18 09 – Syria: Rebelinaci, Asad czy CIA=USA? Kto stoi za atakiem chemicznym w Damaszku?!

ostatnia aktualizacja18 09 2013

dzisiaj 09:49

Riabkow: Rosja ma materiały o związku rebeliantów z atakiem chemicznym

Rosja otrzy­ma­ła ma­te­ria­ły od władz Syrii, które mówią o związ­ku re­be­lian­tów z ata­kiem che­micz­nym pod Da­masz­kiem z 21 sierp­nia – po­wie­dział wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Sier­giej Riab­kow. Jak dodał, Rosja za­czę­ła badać te ma­te­ria­ły.

– Od­po­wied­nie ma­te­ria­ły prze­ka­za­no stro­nie ro­syj­skiej. Po­wie­dzia­no nam, że są one do­wo­da­mi na zwią­zek bo­jow­ni­ków z ata­kiem che­micz­nym. Rosja roz­po­czę­ła ana­li­zo­wa­nie tych do­dat­ko­wych in­for­ma­cji – po­wie­dział Riab­kow, któ­re­go wy­po­wiedź te­le­fo­nicz­ną z Da­masz­ku prze­ka­za­ła agen­cja ITAR-TASS.

Ro­syj­ski wi­ce­mi­ni­ster za­strzegł, że na razie trud­no jest wy­cią­gać wnio­ski. – Jed­nak bio­rąc pod uwagę nasze wnio­ski do­ty­czą­ce in­cy­den­tu z 19 marca (pod Alep­po), je­ste­śmy skłon­ni trak­to­wać bar­dzo po­waż­nie ma­te­ria­ły stro­ny sy­ryj­skiej o związ­ku bo­jow­ni­ków z ata­kiem che­micz­nym z 21 sierp­nia – pod­kre­ślił.

Riab­kow wy­ja­śnił, że ma­te­ria­ły ana­li­zu­ją eks­per­ci ro­syj­scy. – To po­mo­że wzmoc­nić sys­tem świa­dectw i do­wo­dów na udział bo­jow­ni­ków w sto­so­wa­niu broni che­micz­nej w Syrii – oświad­czył.

Jed­no­cze­śnie wi­ce­mi­ni­ster za­rzu­cił stron­ni­czość in­spek­to­rom ONZ, któ­rzy ba­da­li oko­licz­no­ści ataku z 21 sierp­nia. Oce­nił, że wnio­ski, do ja­kich do­szli, na­le­ży uwa­żać za „upo­li­tycz­nio­ne, stron­ni­cze i jed­no­stron­ne”.

We­dług ra­por­tu ONZ na przed­mie­ściach Da­masz­ku 21 sierp­nia użyto sa­ri­nu i do­szło tam do zbrod­ni wo­jen­nej, któ­rej ofia­ra­mi padli cy­wi­le. Man­dat in­spek­to­rów ONZ nie prze­wi­dy­wał usta­le­nia, która stro­na kon­flik­tu od­po­wia­da za uży­cie gazu bo­jo­we­go. Zda­niem władz Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Fran­cji wszyst­ko wska­zu­je na to, że za ata­kiem stoi stro­na rzą­do­wa, a od­po­wie­dzial­ność po­no­si pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad.

12 09 2013

Dzisiaj za Gazetą Polską Codziennie przytaczamy dwa artykuły które potwierdzają, że politycy Obozu Patriotycznego gotowi by byli wciągnąć Polskę do wojny ze Światem Arabskim, przeciw Syrii albo i przeciw samemu Diabłu – byle z USA. Dzisiaj płaczą krokodylimi łzami nad bierną postawą USA wobec Syrii. My absolutnie nie podzielamy tych poglądów. Nie wylewamy też łez nad kolejną zdradą USA wobec interesów Polski. USA wielokrotnie potwierdziły swoją wrogość wobec Polski i nieustannie potwierdzają ją od 1918 roku.  Być może mas to źródło w kontrreformacji katolickiej w Polsce i działalności Watykanu oraz Jezuitów która zniszczyła Braci Polskich będących fundatorami myśli konstytucyjnej Ameryki czyli założycielskiej myśli USA. działalność Braci Polskich zbiegała sie faktycznie z planami Masonerii polegającymi na zlikwidowaniu monopolu Watykanu na rząd Dusz w Europie i Polsce. Pod tym względem Wiara Przyrodzona Słowiańska miała także zbieżne cele z działaniami reformatorów chrześcijaństwa (Braci Polskich, Kalwinów, Protestantów, Luteranów, Masonów, Ezoteryków).

