczasowego sojusznika rządzącej Partii Regionów prezydenta Wiktora Janukowycza

8.00 Ukraińcy demonstrujący na Majdanie domagają się odejścia prezydenta, ale również wskazania tych co strzelali. Na portalach społecznościowych można znaleźć wiele zdjęć ludzi z bronią. Nie tylko milicjantów. Na zdjęciu (z lewej strony) widać mężczyznę z pistoletem (rewolwerem?), a obok stoją berkutowcy.  22.02 2014 – 7.30 Potwierdziły się informacje z wczorajszego wieczora. Janukowycz uciekł z Kijowa. Prywatnym samolotem poleciał do Charkowa, gdzie dzisiaj ma odbyć się zjazd deputowanych (radnych) wszystkich szczebli z południowo-wschodnich regionów kraju. Zjazd przygotował tzw. Ukraiński Front, powołany w odpowiedzi na protesty antyrządowe w Kijowie. Z Janukowyczem polecieli: przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Wołodymyr Rybak, szef administracji prezydenckiej Andriej Klujew oraz biznesmen i deputowany do parlamentu Wadym Nowinski, który należy do najbliższego kręgu osób związanych z Janukowyczem. 21.02 2014 – 01:10 – Według agencji AFP Janukowycz wyjechał do Charkowa. To samo pisze opiniotwórczy tygodnik ukraiński „Dzerkało Tyżnia” powołując się  na „wysokie” źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie. Według „Dzerkało Tyżnia” Wiktor Janukowycz z najbliższymi współpracownikami wyleciał w piątek późnym wieczorem do Charkowa, na wschodniej Ukrainie. 23:15  Według ukraińskich mediów Wiktor Janukowycz uciekł z Kijowa i obecnie jest w drodze do Charkowa. Na kijowskim Majdanie trwają uroczystości pogrzebowe osób zabitych w ciągu ostatnich dwóch dni. Samolot Janukowycza kieruje się w stronę Soczi. Razem z prezydentem odlecieli: przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Wołodymyr Rybak, szef administracji prezydenckiej Andriej Klujew oraz biznesmen i deputowany do parlamentu Wadym Nowinski. Według glavcom.ua Janukowycz polecił wywieźć cenne przedmioty z gmachu administracji prezydenckiej oraz z jego prywatnej rezydencji. 23:14 Prezydent USA Barack Obama rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa trwała ponad godzinę i dotyczyła m.in. Ukrainy – poinformowały źródła w Departamencie Stanu. 22:05 – Bando precz, zekom smierć! – slyszy się na Majdanie. W ciągu godziny nastąpiła radykalizacja nastrojów, wypowiedzenie przez plac posłuszeństwa opozycji parlamentarnej, wygwizdanie liderów. Nie będzie „Magdalenki” – pisze reporter „Codziennej” Wojciech Mucha.

Ratownicy medyczni ze Śląska jadą do Kijowa

Jak wiadomo na Śląsku mieszka większość rodzin Polaków przesiedlonych z Ukrainy. Można powiedzieć, że Polski Śląsk jest w 80% zamieszkany przez Polaków z dawnej Galicji, z okolic Lwowa, Żytomierza i Kijowa. Nic więc dziwnego, że stamtąd wyruszyła ekspedycja ratowników Medycznych do Kijowa.

Udający się do Kijowa ratownicy są ekspertami w udzielaniu pierwszej pomocy, na co dzień pracującymi w pogotowiu ratunkowym na Śląsku. – Ruszamy dzisiaj drogą lądową, bo mamy informacje o trudnościach z przedostaniem się z lotniska w Kijowie do centrum miasta. Powinniśmy tam być jutro rano powiedział Michał Wieczorek, jeden z wyjeżdżających na Ukrainę ratowników. Zaznaczył, że miejsce ich działań może ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Jak mówił, sytuacja jest dynamiczna, a oni muszą być elastyczni. – Naszym celem jest niesienie pomocy wszystkim osobom w potrzebie, niezależnie od ich poglądów politycznych – zapewnił. Wieczorek podkreślił, że medycy z Kijowa tworzący tam szpital polowy poinformowali polskich ratowników o tym, jakiego rodzaju pomoc i jaki sprzęt jest potrzebny na miejscu, dzięki temu udało się wszystko skompletować. Ratownicy spakowali pełne wyposażenie do udzielania pomocy medycznej oraz reanimacji osób poszkodowanych, m.in. kołnierze ortopedyczne, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych, opatrunki i folie izotermiczne. – Wiemy, że szczególnie potrzebne są opatrunki do postrzałów i oparzeń – dodał ratownik. Ratownicy z fundacji PCPM działają w ramach nowo utworzonego zespołu szybkiego reagowania medycznego. Zespół ten przewiduje, że polscy lekarze, ratownicy medyczni i specjaliści mogą udać się do kraju objętego kryzysem humanitarnym w terminie 24-48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.

2014. 02. 21. godzina 20.30 –  MAJDAN odrzuca porozumienie i żąda dymisji oraz ukarania Janukowycza! Porozumienie Kogo z Kim?!

20:15 Zebranie na Majdanie wygwizdali wszystkich trzech liderów politycznej opozycji – Jaceniuka, Kliczko i Tiahnyboka. Władzom postawiono ultimatów – do godz. 10 nad ranem Janukowycz musi odejść.

19:55 Do Rady wpłynął wniosek o dymisję Janukowycza – poinformowały źródła gazety „Kommiersant”.

Wojna z narodem bez wypowiedzenia wojny i Okrągły Stół bez stołu

Ostatnia aktualizacja: 2014 02 21 – godzina 18.30

Porozumienie w stylu Magdalenkowym – Mordercy z Wyselekcjonowaną częścią opozycji, będącą na Pasku Banksterów.

Osobiście bardzo się cieszę, że skończył się rozlew krwi! – To po pierwsze i najważniejsze! Cieszyłbym się jednak bardziej, gdyby rozlew krwi skończył sie w wyniku ucieczki Janukowycza z kraju – bo jest on Głównym Mordercą ludzi z Majdanu- bez cienia wątpliwości. Nie wiem jak Przywódcy Majdanu będą mogli do niego mówić „Panie Prezydencie”, jak podadzą mu  rękę? Należy mu się 100 krotna kara śmierci i tysiąckrotne ciężkie rany postrzałowe, z kalectwem na resztę życia. To byłby wyrok sprawiedliwy, jedyny jaki bym zaakceptował walcząc tam na barykadach! Polskojęzyczny niemiecki portal internetowy Onet.pl prezentuje iście niemieckie zadowolenie z rozwiązań, jakie mają miejsce na Ukrainie. Tymczasem są to rozwiązania, którym nie wróżę sukcesu. Oczywiście należy się cieszyć, ze skończył się rozlew krwi. Jednakże koniec rozlewu krwi był bardzo bliski, bez tego „dokumentu”, tylko że zapewne z pozycji Ludzi na Majdanie nie był tak dobrze widzialny, jak z Krakowa czy z więzienia, w którym siedzi Julia Tymoszenko. Sprawa nadal nie jest skończona i nie jest jeszcze przegrana, ale chwilowo „oszuści” przejęli inicjatywę, a Majdan nie ma odpowiedniej Reprezentacji. Zastosowano  tam, na co są niezbite dowody logiczne „Wariant Polski”. Możemy tak od dzisiaj nazywać tę figurę przećwiczoną w ostrych warunkach bojowych przez Banksterów Tego Świata. Wzorem debiutów szachowych, np.  „Gambitem Polskim” z agresywnym, ryzykownym otwarciem  Hetmanem-Królową. Janukowycz wykonał samobójczy superekspresowy Stan Wojenny bez ogłaszania stanu wojennego. Na czyj rozkaz? Wymordował Ludzi z Majdanu, oszołomił prawdziwą opozycję i zawarł pakt z typowo „magdalenkową” koterią banksterską Kliczko-Tiahnybok-Jaceniuk, który to pakt możemy nazwać Ukraińską Odmianą Okrągłego Stołu – bez stołu.  A więc najpierw stan wojenny bez wypowiedzenia stanu wojennego, a potem okrągły stół bez stołu.  Wczoraj w TVN-ie specjalista od takich spraw niejaki OLIN dziwił się bardzo, że KGB Ukraińskie nie może sobie poradzić z pacyfikacją Majdanu, że atakuje jakby nie po to – co sam zauważył bardzo celnie – żeby rozwiązać problem, tylko po to żeby lała się krew. Dzisiaj wszystko jest jasne – rzeczywiście nie strzelano by rozpędzić Majdan tylko żeby go zastraszyć, i rozbić psychicznie oraz fizycznie.  Na szczęście Majdan nie musi zaakceptować tego „Porozumienia” zawartego pod naciskiem Polskiego Ministra, który postraszył „pseudoopozycję” – przypominam, że ludzi tych nie było od poniedziałku na Majdanie, nie było ich kiedy mordowano Majdanowców, nie mają oni żadnego mandatu do porozumienia, a raczej mają częściowy mandat od przerażonych i złamanych rozlewem krwi przywódców Majdanu. Teraz naprawdę wszystko – WSZYSTKO – WSPANIAŁY LUDU UKRAIŃSKI! – zależy od czujności i sprytu oraz mądrości i dalszej siły Majdanu i jego przywódców.  Wiele też będzie zależeć od zwyczajnych ludzi podczas wyborów, jeżeli do nich dojdzie. Na razie wygląda na to że wypuszczą Tymoszenko, która wyraźnie mówiła – I MIAŁA Świętą Rację! – Nie podpisywać porozumień z Mordercą ! – ona wiedziała to co ja – widziała to co ja – Było o krok od wypowiedzenia posłuszeństwa przez Milicję, Partię Regionów i Wojsko. Wtedy oczywiście jak zwykle wkroczyła jak Słoń do składu rozwalonej porcelany banksterska UE/USA, proponując „zgniły kompromis z mordercą”.  Oczywiście to wszystko łatwo nam pisać, kiedy siedzimy tutaj zagranicą, a nie odmrażamy sobie tyłków na Majdanie, podczas gdy obok nas padają od kul snajperów jeden po drugim nasi przyjaciele! UE wkroczyła w ostatniej chwili żeby ocalić System Pan-Niewolnik na Ukrainie – taka jest prawda. Wiele osób o głęboko analitycznych umysłach uważa, że była to ukartowana gra, w której brał udział na równi Obama i Putin, jako gracze po tej samej stronie barykady. To nie jest bezsensowne podejrzenie. 

Onet.pl: Ukraina: porozumienie ws. wyjścia z kryzysu podpisane

Rząd Ukra­iny i przy­wód­cy opo­zy­cji pod­pi­sa­li w Ki­jo­wie tym­cza­so­we po­ro­zu­mie­nie w spra­wie za­że­gna­nia kry­zy­su po­li­tycz­ne­go – po­da­ją agen­cje dpa i Reu­ters. Nie uzna­je go jed­nak ra­dy­kalne sto­wa­rzy­sze­nie Prawy Sek­tor, które za­po­wia­da dal­szą walkę.

Niezalezna.pl

http://niezalezna.pl/52109-swiat-potepia-przemoc-na-ukrainie-i-wskazuje-prawdziwa-twarz-putina-relacja-na-zywo 17:30 Parlament przyjął ustawę umożliwiającą uwolnienie znajdującej się w więzieniu Julii Tymoszenko. „Za” głosowało 310 deputowanych w 450-osobowej Radzie Najwyższej. Tymoszenko została skazana w 2011 r. na siedem lat więzienia za nadużycia przy podpisywaniu umów gazowych z Rosją dwa lata wcześniej. Była premier twierdziła, że padła ofiarą zemsty politycznej jej konkurenta w wyborach prezydenckich w 2010 r., obecnego szefa państwa Wiktora Janukowycza. 17:20 Rada Najwyższa, czyli ukraiński parlament, odsunęła od wykonywania obowiązków służbowych p.o. ministra spraw wewnętrznych Witalija Zacharczenkę. Deputowani uznali, że ponosi on odpowiedzialność za brutalne stosowanie siły podczas demonstracji antyrządowych i za śmierć cywilów. 16:30 Berkut oraz inne jednostki MSW Ukrainy opuszczają centrum Kijowa 16:09 Parlament Ukrainy zwolnił z odpowiedzialności karnej uczestników trwających od listopada protestów antyrządowych w Kijowie i innych miastach. Odpowiednia ustawa uzyskała poparcie 372 posłów w 450-osobowej Izbie. 15:53 Ukraiński parlament przywrócił konstytucję z 2004 r., ograniczając uprawnienia prezydenta Janukowycza. Ukraina stała się tym samym ponownie państwem o systemie parlamentarno-prezydenckim.  15:30 Przywrócenie konstytucji z ograniczeniem uprawnień prezydenta, powołanie rządu koalicyjnego oraz wcześniejsze wybory prezydenckie – to główne punkty porozumienia o rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie, podpisanego przez prezydenta Wiktora Janukowycza i opozycję. W dokumencie strony zobowiązały się do przywrócenia konstytucji w kształcie z 2004 r. w ciągu 48 godzin. Z kolei na powołanie rządu wyznaczono dziesięć dni. Kolejnym krokiem ma być opracowanie nowej konstytucji, która „zrównoważy kompetencje prezydenta, rządu i parlamentu”. Reforma ustawy zasadniczej ma być zakończona we wrześniu 2014 r. – Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone od razu po przyjęciu nowej konstytucji, jednak nie później niż w grudniu 2014 r. – czytamy w porozumieniu. 15:08 ITV News ujawnia kulisy negocjacji w Kijowie. Kamery stacji nagrały jak polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wychodząc ze spotkania z politykami opozycji powiedział: „Jeśli nie poprzecie tego (porozumienia) będziecie mieli stan wojenny, wojsko. Wszyscy będziecie martwi”. (CZYTAJ WIĘCEJ) 15:03 Reakcja parlamentu ukraińskiego.  (fot. twitter.com/AndrzejSzaja) 15:00 Tak majdan zareagował na wieść o podpisaniu tymczasowego porozumienia.  14:53 Rząd Ukrainy i przywódcy opozycji podpisali w Kijowie tymczasowe porozumienie w sprawie zażegnania kryzysu politycznego w tym kraju – podają agencje dpa i Reuters. 14:50 Ogłoszono 3-dniową żałobę we Lwowie. 2,5 tys. ochotników Służby Ochrony Miasta patrolowało w nocy z czwartku na piątek Lwów. – Władze miasta zadecydowały o trzydniowej żałobie – powiedział dziennikarzom mer Lwowa Andrij Sadowyj. Ochotniczą służbę porządkową władze Lwowa powołały w czwartek. – To jest nasza municypalna drużyna. Wszystkie sprawy bezpieczeństwa podlegają teraz samorządowi, bo jest duże zaufanie do samorządu, a nie ma takiego zaufania do milicji. Podczas nocnych patroli zatrzymano trzech złodziei – powiedział mer. 14:46 Ministerstwo Finansów Rosji potwierdza wstrzymanie kredytowania Ukrainy – informują rosyjskie media. 14:41 „Reporterzy „Codziennej”, Radia Wnet i „Gościa Niedzielnego” są w podkijowskiej dzielnicy przemysłowej, gdzie w magazynie przetrzymywana jest od kilku tygodni pomoc humanitarna dla Majdanu. Razem z ekipą Automajdanu przyjechaliśmy, aby ją przejąć. Są tutaj środki lecznicze, łóżka, odzież. Zgodnie z przepisami Automajdan będzie żądał wydania tych rzeczy. Sytuacja jest dość niepokojąca, bo pojawiają się ludzie wyglądający jak tituszki, choć nie wiadomo czy nimi są. Żeby było śmieszniej przedsiębiorstwo, które tutaj się znajduje nazywa się Berkut. Być może to tylko zbieg okoliczności – relacjonuje Wojciech Muchy, korespondenta „Gazety Polskiej Codziennie” w Kijowie. 14.10 „Prawdziwi ludzie z prawdziwymi marzeniami” – napisał Justin Loretz ‏publikując wstrząsające zdjęcie.  @mtbgenie 14.04 Rzecznik MSZ na twitterze: Rada Społeczna Majdanu poparła w głosowaniu podpisanie porozumienia o rozwiązaniu konfliktu przez 3 liderów opozycji UA z prez. Janukowyczem 13.55 W dzielnicy Pechersk (w pobliżu jednostki wojskowej) słychać było potężny wybuch. „W tym momencie, nie jasne, co się stało” – podał @euromaidan.PR. 13.39 Premier Donald Tusk podkreślił, że nie można jeszcze stwierdzić, iż „najgorszy scenariusz” na Ukrainie jest „definitywnie oddalony”. „Analizujemy cały czas sytuację w Kijowie, na Ukrainie, wokół Ukrainy i z całą pewnością nie możemy dzisiaj powiedzieć, że ten najgorszy scenariusz jest oddalony. Te zagrożenia, o których wczoraj mówiliśmy, pozostają bez wątpienia aktualne” – powiedział Tusk. Premier odniósł się też do informacji, że wysłannik prezydenta Rosji do Kijowa Władimir Łukin, odmówił podpisania końcowego dokumentu w sprawie uregulowania kryzysu na Ukrainie. „Przedstawiciel Rosji nie jest częścią porozumienia, jego obecność, podobnie jak ministrów europejskich, ma być raczej gwarancją, że układ międzynarodowy będzie naciskał na egzekwowanie tego porozumienia. Ale od początku było wiadomo, że przedstawiciel Rosji to nie jest rzecznik szybkiej demokratyzacji na Ukrainie” – powiedział Tusk. 13.31 Wśród demonstrantów na Majdanie rozniosła się pogłoska, że Wiktor Janukowycz podał się do dymisji. Na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy nie ma o tym ani słowa – zapewne więc kolejna plotka. 13.07 Wysłannik prezydenta Rosji do Kijowa Władimir Łukin, skierowany do pośredniczenia w rozmowach ukraińskich władz z opozycją, w których uczestniczyli też przedstawiciele UE, odmówił podpisania końcowego dokumentu w sprawie uregulowania kryzysu na Ukrainie. Poinformowało o tym agencję Interfax źródło zbliżone do rozmów. 12.48 Projekt porozumienia między władzami Ukrainy a opozycją zakłada uchwalenie w ciągu 48 godzin ustawy o przywróceniu konstytucji z 2004 roku oraz utworzenie rządu jedności narodowej w ciągu 10 dni – informuje portal BBC News. Ponadto prace nad nową reformą konstytucyjną, przewidującą równowagę władzy między prezydentem a parlamentem, rozpoczną się natychmiast i zostaną zakończone do września. Wybory prezydenckie mają odbyć się po przyjęciu nowej konstytucji, czyli nie później niż w grudniu 2014 roku. Według BBC projekt porozumienia zakłada też wszczęcie śledztwa w sprawie ostatnich aktów przemocy na Ukrainie
.
Władze mają nie wprowadzać stanu wyjątkowego, a opozycja ma nie używać siły. 12.37 Aktywiści Majdanu uwolnili żołnierzy wojsk wewnętrznych, których pojmali w czwartek – poinformowało MSW Ukrainy. Chodzi o kilkudziesięciu żołnierzy w wieku 19-20 lat odbywający służbę zasadniczą – pisze agencja Interfax-Ukraina. 12.27 Majdan nie zaakceptuje porozumienia. Andrij, zastępca szefa ochrony Majdanu, którego cytuje TVP Info o Janukowyczu: „Ludzie wymagają, by natychmiast opuścił swoje stanowisko, a nie czekał na nowe wybory”.

 http://www.youtube.com/watch?v=8bUFqbE1O5o

W wielu miastach Ukrainy milicjanci przechodzą na stronę demonstrujących. Ul. Michajłowska w Kijowie, 21 lutego, 10:15 rano. Oddział milicji ze Lwowa w pełnym umundurowaniu przechodzi na Majdan, by stanąć po stronie powstańców. Kamera: Wojciech Mucha / Gazeta Polska Codziennie

Porozumienie Kogo z Kim?! Uwaga na banksterów i Moskwę!

To newralgiczny moment – oczywiście porozumienie jest ważne. Ale nie wiemy ani Kto z Kim ani na czym ono polega. Wątpię czy wie to Majdan! Jeśli Majdan nie wie – to mamy do czynienia wyłącznie z czymś chwilowym- co jest ważne dla powstrzymania rozlewu krwi i odstawienia Janukowycza tam gdzie jego miejsce. Majdan powinien być teraz uczulony by nie dać się oszukać, by nie przejęli w swoje ręce wpływów ci których tu podstawiono na początku  – Fałszywi Wyzwoliciele, którzy są reprezentantami Banksterów z UE/USA.

