Barbara Walczak – PATENT NA PODRĘCZNIKI 21 WIEKU DOSTOSOWANE DO TEMPA ROZWOJU TECHNOLOGII I ODKRYĆ XXI WIEKU

Wspierając konsekwentnie przedsięwzięcia zmierzające do wprowadzania aktualnych odkryć i nowych ustaleń nauki do komunikacji publicznej i społecznej, ogólnie pojętej popularyzacji wiedzy i edukacji społeczeństwa oraz zwłaszcza do nauczania a więc książek w formie podręczników akademickich i szkolnych – pozwalamy sobie przedrukować tutaj kolejny artykuł Barbary Walczak na ten temat – opublikowany w czerwcu na blogu Autorki w Redakcja.Newsweek.pl. (tutaj)

Wiedza jaką przekazują uczniom gimnazjów, liceów, studentom wyższych uczelni współczesne podręczniki jest tak świeża i aktualna jak ta stara kronika szkolna z fotografii. Czas coś z tym zrobić! C.B.

PATENT NA PODRĘCZNIKI 21 WIEKU DOSTOSOWANE DO TEMPA ROZWOJU TECHNOLOGII I ODKRYĆ XXI WIEKU

2010-06-16 |Newsweek


Podręczniki i książki muszą być dostosowane do błyskawicznego tempa zmian, modernizacji, patentów, metod badawczych, wynalazków i wdrożeń nowych technologii, jakie niosą za sobą komputeryzacja, Internet, inżynieria genetyczna, fizyka jądrowa, astrofizyka, biotechnologie itd.

Podręczniki dopuszczane przez władze oświatowe do nauczania są nieaktualne i nieekonomiczne ze względu na błyskawiczne tempo zmian, modernizacji, wprowadzania ulepszeń oraz nowych funkcji: komputerów, urządzeń, badań i technologii.

Jak można dopuszczać do edukacji podręczniki, które z założenia mają być użytkowane przez wiele lat do takich dziedzin nauki, w których niemal każdego dnia wdrażane są nowe: technologie, zastosowania, odkrycia, badania, maszyny, urządzenia, modernizacje itd.?

Użytkowanie z podręczników i książek, dopuszczanych przez instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe i oświatę, przewidziane jest na kilka czy kilkanaście lat. A tak naprawdę informacje w nich zawarte przestają być bieżące po kilku czy kilkunastu tygodniach.

W wielu dziedzinach nauki tempo odkryć i wprowadzanie metod badawczych jest bardzo szybkie. Dlatego też przedstawione w książkach i podręcznikach technologie, innowacje, modernizacje, rozwiązania inżynieryjne, techniki badawcze itd., od momentu złożenia książki w drukarni aż do chwili wydania, kolportażu i dostania się w ręce czytelnika, mogą ewoluować. A te zmiany, już uwzględnione, mogłyby przynieść bardziej ekonomiczne i nowsze rozwiązania oraz zastosowania.

Doczekaliśmy czasów, w których zalewa nas fala zbędnych, nieaktualnych i błędnych opracowań sprawiających, że marnujemy zbyt dużo czasu na dotarcie do sedna interesujących nas wiadomości. Instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo i oświatę nie spełniają swojego zadania i nie szukają sposobu, aby umożliwić uczniom i studentom łatwe i szybkie dotarcie do czytelnych i aktualnych wiadomości.

Nie nadążają także z przekazem informacji o aktualnej myśli technicznej i technologii ery komputerowej. Era technologii komputerowej, satelitarnej nawigacji i łączności, inżynierii genetycznej, fizyki jądrowej, biotechnologii, najnowszych myśli technologicznych i rozwiązań inżynieryjnych wymusza na instytucjach oświatowych nową formę przekazu wiedzy za pomocą książek i podręczników – formę, gdzie na bieżąco można nowelizować i korygować aktualne dane, odkrycia, czy modernizacje i wskazywać na nowe zastosowania tych odkryć czy technologii we wszystkich gałęziach gospodarki i dziedzinach nauki.

Władze oświatowe doprowadziły do tego, że w zakresie przekazu aktualnych informacji na temat nowinek i odkryć technicznych, technologicznych, elektronicznych, inżynieryjnych itd., rolę edukacyjną spełniają czasopisma popularno-naukowe i ulotki reklamowe firm z branży komputerowej, sprzętu RTV, telefonii komórkowej etc. Szkolnictwo na każdym szczeblu potrzebuje nowoczesnej formy podręczników, w których studenci i uczniowie znajdą kompleksową wiedzę: od pomysłu i prototypu, aż po zastosowania, aktualizacje, modernizacje danych urządzeń, badań, odkryć, technologii – zawsze aktualne opracowania i wiadomości. Szkolnictwo każdego szczebla potrzebuje podręczników i książek z aktualizatorami.