Obawiam się jednak że źródłem owej wrogości USA wobec Polaków (i Słowian) jest cały czas Sefardyjskie Banksterstwo, które efektywnie wspomagało finansowo Hitlera i Niemcy Adenauera oraz Niemcy dzisiejsze , a także wszelkie działania Antysłowiańskie, po 1918 i 1933 roku.

Polska nie jest w oczach USA sojusznikiem lecz zakładnikiem – im prędzej to zrozumiecie Bracia Patrioci Polscy, tym prędzej zaczniecie realizować politykę dla Narodu Polskiego a nie cudzą politykę antypolską – (USA i Watykanu).

My , ludzie bezwzględnie służący Słowianom i Narodowi Polskiemu nie obawiamy się dzisiaj Rosji, lecz niemieckiego nacjonalizmu i hegemonii Sefardyjskich Banksterów którzy mają na sumieniu śmierć 30 milionów Słowian w latach 1914 – 1945.

au 114au 115Przy okazji po prawej artykuliki jak Litwini postępują ze swoimi ESBekami oraz jak Eurosceptycy w Niemczech kłaniają się Anieli Merkel – pozorowana gra niemiecka ma ustanowić zamiast euro markę – Mennica już czeka druk marek zakończono w 2012 roku!

au 116au 117

10 09 2013:

Dziwią mnie „radosne’ oczekiwania Gazety Polskiej Codziennie na atak USA na Syrię. To jakaś paranoja. To nie nasza wojna, ale tylko dotąd dokąd nie będziemy popierać Żandarma zza Oceanu. Czy chodzi tutaj o to że cieszy nas wszystko co martwi Moskwę – za wszelką cenę?!

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
10/09/2013

Redaktor wydania: Piotr Łuczuk

Unia nie poparła interwencji w Syrii

Unia nie poparła interwencji w Syrii - niezalezna.pl

foto: paiviti/sxc.hu

Szefowie MSZ państw UE zgodzili się w Wilnie, że potrzebna jest „jasna i mocna” odpowiedź wspólnoty międzynarodowej w kwestii Syrii; uznali za poważne dowody na użycie broni chemicznej przez reżim w Damaszku, ale nie poparli planów interwencji USA.

Jak powiedział szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu, UE „rekomendowała przedstawienie materiału dowodowego, także przez inspektorów ONZ na Radzie Bezpieczeństwa” ONZ.

Państwa UE zgadzają się, że dostępne obecnie dane wydają się prezentować mocne dowody na to, że winę za atak chemiczny pod Damaszkiem 21 sierpnia ponosi reżim syryjski – oświadczyła po wileńskim spotkaniu szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton.

Jak przekazała, ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się, że świat „nie może pozostać bezczynny” i potrzebna jest „jasna i mocna” odpowiedź, by zapobiec ponownemu użyciu broni chemicznej w Syrii.

Ministrowie przy tym nie udzielili poparcia działaniom militarnym proponowanym przez USA i Francję.

www.youtube.com/watch?v=gTUcvKO3js8

Leaked Documents:

US Framed Syria in Chemical Weapons Attack


Leżący syryjscy

rebelianci udają martwych na potrzeby propagandy w m

~ja : Hakerzy dotarli do korespondencji pracowników amerykańskiego wywiadu i opublikowali prywatne wiadomości pułkownika Anthony’ego J. Macdonalda, który jest Dyrektorem Biura Operacji i Planowania zastępcy szefa sztabu wywiadu USA.