Czy można się porozumiewać z mordercą i jaka jest gwarancja, że on dotrzyma porozumienia? Jest oczywiste, że odpowiedzialny za rozkaz strzelania musi zostać poddany pod Ludowy Sąd!!! Jest jeden człowiek całkowicie Odpowiedzialny (Janukowycz) i cała masa Wykonawców (MSW, Oligarchowie), którzy są WINNI!

 Miejmy nadzieję, że z Majdan wyłoni teraz prawdziwą reprezentację i przywództwo Ruchu Wolnych Ludzi Ukrainy, bo nikogo z tych tak zwanych Opozycjonistów Koncesjonowanych ani tym bardziej z UE/USA  nie było tam na Majdanie, kiedy mordowano we wtorek i czwartek protestujących.

qqqqqWitalij Kliczko, Radosław Sikorski, Frank-Walter Steinmeier, Ołeh Tiahnybok i Arsenij Jaceniuk

Czy tzw. Porozumienie to kolejny blef?

http://niezalezna.pl/52109-swiat-potepia-przemoc-na-ukrainie-i-wskazuje-prawdziwa-twarz-putina-relacja-na-zywo 10.07 Dziennikarz „Codziennej” Wojciech Mucha opublikował film, na którym widać funkcjonariuszy milicji przechodzących na stronę Majdanu. „Ul. Michajłowska w Kijowie, 21 lutego, 10:15 rano. Oddział milicji z Radechowa w pełnym umundurowaniu przechodzi na Majdan, by stanąć po stronie powstańców” – napisał na Facebooku Wojciech Mucha. OBEJRZYJ FILM 9.56 „Siły wewnętrzne z bronią palnej w parlamencie Ukrainy” – napisał Oleksandr Akymenko pokazujące uzbrojonych zdjęcie funkcjonariuszy.  9.48 Szef frakcji Partii Regionów w parlamencie Ołeksandr Jefremow powiedział, że zgodnie z planowanym porozumieniem, wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się w grudniu. We wrześniu mają być głosowane zmiany w konstytucji. 9.39 W budynku Rady Najwyższej pojawili się ludzie uzbrojeni w broń maszynową. Liderzy opozycji żądali informacji kto ich wezwał. Przewodniczący parlamentu zapewnił, że milicjanci opuścili już gmach. 9.34 Bójka w ukraińskim parlamencie. Przewodniczący chciał ogłosić bez głosowania przerwę w sesji plenarnej – posłowie opozycji zaprotestowali. Wtedy doszło do awantury. 9.30 Ukraina odwołała planowaną emisję pięcioletnich obligacji wartości 2 mld USD. Ukraiński resort finansów poinformował o tym w oświadczeniu przekazanym irlandzkiej giełdzie. Reuters odnotowuje, że Kijów miał nadzieję, iż obligacje te kupi Rosja, by pomóc Ukrainie, zagrożonej niewypłacalnością. 9.10 Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Charkowie palą dokumenty – napisała na twitterze internautka @russianmarket. Obrazek doskonale znany również w Polsce.  8.48 Porozumienie między władzami a opozycją w sprawie uregulowania konfliktu na Ukrainie przewiduje przedterminowe wybory prezydenckie, utworzenie rządu koalicyjnego i reformę konstytucyjną – poinformowała ukraińska telewizja. Opozycja nadal jednak nie potwierdza, że takie porozumienie zawarto. 8.27 Nie udało się uzyskać u przedstawicieli UE potwierdzenia informacji o osiągnięciu porozumienia w sprawie uregulowania kryzysu na Ukrainie – podała AFP. 8.10 W koszarach oddziałów specjalnych Berkutu we Lwowie znaleziono dwa spalone ciała. Portal Zaxid.net podał, że jedna ofiara była ubrana w mundur „berkutowca”, a druga po cywilnemu. Według tego samego źródła zginęli od wybuchu granatu rzuconego przez „swoich”. 8.00 Za trzy godziny ma zostać podpisane Porozumienie. Janukowycz już wiele razy nie dotrzymywał słowa, ale może tym razem… A wtedy warto obejrzeć ponownie zdjęcie opublikowane na Facebooku przez Dawida Wildsteina, korespondenta „Codziennej” w Kijowie.  7.40 Władze Ukrainy podały, że zawarto porozumienie, które rzekomo dzisiaj o 11 polskiego czasu ma zostać podpisane. Brak jednak informacji o szczegółach porozumienia. 7.38 „Janukowycz gotowy do ustępstw” – podało CBC News. 7.35 „Księża na Ukrainie modli się o pokój, między policją a protestującymi … tak jak powinno być” – napisał ojciec Jonathan Morris, który zamieścił też zdjęcie.  @fatherjonathan 7.25 Negocjacje zostaną wznowione za kilka godzin. Unijny ambasador w Kijowie Jan Tombiński poinformował: „Negocjacje będą kontynuowane. Przed południem planujemy jeszcze jedno spotkanie z prezydentem”. 7.10 Na twitterze publikowane są zdjęcia osób, które zginęły wczoraj w Kijowie. Jedną z nich jest Andrij Mavczan, 20-letni mężczyzna. „Był młody i odważny” – napisano.  7.01 Prokurator generalny Ukrainy Wiktor Pszonka i ukraiński minister spraw wewnętrznych Witalij Zacharczenko uciekli z kraju – podaje opozycja. 6.56 Przemoc na Ukrainie musi się zakończyć – oznajmił sekretarz stanu USA John Kerry. „Ze złością i bólem patrzyliśmy, jak przemoc wróciła na ulice Kijowa. Mieszkańcy Ukrainy zasługują na coś znacznie więcej niż bezsensowna śmierć i cierpienie na ulicach jednego z wielkich europejskich miast” – oświadczył Kerry w opublikowanym w czwartek wieczorem komunikacie. „Przemoc musi się skończyć” – podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji. Tak jak wcześniej prezydent Barack Obama i wiceprezydent Joe Biden, Kerry stanowczo potępił akty przemocy wobec cywilów w Kijowie, których dopuściły się ukraińskie siły bezpieczeństwa. Zaapelował o natychmiastowe wycofanie tych sił z ulic ukraińskiej stolicy. 2014 02 21 – 6.52 Dzisiaj rano przerwano negocjacje z administracją prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Kolejna runda rozmów ma się odbyć w godzinach przedpołudniowych. 6.30 Zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy generał Jurij Dumanski podał się do dymisji, informując, że nie zgadza się z „polityką angażowania sił zbrojnych w wewnętrzny konflikt cywilny” . Dumanski poinformował o tym w telewizji 5. Kanał. „Dzisiaj mamy do czynienia z wciąganiem sił zbrojnych Ukrainy w konflikt społeczny. To może się stać przyczyną masowych ofiar śmiertelnych wśród zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Jest to moje osobiste stanowisko jako oficera, jako obywatela Ukrainy. Podjąłem decyzję, by napisać raport o podaniu się do dymisji w celu zapobieżenia dalszej eskalacji i rozlewowi krwi– powiedział Dumanski w piątek w rozmowie telefonicznej z telewizją 5. Kanał.

Nie pertraktować z mordercami – tylko ich ścigać!!!

Z kim pertraktuje w tej chwili Sikorski?

2014.02 20 – 21:37 To już pewne: ukraiński parlament przyjął uchwałę zakazującą prowadzenia na terytorium państwa operacji antyterrorystycznej. Nakazał wstrzymanie ognia i powrót do koszar sił MSW. Uchwałę poparło 236 deputowanych w 450-osobowej Izbie. 21:32 Parlament zakazał prowadzenia na Ukrainie operacji antyterrorystycznej – podała agencja Interfax-Ukraina. 21:15 Architektem konfliktu na Ukrainie jest prezydent Rosji Władimir Putin, który chce, by pozostała ona w strefie wpływów Kremla; może sięgnąć po bardziej drastyczne środki nacisku na Kijów. Zachód musi ukarać Putina za ukartowanie konfliktu – pisze „The Economist”. Odpowiedzialność za to, że Kijów zamienił się w strefę działań wojennych, ponosi prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. „Ale ostateczny architekt rezyduje na Kremlu: to Władimir Putin” – pisze brytyjski tygodnik. http://niezalezna.pl/52073-oddzialy-rosyjskie-w-kijowie-sa-dowody-na-zbrojna-interwencje-kremla-relacja-na-zywo

Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO

Dodano: 20.02.2014 [07:43]

 

foto: Twitter

Dziś w Kijowie zamordowanych zostało już ponad 100 osób, m.in. 22-letni dziennikarz. Unia Europejska podjęła decyzję o sankcjach wobec Ukrainy. Na ulicach Kijowa panuje chaos. 20:53 Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski potwierdził na Twitterze, że po rozmowach z ukraińską opozycją w Kijowie wraz z szefami dyplomacji Niemiec i Francji udaje się na ponowne spotkanie z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. „Jest postęp, ale wciąż są ważne różnice zdań” – napisał. 20:42 Poruszające zdjęcie. Były ukraiński policjant trzyma hełm należący do jego 19-letniego syna, który zginął od kuli snajpera: O Ukraińcach pamięta Polska. Około 200 osób wzięło udział w demonstracji przed ambasadą Ukrainy w Warszawie. Wśród zgromadzonych byli zarówno Ukraińcy, jak i Polacy popierający działania protestacyjne na Ukrainie. Zabrzmiał hymn Ukrainy, minutą ciszy uczczono zabitych. Przy wejściu do ambasady demonstrujący złożyli kwiaty i zapalili kilkadziesiąt zniczy. Między nimi umieszczono karty z hasłami „Zbrodniczy reżim Janukowycza, tak jak wcześniej komunistyczny reżim Jaruzelskiego, morduje własny naród!” oraz „Powstrzymajcie bratobójczą walkę!”, znajdował się tam także wiersz Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” oraz tom poezji ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Drzewa demonstranci obwiązali workami pomalowanymi czerwoną farbą. Na ścianie ambasady umieścili także cztery tablice upamiętniające poległych na Majdanie, m.in. porwanego i torturowanego Jurija Werbyckiego oraz dwudziestoletniego Serhija Nigojana. 20:41 Prawosławne kościoły na Ukrainie potępiły Wiktora Janukowycza. 20:40 W porcie lotniczym Kijów-Boryspol ludzie zablokowali dostęp do lotniska. Chcą powstrzymać posłów i oligarchów przed wylotem. 20:38 Niepotwierdzona informacja: samolot należący do rodziny Wiktora Janukowycza właśnie wylądował na londyńskim lotnisku Heathrow. 20:37 W soborze św. Michała Archanioła, w którym działa służba zdrowia Majdanu, przeprowadzono dziś około 50 operacji. 20:25 Żadne ustalenia w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego na Ukrainie na razie nie zapadły – oświadczył po spotkaniu z szefami dyplomacji Polski, Francji i Niemiec, jeden z liderów ukraińskiej opozycji Witalij Kliczko. „Jeśli będą jakieś rezultaty rozmów, to o nich poinformujemy. Na razie nie mamy żadnych rezultatów” – powiedział. 20:23 Najnowsze doniesienia: „tituszki” demolują samochody i mienie mieszkańców Kijowa.

2014 02 20  -Serce Świata Płonie i Krwawi – Ukraina a Wielka Zmiana

godzina 20.14 – 2014 02 20

Do czego Unio doprowadziłaś  Kijów – Serce Świata?! Ukraina obnaża kłamstwo i twoją prawdziwą twarz!!! Do czego doprowadziłaś Kijów Moskwo!? Ukraina obnaża twoją prawdziwą twarz!

Jak trafnie zauważyliśmy kiedy ktoś z Polski pojawia się na Ukrainie zaraz jak na komendę Berkut rusza do szturmu i leje się krew. Być może da się to rozciągnąć na każdego przedstawiciela UE, a po prostu obecność polskich polityków jest tam najczęstsza i stąd wrażenie powiązania morderczych aktów barbarzyństwa wywoływanych na rozkaz kierujących pacyfikacją z ukraińskiego MSW,  z aktywnością Polski. Teraz jednak wkraczamy w fazę ostateczną. To nie ulega wątpliwości. UE i USA kompletnie zawiodły – moim zdaniem było to działanie planowe i celowe, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z niewyobrażalną nieudolnością. Byłaby to tak koszmarna skala nieudolności , że z takiej Unii Europejskiej należałoby się czym prędzej wypisać. Nie gwarantowałaby nam ona niczego. Przepraszam jedno gwarantuje – okrada nas, drenuje z młodych zdolnych, wykształconych obywateli, z miejsc pracy, z przemysłu, z rolnictwa, z technologii, z wynalazczości, ze wszystkiego co tylko jesteście w stanie pomyśleć. A używa to tego drenażu (kradzieży) naszej własnej tzw. YY (Yeti Yelity), która jest jedynym beneficjentem owej cudownej TRANSFORMACJI.

Ponieważ jednak nie podejrzewam UE o aż tak skrajną nieudolność i głupotę, to myślę, że taki był plan – w końcu analitycy Banksterów za coś biorą kasę.

http://www.youtube.com/watch?v=Zj8LI0x4y9I Palenie dokumentów w MSW w Kijowie Ale proszę was sytuacja naprawdę wymknęła im się spod kontroli. Ukraińcy okazali się mądrzy i twardzi. Tak twardzi, że zadziwili świat.  Jak myślicie, co może płonąć na dziedzińcu MSW? Jakieś akta, teczki bezpieki? Jeśli MSW pali akta to znaczy, że nie ma już nadziei na własne ocalenie.  Być może tak właśnie jest, bo jeśli ludzie blokują oddziały wojska pod koszarami i na torach kolejowych od Dniepropietrowska po Tarnopol. To chyba czas najwyższy na palenie za sobą mostów. Bezwzględni gracze międzynarodowi – Putiny, Janukowycze, Obamy, Merkele – przelali krew Ukraińskiego Ludu!!!

MAJDANOWCY TRZYMAJCIE SIĘ!!!  Nie wierzcie żadnemu UE/USA, nie wierzcie nikomu – WŁADZA W RĘCE LUDU!!!! NIKOMU nie pozwólcie się teraz oszwabić ze zwycięstwa!

Łapcie tych uciekających prywatnymi samolotami sukinsynów gdziekolwiek wylądują na Świecie. Niech w żadnym kraju dla tych morderców nie znajdzie się miejsce! Który kraj udzieli im azylu niech będzie PRZEKLĘTY Po WSZE CZASY!

20.40

Część milicji w Kijowie przechodzi na stronę MAJDANU!!!

19:32 Prezydent USA Barack Obama wezwał prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza do wycofania sił rządowych z ulic Kijowa i zaapelował do ukraińskiej armii, by nie angażowała się w konflikt. Oświadczył też, że jest wstrząśnięty aktami przemocy w Kijowie. Obama, który w środę ostrzegł władze Ukrainy przed użyciem siły przeciw uczestnikom protestów, ponownie wezwał do zaprzestania przemocy i wypracowania pokojowego rozwiązania konfliktu. 19:01 Recepcja hotelu „Ukraina” przekształcona w szpital: 18:57 W wielu ukraińskich miastach pojawiły się olbrzymie kolejki pragnących podjąć pieniądze z bankomatów i banków, tworzą się też kolejki w sklepach z artykułami pierwszej potrzeby – piszą korespondenci Interfax-Ukraina. W Kirowogradzie problemy z bankomatami zaczęły się po południu, w Charkowie kolejki chętnych do pobrania pieniędzy tworzyły się i w centrum, i w dzielnicach mieszkaniowych na obrzeżach miasta. W Dniepropietrowsku przed bankomatami gromadziły się kolejki liczące do 20 osób. W niektórych miejscach zabrakło gotówki i ludzie udali się do banku. 18:55 Nie tylko Achmetow wylatuje z kraju. Ukrainę opuszczają prywatnymi samolotami także inni oligarchowie, głównie z Kijowa i Charkowa. 18:44 Jako „kaczkę” określił sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow informacje, jakoby prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zwrócił się o azyl polityczny w Rosji. „To kaczka, informacyjna partyzantka, informacyjna wojna” – oświadczył Pieskow, cytowany przez niezależną telewizję Dożd. 18:43 UE postanowiła nałożyć sankcje wizowe i finansowe na osoby odpowiedzialne za eskalację przemocy na Ukrainie oraz objąć ten kraj embargiem na dostawy sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji – poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Decyzję podjęli szefowie dyplomacji państw UE na nadzwyczajnej naradzie w Brukseli. 18:41 Jeszcze raz przypominamy szokującą statystykę dzisiejszego dnia: ponad 100 osób zabitych i 500 rannych.

18:36 TVP INFO: Władze Krymu nie wykluczają odłączenia się od Ukrainy. Taka decyzja może być podjęta w związku z „destabilizacją sytuacji” w kraju. 18:29 Rinat Achmetow, najbogatszy ukraiński oligarcha, opuścił Ukrainę prywatnym samolotem. Prawdopodobnie udaje się do Londynu. 17:53 Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zażądała od ukraińskiej opozycji, by ta nie prowadziła już żadnych rozmów z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. List Tymoszenko w tej sprawie odczytał w parlamencie deputowany jej partii Batkiwszczyna Ołeksandr Kużel. „Żądam od opozycji, by już nigdy więcej nie siadała z Janukowyczem za stołem rokowań” – napisała b. premier. 17:41 Potwierdzają się nasze wcześniejsze doniesienia: działacze lokalnego Euromajdanu i mieszkańcy Dniepropietrowska zablokowali wyjazd do Kijowa 500 żołnierzy 25. Dniepropietrowskiej brygady powietrznodesantowej – informuje Interfax-Ukraina, powołując się na koordynatora antyrządowych protestów. Koordynator dniepropietrowskiego Euromajdanu Wiktor Romanenko powiedział, że około 400 aktywistów uniemożliwiło wyjazd do Kijowa żołnierzom wojsk powietrznodesantowych. 17:40 Na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy od dwóch godzin palone są jakieś rzeczy. 16:47 Wiceprzewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Koszulinski otworzył posiedzenie Rady Najwyższej. Natychmiast po otwarciu ogłosił godzinną przerwę, by na posiedzenie mogli dojechać wszyscy chętni – pisze agencja Interfax-Ukraina. Według najnowszych danych w parlamencie jest kworum – 227 deputowanych. 52073-617901392896425 czytaj, ogladaj relacje, minuta po minucie: Tutaj: http://niezalezna.pl/52073-oddzialy-rosyjskie-w-kijowie-sa-dowody-na-zbrojna-interwencje-kremla-relacja-na-zywo

Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO

Dziś w Kijowie zamordowanych zostało już ok. 100 osób. Tymczasem do gry wkracza Rosja. Do Kijowa pojedzie wysłannik Władimira Putina. Będzie pośredniczył w negocjacjach władz z opozycją – poinformował sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow.

20/02/2014

Redaktor wydania: Grzegorz Wierzchołowski

Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO

Dodano: 20.02.2014

 

foto: Twitter

Dziś w Kijowie zamordowanych zostało już ok. 100 osób, m.in. 22-letni dziennikarz. Unia Europejska podjęła decyzję o sankcjach wobec Ukrainy. A na wewnętrznym dziedzińcu ukraińskiego MSW od kilku godzin coś płonie. 16:39 Po wycofaniu się sił policyjnych protestujący odbudowują barykady 16:33 Szefowie dyplomacji Polski i Francji, Radosław Sikorski i Laurent Fabius, poinformowali na Twitterze, że wraz z szefem MSZ Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem po rozmowach z prezydentem Wiktorem Janukowyczem spotkają się z przedstawicielami opozycji. „Spotkamy się ponownie z trzema liderami opozycji” – napisał Fabius. Sikorski poinformował, że spotkanie ma się odbyć w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Kijowie. 16:30 Metro w Kijowie zaczęło działać, ale wszystkie stacje w centrum wciąż są zamknięte. 16:27 Senator amerykański John McCain: „W obliczu pogłębiania się kryzysu na Ukrainie Stany Zjednoczone i wszystkie narody muszą wspierać terytorialną integralność państwa ukraińskiego, włączając w to Krym”. 16:10 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec z prezydentem Ukrainy zakończyło się po niemal sześciu godzinach. Po wyjściu z rozmów ministrowie nie chcieli rozmawiać z prasą. Agencja Interfax-Ukraina pisze, że szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec – Radosław Sikorski, Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier wyszli z administracji prezydenta Wiktora Janukowycza z niezadowolonymi minami. 16:09 CNN, powołując się na źródła z ukraińskiej opozycji, podaje statystyki dzisiejszej rzezi: 100 osób zabitych i 500 rannych. 16:01 Koniec rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Ministrowie udają się do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Kijowie.  16:00 Mieszkańcy Dniepropietrowska zatrzymali pociąg z wojskiem zmierzający do Kijowa.