Jak długo aktualna będzie książka czy podręcznik o poniższych tematykach: – inżynieria genetyczna i genetyka molekularna wczoraj i dziś – funkcje i nowinki techniczne najnowszego komputera – najnowsze technologie i rozwiązania architektoniczne stosowane w budownictwie – jakie dowody możemy uzyskać dzięki badaniom genetycznym – metody leczenia raka – technologie stosowane w dzisiejszej chirurgii urazowej, transplantologii, implantologii – co nowego w chirurgii plastycznej, kosmetologii i stomatologii
– odkrycia, urządzenia i technologie, które rewolucjonizują przemysł, naukę i społeczno-kulturowy rozwój człowieka – komputer i sprzęt RTV, który zasługuje na miano hitu XXI wieku – najnowsze osiągnięcia, technologie, metody leczenia i specyfiki koncernów farmaceutycznych i kosmetycznych – najnowsze technologie wykorzystywane do produkcji materiałów i urządzeń używanych w chirurgii urazowej i kosmetycznej. – w jakich gałęziach gospodarki, dziedzinach nauki i społeczno-kulturowego rozwoju ludzkości znalazły zastosowanie komputery, Internet, inżynieria genetyczna, genetyka molekularna, fizyka jądrową, fizyka molekularna, biotechnologie, łączność i nawigacja satelitarna, światłowody, motoryzacja, medycyna, kosmetologia, rolnictwo, budownictwo, obrazy radarowe (SIR) itd.

Skala i tempo odkryć naukowych, metod badawczych oraz wynalazków, które możemy uzyskać dzięki współczesnej nauce i technologiom, są ogromne. W związku z tym wymuszają ciągłe aktualizacje publikacji, zwłaszcza z dziedzin takich jak: informatyka, inżynieria genetyczna, genetyka molekularna, fizyka, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia biotechnologia, kryminalistyka, archeologia, antropologia, astronomia, kosmetologia itd. Praktycznym rozstrzygnięciem tej kwestii byłoby publikowanie podręczników i książek w formie elektronicznej i drukowanej z aktualizatorami. Rozwiązanie to dawałoby możliwość uzupełniania teorii na bieżąco na podstawie najnowszych wyników badań, nowych odkryć, faktów i dowodów. Aktualizacje pozwalałby na poszerzanie teorii o najnowsze modernizacje czy technologie, nowe dane, odkrycia, fakty i dowody oraz umożliwiłyby obalenie lub potwierdzenie słuszności danej hipotezy.

Natomiast podręczniki wydawane w formie drukowanej powinny zawierać aneks z informacją o tym, iż dana książka powstała w oparciu o odkrycia, modernizacje, technologie, fakty i dowody, jakimi nauka w owej dziedzinie dysponowała w momencie wydania książki (np. czerwiec 2010 r.).

PODRĘCZNIKI I KSIĄŻKI PUBLIKOWANE W FORMIE DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALIZATOREM

Podręczniki i książki wydawane w obecnej formie nie są w stanie sprostać potrzebom przekazu informacji o aktualnym postępie, odkryciach, wynikach badań oraz nowościach technicznych, technologicznych i elektronicznych urządzeniach.

Dlatego proponuję nową formę przekazu aktualnej wiedzy naukowej na dwóch płaszczyznach.

  1. Podręczniki i książki elektroniczne z aktualizatorem, w których niemal każdego dnia można aktualizować wiedzę – korygować lub uzupełniać o najnowsze dane, odkrycia i technologie.
  2. Podręczniki i książki wydawane w formie drukowanej z aktualizatorem, składające się z dwóch części.
    -Pierwsza część książki zawiera główne założenia, niezmienne reguły: prototyp, pierwotne znaczenie, przeznaczenie i zastosowanie danej technologii, wynalazku, badania czy urządzenia oraz potwierdzone przez naukę fakty i dowody na dany temat. Ta część książki jest niezmienna, dlatego zawsze aktualna.

-Druga część książki ma formę segregatora (lub skoroszytu), do którego raz, np. w miesiącu, można dołączyć kolejne strony książki z bieżącymi danymi i informacjami o wynikach badań, nowych funkcjach maszyn, odkryciach i zastosowaniach nowych urządzeń, maszyn, procesorów, technologii etc.