W wiadomości e-mail z 22 sierpnia 2013 r. cywilny analityk wojskowy Eugene P. Furst gratuluje pułkownikowi „udanej operacji” odnosząc się do publikacji „Washington Post” o ataku chemicznym w Syrii.

Prezentujemy fragmenty korespondencji mailowej Anthony’ego J. Macdonalda z Eugene P. Furstem przedstawione na portalu Center For Global Research:

E. FURST: Przy okazji, widziałem twój ostatni sukces, moje gratulacje. Dobra robota.

A. MACDONALD: Jak widzisz, jestem teraz daleki od tego, ale wiem, że nasi chłopcy naprawdę się postarali.

Spośród innych korespondencji znaczenie dla sprawy może mieć również korespondencja pomiędzy żoną pułkownika Jeniffer MacDonald a Mary Shapiro:

M. SHAPIRO: Nie mogę przestać myśleć o tym strasznym ataku gazowym w Syrii. Widziałaś te dzieci? Naprawdę płakałam. Zostały zatrute, zmarły. Kiedy to się skończy? We śnie widzę ich twarze. Co Tony Ci o tym mówił?

J. MACDONALD: Również to widziałam, bardzo mną to wstrząsnęło. Ale Tony mnie pocieszył. Powiedział, że dzieci nie cierpiały, że zrobione to było pod kamery. Więc nie martw się, moja droga.

M. SHAPIRO: Ciągle myślę o tych dzieciach. Bogu dziękuję, że są żywe. Mam nadzieję, że dostały jakiś prezent albo, że im zapłacono.

Znowu mamy do czynienia z wyciekiem danych z korespondencji, choć w przeciwieństwie do podanej na naszym portalu sprawy z panem Holocherem różnica jest znaczna – chodzi tutaj o życie i śmierć setek ludzi, zastosowanie broni chemicznej oraz politykę wielkiego mocarstwa. Nie ma póki co pewności co do autentyczności podanych maili. Nie wiadomo nawet w jaki dokładnie sposób hakerzy zdobyli do nich dostęp ani czy działali w ramach jakiejś konkretnej organizacji. Nie można więc – na chwilę obecną – traktować powyższych treści jako niezbitego dowodu. Nie można jednak ot tak puścić tego jako „niepotwierdzonej informacji” z dwóch powodów. Pierwszym jest coraz większa ilość poszlak wskazująca na użycie sarinu przez tzw. rebeliantów oraz współpracę ze służbami amerykańskimi. Drugim powodem zaś jest – podkreślony przez portal wolnemedia.net – „zasłużone dobre imię imię Centre for Research on Globalization„.

Czy Putin, Chiny  i Iran powstrzymają tych banksterskich bandytów?

Obama dogadał się z Putinem

Dodano: 10.09.2013 [07:41]
Obama dogadał się z Putinem - niezalezna.pl

foto: The Official White House Photostream/wikimedia.org; Pete Souza

W wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych prezydent USA ujawnił, że na szczycie G20 rozmawiał z Władimirem Putinem o możliwym dyplomatycznym rozwiązaniu sytuacji w Syrii.

Obama zastrzegł, że nie jest pewien wyniku głosowania Kongresie w sprawie ewentualnej interwencji w Syrii. Dodał, że nie wyklucza, iż Kongres wypowie się przeciwko takiej interwencji.

Prezydent USA Barack Obama ma dziś wygłosić orędzie do narodu na temat interwencji w Syrii po użyciu w tym kraju broni chemicznej 21 sierpnia. Choć rząd USA nie ustaje w przekonywaniu do poparcia decyzji o ograniczonym ataku na Syrię, po oświadczeniu Johna Kerry’ego rośnie jednak prawdopodobieństwo, że Obama nie uzyska akceptacji Kongresu, do którego zwrócił się o zgodę na interwencję.

Już ok. 230 z 433 członków Izby Reprezentantów publicznie zapowiedziało, że zagłosuje przeciw, bądź się ku temu skłania. Głosowanie w zdominowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów najprawdopodobniej odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, po głosowaniu w Senacie.

Podziel się!