Oddziały rosyjskie w Kijowie. Są dowody na zbrojną interwencję Kremla – RELACJA NA ŻYWO

Dodano: 20.02.2014

 

foto: Twitter

Dziś w Kijowie zamordowanych zostało już ok. 100 osób. Tymczasem do gry wkracza Rosja. Do Kijowa pojedzie wysłannik Władimira Putina. Będzie pośredniczył w negocjacjach władz z opozycją – poinformował sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. 16:40 A tak wyglądaja półki sklepowe w Kijowie:   16:39 Po wycofaniu się sił policyjnych protestujący odbudowują barykady: 16:33 Szefowie dyplomacji Polski i Francji, Radosław Sikorski i Laurent Fabius, poinformowali na Twitterze, że wraz z szefem MSZ Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem po rozmowach z prezydentem Wiktorem Janukowyczem spotkają się z przedstawicielami opozycji. „Spotkamy się ponownie z trzema liderami opozycji” – napisał Fabius. Sikorski poinformował, że spotkanie ma się odbyć w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Kijowie. 16:30 Metro w Kijowie zaczęło działać, ale wszystkie stacje w centrum wciąż są zamknięte. 16:27 Senator amerykański John McCain: „W obliczu pogłębiania się kryzysu na Ukrainie Stany Zjednoczone i wszystkie narody muszą wspierać terytorialną integralność państwa ukraińskiego, włączając w to Krym”. 16:10 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec z prezydentem Ukrainy zakończyło się po niemal sześciu godzinach. Po wyjściu z rozmów ministrowie nie chcieli rozmawiać z prasą. Agencja Interfax-Ukraina pisze, że szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec – Radosław Sikorski, Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier wyszli z administracji prezydenta Wiktora Janukowycza z niezadowolonymi minami. 16:09 CNN, powołując się na źródła z ukraińskiej opozycji, podaje statystyki dzisiejszej rzezi: 100 osób zabitych i 500 rannych. 16:01 Koniec rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Ministrowie udają się do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Kijowie.  16:00 Mieszkańcy Dniepropietrowska zatrzymali pociąg z wojskiem zmierzający do Kijowa. 15:58 Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej rozpoczęli w Brukseli nadzwyczajną naradę na temat sytuacji na Ukrainie. Rozmawiają o nałożeniu sankcji na winnych przemocy oraz embarga na dostawy broni i sprzętu, który może zostać użyty do represji. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton poinformowała przed spotkaniem, że dwukrotnie rozmawiała telefonicznie z przebywającymi w jej imieniu w Kijowie ministrami Polski Radosławem Sikorskim Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i Francji Laurentem Fabiusem.

Sochi Olympics Opening CeremonyTymczasem zabawa w Igrzyska Pokojowe trwa w najlepsze – Soczi 2014, czekamy na fajne widowisko związane z Ceremonią Zamknięcia – Na FAJERWERKI!

15:57 Anatolij Hrycenko, były minister obrony Ukrainy: najbardziej prawdopodobny scenariusz to rezygnacja Janukowycza i przedterminowe wybory. 15:52 A w Kijowie obserwować można poruszające sceny: 15:45 Wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina pojedzie do Kijowa. Będzie pośredniczył w negocjacjach władz z opozycją – poinformował sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. O wysłanie mediatora do Kijowa zwrócił się do Putina w rozmowie telefonicznej prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. 15:42 Na Majdanie co chwila wyczytywane są nazwiska zaginionych osób. 15:36 Rzecznik Kremla: wysłannik Putina pojedzie do Kijowa. 15:29 Z Kijowa nadchodzą różne informacje o liczbie zabitych podczas dzisiejszych starć antyrządowych demonstrantów z milicją. Liczby sięgają nawet ponad 60 ofiar śmiertelnych. Ukraińskie ministerstwo zdrowia informuje o… siedmiu ofiarach śmiertelnych dzisiejszych starć w Kijowie. Według resortu od wtorku, kiedy zaczęła się nowa fala zamieszek, śmierć w stolicy Ukrainy poniosło 35 osób. 15:02 MSZ Wielkiej Brytanii wezwał ambasadora Ukrainy Wołodymyra Chandogija, by przekazać mu, że brytyjskie władze uznają atak sił rządowych „na pokojowych manifestantów w Kijowie za niedopuszczalny” – poinformowało w komunikacie brytyjskie ministerstwo. „Sekretarz stanu Wielkiej Brytanii ds. Europy David Lidington poinformował o swym głębokim zaniepokojeniu wobec informacji o atakach przemocy oraz ofiarach śmiertelnych i oświadczył, że wszelkie interwencje przeciw pokojowym manifestacjom na Majdanie Niepodległości są niedopuszczalne” – głosi komunikat ministerstwa. 14:57 Jest szansa na kompromis między władzami Ukrainy a opozycją na rzecz rozwiązania głębokiego kryzysu w tym państwie – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do trwających w Kijowie rozmów trzech ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z Wiktorem Janukowyczem. „Rysują się szanse na kompromis wokół skrócenia kadencji prezydenta i parlamentu, opracowania nowej konstytucji w ciągu kilku miesięcy i ukonstytuowania nowego rządu Ukrainy w ciągu kilku dni” – powiedział rozmówca PAP.  14:55 Ukraińskiej milicji wydano broń z ostrą amunicją. Będzie ona stosowana zgodnie z ustawą o milicji – poinformował p.o. szefa ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Witalij Zacharczenko. W ramach działań centrum antyterrorystycznego podpisujemy odpowiednie rozkazy – milicji wydano broń z ostrą amunicją, będzie ona stosowana zgodnie z ustawą „O Milicji” – czytamy w oświadczeniu Zacharczenki, skierowanym do mieszkańców Ukrainy. 14:50 Urząd ds. Cudzoziemców zapewnia, że urzędy wojewódzkie będę starały się pomóc obywatelom Ukrainy, którym kończą się wizy i którzy powinni wrócić do swojego kraju, a obawiają się tego z powodu zamieszek. Każdy taki przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie. „Przekazaliśmy wojewodom ogólną interpretację przepisów; określiliśmy ramy. Generalnie w każdym przypadku urzędy będą indywidualnie szukać rozwiązań. Będą starały się tym ludziom pomóc tak jak to jest możliwe. Są instrumenty, są takie możliwości” – powiedziała rzeczniczka Urzędu Ewa Piechota. 14:31 Wbrew wcześniejszym informacjom. Na szczęście 31-letnia Olesia Żukowska żyje. Przeszła operacje. O 10:44 napisała na twiterze: „Umieram” 13.15 Ukraińskie władze nakazały przebranie się Tituszkom w stroje przypominające te, noszone przez protestujących na Majdanie. Demonstranci obawiają się kolejnych prowokacji i tego, że Tituszkom uda się przedostać na Majdan – podaje na Twitterze Euromajdan 13:13 W Dniepropietrowsku na torach kolejowych położyła się grupa osób blokując w ten sposób pociąg załadowany bronią i wyposażeniem dla sił bezpieczeństwa oraz żołnierzami z 25 dywizji powietrznodesantowej. Pociąg miał dotrzeć do Kijowa. 13:00 – Wydarzenia na Ukrainie tworzą nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, co wymaga pilnego wzmocnienia Floty Czarnomorskiej i zachodnich kierunków strategicznych – uważa były szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych, generał Jurij Bałujewski. 12:50 Berkut atakuje żołnierzy, którzy odmówili wsparcia milicji i pacyfikacji protestujacych. 12:45 Z nieoficjalnych informacji, które wyciekły od wysoko postawionych oficerów Berkutu wynika, że stan wyjątkowy na Ukrainie ma zostać wprowadzony o godzinie 14.30 (13.30 czasu polskiego). W ciągu najbliższych godzin odcięte mają zostać wszystkie mosty w Kijowie. Teraz zamykane są wszystkie stacje benzynowe w mieście, aby uniemożliwić protestującym uzupełnianie zapasów koktajli Mołotowa. 12:37 Mamy rozstrzygający dowód na to, że milicja i Berkut w Kijowie strzelają do protestujących z karabinów AK-47. Na opublikowanym przez Radio Svoboda filmie widać też strzelającego do Ukraińców snajpera. 52073-617901392896425

2014 02 19

Berkut w Tarnopolu przeszedł na stronę powstańców! Powstańcy przejmują budynki rządowe i arsenały broni!

18.53 Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zwolnił dziś wieczorem ze stanowiska szefa sztabu generalnego sił zbrojnych generała Wołodymyra Zamanę – głosi dekret opublikowany na oficjalnej stronie internetowej administracji prezydenckiej. Odrębnym dekretem na nowego szefa sztabu generalnego i naczelnego dowódcę sił zbrojnych Janukowycz mianował admirała Jurija Iljina, dotychczasowego dowódcę marynarki wojennej. 18.30 Protestujący na Ukrainie przekazują informację, że w funkcjonariusze Berkutu porzucili swoje posterunki i dołączyli do protestujących w Tarnopolu. – Oficerowie złożyli przysięgę na Biblię stojąc wśród ponad 6 tys. mieszkańców miasta – czytamy na oficjalnym profilu Euromajdanu na Facebooku. 17:15 Ukraińskie siły zbrojne mogą zostać użyte w operacji antyterrorystycznej ogłoszonej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) – oświadczyło Ministerstwo Obrony Narodowej w Kijowie.Resort poinformował w opublikowanym w godzinach wieczornych komunikacie, że na udział wojska w operacjach przeciwko „terrorystom” pozwala obowiązujące w kraju prawo. 16:44 Ukraińscy inwestorzy negatywnie zareagowali na zaostrzenie się sytuacji w ich kraju. W środę indeks UX tracił 4 proc., spadała również hrywna; a sytuacji na rynku obligacji nie uspokoiła obietnica przekazania kolejnej transzy rosyjskiej pożyczki. Ukraińska waluta spadła w pobliże 9 hrywien za dolara. Rekord został pobity mimo wysiłków banku centralnego do utrzymania kursu. Narodowy Bank Ukrainy ograniczył 7 lutego możliwość zakupu obcych walut przez osoby fizyczne. Jak podkreślił Financial Times Ukraina była w środę postrzegana jako trzecie najbardziej ryzykowne państwo na świecie po Argentynie i Wenezueli. Lepiej przez rynek oceniana była Grecja, czy Pakistan. 16:20 Budynek państwowej telewizji oraz siedziba radia została opanowana przez aktywistów Euromajdanu – informuje opozycja. Wcześniej protestujący zajęli budynek poczty głównej w Kijowie. 14:56 Są pierwsze sankcje wymierzone we władzę Ukrainy. W związku z sytuacją na Ukrainie Europejski Bank Inwestycyjny zawiesił swoją aktywność w tym kraju – poinformował w Brukseli prezes EBI Werner Hoyer. Podkreślił, że EBI nie będzie współpracował z Ukrainą „dopóki nie zatrzyma się ta krwawa przemoc”. „Teraz sytuacja jest tak okrutna, że byłoby politycznie złym sygnałem, ale także byłoby nieodpowiedzialnie względem ludzi, których prosimy o wykonanie pracy, by być aktywnym (teraz) w biznesie na Ukrainie” – mówił. 14:23 Podczas próby wejścia do siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Chmielnickim, funkcjonariusze zaczęli strzelać do ludzi zgromadzonych przed budynkiem. Ukraińskie media informowały, że kobieta zmarła. Teraz lokalny portal ye.ua twierdzi, że postrzelona w głowę kobieta przeszła ciężką operacje i żyje. Jej stan jest jednak krytyczny. 13:42 Kilkuset antyrządowych demonstrantów zajęło siedzibę komendy miejskiej milicji we Lwowie – podała agencja Interfax-Ukraina powołując się na informacje świadków. „W budynku zostały wybite okna i wyważone drzwi wejściowe, część pomieszczeń została zalana wodą” – powiedział jeden ze świadków. 11:31 Wynajęte bandy „tituszek” zamordowały dziennikarza. Wyciągnęli z taksówki i zastrzelili – pisze korespondent „Codziennej” Dawid Wildstein. Dziennikarz gazety „Wiesti” Wiaczesław Wieremij został postrzelony w klatkę piersiową. Zmarł w szpitalu. 11:24 Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton poinformowała, że Unia Europejska przedyskutuje w czwartek wprowadzenie sankcji przeciwko winnym eskalacji przemocy w Kijowie. „Rozważone zostaną wszelkie możliwe opcje, w tym wprowadzenie restrykcji przeciwko odpowiedzialnym za represje oraz łamanie praw człowieka” na Ukrainie – oświadczyła Ashton. 11:22 Rektor i pracownicy Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie wydali oświadczenie, w którym stwierdzają, że „krwawe okrucieństwa popełniane przez reżim Wiktora Janukowycza postawiły jego władzę poza prawem”. 10:55 Policja w Iwano-Frankiwsku: nie będziemy strzelać do demonstrantów, jesteśmy z narodem! 10:54 Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton zwróciła się do ambasadorów krajów UE o rozważenie „wszelkich możliwych opcji” w odpowiedzi na wydarzenia w Kijowie – poinformowała na Twitterze rzeczniczka Ashton, Maja Kocijanczicz. Według źródeł dyplomatycznych w Brukseli prawdopodobne jest, że zwołane zostanie nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE, poświęcone wydarzeniom na Ukrainie i reakcji Unii, w tym nałożeniu sankcji na przedstawicieli ukraińskich władz, odpowiedzialnych za eskalację przemocy. 10:53 Tusk w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że Radosław Sikorski… jest na urlopie. 10:47 Policja wyłapuje studentów w okolicach Majdanu.

19 02 2014 – 08. 15 – Prezydent III RP – Komorowski chce „rozmawiać” z Janukowyczem, który nie odbiera telefonów z Białego Domu ani od Merkel! – 40 zabitych, 1000 rannych w Kijowie! Czy należy rozmawiać z mordercą?

Na Ukrainie wybuchło powstanie ludowe –  Powstańcy przejmują budynki rządowe i arsenały broni!

http://www.youtube.com/watch?v=W3_zZX0IsKY 7:57 Ukraińskie Cerkwie prawosławne i Kościół greckokatolicki wezwały do zaprzestania przemocy i rozlewu krwi w Kijowie i w całym kraju – poinformowała agencja Interfax-Ukraina. W apelu mającej najwięcej wiernych Cerkwi prawosławnej podległej Moskiewskiemu Patriarchatowi jest też wezwanie, by nie dopuścić do wojny domowej na Ukrainie. 7:28 „Zmarło 25 osób: osiem w szpitalach miejskich, cztery w szpitalu MSW, 13 zabitych przywieziono do kijowskiego biura medycyny sądowej” – napisano w komunikacie służby prasowej ministerstwa zdrowia. Wcześniej MSW Ukrainy informowało o 9 zabitych w czasie walk milicjantach, a opozycja podała, że w zamieszkach w ciągu ostatniej doby zginęło co najmniej 11 demonstrantów. Liczbę rannych szacuje się od kilkuset do 1000.

Ponad 30 zabitych, tysiące rannych w Kijowie!!! We Lwowie i Równem trwa rozbrajanie milicji!

4:52 Siły ukraińskiego MSW ponownie przystąpiły do natarcia na Majdan Niepodległości w Kijowie, atakując zgromadzonych tam przeciwników władz granatami hukowymi i armatkami wodnymi. Atak został odparty. Ludzie, którzy stoją za barykadami z płonących opon, rzucają w milicjantów kostką brukową. Ze sceny na Majdanie brzmią prośby o przynoszenie wszystkiego, „co się pali”. Akcja w miasteczku namiotowym w samym centrum Kijowa trwa już ponad dziesięć godzin. 4:13 Lider frakcji parlamentarnej partii Batkiwszczyna Arsenij Jaceniuk powiedział po rozmowach z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, że skończyły się one niczym – poinformowały media. Janukowycz zaproponował, żeby się poddać – twierdzi Jaceniuk. Według Jaceniuka podczas rozmów Janukowycz posunął się do groźby pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich liderów opozycji. Dodał, że Janukowycz nie ma zamiaru wycofywać sił bezpieczeństwa. 2:51 Musimy być po stronie protestujących na Ukrainie – powiedział republikański senator USA John McCain. Apelował o sankcje wobec władz w Kijowie i przestrzegał przed prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który traktuje Ukrainę, jakby była częścią Rosji. „Trzeba uważać na prezydenta Władimira Putina, bo będzie próbował tu zaszkodzić, gdyż uważa, że Ukraina jest częścią Rosji” – powiedział w telewizji CNN we wtorek McCain, prominentny członek komisji spraw zagranicznych Senatu i były kandydat z ramienia Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2008 r. Senator dodał, że nie wie, co Putin może zrobić, ale że nic ze strony Putina go nie zaskoczy. 1:57 Siedziby ważnych instytucji państwowych – Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, prokuratury, a nawet jednostek wojskowych – przejęli przeciwnicy władz ukraińskich w miastach na zachodzie kraju: we Lwowie, Iwano-Frankowsku i Tarnopolu. We Lwowie protestujący opanowali siedzibę Służb Bezpieczeństwa, prokuratury oraz skład broni w koszarach wojskowych sił MSW. Ten ostatni, gdy ustalono, że wojskowi opuszczą koszary bez broni, opieczętowano – podała miejscowa agencja Zaxid.net (czyt. Zachid.net). Wcześniej we Lwowie demonstranci zajęli siedzibę władz obwodowych. Aktualna relacja minuta po minucie TUTAJ:  http://niezalezna.pl/51995-ukraina-opozycja-zablokowala-parlament-w-strone-majdanu-ruszyly-oddzialy-berkutu Berkut przypuścił atak na Euromajdan. Geoffrey Pyatt ambasador USA w Kijowie powiedział, że od tej chwili Stany Zjednoczone uważają, że za wszelkie wydarzenia na Ukrainie odpowiada Janukowycz. Jest już 11 ofiar szturmu. Łącznie zginęło dziś co najmniej 20 protestujących. Z kolei ukraińskie MSW informuje o ośmiu zmarłych milicjantach. 01:50 Korespondent „Codziennej” Dawid Wildstein cały czas jest w Kijowie: Prospiłki, czyli sztab cywilny Majdanu, w którym znajdowało się między innymi nasze centrum prasowe, płonie. Już wcześniej byliśmy świadkami strzelaniny w jego wnętrzu. Teraz zostało zajęte przez Berkut. Na dachu widzieliśmy snajpera. Nie wszyscy zdołali się ewakuować. Około jedna trzecia Majdanu zajęta przez siły Janukowycza. Protestujący znów zdołali wyhamować atak Berkutu poprzez ogień. Cały Majdan płonie. Spłonęła duża część namiotów sektora mieszkalnego. Główny atak jest prowadzony z dwóch stron (Instytucka i Hreszczatyk od Hruszewskiego), zdarzają się też starcia na Kościelnejpisze Wildstein z Kijowa. 01:20 Już po spotkaniu Janukowycza z liderami opozycji. Prezydent Ukrainy nie zgadza się na dalsze rozmowy z opozycją, jeżeli ludzie nie rozejdą się z Majdanu. – Janukowycz nieadekwatnie ocenia sytuacje i uważa, że Majdan powinien zakończyć protesty i rozejść się do domów – podała rzecznika Witalija Kliczki. 19 02 2014 – 01:10 We Lwowie protestujący szturmują kolejne budynki. Zajęta jest prokuratura, przejęto arsenał broni kontrolowany przez wojska wewnętrzne. Funkcjonariusze nie stawiali oporu. W Równem aktywiści zablokowali drogę wyjazdową z miasta, którędy miał jechać do Kijowa oddział wojsk wewnętrznych. Równe: milicjanci oddali broń i wyszli z budynku

19/02/2014

UKRAINA: Opozycja zablokowała parlament. W stronę Majdanu ruszyły oddziały Berkutu

Dodano: 18.02.2014 [09:46]

 

foto: Twitter

Berkut przypuścił atak na Euromajdan. Geoffrey Pyatt ambasador USA w Kijowie powiedział, że od tej chwili Stany Zjednoczone uważają, że za wszelkie wydarzenia na Ukrainie odpowiada Janukowycz. Jest już 11 ofiar szturmu. Łącznie zginęło dziś co najmniej 20 protestujących. Z kolei ukraińskie MSW informuje o ośmiu zmarłych milicjantach. 01:50 Korespondent „Codziennej” Dawid Wildstein cały czas jest w Kijowie: Prospiłki, czyli sztab cywilny Majdanu, w którym znajdowało się między innymi nasze centrum prasowe, płonie. Już wcześniej byliśmy świadkami strzelaniny w jego wnętrzu. Teraz zostało zajęte przez Berkut. Na dachu widzieliśmy snajpera. Nie wszyscy zdołali się ewakuować. Około jedna trzecia Majdanu zajęta przez siły Janukowycza. Protestujący znów zdołali wyhamować atak Berkutu poprzez ogień. Cały Majdan płonie. Spłonęła duża część namiotów sektora mieszkalnego. Główny atak jest prowadzony z dwóch stron (Instytucka i Hreszczatyk od Hruszewskiego), zdarzają się też starcia na Kościelnejpisze Wildstein z Kijowa. 01:20 Już po spotkaniu Janukowycza z liderami opozycji. Prezydent Ukrainy nie zgadza się na dalsze rozmowy z opozycją, jeżeli ludzie nie rozejdą się z Majdanu. – Janukowycz nieadekwatnie ocenia sytuacje i uważa, że Majdan powinien zakończyć protesty i rozejść się do domów – podała rzecznika Witalija Kliczki. 01:10 We Lwowie protestujący szturmują kolejne budynki. Zajęta jest prokuratura, przejęto arsenał broni kontrolowany przez wojska wewnętrzne. Funkcjonariusze nie stawiali oporu. W Równem aktywiści zablokowali drogę wyjazdową z miasta, którędy miał jechać do Kijowa oddział wojsk wewnętrznych. Równe: milicjanci oddali broń i wyszli z budynku 01:03 Mer Charkowa w rosyjskiej telewizji oświadczył, że czas skończyć z ekstremizmem w centrum Kijowa. 00:50 W środę planowana jest w Warszawie wielka demonstracja w geście solidarności z Ukrainą – dowiedział się portal niezalezna.pl. Pikieta rozpocznie o godzinie 19 przed ambasadą Niemiec. Następnie planowane jest przejście pod KPRM. Demonstracja zakończy się pod ambasadą Federacji Rosyjskiej. (Dowiedz się więcej) 00:45 Ponad 30 tysięcy ludzi jest teraz na Majdanie. Są otoczeni przez około 10 tysięcy milicjantów i żołnierzy wojsk wewnętrznych – podaje opozycja. 00:15 W płonącym budynku związków zawodowych, na 9 piętrze zostali uwięzieni ludzie. 00:06 Opozycja podaje, że w kijowskich szpitalach jest już około tysiąca osób rannych. 23:52 Aktywiści odpowiadają na strzały milicji, wiatrówkami.