Nowy wymiar podręczników znajdzie zastosowanie w dziedzinach nauki, w których myśl techniczna, badania czy technologie „mają krótki okres ważności”, gdzie kilka czy kilkanaście razy w roku trzeba uzupełniać książki najnowszymi odkryciami, badaniami, wynalazkami, urządzeniami i modernizacjami.

Podręczniki i książki z aktualizatorem opublikowane w formie elektronicznej i drukowanej mogą znaleźć zastosowanie w następujących dziedzinach nauki i literaturze fachowej: medycynie, informatyce, genetyce, fizyce, chemii, biologii, farmacji, budownictwie, architekturze, biotechnologii, przemyśle komputerowym, motoryzacyjnym, elektronicznym, kosmetycznym itd.

Forma podręczników z aktualizatorami to również sposób na bieżące uzupełnianie wiedzy i dokształcanie nie tylko dla uczniów i studentów, ale również nauczycieli i wykładowców.

Kadra nauczycieli i wykładowców musi mieć również łatwy dostęp do materiałów z aktualnym stanem wiedzy, najnowszych odkryciach, badaniach, urządzeniach, technologiach, modernizacjach etc., z których może czerpać aktualną wiedze by następnie przekazać ją swoim uczniom i studentom.

Książki i podręczniki z aktualizatorami wydawane w formie elektronicznej i drukowanej to nie tylko sposób na szybkie i sprawne dotarcie do aktualnej wiedzy na każdym szczeblu nauczania, nowy i sprawny wymiar szkolnictwa, ale również sposób na przekazanie bieżącej wiedzy i informacji w literaturze fachowej dla: naukowców, inżynierów, lekarzy, farmaceutów, genetyków, chemików, fizyków, konstruktorów, programistów, placówek, laboratoriów i firm prowadzących badania, które wdrażają nowe produkty, technologie patenty i urządzenia.

Doskonałym przykładem publikacji w formie elektronicznej jest praca Czesława Białczyńskiego pt. „Genetyczne odkrycia 2010 – Nowa Genealogia Słowian i innych ludów Białego Lądu (Europy)”. Autor na bieżąco uzupełnia opracowanie o aktualne dane, oparte o najnowsze materiały, odkrycia i techniki badawcze.

O ile prostsze byłoby dotarcie do potrzebnych nam wiadomości gdyby ukazały się podręczniki i książki z aktualizatorami o następującej tematyce:

– kolejne funkcje lub zastosowania wyświetlacza 3D, procesorów sześciordzeniowych, detektorów, mobilnych laptopów, ekranów dotykowych

– od powstania i pierwotnego zastosowania komputera po jego dzisiejsze funkcje i zastosowania

– inżynieria genetyczna od powstania po technologie i zastosowania w: medycynie, ewolucjonizmie, rolnictwie, sądownictwie, kryminalistyce, archeologii, historii, kosmetologii wczoraj i dziś.

– od prototypów i zasad działania po najnowsze urządzenia, funkcje i zastosowania komputera, telefonii komórkowej i nawigacji satelitarnej.

– funkcje i zastosowanie Internetu w gospodarce, nauce i społeczno-kulturowym rozwoju człowieka.

– materiały, maszyny, rozwiązania inżynieryjne, architektoniczne w nowoczesnym budownictwie.

– urządzenia, technologie, maszyny, metody badawcze, nowa generacja leków, najnowsze (czy niekonwencjonalne) metody leczenia itd. Takich przykładów jak te możemy mnożyć tysiące.

 

ILE % WIEDZY PRZEKAZYWANEJ W PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH I AKADEMICKICH, KSIĄŻKACH, CZASOPISMACH, INTERNECIE TO NIE AKTUALNE I NIE MAJĄCE POKRYCIA W NAUCE INFORMACJE?

Skutkiem ubocznym przestarzałego systemu przekazywania wiedzy, jest zaśmiecanie naszego umysłu masą zbędnych i nieaktualnych informacji.

Czy w dobie tak szalonego tempa rozwoju badań, osiągnięć technicznych, elektronicznych i technologii możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu by dotrzeć do potrzebnych nam informacji z powodu złego systemu przekazywania wiedzy?

Dzięki nowoczesnej formie wydawniczej, którą proponuje nie musimy trącić tak dużo czasu na dotarcie do zawsze aktualnej wiedzy i marnować pieniędzy na kupowanie kilkunastu tomów czy pozycji, jeżeli możemy mieć zawsze bieżące informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej w jednej książce przez kilkadziesiąt lat. Wystarczy tylko dopisać kolejny rozdział umieść w segregatorze i podręcznik czy książka z aktualizatorem nadal będzie spełniała swoje zadanie.

Barbara Walczak

e-mail: napiszksiazke@interia.pl

Podziel się!