2014 02 18 – Majdan, ukraiński Tien’anmen – Igrzyska Czerwonych Pająków w Soczi trwają! Pokazowa partia szachowa Putina!

Janukowycz dostał Zielone Światło od USA/UE i pacyfikuje Majdan! 

ba182c1568cccffc36690220823a92eeCiekaw jestem czy teraz zwolennicy Janukowyczów i Putinów w Polsce zacierają ręce ze szczęścia?! A może będą zadowoleni wtedy gdy Kliczko z Jaceniukiem podpisze porozumienia Okrągłego Stołu z Januko-Putinem?! Wypisz wymaluj jak Polska 1981-1989! Hipokryci z UE/USA maja pełne gęby demokracji i „sankcji”! Brawo Banksterzy, za tę lekcję demokracji w iście wolno-amerykańskim stylu! Niezalezna.pl Berkut przypuścił atak na Euromajdan. Słychać huki i wybuchy. Na placu zapanował chaos. „Rozpoczęli ostateczny szturm. Niech Bóg ma w opiece Ukraińców” – relacjonuje centrum prasowe Euromajdanu. 20:52 Zwolennicy Euromajdanu w Odessie próbują powstrzymać reżimowe siły specjalne wyruszające do Kijowa. 20:51 Berkut podejmuje próby ataku od strony Placu Europejskiego. 20:46 Prorosyjski poseł Partii Regionów Oleg Cariow w telewizji Russia24 obiecuje: „Rozgonimy Majdan w ciągu godziny”. 20:45 Zastępca szefa obrony Majdanu w TVP Info: jest już około 15 ofiar starć na Majdanie. 20:44 Budynek rządowy we Lwowie ponownie został zajęty przez zwolenników Euromajdanu. Rannych zostało kilkaset osób. 20:42 Port lotniczy Kijów-Żuliany został zamknięty. 20:37 Dziennikarze donoszą, powołując się na własne źródła, że Janukowycz nie odebrał telefonu od wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. 20:36 Wszystkie stacje metra nadal są zamknięte. Na Majdanie ściany ognia: 20:30 Jedyna niezależna stacja telewizyjna na Ukrainie – 5 Kanał – została wyłączona na terenie całego kraju. 19:30 Ciekawe informacje dochodzą z Równego: zwolennicy Majdanu zablokowali tam główne ulice, by uniemożliwić siłom specjalnym opuszczenie miasta i wsparcie reżimu w Kijowie. 19:29 Na Majdanie Niepodległości w Kijowie znajduje się ok. 15 tys. demonstrantów. Płoną namioty i słychać eksplozje granatów hukowych. Plac rozświetlony jest ogniem i zasnuty dymem. 19:26 Najnowsze wieści z Iwano-Frankiwska: zwolennicy Majdanu opanowali siedzibę regionalnej administracji. Są też wiadomości z Niemiec, które w przeciwieństwie do władz Polski nie boją się nazywać rzeczy po imieniu. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier zagroził sankcjami politykom odpowiedzialnym za rozlew krwi na Ukrainie. Niemieckie władze dotychczas nie wykluczały sankcji, zastrzegając, że nie nadszedł jeszcze czas na ich zastosowanie. „Ten, kto odpowiada za decyzje, które prowadzą do rozlewu krwi w centrum Kijowa i innych częściach Ukrainy, musi liczyć się z tym, że Europa będzie musiała przemyśleć swoją dotychczasową wstrzemięźliwość w stosowaniu sankcji wobec osób” – oświadczył Steinmeier. Czy teraz Tusk ośmieli się nazwać wydarzenia w Kijowie inaczej niż „negatywnym przyspieszeniem”? 19:23 Wśród huków eksplozji, wystrzałów i krzyków rozbrzmiewa hymn ukraiński. Protestujący dzielnie radzą sobie z napierającymi oddziałami Berkutu. Już teraz jednak widać, że po ataku będzie przynajmniej kilkudziesiąt rannych. Na razie nie ma informacji o ofiarach. 19:20 Na demonstrantów ruszył transporter opancerzony, jednak został on podpalony przez demonstrantów. Milicja polewa ludzi armatkami wodnymi, a Berkut stara się zniszczyć okalające Majdan barykady. 19:17 Na Hreszczatyku od Placu Europejskiego funkcjonariusze Berkutu rozpylili gaz. Na Majdanie słychać przejmujące okrzyki. „Nie zabijajcie własnego narodu, nie zabijajcie Ukraińców” – krzyczą atakowani brutalnie demonstranci. 19:07 Milicja atakuje protestujących granatami ogłuszającymi i armatkami wodnymi. 19:03 W KIJOWIE OGŁOSZONO STAN WYJĄTKOWY! Od północy 19 kutego pojazdy nie będą mogły zbliżać się do Kijowa na odległość mniejszą niż 30 km. 18:03 Na Majdanie znajduje się obecnie 20 tys. demonstrantów. 17:55 Biały Dom wezwał prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza do „położenia kresu eskalacji morderczej przemocy” w Kijowie, ostrzegając, że kryzysu na Ukrainie nie da się rozwiązać przy użyciu siły. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni aktami przemocy, do których dochodzi w centrum Kijowa” – powiedziała w rozmowie z AFP rzeczniczka doradzającej prezydentowi USA Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) Laura Lucas Magnuson. 17:47 Najnowsze informacje: metro w Kijowie zostało zamknięte dla mieszkańców, bo przemieszczały się nim do centrum miasta oddziały Berkutu. Zwiększa się liczba ofiar w Kijowie. Zastępca szefa ochrony Majdanu przekazał dziennikarzowi „Codziennej”, że zginęło co najmniej 10 osób. Berkut otoczył Majdan.  Milicja strzela do demonstrantów i używa przeciwko nim granatów hukowych oraz gazu łzawiącego, tymczasem MSW w wydanym przed chwilą oświadczeniu informuje, że protestujący używają broni palnej. Demonstranci informują, że to Berkut używa przeciw nim broni ostrej. 17:37 Ogromne siły wojska przemieszczają się w stronę Majdanu od ulicy Hruszewskiego.

18/02/2014

UKRAINA: Opozycja zablokowała parlament. W stronę Majdanu ruszyły oddziały Berkutu

Dodano: 18.02.2014 [09:46]

 

foto: Twitter.com/Dbnmjr

Zwiększa się liczba ofiar w Kijowie. Zastępca szefa ochrony Majdanu przekazał dziennikarzowi „Codziennej”, że zginęło co najmniej 10 osób. Berkut otoczył Majdan.  Milicja strzela do demonstrantów i używa przeciwko nim granatów hukowych oraz gazu łzawiącego, tymczasem MSW w wydanym przed chwilą oświadczeniu informuje, że protestujący używają broni palnej. Demonstranci informują, że to Berkut używa przeciw nim broni ostrej. 17:37 Ogromne siły wojska przemieszczają się w stronę Majdanu od ulicy Hruszewskiego. 17:22 Zastępca szefa ochrony Majdanu przekazał dziennikarzowi „Codziennej”, że zginęło co najmniej 10 osób. 17:11 Z Placu Moskiewskiego w kierunku Majdanu z ogromną prędkością ruszyły dwa transportery opancerzone – informują ukraińscy blogerzy. 17:02 Na scenie głównej na Majdanie przemawiają liderzy opozycji. Arsenij Jaceniuk powiedział: Reżim znów strzela do ludzi. Nie poddamy się prokacjom. Z Majdanu nie pójdziemy na krok. Za nami Ukraina i Bóg. Sława Ukrainie. Politycy wzywają żeby kobiety, dzieci opuścili Majdan. 51995-616151392737210 Ze zdjęć na Onet.pl moglibyście wyciągnąć wnioski, że to Majdan pacyfikuje milicję i Berkut. 3c6c851a7ba7b2614a12c942dd57a7a2Foto: Reuters Nie łudźcie się. To tylko pop-propaganda niemiecka dla polskich Lemingów. 34c14dbef4ad36ea25cd3046d3e52c50Foto: Reuters Ktoś dzisiaj powiedział w publicznej TVP, że temu kto przewidzi rozwój sytuacji na Ukrainie należy się Nobel. Więc proszę o Nobla. Każdy kto chce może tutaj sobie poczytać dokumentację, z której wynika że wyprzedzamy rozwój tejże sytuacji o miesiąc, albo o dwa tygodnie. TVP i inna pop-propaganda robi ludziom wodę z mózgu! 53e119dca4f9a2d605eae0049aa321dfFoto: Reuters Gdy zaczynała się Olimpiada pisaliśmy, że Ukraińska Jałta dokona się w Soczi na spotkaniu Putin – Janukowycz. Po tym spotkaniu i dalszych nasilających się represjach w Kijowie nie nastąpiło zamknięcie kont Ukraińskich Złodziei na Zachodzie – czyli tzw. długo oczekiwane „sankcje”. Było to wypowiedziane ponad mediami i ponad ludnością UE/USA raz jeszcze, kolejny już raz, przyzwolenie ze strony NWO na zastosowanie siły wobec Majdanu.  f706d12a917e2066d558e4eccac8c0d6Foto: Reuters Majdan nie był kontrolowany przez Kliczkę i Jaceniuk, ani Tiahnyboha, którzy są ramieniem banksterów na Ukrainie. Dzisiaj rano rozpoczęła się więc Europejsko-Amerykańsko-Ukraińsko-Rosyjska pacyfikacja Majdanu.I znów, tak jak to tutaj przewidzieliśmy banksterskie, niemieckie i amerykańsko-żydowskie pop-propagandowe media polskojęzyczne w naszym kraju wróciły dzisiaj po dwóch tygodniach Igrzysk do Krwi – kamery epatują nas obrazami trupów i rannych z ulic Kijowa.   17d53dc9402849d282f491fd57b26a19Foto: Reuters Zabija się ludzi strzelając z dachów, zabija się ich tak samo jak kiedyś na Tein’anmen. Krew leje się strugami. Barbaria Berkutowska na naszych oczach pałuje tłum, katuje i kopie już leżących i nieprzytomnych. Sceny jak ze stanu wojennego w Polsce.  Są już setki rannych i dziesiątki zabitych.     Zachowanie UE i USA jest zbrodnicze nie mniej niż prezydenta i rządu Ukrainy, Rosji czy Polski.  c61b9762c036d7850d0f7baff9a8883bFoto: Reuters Mamy gdzieś waszego Nobla za przewidywanie rozwoju sytuacji na Ukrainie, polskie Yetiyelity,  polskojęzyczni pop-propagandyści z TVP, TVN i Polsatu. Za darmo możemy wam zdradzić co stanie się dalej. Dalej Janukowycz z Putinem on-lajn usiądą do rozmów z Kliczkami i Jaceniukami – i albo przehandlują Ukrainę Banksterom za uchornienie głów i majątków oligarchów przy tzw. Okrągłym Stole, albo jeśli Rosja jest jeszcze zdolna by na tyle mocno ugryźć, sprzedadzą jej Ukrainę po kawałku, lub nawet w całości. Czyli wszystko zgodnie z Amerykańsko-Rosyjskim Planem. cde35605f39f2af4fdd5c82da14fdaedFoto: Reuters Czy to znaczy że Wielka Zmiana na Ukrainie się nie dokonała? Najprawdopodobniej została rozmyta, a Ukraina zostanie do końca rozkradziona. Ale to nie jest jeszcze przesądzone. Jeżeli Ukrainę stać na jeszcze jeden potężny zryw, właśnie tera, właśnie teraz – jeśli byłaby do tego zdolna to Wielka Zmiana się dokona! Jesteśmy z nimi! Nie z Kliczką i Jaceniukiem ale z Majdanem!!!

1a54c585f7de305583fd25c46dc5487fPatrzcie z jaką precyzją potwierdza się ta nasza prognoza sprzed kilkudziesięciu minut (wytłuszczenia tekstu moje – To nieprawda, że jest tylko 7 zabitych, czytałem bezpośrednią relację z ulic na FB – sprawozdawca osobiście widział 3 trupy. Ja widziałem w materiałach telewizyjnych 4.):

f67b9d2f8a78f3ed0277c8dfbaceae23Foto: Reuters

17:31 Prezydent Janukowycz chce spotkania z opozycją. Ma do niego dojść jutro przed południem – poinformował o tym przewodniczący parlamentu. Wołodymyr Rybak przekazał także, że jutro nie będzie kontynuowana sesja parlamentu.
17:24 – Mamy nadzieję, że obu stronom starczy rozsądu i odpowiedzialności, aby powróciły do rozmów politycznych – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Marcin Wojciechowski, rzecznik polskiego MSZ. – Dalszy rozwój wypadków może mieć bardzo poważne konsekwencje dla wizerunku Ukrainy na świecie – dodał. Jednak, jak podkreślił, w tej chwili najważniejsze jest powstrzymanie przemocy.
17:18 Władze Ukrainy nie omawiają wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z trwającymi w Kijowie zamieszkami – oświadczył przewodniczący ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Rybak. Polityk zapewnił, że choć rozmawiał tego dnia wielokrotnie z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, temat stanu wyjątkowego nie był podnoszony.
9d229c947cc315c377ceb9b94758cecdFoto: Reuters
17:11 O godz. 17.00 upłynęło ultimatum, jakie przedstawiciele sił bezpieczeństwa wystosowali wobec protestujących na ulicach Kijowa. Przed upływem ulitmatum, transport w Kijowie został sparaliżowany. Zamknięte zostały wszystkie stacje metra. Ograniczono też wjazd samochodów do stolicy. Tysiące policjantów okrążyło dzielnicę rządową, włączając kompleks administracji prezydenckiej, parlament oraz gabinet ministrów.
17:07 Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton potępiła eskalację przemocy na Ukrainie. Zapewniła, że UE nadal jest gotowa wspierać Ukrainę w rozwiązaniu kryzysu politycznego. Zaapelowała do władz Ukrainy, by „zajęły się korzeniami kryzysu”. – Decyzje polityczne należy podejmować w parlamencie, dlatego Ukraina powinna pilnie powrócić na drogę parlamentarną – dodała.
17:00 – Pokojowo walczymy o to, aby na Ukrainie nie było dyktatorów. Występujemy, aby przywrócić narodowi prawo do kierowania swoim krajem – mówił do zgromadzonych na Majdanie Niepodległości jeden z liderów opozycji, Arsenij Jaceniuk.
1fcd18ae1a09677a9ed89e075f7fddb8
Foto: Reuters
16:50 Ukraińskie władze potwierdziły śmierć milicjanta, który zginął podczas starć z protestującymi. To siódma ofiara dzisiejszych zamieszek w Kijowie.
16:42 – Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nie jest gotów do żadnych ustępstw wobec opozycji i wydaje się, że zdecydował się na rozwiązanie siłowe – ocenił w rozmowie z PAP europoseł Jacek Saryusz-Wolski. – Czy w tej chwili można liczyć na powstrzymanie tej spirali przemocy? Trudno powiedzieć, bo wszystko się dzieje na naszych oczach. Jeśli skala przemocy i dramatyzm sytuacji będą się pogłębiać, to UE nie będzie miała innego wyjścia, jak zastosować bardziej radykalne środki – dodał.
16:32 Najnowsze doniesienia wskazują, że w wyniku zamieszek zmarło już sześć osób. Ostatnie dwa ciała zostały odnalezione na zajętej przez siły MSW jednej z barykad dzielnicy rządowej.
75e5125fbd1a8bca9e70b03ae351413bFoto: Reuters

2014. 02. 04. – Wieszczą Ukrainie Apokalipsę!

Negatywne myślenie i samospełniające się przepowiednie to znany mechanizm psychologiczny oparty o preferowane podświadomie „potrzeby” wieszczącego lub „zapotrzebowanie” grupy jaką reprezentuje. Oceńcie zatem sami na podstawie prezentowanego materiału jakie są preferencje redaktorów niemieckiego portalu Onet.pl oraz polskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Mam wrażenie, że zarówno UE jak i polski rząd modli się o Okrągły Stół na Ukrainie czyli o powtórzenie Polskiego Scenariusza – Byłoby to najgorsze co może Ukraińców spotkać. Chociaż być może dla krajów graniczących bezpośrednio z Rosją inny scenariusz to rzeczywiście tylko apokaliptyczna alternatywa – czyli aneksja do „Imperium”.

Radosław Sikorski o Ukrainie: władza przygotowuje bardzo nieprzyjemne scenariusze

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/radoslaw-sikorski-o-ukrainie-wladza-przygotowuje-bardzo-nieprzyjemne-scenariusze/zjnk3

– Wła­dza przy­go­to­wu­je bar­dzo nie­przy­jem­ne sce­na­riu­sze. Jest wię­cej sce­na­riu­szy złych, a także apo­ka­lip­tycz­nych. Ukra­ina musi po­ka­zać de­ter­mi­na­cję, jak kraje bał­tyc­kie i Gru­zja. Po­ka­zać, że chce wal­czyć o swoją nie­za­leż­ność – po­wie­dział w pro­gra­mie „To­masz Lis na żywo” Ra­do­sław Si­kor­ski, szef Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych.

– Myślę, że na Ukra­inie jest sce­na­riusz, wąska droga, po któ­rej można dojść do no­we­go rządu, który sta­bi­li­zu­je sy­tu­ację, który od­zy­sku­je ste­row­ność, wpro­wa­dza re­for­my, uzy­sku­je wspar­cie mię­dzy­na­ro­do­we i przy­wra­ca Ukra­inie ścież­kę ku Eu­ro­pie – pod­kre­ślił.

Oce­nił, że droga do no­we­go rządu sta­bi­li­zu­ją­ce­go sy­tu­ację jest bar­dzo trud­na. – Bo nam się wy­da­je, że w pol­skiej po­li­ty­ce jest bar­dzo mało za­ufa­nia. Tam tego za­ufa­nia nie ma w ogóle – stwier­dził mi­ni­ster. Dodał, że „bar­dzo się oba­wia o to, że szan­se na re­ali­za­cję po­zy­tyw­ne­go sce­na­riu­sza mogą być mniej­sze, niż byśmy sobie ży­czy­li”. – Trzy­maj­my kciu­ki za Ukra­inę. Oby wła­dza i opo­zy­cja wy­bra­ły mą­drze. Miej­sce Ukra­iny jest przy Eu­ro­pie – pod­kre­ślił Ra­do­sław Si­kor­ski. Si­kor­ski dla „Die Pres­se”: nie po­win­ni­śmy wpro­wa­dzać sank­cji W opu­bli­ko­wa­nym wy­wia­dzie dla au­striac­kie­go dzien­ni­ka „Die Pres­se” pol­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ra­do­sław Si­kor­ski wy­ra­ził opi­nię, że Unia Eu­ro­pej­ska nie po­win­na na­kła­dać na Ukra­inę sank­cji, do­pó­ki toczy się tam po­li­tycz­ny dia­log. Z po­stu­la­tem ta­kich sank­cji wy­stę­po­wał jeden z li­de­rów ukra­iń­skiej de­mo­kra­tycz­nej opo­zy­cji Wi­ta­lij Klicz­ko. – Do­pó­ki jed­nak na Ukra­inie trwa jesz­cze dia­log, nie po­win­ni­śmy w żad­nym razie wpro­wa­dzać sank­cji – oświad­czył Si­kor­ski, wy­po­wia­da­jąc się dla „Die Pres­se”. Tekst wtor­ko­we­go wy­wia­du ga­ze­ta umie­ści­ła wcze­śniej na swej stro­nie in­ter­ne­to­wej. Szef pol­skiej dy­plo­ma­cji wska­zał jed­no­cze­śnie, że na razie można tu ko­rzy­stać z obo­wią­zu­ją­cych w UE prze­pi­sów an­ty­ko­rup­cyj­nych. – Wszyst­kie nasze pań­stwa są stro­na­mi kon­wen­cji o zwal­cza­niu ko­rup­cji, wszy­scy mamy mię­dzy­na­ro­do­we zo­bo­wią­za­nia do­ty­czą­ce prze­ciw­dzia­ła­nia pra­niu pie­nię­dzy. I wszyst­kie banki w UE mają obo­wią­zek spraw­dza­nia po­cho­dze­nia ma­jąt­ku „osób po­li­tycz­nie eks­po­no­wa­nych” – po­wie­dział. Na py­ta­nie, czy UE może Ukra­inie za­pro­po­no­wać wię­cej niż do tej pory, Si­kor­ski od­parł, że ofer­ta za­war­cia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej jest bar­dzo wspa­nia­ło­myśl­na. – Pol­ska za­war­ła swą umowę sto­wa­rzy­sze­nio­wą w 1993 roku i pro­dukt kra­jo­wy brut­to na głowę w Pol­sce i na Ukra­inie był wtedy równy. Dziś je­ste­śmy trzy razy bo­gat­si – za­zna­czył.

Aby obejrzeć ten materiał wideo potwierdź, że masz ukończone 18 lat.
Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Wywieźli ich do lasu i torturowali – Z wielu aktów przemocy, jakie miały miejsce na Ukrainie, ten był najtragiczniejszy. Ekipa Onetu, która przebywa na Ukrainie, rozmawiała z Igorem Łucenko, który był bity i torturowany. Wywieźli ich do lasu. Igora skatowali, a Jurija zabili. – To była taka polityczna dyskusja z elementami tortur – wspomina ze szpitala Igor Łucenko, znany aktywista Majdanu, w rozmowie z Onetem. – Onet.

USA po­twier­dza­ją, że roz­ma­wia­ją z UE o po­mo­cy dla Ukra­iny USA po­in­for­mo­wa­ły, że roz­ma­wia­ją z UE o ewen­tu­al­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej dla po­grą­żo­nej w kry­zy­sie po­li­tycz­nym Ukra­iny. Wcze­śniej sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Ca­the­ri­ne Ash­ton sy­gna­li­zo­wa­ła, że taka pomoc bę­dzie uza­leż­nio­na m.​in. od re­form. Rzecz­nicz­ka De­par­ta­men­tu Stanu Jen­ni­fer Psaki oświad­czy­ła, że kon­sul­ta­cje z UE i in­ny­mi part­ne­ra­mi na temat wspar­cia dla Ukra­iny są na „wstęp­nym eta­pie”. To ewen­tu­al­ne wspar­cie ame­ry­kań­skie i eu­ro­pej­skie dla Ki­jo­wa na­stą­pi „po utwo­rze­niu rządu tech­no­kra­tów i po­wró­ce­niu na drogę wzro­stu go­spo­dar­cze­go”, co jest wy­mo­giem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go – do­da­ła rzecz­nicz­ka. Nie po­da­ła szcze­gó­łów roz­wa­ża­nej po­mo­cy, po­nie­waż – jak wy­ja­śni­ła – „wszyst­kie de­cy­zje będą uwa­run­ko­wa­ne tym, co dzie­je się na Ukra­inie, i kon­sul­ta­cja­mi z nowym ukra­iń­skim rzą­dem”. Wcze­śniej Ca­the­ri­ne Ash­ton za­po­wie­dzia­ła, że wa­run­kiem wspar­cia go­spo­dar­cze­go dla Ukra­iny bę­dzie względ­na sta­bi­li­za­cja po­li­tycz­na oraz re­for­my. O przy­go­to­wy­wa­nym przez UE i USA pla­nie po­mo­cy fi­nan­so­wej dla Ukra­iny na­pi­sał w po­nie­dzia­łek dzien­nik „Wall Stre­et Jo­ur­nal”, po­wo­łu­jąc się na słowa Ash­ton. „Plan Ukra­iń­ski” – jak po­wie­dzia­ła – od­no­sił­by się do tego, „co na­le­ży obec­nie uczy­nić w róż­nych sek­to­rach go­spo­dar­ki, aby po­pra­wić sy­tu­ację”. Ash­ton do­da­ła, że pomoc mia­ła­by „różne etapy”, a pierw­szy z nich do­ty­czył­by krót­ko­ter­mi­no­wych po­trzeb. Rzecz­nicz­ka Ash­ton, Maja Ko­ci­jan­czicz, tłu­ma­czy­ła w po­nie­dzia­łek w Bruk­se­li, że roz­mo­wy o ewen­tu­al­nym wspar­ciu dla Ukra­iny są na bar­dzo wstęp­nym eta­pie. – Naj­pierw musi ustać prze­moc (na Ukra­inie – red.), a stro­ny kon­flik­tu muszą pod­jąć dia­log w celu po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia kry­zy­su – za­strze­gła Ko­ci­jan­czicz (żg)

dzisiaj 09:55

Kliczko dla „Bilda”: Janukowycz ukrywa majątek na zagranicznych kontach

Jeden z li­de­rów ukra­iń­skiej opo­zy­cji Wi­ta­lij Klicz­ko oskar­żył na ła­mach nie­miec­kiej ga­ze­ty „Bild” pre­zy­den­ta Ukra­iny Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza o ukry­wa­nie ma­jąt­ku na kon­tach ban­ko­wych w Szwaj­ca­rii i Liech­ten­ste­inie.
Witalij Kliczko Witalij Kliczko Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Ma­ją­tek Ja­nu­ko­wy­cza oce­nia­ny jest na ponad 200 mln euro, ale w swoim ofi­cjal­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym pre­zy­dent po­da­je tylko nie­ca­łe trzy mi­lio­ny do­la­rów – pisze Klicz­ko. Jak twier­dzi opo­zy­cjo­ni­sta, resz­tę ma­jąt­ku pre­zy­dent ukrył za po­mo­cą firm po­wier­ni­czych na kon­tach w Liech­ten­ste­inie i Szwaj­ca­rii. Klicz­ko do­da­je, że szcze­gól­nie bli­skie więzi łączą pre­zy­den­ta także z Au­strią, gdzie praw­do­po­dob­nie prze­pro­wa­dza swoje „trans­ak­cje”. Au­stria jest też kra­jem, w któ­rym szcze­gól­nie do­brze czuje się były pre­mier My­ko­ła Aza­row, co nie może być przy­pad­kiem – pisze Klicz­ko.

Witajcie w zbrojnym ramieniu Majdanu

3:26 min
Witajcie w zbrojnym ramieniu Majdanu – „Prawy Sektor”, czyli zbrojne ramię kijowskiego Majdanu, od kilku dni elektryzuje polską opinię publiczną. – Reportaż w „Rzeczpospolitej” został zbudowany na wyrwanych z kontekstu zdaniach – mówi Ihor Zahrebelny, rzecznik „Prawego Sektora”. – My chcemy pokoju z Polakami i nie wysuwamy żadnych roszczeń terytorialnych – dodaje w rozmowie z Onetem. (KK) – Onet.

Lider par­tii Udar wy­li­cza, że Ja­nu­ko­wycz jest wła­ści­cie­lem te­re­nów ło­wiec­kich o po­wierzch­ni 35 tys. hek­ta­rów, pa­ła­cu na Kry­mie oraz luk­su­so­wej daczy. Jak pisze Klicz­ko, także ro­dzi­na pre­zy­den­ta wzbo­ga­ci­ła się pod­czas jego ka­den­cji. Jego syn, z wy­kształ­ce­nia le­karz sto­ma­to­log, awan­so­wał na jed­ne­go z naj­bo­gat­szych ludzi na Ukra­inie, a cza­so­pi­smo eko­no­micz­ne „For­bes” wy­ce­ni­ło jego ma­ją­tek na 500 mln euro. – Bar­dzo trud­no jest sie­dzieć pod­czas ne­go­cja­cji na­prze­ciw­ko tego oszu­sta – pisze Klicz­ko. Zwra­ca uwagę, że Ja­nu­ko­wycz gro­ził roz­wią­za­niem par­la­men­tu, co ozna­cza­ło­by utra­tę przez po­słów, w tym także Klicz­kę, im­mu­ni­te­tu. – To było coś wię­cej niż zwy­kła groź­ba; Ja­nu­ko­wycz chce mnie wi­dzieć w wię­zie­niu tak jak Julię Ty­mo­szen­ko – na­pi­sał ukra­iń­ski opo­zy­cjo­ni­sta.

2014.02.01

 Azarow uciekł do Austrii! Niemiecki portal Onet.pl porównuje dobroczyńców ludzkości Jaruzela i Janukowycza! – Wolna Ukraina dla Rad!!! Życzenia dla Wolnej Ukrainy od Ruchu Wolnych Ludzi Wolnej Polski.

Dziwi mnie beztroska postawa niemieckich właścicieli portali Internetowych Onet.pl i Interia.pl w stosunku do bredni jakie tam się wypisuje i postawy ideowej, często o jednoznacznie antydemokratycznym zabarwieniu jaką się tam w ich imieniu prezentuje. Gdyby na przykład Onet.pl był moją własnością nigdy w życiu nie dopuściłbym, by publikowano tam teksty tak ewidentnie kłamliwe i tak niewiarygodnie głupie jak to ma miejsce. Mam wrażenie, ze osoby zarządzające tym portalem w imieniu niemieckiego właściciela podrzynają gałąź na której ów właściciel siedzi.  Pisanie Polakom, że Jaruzelski w jakikolwiek sposób przyczynił się do „łagodnego oddania władzy przez Komuchów” jest dla każdego Polaka nie tylko śmieszne, niepoważne i kłamliwe, ale wręcz obrażające, bo sugeruje, że Polacy stracili pamięć lub też są kompletnymi idiotami nie rozumiejącymi co się wokół nich działo i dzieje. Słowem jest to przemowa do zupełnie otumanionych, ogłupiałych Lemingów za których bierze się tam Całe Polskie Społeczeństwo!

Gloryfikacja Okrągłego Stołu, gloryfikacja Jaruzelskiego, gloryfikacja Wałęsy o którym wiadomo kim był, nachalne twierdzenie że  cytuję: „Ukraina nie ma szans bo Rosja jest mocarstwem o ugruntowanej pozycji”.

Inny cytat: że „Jaruzelski nie był złodziejem”…., a także w podtekście, że nie był zbrodniarzem, bo i Polska była inna – wspanialsza” –  to już stwierdzenia urągające elementarnej prawdzie historycznej. Wystarczy porównać Janukowycza z Jaruzelskim co do zbrodniczych osiągnięć żeby zobaczyć kto jest prawdziwym katem swojego narodu. Oto parę pytań które nawet najgłupszym i najbardziej ograniczonym Lemingom muszą otworzyć oczy na skalę zbrodni przeciw Narodowi jakiej dopuścił się jeden i drugi:

Czy Janukowycz przewodzi Huncie Wojskowej i wprowadził Stan Wojenny?

A czy Jaruzelski został skazany prawomocnym wyrokiem sądu III RP za udział w zbrodniczym związku zbrojnym zmierzającym do obalenia legalnego porządku PRL, czyli za udział w Huncie Wojskowej?!!! Ależ tak, został, i był tego związku zbrojnego głównym reżyserem i FUHREREM. Czy zatem nie powinien odpowiadać za wszystko co się działo przez 8 lat owego zbrodniczego okresu Stanu Wojennego i potem za jego prezydentury?

Ile lat Janukowycz sprawuje dyktaturę nad Ukrainą?    – ZERO, a ile Jaruzelski? – 8 lat!!!

Ile osób skazał Janukowycz na wygnanie z Ukrainy za granicę? – z tego co wiem to nikogo. A Jaruzelski: 100.000 – 500.000? A może więcej.

Ile osób wpakował do więzień Janukowycz? – 100 – 500 – 1000?!  Ile Jaruzelski: 10.000 – 20.000!!!

Ile osób zabiły rządy Janukowycza? – Jak do tej pory 6. – Ile Jaruzelskiego?! – Lekko licząc 100 zabitych.

Czyżby Jaruzelski nie przygotowywał przez 8 lat masowej kradzieży majątku narodowego przez UBeków, WSI-oficerów i nomenklaturę PZPR, czyżby nie pootwierał tysięcy spółek polonijnych założonych przez UBeków, agentów i PZPRowców w trakcie całych 8 lat Stanu Wojennego? Czyżby w końcu nie przygotowano planu i nie dokonano grabieżczej prywatyzacji za czasów jego PREZYDENTURY? Prezydent – Rezydent KGB w Polsce!

Dajcież mu jeszcze póki żyje Pokojową Nagrodę Nobla – niemieccy właściciele Onet.pl!!!

I jeszcze jedno. Ukraina wciela w życie ten plan o jakim wam kiedyś napisałem. Gdziekolwiek nie ukryje się zbrodniarz Azarow tam dopadnie go Naród Ukraiński i z kimkolwiek zbrodniarz Azarow będzie chciał się przyjaźnić i robić interesy to tenże osobnik będzie na równi z owym zbrodniarzem pikietowany do końca swoich dni i okryty hańbą oraz ostracyzmem. To jest ta metoda która czeka też wszystkich polskich złodziei i morderców. Gdziekolwiek  kiedykolwiek uciekną. Mogą się ukryć tylko w takim samym zbrodniczym państwie jakie sami ustanowili – w Moskwie albo najlepiej Korei Północnej. Odpowiednie akapity są wytłuszczone na pomarańczowo i czerwono.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)
Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi

„Polski Łącznik” wreszcie opublikowany po 24 latach, już w Sklepiku – tylko 30,00 PLN

polski łącznik okładka

Ukraina: MSW chce rakietowych miotaczy ognia

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-msw-chce-rakietowych-miotaczy-ognia/8tf3g

Ukra­iń­skie media opu­bli­ko­wa­ły pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia rządu, ze­zwa­la­ją­ce­go mi­li­cji na uży­cie ro­syj­skich ra­kie­to­wych mio­ta­czy ognia „w celu za­pew­nie­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go”.
MSW chce rakietowych miotaczy ognia MSW chce rakietowych miotaczy ognia Foto: Reuters

Pod pro­jek­tem wid­nie­ją pod­pi­sy by­łe­go pre­mie­ra My­ko­ły Aza­ro­wa i p.o. szefa MSW Wi­ta­li­ja Za­char­czen­ki.

Na Ukra­inie trwa obec­nie bar­dzo głę­bo­ki kry­zys, wy­wo­ła­ny ma­so­wy­mi wy­stą­pie­nia­mi prze­ciw­ni­ków władz, w wy­ni­ku czego śmierć po­nio­sło co naj­mniej sześć osób. We wto­rek pre­mier Aza­row podał się do dy­mi­sji, po czym pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz pod­pi­sał de­kret o zdy­mi­sjo­no­wa­niu całej Rady Mi­ni­strów. Ukra­iń­cy żyją po­gło­ska­mi o przy­go­to­wa­niach do wpro­wa­dze­nia stanu wy­jąt­ko­we­go. Pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia po­ja­wił się na stro­nie in­ter­ne­to­wej za­zwy­czaj do­brze po­in­for­mo­wa­ne­go, opi­nio­twór­cze­go ty­go­dni­ka „Dzer­ka­ło Tyż­nia”. Ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa „Ukra­in­ska Praw­da” opu­bli­ko­wa­ła na­stęp­nie do­ku­men­ty zwią­za­ne z tą spra­wą. Wy­ni­ka z nich, że Za­char­czen­ko zwró­cił się do rządu o ze­zwo­le­nie na wy­ko­rzy­sty­wa­nie przez mi­li­cję m.​in. ra­kie­to­wych mio­ta­czy ognia „Trzmiel” i „Trzmiel-M”. W wy­ja­śnie­niu Za­char­czen­ko na­pi­sał, że środ­ki te po­zwo­lą „na za­pew­nie­nie od­po­wied­niej re­ali­za­cji zadań do­ty­czą­cych ochro­ny po­rząd­ku pu­blicz­ne­go, bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li i walki z prze­stęp­czo­ścią”. „Trzmie­le” to broń pro­duk­cji ra­dziec­kiej, która po raz pierw­szy zo­sta­ła wy­ko­rzy­sta­na w la­tach 80. w Afga­ni­sta­nie. We­dług do­stęp­nych w in­ter­ne­cie źró­deł znaj­du­ją się one na wy­po­sa­że­niu sił zbroj­nych i sił MSW. Mio­ta­cze te zo­sta­ły użyte w 2005 r. pod­czas akcji od­bi­ja­nia za­kład­ni­ków w szko­le w Bie­sła­nie. 22 stycz­nia rząd Aza­ro­wa roz­sze­rzył listę środ­ków, które mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez mi­li­cję do „po­wstrzy­ma­nia ma­so­wych za­mie­szek i gru­po­we­go na­ru­sze­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go”, m.​in. o gra­na­ty dymne i ga­zo­we. Ze­zwo­lo­no wów­czas mi­li­cji na uży­wa­nie ręcz­nych gra­na­tów dym­nych, gra­na­tów ga­zo­wych i świetl­nych oraz gra­na­tów świetl­no-hu­ko­wych, któ­rych do­tych­czas nie było na li­stach do­zwo­lo­nych środ­ków. Ko­rzy­sta­nie z nie­któ­rych z nich było do­tych­czas do­pusz­czal­ne wy­łącz­nie pod­czas ope­ra­cji spe­cjal­nych.

Aby obejrzeć ten materiał wideo potwierdź, że masz ukończone 18 lat.
Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Wywieźli ich do lasu i torturowali – Z wielu aktów przemocy, jakie miały miejsce na Ukrainie, ten był najtragiczniejszy. Ekipa Onetu, która przebywa na Ukrainie, rozmawiała z Igorem Łucenko, który był bity i torturowany. Wywieźli ich do lasu. Igora skatowali, a Jurija zabili. – To była taka polityczna dyskusja z elementami tortur – wspomina ze szpitala Igor Łucenko, znany aktywista Majdanu, w rozmowie z Onetem. – Onet.

Rada Mi­ni­strów zmie­ni­ła wtedy także za­sa­dy uży­cia prze­ciw­ko de­mon­stran­tom ar­ma­tek wod­nych. Wcze­śniej nie można było ich uży­wać przy tem­pe­ra­tu­rze po­ni­żej zera stop­ni Cel­sju­sza. Ogra­ni­cze­nie to znie­sio­no. Azarow schronił się w Austrii Były pre­mier Ukra­iny My­ko­ła Aza­row, który na po­cząt­ku mi­ja­ją­ce­go ty­go­dnia podał się do dy­mi­sji, wy­je­chał do Au­strii, gdzie miesz­ka­ją człon­ko­wie jego naj­bliż­szej ro­dzi­ny – po­in­for­mo­wa­ły ukra­iń­skie media po­wo­łu­jąc się na ga­ze­ty au­striac­kie. Na swym ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku były szef rządu na­pi­sał, że po­trze­bu­je kilku dni od­po­czyn­ku. Prasa na Ukra­inie za­sta­na­wia się, dla­cze­go znany ze swych sym­pa­tii pro­ro­syj­skich Aza­row nie od­po­czy­wa w Rosji, lecz w Unii Eu­ro­pej­skiej, przed którą w ostat­nich mie­sią­cach tak ak­tyw­nie ostrze­gał oby­wa­te­li swego kraju, stra­sząc m.​in. pa­nu­ją­cym tam ho­mo­sek­su­ali­zmem.

Wia­do­mość o wy­jeź­dzie Aza­ro­wa do Au­strii prze­ka­zał po­pu­lar­ny dzien­nik „Kro­nen Ze­itung”. We­dług niego b. pre­mier Ukra­iny opu­ścił kraj na po­kła­dzie pry­wat­ne­go sa­mo­lo­tu kilka go­dzin po zwol­nie­niu ze sta­no­wi­ska i za­mie­rza po­zo­stać w Au­strii przez dłuż­szy czas.

Dzien­ni­karz ga­ze­ty in­ter­ne­to­wej „Ukra­in­ska Praw­da” Ser­hij Łesz­czen­ko, który śle­dzi ak­tyw­ność biz­ne­so­wą ukra­iń­skich urzęd­ni­ków poza gra­ni­ca­mi kraju, opu­bli­ko­wał w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych adres domu syna Aza­ro­wa w Wied­niu, w któ­rym naj­praw­do­po­dob­niej za­miesz­kał b. pre­mier.

– Można by­ło­by spraw­dzić, czy to nie tam ukry­wa się przy­wód­ca Par­tii Re­gio­nów (Aza­row wciąż jest li­de­rem tego rzą­dzą­ce­go na Ukra­inie ugru­po­wa­nia). Jeśli tam, to adres ten można prze­ka­zać sto­wa­rzy­sze­niu obro­ny praw mniej­szo­ści sek­su­al­nych, które z pew­no­ścią ucie­szy się z moż­li­wo­ści po­zna­nia tego zna­ne­go kłam­cy w dzie­dzi­nie związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych – na­pi­sał Łesz­czen­ko.

Trwa­ją­ce do dziś pro­te­sty na Ukra­inie wy­bu­chły w li­sto­pa­dzie, gdy rząd Aza­ro­wa wstrzy­mał przy­go­to­wa­nia do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE. Aza­row wiele razy wy­ja­śniał, że zbli­że­nie z UE stwa­rza­ło­by za­gro­że­nie dla go­spo­dar­ki Ukra­iny. Twier­dził także, że Ukra­ina nie mogła pod­pi­sać umowy z UE, gdyż Bruk­se­la do­ma­ga­ła się od Ki­jo­wa m.​in. za­le­ga­li­zo­wa­nia związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych. – Ci tak zwani li­de­rzy (opo­zy­cji) opo­wia­da­ją tam bajki, że pod­pi­sze­my umowę i od razu bę­dzie­my jeź­dzić do Eu­ro­py bez wiz. Nic po­dob­ne­go. Po­win­ni­śmy wy­ko­nać sze­reg wy­mo­gów. A wie­cie, co to za wy­mo­gi? Po­win­ni­śmy za­le­ga­li­zo­wać związ­ki ho­mo­sek­su­al­ne i przy­jąć usta­wę o rów­no­upraw­nie­niu mniej­szo­ści sek­su­al­nych. Czy go­to­we jest do tego nasze spo­łe­czeń­stwo? Nasze Cer­kwie są temu ka­te­go­rycz­nie prze­ciw­ne – mówił Aza­row na jed­nym z gru­dnio­wych wie­ców zwo­len­ni­ków jego par­tii w Ki­jo­wie. więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-msw-chce-rakietowych-miotaczy-ognia/8tf3g

Posłuchajcie sobie głodnych kawałków o Jaruzelskim na filmiku na Onet.pl

Janukowycz to ukraiński Jaruzelski?

„W mo­men­cie, kiedy w Pol­sce po­ja­wi­ła się oka­zja na zmia­ny, Ja­ru­zel­ski nie prze­szka­dzał, a ja bym nawet po­wie­dział, że po­mógł”. Tak rolę ge­ne­ra­ła Ja­ru­zel­skie­go, po 25 la­tach od Okrą­głe­go Stołu, oce­nia były dzia­łacz „So­li­dar­no­ści” An­drzej Ce­liń­ski. (JS)

2014.01.30

piszą tutaj, że w czwartek po północy ale na Ukrainie tak jak i w Polsce, była wczoraj środa, więc w środę po północy, ze środy na czwartek a nie w czwartek – półanalfabeci pracują w tych niemieckich portalach Internetowych, po prostu Lemingi a nie żadni dziennikarze. Jednakże to, że w Interii pracują Lemingi nie zmienia faktu, że niemieckie portale internetowe uprawiają jakąś dziwaczną politykę, która polega na wzbudzeniu w Polakach nienawiści do Ukrainy i Ukraińców. Nie ulega wątpliwości, że to co wypisuje wczorajszy i dzisiejszy Onet.pl jest skrajnym marginesem nie wartym uwagi, ale tam znajduje się na samym szczycie – TO WIADOMOŚĆ DNIA ONETu z UKRAINY, dziwnym trafem via Moskwa i Prawda – tyle, że Prawda Komsomolska! Brawo niemieccy geszefciarze  Pop-propagandy na usługach Właścicieli Polski! 

Czy Polacy powinni zacząć BOJKOTOWAĆ niepolskie i antypolskie pop-propagandowe media?!

  • Dzisiaj, 30 stycznia (06:16)

    Tiahnybok: Żądań Majdanu nie spełniono

Władze Ukrainy nie spełniły żądań Majdanu, więc „nasza walka trwa nadal!” – ogłosił w czwartek po północy jeden z liderów opozycji Ołeh Tiahnybok po uchwaleniu w parlamencie ustawy o amnestii, opracowanej przez rządzącą Partię Regionów.
Zgromadzeni na Majdanie Niepodległości po przegłosowaniu ustawy o amnestii /AFP
Zgromadzeni na Majdanie Niepodległości po przegłosowaniu ustawy o amnestii
/AFP

– Nie wierzcie w to, że opozycja parlamentarna zdradzi Majdan. Dziś to potwierdziliśmy. Jesteśmy razem z wami i prowadzimy wspólną walkę. Opozycja będzie działać tylko wychodząc z żądań Majdanu, czyli wszystkich protestujących dziś Ukraińców – oświadczył. Tiahnybok wystąpił w nocy przed kilkoma setkami ludzi, którzy zgromadzili się w centrum protestów antyrządowych, na Majdanie Niepodległości w Kijowie, po przegłosowaniu w Radzie Najwyższej ustawy o amnestii. Opozycja oznajmiła, że nie uzna wyników głosowania, a ustawa została przyjęta niezgodnie z procedurami. Ustawę przyjęto jednak bez żadnego omówienia. „Za” głosowali posłowie większości rządowej. Opozycja w głosowaniu nie uczestniczyła. Tuż po nim, nie pozwalając nikomu na wypowiedź, przewodniczący parlamentu zamknął obrady. Deputowani opozycyjni chcieli, by amnestia objęła wszystkich zatrzymanych i aresztowanych uczestników protestów, jednak większość parlamentarna przeforsowała swój projekt. Uzależnia on amnestię od oswobodzenia przez przeciwników władz wszystkich zajętych przez nich budynków rządowych. W Kijowie na razie panuje spokój. W najbardziej gorącym punkcie konfliktu, na początku prowadzącej do dzielnicy rządowej ulicy Hruszewskiego, gdzie na barykadach stoją naprzeciwko kordonów milicji demonstranci, wciąż trwa rozejm.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-tiahnybok-zadan-majdanu-nie-spelniono,nId,1097502?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Onet.pl przeciw Majdanowi, na pasku Moskwy i Berlina!!!

Andrij Tarasenko, rzecznik „Prawego Sektora”: zbrodnia Bandery na Wołyniu to brednia

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/andrij-tarasenko-rzecznik-prawego-sektora-zbrodnia-bandery-na-wolyniu-to-brednia/xjlkx

– Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny – mówi w wy­wia­dzie dla „Rzecz­po­spo­li­tej” An­drij Ta­ra­sen­ko, rzecz­nik ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji „Prawy Sek­tor”. Jak za­zna­cza, ma na myśli Prze­myśl i kil­ka­na­ście in­nych po­wia­tów. Ban­de­row­cy chcą to osią­gnąć me­to­da­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi.
Na Ukrainie od listopada trwają protesty. Na Ukrainie od listopada trwają protesty. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

W związ­ku ze wzra­sta­ją­cą po­pu­lar­no­ścią ra­dy­kal­nych or­ga­ni­za­cji wśród zgro­ma­dzo­nych na Maj­da­nie Ukra­iń­ców, ko­re­spon­dent „Rzecz­po­spo­li­tej” prze­pro­wa­dził wy­wiad z jed­nym z li­de­rów „Pra­we­go Sek­to­ra”. Or­ga­ni­za­cja ta jest ko­ali­cją róż­nych ra­dy­kal­nych i na­cjo­na­li­stycz­nych ugru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­da­nie. – Chce­my je­dy­nie tego, co nasze – mówi Ta­ra­sen­ko „Rzecz­po­spo­li­tej”. – Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny – do­da­je. Dzia­łacz pod­kre­śla, że cho­dzi mu o „zjed­no­cze­nie wszyst­kich ziem et­nicz­nych swo­je­go na­ro­du”, z któ­rych Ukra­iń­cy zo­sta­li „wy­rzu­ce­ni”. Ta­ra­sen­ko ma na myśli skut­ki akcji „Wisła” po II Woj­nie Świa­to­wej, wsku­tek któ­rej z po­łu­dnio­wo-wschod­nich te­re­nów dzi­siej­szej Pol­ski prze­sie­dlo­no ponad 140 ty­się­cy Ukra­iń­ców.

Rzecz­nik „Pra­we­go Sek­to­ra” pod­kre­śla po­nad­to, że od­po­wie­dzial­ność Ban­de­ry za lu­do­bój­stwo na Wo­ły­niu „to bred­nie”. – Ban­de­ra za­le­cał sto­so­wa­nie ra­dy­kal­nych metod, ale prze­cież z oku­pan­tem na­le­ży wal­czyć wszyst­ki­mi me­to­da­mi – oce­nił. Jako „sprzecz­ne z ideą pań­stwa na­ro­do­we­go”, Ta­ra­sen­ko uzna­je ewen­tu­al­ne człon­ko­stwo Ukra­iny w Unii Eu­ro­pej­skiej. Co ważne, rzecz­nik or­ga­ni­za­cji „Prawy Sek­tor” pod­kre­śla, że ban­de­row­cy użyją każ­dych środ­ków, aby od­su­nąć Ja­nu­ko­wy­cza od wła­dzy. – Je­ste­śmy go­to­wi się­gnąć po wszyst­kie me­to­dy, także te ra­dy­kal­ne. Tak jak robił Ban­de­ra – ostrze­gał. Ro­syj­skie media: trze­cia siła na Ukra­inie „W ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się trze­cia siła. I żąda kon­ty­nu­owa­nia re­wo­lu­cji”, tak w środę, 29 stycz­nia, ro­syj­ski dzien­nik „Kom­so­mol­ska Praw­da” pisał o naj­bar­dziej ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji w Ki­jo­wie, za­an­ga­żo­wa­nej w walki z mi­li­cją wokół Maj­da­nu. „Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­ga­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­stra­cji jest ra­czej w rę­kach Dmy­tro Ja­ro­sza (nie­for­mal­ne­go li­de­ra „Pra­we­go Sek­to­ra” – red.) niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja Klicz­ki” – można było prze­czy­tać w re­la­cji ga­ze­ty. Do „Pra­we­go Sek­to­ra” na­le­żą m.​in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­ni jako „armia Maj­da­nu”. Obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze­nia jest Dmy­tro Ja­rosz. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­stan­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. „Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­kę – gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia – za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą” – pisał w swo­jej re­la­cji por­tal tvn24.​pl. Si­kor­ski: wszel­kim eks­tre­mi­zmom mó­wi­my „nie” Jak pisze w re­la­cji z Ukra­iny ko­re­spon­dent „Rzecz­po­spo­li­tej”, Ję­drzej Bie­lec­ki, „Stefa Ban­de­ra jest dziś naj­więk­szym bo­ha­te­rem pro­te­stu­ją­cych”, co wię­cej, „pro­te­stów prze­ciw­ko kre­owa­niu Ban­de­ry na bo­ha­te­ra Maj­da­nu nie sły­chać”. Na Ukra­inie od li­sto­pa­da trwa­ją pro­te­sty. Sy­tu­acja za­ostrzy­ła się w ubie­głym ty­go­dniu, kiedy pod­czas starć de­mon­stran­tów z mi­li­cją w Ki­jo­wie śmierć po­nio­sło sześć osób. Do­pie­ro wtedy wła­dze Ukra­iny zde­cy­do­wa­ły się na ustęp­stwa – do dy­mi­sji podał się pre­mier My­ko­ła Aza­row, a par­la­ment cof­nął kon­tro­wer­syj­ne usta­wy umoż­li­wia­ją­ce wła­dzom pa­cy­fi­ko­wa­nie pro­te­stu­ją­cych. Mówi się też, że na Maj­da­nie do głosu za­czy­na­ją do­cho­dzić coraz bar­dziej ra­dy­kal­ne grupy. Ten temat w roz­mo­wie z PAP po­ru­szył mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ra­do­sław Si­kor­ski.

A oto artykuł Onet.pl z wczoraj czyli z 29.01 2014 – Fuhrer Majdanu!!!

„Komsomolska Prawda”: „führer” Majdanu odkrył swoją twarz

„»Führer « bo­jow­ni­ków Maj­da­nu po­ka­zał twarz” – tak ty­tu­łu­je swoją re­la­cję z Ukra­iny ro­syj­ski dzien­nik „Kom­so­mol­ska Praw­da”, pi­sząc o li­de­rze ak­tyw­nych na Maj­da­nie na­cjo­na­li­stów z or­ga­ni­za­cji Prawy Sek­tor – Dmy­tro Ja­ro­szu. „W ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się trze­cia siła. I żąda kon­ty­nu­owa­nia re­wo­lu­cji” – pisze ga­ze­ta. Dzien­nik cy­tu­je też oświad­cze­nie Ja­ro­sza.
Dmytro Jarosz Dmytro Jarosz Foto: youtube.com

„Komsomolska Prawda”: na Ukrainie pojawili się politycy nowego rodzaju „Ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie do­wio­dły, że nie ma al­ter­na­ty­wy dla ścież­ki re­wo­lu­cyj­nej. Na tym tle nie­czy­tel­ność sta­no­wi­ska li­de­rów opo­zy­cyj­nych, par­la­men­tar­nych par­tii i ich obawy przed prze­pro­wa­dze­niem re­wo­lu­cji zo­bo­wią­zu­ją mnie do wzię­cia na sie­bie od­po­wie­dzial­no­ści za pro­ces re­wo­lu­cyj­ny i dal­szy prze­bieg wy­da­rzeń. Szcze­gól­nie za to, co miało miej­sce na Ukra­inie, za to, co się dzie­je obec­nie i – co naj­waż­niej­sze – za przy­szłość na­sze­go pań­stwa” – cy­tu­je oświad­cze­nie Ja­ro­sza „Kom­so­mol­ska Praw­da”.

REKLAMA

„Słowa tego 43-let­nie­go pło­mien­ne­go re­wo­lu­cjo­ni­sty można by zi­gno­ro­wać, gdyby nie jedna oko­licz­ność – to wła­śnie bo­jow­ni­cy »Pra­we­go Sek­to­ra« i or­ga­ni­za­cji »Try­zub« imie­nia Stie­pa­na Ban­de­ry (na któ­rej czele rów­nież stoi Ja­rosz – red.) nie tylko urzą­dzi­li wie­lo­dnio­wy atak na Ber­kut, ale także za­ję­li ob­wo­do­we bu­dyn­ki ad­mi­ni­stra­cji w nie­mal po­ło­wie kraju. To wła­śnie te do­kład­nie za­pla­no­wa­ne akcje bo­jow­ni­ków zmu­si­ły Ja­nu­ko­wy­cza do za­pro­po­no­wa­nia opo­zy­cji ka­wał­ka z tortu wła­dzy” – czy­ta­my dalej. Ga­ze­ta pisze też, że Ja­rosz, za­miast się tar­go­wać, po­sta­no­wił „iść do końca”.  „Ki­jow­ski Maj­dan z jed­nej stro­ny od­rzu­ca pre­mie­ro­stwo in­te­li­gen­ta Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka i wy­gwiz­du­je mętne sta­no­wi­sko opo­zy­cji, z dru­giej – ra­czej nie jest go­to­wy iść za ul­tra­na­cjo­na­li­sta­mi na wojnę do­mo­wą. I Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­ga­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­stra­cji jest ra­czej w rę­kach Ja­ro­sza niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja Klicz­ki” – czy­ta­my. „Na Ukra­inie po­ja­wi­li się po­li­ty­cy no­we­go ro­dza­ju, któ­rzy mogą po­grze­bać za­rów­no wła­dzę, jak i opo­zy­cję” – kon­klu­du­je ro­syj­ski dzien­nik. Tym­cza­sem ukra­iń­ski por­tal unian.​net cy­tu­je wy­po­wiedź Ja­ro­sza z po­nie­dział­ku, kiedy mówił, że jego or­ga­ni­za­cja żąda znie­sie­nia ustaw z 16 stycz­nia (uczy­ni­ła to wczo­raj Rada Naj­wyż­sza – red.), amne­stii dla wszyst­kich uczest­ni­ków pro­te­stów i umo­rze­nia wszyst­kich spraw kry­mi­nal­nych za­ło­żo­nych wobec „maj­da­now­ców”. Wszyst­ko po to, by – jak po­wie­dział – unik­nąć roz­le­wu krwi po obu stro­nach. Ja­rosz wy­ra­ził go­to­wość do re­zy­gna­cji z ak­tyw­no­ści ulicz­nej w za­mian za ustęp­stwa ze stro­ny władz. W prze­ciw­nym razie za­gro­ził no­wy­mi za­miesz­ka­mi. Kto stoi za „armią Majdanu”? Prawy Sek­tor to ko­ali­cja róż­nych ra­dy­kal­nych, na­cjo­na­li­stycz­nych ugru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­da­nie. Na­le­żą do niej m.​in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­ni jako „armia Maj­da­nu”. Dmy­tro Ja­rosz jest obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze­nia. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­stan­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. „Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­kę – gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia – za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą” – pisze tvn24.​pl. więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/komsomolska-prawda-fuehrer-majdanu-odkryl-swoja-twarz/jjlqg

2014.01.28

Ruch Wolnych Ludzi Wolnej Polski przez cały czas od samego początku konsekwentnie wspiera Ruch Wolnej Ukrainy i Majdan. Nie żadnych Kliczków i Jaceniuków, lecz Wolną Ukrainę dla Wolnych Ludzi.  Także teraz gdy czyni się tam różne manipulacje typu propozycja Okrągłego Stołu, typu „Nasz prezydent wasz premier”, typu – „Azarow podaje się do dymisji – wybieramy ukraińskiego Donalda Tuska” (czytaj namiestnika Moskwy i Berlina!), jesteśmy z Wolną Ukrainą i tamtejszym Ruchem Wolnych Ludzi z kijowskiego Majdanu.

WOLNA UKRAINO NIE POZWÓL SIĘ OMAMIĆ BANKSTEROM I NIE ODDAWAJ WŁADZY! ŻADNYCH KOMPROMISÓW! ROZLICZCIE ICH ZE WSZYSTKIEGO – DO OSTATNIEJ UKRADZIONEJ HRYWNY, DO OSTATNIEGO NA ICH ROZKAZ ZABITEGO I ZRANIONEGO CZŁOWIEKA!

Od kilku dni słychać z pop-propagandowych mediów w Polsce modły o to żeby na Ukrainie powstał zgniły kompromis wzorowany na polskim Okrągłym Stole. Póki co pierwsza próba sprzedania Ukraińców sefardyjskim banksterom nie powiodła się. Kliczko i Jaceniuk odrzucili propozycję „Nasz Prezydent Wasz Premier”, której konsekwencje ponosimy w Polsce do dzisiaj. Póki co nie ma więc jeszcze ukraińskiej Magdalenki. Istnieje zatem szansa że Rady Narodowe proklamowane przez Kijowski Majdan zjednoczą się w Ruch Wolnej Ukrainy i zapobiegną Scenariuszowi Sorosa, przez który przeszła Polska, a także zrewidują majątkową grabież Narodu dokonaną przez funkcjonariuszy tamtejszego KGB i Postkomuchów. Niemieckie portale internetowe Onet i Interia i inne „polskie” pop-propagandowe media wylewają krokodyle łzy nad tym, że Janukowycz nie jest w stanie zachować nawet resztek władzy ani nie zdecydował się popełnić zbrodni przeciw Narodowi polegającej na wprowadzeniu Stanu Wojennego.   Czy to kogoś z was naprawdę dziwi?

au 202Zwróćcie uwagę na słowa Putina cytowane w nagłówku pod spodem

au 200au 201Aktualne z niemieckiego portalu internetowego Onet.pl

Mykoła Azarow podał się do dymisji

Pre­mier Ukra­iny My­ko­ła Aza­row podał się dy­mi­sji – po­in­for­mo­wa­ła służ­ba pra­so­wa rządu. Od go­dzi­ny 9 pol­skie­go czasu trwa spe­cjal­nie po­sie­dze­nie par­la­men­tu. Jego głów­nym celem jest po­szu­ki­wa­nie dróg wyj­ścia z kry­zy­su. Opo­zy­cja zwo­łu­je swo­ich zwo­len­ni­ków na Maj­dan Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, który jest cen­trum pro­te­stów, wła­dze zaś zwożą ludzi przed gmach Rady Naj­wyż­szej.
Protesty na Ukrainie trwają już od kilku miesięcy Protesty na Ukrainie trwają już od kilku miesięcy Foto: Reuters
Opo­zy­cja do­ma­ga się, by na po­sie­dze­niu par­la­men­tu anu­lo­wać tzw. dyk­ta­tor­skie usta­wy z 16 stycz­nia, które ogra­ni­cza­ją swo­bo­dy oby­wa­tel­skie, przy­jąć usta­wę o uwol­nie­niu więź­niów po­li­tycz­nych, czyli uczest­ni­ków trwa­ją­cych ma­so­wych wy­stą­pień prze­ciw wła­dzom, usu­nąć rząd Aza­ro­wa oraz przy­wró­cić kon­sty­tu­cję z 2004 r. Pro­te­stu­ją­cy oba­wia­ją się, że w związ­ku z sy­tu­acją w kraju pre­zy­dent może ogło­sić stan wy­jąt­ko­wy, a par­la­ment po­przeć tę de­cy­zję w gło­so­wa­niu.
12:00 W ukraińskim parlamencie rozłożono zdjęcia aktywistów, którzy zginęli na Majdanie.
12:00 Co ważne, nie wszyscy mieszkańcy Ukrainy popierają działania opozycji i sympatyzują z Euromajdanem. W Sewastopolu organizacje społeczne rozważają możliwość stworzenia „Federacyjnego Państwa Małorosja”. Więcej tutaj
11:40 Ustawy przyjęte wtedy przez Radę Najwyższą i zatwierdzone przez głowę państwa, m.in. zaostrzyły kary dla demonstrantów i ograniczyły działalność organizacji pozarządowych. Wczoraj, po spotkaniu z liderami opozycji, na odwołanie tych przepisów zgodził się prezydent Janukowycz
11:40 Za wnioskiem odwołującym kontrowersyjne ustawy zagłosowało 361 deputowanych, przeciwko były dwie osoby. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
11:39 ZNIESIONO CZĘŚĆ ANTYOPOZYCYJNYCH USTAW
11:39 Deputowani głosują teraz nad budzącymi kontrowersje ustawami przyjętymi niedawno przez parlament.
11:35 Wznowiono obradu ukraińskiego parlamentu.
11:21 Na kijowskim Majdanie cały czas są dziennikarze Onetu. Wczoraj rozmawiali z popularną ukraińską artystką Rusłaną. Oto nagranie.
11:15 „Anna Herman (Regiony) mówi, ze nowy premier Ukrainy powinien być jak D. Tusk. Młody itd. Premier obojga narodów…” – pisze na Twitterze Paweł Kowal.
11:07 O sytuacji na Ukrainie piszą również nasi blogerzy. Janusz Palikot uważa, że opozycja popełniła błąd odrzucając propozycję Wiktora Janukowycza. „Odrzucenie dialogu oznacza, że prezydent może użyć siły powołując się na naczelny interes państwa – opozycja nie chce rozmawiać, a Ukrainie grozi rozpad. Oczywiście ta propozycja była pułapką ze strony Janukowicza. Dlatego należało ją przyjąć pod warunkami, ale jednak wejść w dialog” – podkreśla polityk. Więcej tutaj.
11:01 Były prezydent Litwy Valdas Adamkus uważa, że Unia Eupejska zdradziła Ukrainę. – Unii Europejskiej brakuje determinacji, by wesprzeć proeuropejskich demonstrantów w Kijowie i podjąć odwetowe kroki przeciwko Rosji – powiedział Adamkus w wywiadzie dla portalu „Lrytas.lt”.
10:38 Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Rybak przedłużył we wtorek przerwę w obradach. Deputowani, którzy dyskutują o dymisji premiera Mykoły Azarowa, mają zebrać się ponownie o godz. 11 czasu polskiego.
10:32 Wciąż nie wiadomo, kto zastapi Mykołę Azarowa na stanowisku premiera. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy, Hanny Herman, nowy premier tego kraju powinien być jak… Donald Tusk. – Nowy premier powinien być młodszy i rozumieć społeczeństwo – powiedziała w rozmowie z reporterką TOK FM. – To powinien być ktoś taki jak Donald Tusk. Taki równy facet. Odpowiedzialny i spokojny – dodała w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz. Więcej na stronach TOK FM.
10:16 Nadal czekamy na wznowienie obrad ukraińskiego parlamentu.
10:13 A oto bohaterowie dzisiejszego dnia – ukraińscy parlamentarzyści. Fot. AFP
ilustracja
10:12 Ostro sytuacją na kijowskim Majdanie i rewolucję na Ukrainie komentuje ksiądz Isakowicz-Zaleski. W audycji RMF FM krytykował polskich polityków, a także ostrzegał przed dalszymi wydarzeniami w Kijowie. – Protestujący robią wszystko, żeby prowokować. To jest anarchia. Liderzy Majdanu nie panują nad sytuacją. To mnie martwi, bo najbardziej cierpią zwykli ludzie – przyznał. Więcej tutaj.
10:10 Co ciekawe, w sprawach ukraińskich, ostrzeżenie wystosował również Zbigniew Brzeziński. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w okresie rządów prezydenta USA Jimmy’ego Cartera (1977-1981) uważa, że wspieranie przez Rosję represji na Ukrainie ostatecznie przemieni się w katastrofę dla samej Rosji.
10:06 „Dziś najważniejsze jest, żeby zachować jedność i integralność Ukrainy. To jest ważniejsze niż czyjekolwiek osobiste plany i ambicje. Dlatego właśnie podjąłem decyzję o rezygnacji” – tłumaczy swoją decyzję premier. Całość można przeczytać tutaj.
09:59 Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma opowiedział się przeciwko przedterminowym wyborom prezydenckim i parlamentarnym. Poradził także opozycji, aby nie podnosiła tej kwestii podczas rozmów z władzami. Sytuację w kraju określił jako „rewolucyjny bezład”.
09:55 Nie wiadomo wciąż, kto zastąpi Mykołę Azarowa na fotelu premiera Ukrainy. Wczoraj propozycję objęcia tego urzędu odrzucił lider Batkiwszczyny Arsenij Jaceniuk. Itar-Tass podaje, że nadal utrzymuje to stanowisko.
09:48 – To może być jeden z przełomowych dni – uważa profesor Roman Kuźniar. Doradca prezydenta, który gościł w radiowej Trójce, mówił, że już sam fakt, iż parlamentarzyści pochylą się nad kwestiami zmian w rządzie czy amnestią dla uczestników protestów to postęp.
09:48 W Kijowie jest specjalny wysłannik „Tygodnika Powszechnego” Paweł Reszka. Jego najnowszą korespondencję można przeczytać tutaj.
09:46 Sytuacja na Ukrainie jest szeroko komentowana również w Polsce. „Jeżeli Majdan jest Stocznią 1980, to dzisiaj odszedł Babiuch, ale zaraz poleci Gierek i Jaruzelski przystąpi do planowania stanu wojennego” – pisze na Twitterze były działacz „Solidarności” Krzysztof Wyszkowski.
09:46 Frakcja Partii Regionów nie będzie wprowadzać dyscypliny partyjnej w dzisiejszych głosowaniach – podaje portal unian.net.
09:40 Dlaczego Mykoła Azarow zdecydował się na dymisję? – W celu stworzenia dodatkowych warunków dla zapewnienia kompromisu społeczno-politycznego, oraz pokojowego uregulowaniu konfliktu, podjąłem decyzję, by zwrócić się do prezydenta Ukrainy z prośbą o przyjęcie mojej dymisji – tłumaczył….

2014.01.27

Wolna Ukraina dla Rad Narodu – coraz większy obszar pod zarządem Rad! Rosyjscy snajperzy?!

au 198au 199

2014. 01. 25.

9601b59ad7f2839ab2d374d46d8581bb

2014.01.25

http://wiadomosci.onet.pl/staniszkis-polska-nie-robi-nic-w-sprawach-ukrainskich/vgl4h

Staniszkis: Polska nie robi nic w sprawach ukraińskich

– Mimo że Pol­ska jest sze­fem Part­ner­stwa Wschod­nie­go, nie robi nic w spra­wach ukra­iń­skich. Ra­do­sław Si­kor­ski po­wi­nien być w Ki­jo­wie, ale mil­czy. Do­nald Tusk tak samo – mó­wi­ła w Pol­sat News Ja­dwi­ga Sta­nisz­kis. – Sy­tu­acja jest dra­ma­tycz­na, bę­dzie­my się tego wsty­dzi­li – do­da­ła.

Znana so­cjo­log oce­nia­ła w Pol­sat News m.​in. de­ba­tę nad wnio­skiem o od­wo­ła­nie Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza. Nie szczę­dzi­ła słów kry­ty­ki mi­ni­stro­wi zdro­wia, ale za­zna­czy­ła, że sama nie pró­bu­ję się za­pi­sy­wać do le­ka­rzy – spe­cja­li­stów. – Na­le­żę do „ciem­no­gro­du”, który leczy się sam – po­wie­dzia­ła.

Od­nio­sła się rów­nież do sy­tu­acji na Ukra­inie, gdzie od kilku dni trwa­ją walki mię­dzy de­mon­stran­ta­mi i mi­li­cją. Sta­nisz­kis wy­punk­to­wa­ła błędy Po­la­ków, jakie zo­sta­ły po­peł­nio­ne w tej spra­wie. Zda­niem Sta­nisz­kis, Alek­san­der Kwa­śniew­ski (który me­dio­wał w spra­wach ukra­iń­skich – red.) nie przy­go­to­wał unij­nych biu­ro­kra­tów na taki sce­na­riusz. Jako „fa­tal­ną” oce­ni­ła też bier­ność pol­skich władz. – Pa­mię­taj­my, że to jest tro­chę taka ka­ry­ka­tu­ra stra­te­gii Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go, który za­trzy­mał atak na Ro­sjan i nie po­mógł Ukra­iń­com. To do dzi­siaj jest pa­mię­ta­ne jako zdra­da – stwier­dzi­ła. – Można się spo­dzie­wać, że kiedy skoń­czy się Olim­pia­da w Soczi, na Ukra­inie mogą wy­stą­pić sza­le­nie dra­ma­tycz­ne sy­tu­acje. Roz­bie­ra­nie na mro­zie i upo­ka­rza­nie to do­pie­ro po­czą­tek – stwier­dzi­ła. – Bę­dzie­my mieć wy­rzu­ty su­mie­nia, bo sy­tu­acja jest po­waż­na – do­da­ła. – Myślę, że błę­dem było nie­przy­go­to­wa­nie „mapy dro­go­wej”, w któ­rej rów­nież Ukra­iń­com po­ka­za­no by, jak to wszyst­ko po­win­no wy­glą­dać. Po­win­no się to po­waż­niej przy­go­to­wać – po­wie­dzia­ła. Jako pro­blem wy­mie­ni­ła rów­nież ja­kość eks­per­tów, któ­rzy zaj­mu­ją się teraz spra­wa­mi na­sze­go wschod­nie­go są­sia­da. – Coraz częściej stają się nimi po­li­ty­cy, który byli tam 2-3 dni, a nie lu­dzie któ­rzy się na tym znają – oce­ni­ła. – To jest dra­ma­tycz­na sy­tu­acja, bę­dzie­my się wsty­dzi­li że nie zro­bi­li­śmy wię­cej – pod­su­mo­wa­ła Sta­nisz­kis. więcej:http://wiadomosci.onet.pl/staniszkis-polska-nie-robi-nic-w-sprawach-ukrainskich/vgl4h

(GK)

(…)

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-kijowie-w-nocy-trwaly-starcia-demonstranci-obawiaja-sie-snajperow/s8ep5

Po godz. 6 czasu polskiego na ulicy Hruszewskiego, prowadzącej do budynków rządowych, znajdowało się kilkuset demonstrantów. Po całej nocy milicji udało się w większości ugasić zaporę z płonących opon, dzielącą protestujących od milicyjnych oddziałów.

Krótko potem kordon oddziałów specjalnych milicji przesunął się w kierunku dogasającej barykady na odległość ok. 30 m. Demonstranci rzucają w funkcjonariuszy koktajle Mołotowa i kamienie. Przez noc na ulicy Hruszewskiego trwały walki między milicją a demonstrantami zaopatrzonymi w kaski, maski przeciwgazowe, kije, pręty i łomy. Podejmowane przez milicjantów próby ugaszenia za pomocą armatek wodnych bariery z płonących opon, do której manifestanci dorzucali kolejne, trwały całą noc. Demonstranci strzelali w kierunku milicjantów racami, rzucali koktajle Mołotowa i wystrzeliwali kostki brukowe z dwumetrowej procy. Walki wybuchły wczoraj wieczorem po tym, jak poprzedniego dnia wygasł rozejm uzgodniony między opozycją a MSW, aby umożliwić rozmowy opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem.

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
25/01/2014

Milicja zabija w ramach prawa? Skandaliczne słowa Janukowycza

Milicja zabija w ramach prawa? Skandaliczne słowa Janukowycza - niezalezna.pl

foto: Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Podczas trwającego obecnie na Ukrainie konfliktu milicja działa w ramach obowiązującego prawa – oświadczył dziś prezydent Wiktor Janukowycz. Zdaniem szefa państwa protestujących należy rozdzielić na tych, którzy są nastawieni pokojowo, i radykałów. W ocenie prezydenta to radykałowie zmuszają milicjantów do podejmowania odpowiednich kroków. – To właśnie ich działania zmuszają dziś władze do reagowania w odpowiedni sposób, by powstrzymać te procesy. Milicja działa w ramach swych kompetencji i obowiązującego ją prawa – powiedział. Janukowycz oznajmił, że w budynkach państwowych zajętych przez protestujących znajdują się obywatele obcych państw.

2014. 01. 22. – godzina 20.20

Krew Ukraińców płynie ulicami Kijowa – żołnierze występują z armii, powstają Rady Narodowe na terenie całego kraju!

http://niezalezna.pl/50947-w-kijowie-trwa-walka-nasza-relacja-na-zywo-z-ukrainy 966128bd5b7e4e2579d73173dd459eac Od rana na kijowskim Majdanie wrze. Berkut użył siły, padły strzały. Teraz milicja rozbiera barykady wzniesione przez demonstrantów. Ukraińscy dziennikarze mówią już o pięciu zabitych. Oddziały specjalne milicji Berkut po raz kolejny ruszyły w środę w południe na uczestników protestów antyrządowych w Kijowie, którzy w miejscu zniszczonej wcześniej barykady zbudowali nową zaporę z wypełnionych lodem i śniegiem worków. 20.00 Ciało zakatowanego na śmierć aktywisty protestów antyrządowych na Majdanie Niepodległości w Kijowie odnaleziono w pobliżu wsi w okolicach stolicy Ukrainy. Jest to 51-letni Jurij Werbycki, porwany wcześniej przez nieznanych sprawców z jednego ze szpitali. Werbyckiego zidentyfikowali członkowie jego rodziny. Znany działacz społeczny Ihor Łucenko, który został porwany z tego samego szpitala wraz z Werbyckim, lecz odzyskał wolność, poinformował wcześniej, że Werbyckiego wywieziono poza Kijów wraz z nim. 19.15 Deputowani opozycji do ukraińskiego parlamentu powołali Radę Narodową Ukrainy. W oświadczeniu rady opublikowanym na stronie opozycyjnej partii Batkiwszczyna oświadczyli, że „tylko władza narodu może powstrzymać rozlew krwi”. „Nie żądamy już niczego, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy protestów władze nie usłyszały ani jednego z naszych żądań. Tylko nowa władza narodu może powstrzymać rozlew krwi i ustrzec Ukrainę od nieuchronnego rozpadu” – czytamy w oświadczeniu. Opozycyjni deputowani ustalili, że przedstawiciele opozycji w radach obwodów (województw) mają tworzyć terenowe Rady Narodowe. Celem tych działań jest przygotowanie do ogólnokrajowego głosowania, którego celem ma być doprowadzenie do wotum nieufności dla prezydenta Wiktora Janukowycza i odsunięcie go od władzy w sposób konstytucyjny. Opozycyjna gazeta internetowa „Ukrainska Prawda” pisze, że Radę Narodową powołano „w miejsce Rady Najwyższej”, czyli parlamentu. Powołanie Rady ma być teraz potwierdzone przez obywateli Ukrainy w drodze zbierania podpisów. 19.00 – Rozlew krwi musi się skończyć w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie, jutro ruszymy naprzód. Niech wtedy strzelają… – oświadczył jeden z liderów ukraińskiej opozycji Arsenij Jaceniuk. 18.40 – Zostanę na Euromajdanie razem z Wami! Musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby nikt już nie ucierpiał. Oni chcą zniszczyć Euromajdan jeszcze dzisiaj. Nie możemy im na to pozwolić – mówił do zebranych w centrum Kijowa lider opozycyjnej partii Udar. Kliczko zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza: „Wiem, że oglądasz nasze przemówienia i możesz rozwiazać tę sytuację bez rozlewu krwi. Posłuchaj ludzi, w przeciwnym razie, to oni pomogą Ci usłyszeć” 18.30 Jak informuje serwis buzzfeed.com, przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego w Dawos wycofali zaproszenie na udział w szczycie ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa. Premierowi ukrainy zakazano udziału forum. Jest to reakcja na docierające z Ukrainy informacje o śmierci protestujących. 18.15 Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko wezwała w środę funkcjonariuszy milicji, by „nie brali na swoje sumienie” krwi rodaków i „przechodzili na stronę kraju”. Apel opublikowano na stronie internetowej partii Tymoszenko – opozycyjnej Batkiwszczyny. „Ani praca, ani pensja, ani pagony nie są warte śmierci waszej duszy” – oznajmiła była premier, która przebywa w kolonii karnej w Charkowie. 18.05 Lekarze Euromajdanu informują o pięciu ofiarach śmiertelnych w Kijowie, które zmarły w wyniku obrażeń odniesionych w trakcie trwających od godzin porannych walk między milicyjnymi oddziałami specjalnymi Berkut a przeciwnikami rządu. Informację podała gazeta internetowa „Ukrainska Prawda”. – Zabitych jest na razie pięć osób. Od godziny 0 w środę rannych zostało 300 osób – oświadczył cytowany przez gazetę Ołeh Musij ze służby medycznej Sztabu Sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości. Z relacji lekarza wynika, że ciała czterech zmarłych osób nosiły ślady ran postrzałowych klatki piersiowej, szyi i głowy. Wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy oficjalnie potwierdziła jedynie dwa przypadki śmierci od broni palnej…. Kijow_milicja_protesty_demonstracja cd: http://niezalezna.pl/50947-w-kijowie-trwa-walka-nasza-relacja-na-zywo-z-ukrainy

2014. 01. 21.

Spełniły się jak zwykle nasze przepowiednie. Tym razem z 3 stycznia 2014 roku.

9e3d9bd6826a552fba0c605c557d0668

Po raz drugi w ciągu kilku ostatnich dni Ukraina stanęła w ogniu. Onet.pl – co charakterystyczne – nie cytuje słów liderów Ukraińskiej Opozycji tylko prezydenta Janukowycza – satrapy – Ukraińskiego Jaruzela! Do tego podlewa to sosem cynicznych wypowiedzi przyglądających się z założonymi rękami oficjeli USA i UE, którzy zachowują się jak w 1939 roku kiedy Hitler ze Stalinem napadali na Polskę czyniąc IV Rozbiór Polski.  Dzisiaj oddają Ukrainę Rosji. BRAWO UE!  DZIĘKI CI UKRAINO  ZA ZERWANIE MASEK UE I USA!

onet: Ukraina: drugi dzień starć z milicją w Kijowie

Dzi­siej­szy dzień był dru­gim dniem starć w Ki­jo­wie w po­bli­żu dziel­ni­cy rzą­do­wej. Unij­ni sze­fo­wie dy­plo­ma­cji we­zwa­li stro­ny do dia­lo­gu, a pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz za­ape­lo­wał do ro­da­ków, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cjom ludzi, któ­rych celem jest chaos w kraju.
6fa7b69c9d0d36e9f58cadff21be1b1c Starcia w Kijowie w pobliżu dzielnicy rządowej Foto: Reuters

Stro­na rzą­do­wa po­da­ła, że w za­miesz­kach ran­nych zo­sta­ło od wczo­raj około 100 mi­li­cjan­tów i około 100 pro­te­stu­ją­cych. Jed­nej oso­bie am­pu­to­wa­no dłoń, a trzy ko­lej­ne stra­ci­ły po oku.

Ukra­iń­scy dzien­ni­ka­rze opu­bli­ko­wa­li na­gra­nia, z któ­rych wy­ni­ka, że funk­cjo­na­riu­sze od­dzia­łów spe­cjal­nych mi­li­cji Ber­kut strze­la­li do nich gu­mo­wy­mi po­ci­ska­mi pod­czas re­la­cjo­no­wa­nia an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów w Ki­jo­wie. Udo­ku­men­to­wa­no dwa przy­pad­ki skie­ro­wa­nia przez mi­li­cję broni w dzien­ni­ka­rzy. Pre­zy­dent Wik­tor Ja­nu­ko­wycz za­ape­lo­wał do ro­da­ków, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cjom ludzi, któ­rych celem jest do­pro­wa­dze­nie do po­dzia­łów w na­ro­dzie i wy­wo­ła­nie cha­osu w kraju. – Ze zro­zu­mie­niem od­no­si­łem się do wa­sze­go udzia­łu w ma­so­wych ak­cjach i wy­ra­ża­łem go­to­wość wy­słu­cha­nia wa­sze­go sta­no­wi­ska, oraz szu­ka­nia spo­so­bów roz­wią­za­nia ist­nie­ją­cych prze­ci­wieństw. Ale dziś, gdy po­ko­jo­we pro­te­sty prze­ra­dza­ją się w ma­so­we burdy z nisz­cze­niem mie­nia, pod­pa­le­nia­mi i sto­so­wa­niem prze­mo­cy, je­stem prze­ko­na­ny, że zja­wi­ska te za­gra­ża­ją nie tylko miesz­kań­com Ki­jo­wa, ale i całej Ukra­iny – oświad­czył Ja­nu­ko­wycz w po­sła­niu opu­bli­ko­wa­nym przez ad­mi­ni­stra­cję pre­zy­denc­ką. Nie­za­do­wo­le­nie Ukra­iń­ców wzro­sło po uchwa­le­niu w czwar­tek w par­la­men­cie i pod­pi­sa­niu w pią­tek przez pre­zy­den­ta ustaw, które znacz­nie za­ostrzy­ły od­po­wie­dzial­ność oby­wa­te­li za udział w nie­sank­cjo­no­wa­nych zgro­ma­dze­niach i ogra­ni­czy­ły dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie no­wy­mi usta­wa­mi i ostat­ni­mi wy­da­rze­nia­mi na Ukra­inie wy­ra­zi­li mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw UE. We­zwa­li w Bruk­se­li do dia­lo­gu, za­cho­wa­nia umia­ru oraz po­sza­no­wa­nia wol­no­ści słowa i zgro­ma­dzeń. – Rada UE wy­ra­ża głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie usta­wa­mi, przy­ję­ty­mi 16 stycz­nia przez Radę Naj­wyż­szą we­dług wąt­pli­wych pro­ce­dur. Te usta­wy mogą zna­czą­co ogra­ni­czyć pod­sta­wo­we prawa ukra­iń­skich oby­wa­te­li do­ty­czą­ce zgro­ma­dzeń, me­diów i prasy, a także po­waż­nie utrud­nić dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go – pod­kre­ślo­no we wnio­skach z po­sie­dze­nia Rady UE. We­zwa­no wła­dze Ukra­iny do cof­nię­cia tych zmian i za­pew­nie­nia, by prawo kra­jo­we było zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi i eu­ro­pej­ski­mi zo­bo­wią­za­nia­mi tego pań­stwa. Mi­ni­stro­wie po­twier­dzi­li, że UE nadal chce pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Ukra­iną, gdy kraj ten bę­dzie na to go­to­wy….

Niezalezna.pl – Kijów: Milicja strzela do dziennikarzy! Już 12 rannych

Dodano: 20.01.2014 [15:40]

Kijów: Milicja strzela do dziennikarzy! Już 12 rannych - niezalezna.pl

foto: Twitter.com/Dbnmjr

Ukraińscy dziennikarze opublikowali nagrania wideo, z których wynika, że funkcjonariusze oddziałów specjalnych milicji Berkut strzelają do nich gumowymi pociskami podczas relacjonowania trwających od prawie doby zamieszek antyrządowych w Kijowie. Ucierpiało w nich już 12 przedstawicieli mediów, w tym fotoreporter „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Adamowicz. Udokumentowano dwa przypadki skierowania przez milicję broni w dziennikarzy. Operator kamery Radio Swoboda, które transmituje wydarzenia w stolicy na żywo na swej stronie internetowej, nagrał milicjanta, który mierzy do niego ze strzelby i oddaje strzał. Po nim obraz raptownie się urywa. Dziwnie słabe, powiedziałbym lakoniczne te relacje Niezalezna.pl, jak na drugi dzień ciężkich i krwawych walk  w Kijowie z użyciem ostrej amunicji, zwłaszcza, że środowisko Gazety Polskiej organizowało tam 19 stycznia rockowy Koncert Poparcia, który się nie odbył (przerwany po 15 minutach!).

Ranni z Majdanu w ciężkim stanie. Trzy osoby straciły po oku, jednej amputowano dłoń

Dodano: 20.01.2014 [14:35]

Ranni z Majdanu w ciężkim stanie. Trzy osoby straciły po oku, jednej amputowano dłoń - niezalezna.pl

foto: twitter.com/ChristopherJM

Cztery osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitali w rezultacie starć w Kijowie między młodymi ludźmi, szturmującymi od niedzieli blokadę na drodze dojazdowej do dzielnicy rządowej, a broniącymi jej siłami MSW Ukrainy. Jednej osobie amputowano dłoń, a trzy kolejne straciły po jednym oku – poinformował na konferencji prasowej szef kijowskiego wydziału zdrowia Witalij Mochariew. Urzędnik nie odpowiedział na pytanie, czy obrażenia oczu, które odnieśli hospitalizowani, są wynikiem użycia przez milicję gumowych pocisków. Wyjaśnił także, że dłoń jednej z osób należało amputować ze względu na zmiażdżone kości. – Możemy tylko konstatować, że doszło do kontuzji oka, a tego, jaki przedmiot do niej doprowadził, można się dowiedzieć u lekarza prowadzącego – tłumaczył Mochariew. Jak podają media ogółem w zamieszkach w Kijowie ucierpiało około 100 milicjantów i około 100 protestujących. Opozycja sugeruje, że oficjalne dane o rannych są przeważnie niepełne i mocno zaniżone. Milicja, w którą rzucano kostką brukową, pałkami i koktajlami Mołotowa, odpowiadała strzałami z broni na gumowe kule i granatami hukowymi oraz polewała atakujących wodą przy temperaturze wynoszącej minus 10 stopni C. Jak podawaliśmy wczoraj do kijowskich szpitali przywożono też ludzi z ranami postrzałowymi z broni ostrej. ​(fot. Paweł Bobołowicz/ujawniamy24.pl) (fot. Paweł Bobołowicz/ujawniamy24.pl)

f ukraina

3.01. 2014 – Ukraina w ogniu!

Polska pop-propaganda od kilku dni skupiła się na Konieczności Zaostrzenia Kar dla Kierowców, w związku z tragicznym „wypadkiem” samochodowym na Pomorzu. Bezradność polskiego prawa wobec zwyrodnialców, których trudno nazwać ludźmi, a jeszcze trudniej przyrównać ich do zwierząt, jest charakterystyczna. Tak działa prawo i sądownictwo, tak działa prokuratura i policja w Państwie Bezprawia, które jest usankcjonowane niemal już 70 letnią tradycją  (PRL + III RP). Sadzę, że II RP nie miała by problemów z szybkim, sprawnym i zdecydowanym ukaraniem sześciokrotnego mordercy. Człowiek, który mając 2 promile alkoholu we krwi i całą noc palenia marihuany za sobą siada za kierownicę, czyni to z oczywistym zamiarem popełnienia morderstwa, albo musi być niepoczytalny. Zasługuje on w sposób oczywisty dla ludzkiego poczucia sprawiedliwości na sześciokrotny wyrok śmierci, albo na na 600 lat dożywocia. Inna kara będzie budzić niesmak i poczucie krzywdy w rodzinach osób zamordowanych. Przy tej okazji rozpętało się medialne piekło nawoływania do zaostrzenia prawa wobec wszystkich Polaków, wobec wszystkich kierowców. Oczywiście jest to typowo faszystowskie podejście do problemu zamiast zastosowania oczywistego rozwiązania jednostkowego. Drodzy czerwoni i czarni faszyści polscy, nie trzeba zaostrzać prawa przeciw 40 milionom obywateli z powodu morderstwa dokonanego przez jednego Nieczłowieka. Wystarczy jeden prosty przepis o karaniu nietrzeźwych/znarkotyzowanych sprawców wypadków samochodowych, jak ludzi działających z zamiarem popełnienia morderstwa. Słyszałem w TV Trwam, że nie można traktować pijanego kierowcy, który zabił człowieka, jak osoby, która zabija kogoś w bójce, czyli jest skazywana z paragrafu o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym (do 12 lat więzienia).  Nie, moi drodzy – jedni i drudzy sprawcy działając w ten sposób, z zamysłem zabijają swoje ofiary. a z15062910Q,-Ukraina-to-Europa----flage-z-takim-napisem-mieli-

Temat tego krótkiego felietonu jest jednak inny, jest nim zasada działania Pop-Propagandowych Mediów w Polsce, które kraczą jednym pokracznym głosem Yeti Yelity. Yeti Yelita Polska wie już, że Ukraina w UE jest tematem skończonym, zatem jest także tematem skończonym  na salonach banksterskich w Warszawie, Berlinie, Brukseli i Nowym Yorku. Nic dziwnego więc, że ten „wstydliwy” i „niewygodny” temat zgasł śmiercią naturalną także w banksterskich pop-propagandowych mediach. Tak jakby Ukraina nagle zapadła się na dno oceanu Paktu Atlantyckiego. Bo i się zapadła. Przecież Obama, szef banksterów z USA sprzedał Rosji Ukrainę tak jak sprzedał też Polskę i wszystkie inne kraje Środkowej Europy.

f ukraina

W tekście „Ukraina odziera z masek” wskazywałem na ten czołowy aspekt wydarzeń na Ukrainie i jej rolę Obnażającą wszelkie „udawane” sympatie względem pragnienia Wolności Ludu Ukraińskiego oraz wszelkie „pozorowane” ruchy wsparcia tamtejszych przemian w kierunku Prawdziwej Demokracji Ludowej (Bezpośredniej).

Polscy krzykacze wszelkiej maści nabrali teraz wody w usta, skupili się na świętowaniu Jezuska i Nowego Roku, a temat Ukrainy i Majdanu zniknął z mediów wszelkiego autoramentu (Internet, prasa codzienna, TV) jakby wszystko tam przebrzmiało i się skończyło. Fałszywi Przyjaciele Ludu ukraińskiego i równie fałszywi jego wrogowie, a też i fałszywi Wyzwoliciele Polski spod jarzma czerwonego i czarnego faszyzmu umilkli.

Na placu boju zwanym Majdan pozostają tylko samotni Ukraińcy porzuceni przez Polaków, przez Unię Europejską, przez zdradliwych Sefardyjczyków  z USA i przez cała resztę świata.

My, Wolni Ludzie z Ruchu na Rzecz Wolnej Polski, nie porzucamy was Bracia Ukraińcy i cały czas jesteśmy z wami!

Zdajemy sobie sprawę jak wam ciężko i jak beznadziejna wydaje się walka z potężną machiną policyjno-militarystycznego państwa. Jesteśmy z wami przez cały czas, każdej godziny, jesteśmy całym Sercem, jesteśmy Mentalnie, Duchowo, jesteśmy przy was wszystkimi naszymi Myślami i całą Wolą Świadomości Zbiorowej Wolnych Ludzi Wolnej Polski!

I tak pozostanie aż do waszego zwycięstwa, które nadejdzie prędzej czy później. Życzymy Wam Drodzy Bracia i Siostry – Ukraińcy, manifestujący swoje Pragnienie Wolności na Majdanie w Kijowie, w stolicy państwa Ukraińskiego, by wasze marzenie, by to pragnienie urzeczywistniło się jak najszybciej   i w całej pełni. Byście nie popełnili takich błędów jak popełniła Solidarność w Polsce. Byście rozliczyli do końca z żelazną konsekwencją wszystkie nieprawidłowości i kradzież jakiej na Ukrainie dokonano!

f ukraina Przyznam, że dużym zaskoczeniem in plus jest dla mnie wykazane dzisiaj – 3 stycznia 2014 roku  – zainteresowanie Ukrainą przez Gazetę Codzienną, czyli przez przedstawicieli w Polsce Patriotów Watykańskich spod znaku UE (PiS).    Oddajemy im sprawiedliwie honor za dalsze wpieranie pragnienia wolności na Ukrainie, chociaż zapewne nie zgodzilibyśmy się do końca z motywacją tegoż wsparcia. Jednocześnie jest zaskoczeniem in minus głupie włączenie się tego środowiska w faszystowskie w istocie nawoływanie do zaostrzenia prawa wobec ogółu obywateli Polski zamiast wobec konkretnych przestępców i bandytów pozbawionych cech człowieczeństwa. au 180 au 181 Od rana na kijowskim Majdanie wrze. Berkut użył siły, padły strzały. Teraz milicja rozbiera barykady wzniesione przez demonstrantów. Ukraińscy dziennikarze mówią już o pięciu zabitych. Oddziały specjalne milicji Berkut po raz kolejny ruszyły w środę w południe na uczestników protestów antyrządowych w Kijowie, którzy w miejscu zniszczonej wcześniej barykady zbudowali nową zaporę z wypełnionych lodem i śniegiem worków. 20.00 Ciało zakatowanego na śmierć aktywisty protestów antyrządowych na Majdanie Niepodległości w Kijowie odnaleziono w pobliżu wsi w okolicach stolicy Ukrainy. Jest to 51-letni Jurij Werbycki, porwany wcześniej przez nieznanych sprawców z jednego ze szpitali. Werbyckiego zidentyfikowali członkowie jego rodziny. Znany działacz społeczny Ihor Łucenko, który został porwany z tego samego szpitala wraz z Werbyckim, lecz odzyskał wolność, poinformował wcześniej, że Werbyckiego wywieziono poza Kijów wraz z nim. 19.15 Deputowani opozycji do ukraińskiego parlamentu powołali Radę Narodową Ukrainy. W oświadczeniu rady opublikowanym na stronie opozycyjnej partii Batkiwszczyna oświadczyli, że „tylko władza narodu może powstrzymać rozlew krwi”. „Nie żądamy już niczego, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy protestów władze nie usłyszały ani jednego z naszych żądań. Tylko nowa władza narodu może powstrzymać rozlew krwi i ustrzec Ukrainę od nieuchronnego rozpadu” – czytamy w oświadczeniu. Opozycyjni deputowani ustalili, że przedstawiciele opozycji w radach obwodów (województw) mają tworzyć terenowe Rady Narodowe. Celem tych działań jest przygotowanie do ogólnokrajowego głosowania, którego celem ma być doprowadzenie do wotum nieufności dla prezydenta Wiktora Janukowycza i odsunięcie go od władzy w sposób konstytucyjny. Opozycyjna gazeta internetowa „Ukrainska Prawda” pisze, że Radę Narodową powołano „w miejsce Rady Najwyższej”, czyli parlamentu. Powołanie Rady ma być teraz potwierdzone przez obywateli Ukrainy w drodze zbierania podpisów. 19.00 – Rozlew krwi musi się skończyć w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie, jutro ruszymy naprzód. Niech wtedy strzelają… – oświadczył jeden z liderów ukraińskiej opozycji Arsenij Jaceniuk. 18.40 – Zostanę na Euromajdanie razem z Wami! Musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby nikt już nie ucierpiał. Oni chcą zniszczyć Euromajdan jeszcze dzisiaj. Nie możemy im na to pozwolić – mówił do zebranych w centrum Kijowa lider opozycyjnej partii Udar. Kliczko zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza: “Wiem, że oglądasz nasze przemówienia i możesz rozwiazać tę sytuację bez rozlewu krwi. Posłuchaj ludzi, w przeciwnym razie, to oni pomogą Ci usłyszeć” 18.30 Jak informuje serwis buzzfeed.com, przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego w Dawos wycofali zaproszenie na udział w szczycie ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa. Premierowi ukrainy zakazano udziału forum. Jest to reakcja na docierające z Ukrainy informacje o śmierci protestujących. 18.15 Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko wezwała w środę funkcjonariuszy milicji, by “nie brali na swoje sumienie” krwi rodaków i “przechodzili na stronę kraju”. Apel opublikowano na stronie internetowej partii Tymoszenko – opozycyjnej Batkiwszczyny. “Ani praca, ani pensja, ani pagony nie są warte śmierci waszej duszy” – oznajmiła była premier, która przebywa w kolonii karnej w Charkowie. 18.05 Lekarze Euromajdanu informują o pięciu ofiarach śmiertelnych w Kijowie, które zmarły w wyniku obrażeń odniesionych w trakcie trwających od godzin porannych walk między milicyjnymi oddziałami specjalnymi Berkut a przeciwnikami rządu. Informację podała gazeta internetowa „Ukrainska Prawda”. – Zabitych jest na razie pięć osób. Od godziny 0 w środę rannych zostało 300 osób – oświadczył cytowany przez gazetę Ołeh Musij ze służby medycznej Sztabu Sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości. Z relacji lekarza wynika, że ciała czterech zmarłych osób nosiły ślady ran postrzałowych klatki piersiowej, szyi i głowy. Wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy oficjalnie potwierdziła jedynie dwa przypadki śmierci od broni palnej. 13.15 Ukraińskie władze nakazały przebranie się Tituszkom w stroje przypominające te, noszone przez protestujących na Majdanie. Demonstranci obawiają się kolejnych prowokacji i tego, że Tituszkom uda się przedostać na Majdan – podaje na Twitterze Euromajdan 13:13 W Dniepropietrowsku na torach kolejowych położyła się grupa osób blokując w ten sposób pociąg załadowany bronią i wyposażeniem dla sił bezpieczeństwa oraz żołnierzami z 25 dywizji powietrznodesantowej. Pociąg miał dotrzeć do Kijowa. 13:00 – Wydarzenia na Ukrainie tworzą nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, co wymaga pilnego wzmocnienia Floty Czarnomorskiej i zachodnich kierunków strategicznych – uważa były szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych, generał Jurij Bałujewski. 12:50 Berkut atakuje żołnierzy, którzy odmówili wsparcia milicji i pacyfikacji protestujacych. 12:45 Z nieoficjalnych informacji, które wyciekły od wysoko postawionych oficerów Berkutu wynika, że stan wyjątkowy na Ukrainie ma zostać wprowadzony o godzinie 14.30 (13.30 czasu polskiego). W ciągu najbliższych godzin odcięte mają zostać wszystkie mosty w Kijowie. Teraz zamykane są wszystkie stacje benzynowe w mieście, aby uniemożliwić protestującym uzupełnianie zapasów koktajli Mołotowa. 12:37 Mamy rozstrzygający dowód na to, że milicja i Berkut w Kijowie strzelają do protestujących z karabinów AK-47. Na opublikowanym przez Radio Svoboda filmie widać też strzelającego do Ukraińców snajpera. ZOBACZ FILM:

Podziel się!