12. 09: Anatomia Upadku III RP – Zbrodnicze działania przeciw Polsce i Polakom. PO ma tylko 20% poparcia!

flaga_polska

12 09 2013

„Rzeczpospolita”: PO chudnie po Gowinie

Wraz z odejściem byłego ministra sprawiedliwości Platforma straciła co szóstego wyborcę – informuje „Rzeczpospolita”, która zamieszcza na swoich stronach najnowszy sondaż Homo Homini.

Gdyby wybory odbywały się 10 września, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 31 proc. badanych. To o 11 pkt proc. więcej niż na drugą w rankingu Platformę Obywatelską (20 proc.).

15 proc. sympatyków ma SLD, a 5 proc. PSL. Żadna inna partia nie weszłaby dziś do Sejmu.

„Rzeczpospolita” przypomina, że jeszcze na kilka dni przed decyzją Jarosława Gowina o wyjściu z Platformy, ogłoszoną 9 września, PO miała poparcie 24 proc. ankietowanych (w sondażu Homo Homini dla „Rz” przeprowadzonym 6 i 7 września). Z odejściem z partii byłego ministra sprawiedliwości zbiegł się zauważalny spadek notowań PO, która straciła 4 pkt proc. poparcia. Z grona zwolenników partii Donalda Tuska z dnia na dzień zniknął zatem co szósty wyborca.

Tylko w tym roku partia rządząca straciła już co trzeciego wyborcę – zauważa „Rzeczpospolita”.

„Sytuacja zaczyna być bardzo poważna. Porównanie dzisiejszej PO do późnego SLD jest coraz bardziej zasadne” – uważa Jacek Kloczkowski, politolog z Krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej.

„Decyzja byłego ministra sprawiedliwości bardzo komplikuje życie Platformie, bo ta partia ma kłopoty na różnych polach, a tego typu bunt na pokładzie dodatkowo psuje jej wizerunek” – stwierdza Kloczkowski.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/news-rzeczpospolita-po-chudnie-po-gowinie,nId,1025312?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

07 09 2013

Od lat trwa proceder wykupywania polskiej ziemi na granicy z Niemcami. Nagle ogłoszono wielkie larum z tego powodu,  podczas gdy cała polska oficjalna scena polityczna po Okrągłym Stole, jest umaczana w ten proceder. Dobrze, że „katolickie środowisko patriotyczne” obudziło się wreszcie i głośno raczyło łaskawie w 2013 roku zauważyć ten problem. Dobrze, że mówi wreszcie głośno o tym, o czym od dawna mówili ludzie ze środowiska Narodowego. Mówili o tym bowiem wszyscy, którym zawsze zależało na silnej pozycji Polski i jej integracji wokół ośrodka narodowego Nadwiślańsko-Nadodrzańskiego, a nie na dezintegracji państwa w obcoplemiennym tak zwanym Żywiole Europejskim, który jest w istocie amorficzna strukturą pod kontrolą anglo-amerykano-sefardyjskich banksterów i reprezentującego ich Berlina.

Przytaczając, podnoszony w imieniu patriotów katolickich i PIS, artykuł na ten temat, i doceniając obecną inicjatywę europosłów tej formacji, zwracamy uwagę że jedynie Środowisko Narodowe konsekwentnie od 1989 roku domaga się całkowitej rewizji tego czego dokonano w Polsce pod przykrywką oszukańczego paktu Okrągłego Stołu od roku 1989 do dzisiaj. 

Przypominamy wszystkim, którzy jak stado baranów idących na rzeź z nadzieją patrzą dzisiaj na poczynania tzw „katolickich patriotów” zgromadzonych wokół Gazety Polskiej i Polskiej Codziennie, TV Trwam i TV Republika, że PIS jest jedną z partii zamieszanych w ten proceder rozkradania polskiej ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

Całe to środowisko nie tylko bierze udział w tzw. Wielkiej Reformie Polski od 1989 roku i podpisywało się pod prywatyzacją ze wszystkimi jej skutkami, w tym pozbawieniem Polaków możliwości zgromadzenia kapitału, ale i pod rozdawnictwem naszej własności pośród obcych nacji i koncernów międzynarodowych.

Co prawda PIS miał  mało czasu na to żeby przeprowadzić odpowiednie ustawy o własności ziemi na Pomorzu, Śląsku i Mazurach, ale zamiast przez te 2 lata swoich rządów skoncentrować się na tym co najważniejsze, w sposób pyszałkowaty i nierozważny rozpoczął wojnę na wszystkich frontach zamiast się skupić na najważniejszym i porozgrzebywał wszelkie możliwe sprawy, a żadnej z nich nie dokończył pogrążając się w wewnętrznej wojnie z własnymi koalicjantami w latach 2005- 2007. Podczas gdy z LPR Giertycha i Samoobroną Leppera miał czas i pełną możliwość przeprowadzenia ustaw na temat własności dzierżawionej na Ziemiach Zachodnich Polski ziemi i ustawy zabraniającej obcokrajowcom zakupu polskiej ziemi jeśli nie mieszkają w Polsce i nie płacą w Polsce podatków  przynajmniej od 10-ciu lat, wdał się w śmieszną potyczkę o kilka hektarów pod Gdańskiem, z których korupcyjną prowizję chciał sobie przywłaszczyć Lepper  i pogrążył w ogóle możliwość zablokowania wyprzedaży polskiej ziemi naszym  200 letnim Kolonizatorom – Niemcom. Niemcom który od 1000 lat bezskutecznie próbują przesunąć granicę na Odrze, ale którzy nie zapominajmy, wymordowali naszych współbraci nad Łabą a niedobitki (30% współczesnej niemieckiej populacji) skutecznie zgermanizowali pozbawiając nawet je pamięci o ich lechickim, prapolskim pochodzeniu.

Przypominamy jedną z naczelnych zasad Sistanu obowiązującą od starożytności:

Kto popełnił błąd i uczestniczył w zbrodni, może to naprawić tylko przez:

1. przyznanie się do winy i do współuczestnictwa w zbrodni

2. Przez naprawienie krzywdy i szkody

Do tego drugiego jak rozumiem  politycy Obozu Patriotyczno-Katolickiego zmierzają, do tego pierwszego widzę jednak nie są gotowi się przyznać. Śmiem twierdzić, że w oczach Polaków i całego Obozu Narodowego tracą w ten sposób wiarygodność.  Brak świadomości popełnionych błędów skutkuje bowiem podejrzeniem o możliwość recydywy w wypadku dojścia do władzy.  

W obliczu planów dalszego intensywnego wyprzedawania państwa polskiego i majątku Polaków przez uczestników tego zbrodniczego procederu który uprawia obecny rząd Polski apelujemy do Obozu Narodowego o zachowanie jedności i  aktywność, która pozwoli mu odegrać znaczącą rolę w wyborach do Sejmu w roku 2015.  Ta aktywność potrzebna jest dzisiaj, zwłaszcza w obliczu nasilającego się ataku post-ubeckich służb specjalnych na Obóz Narodowy (casus Przemysława Holochera i kompletnie niewiarygodnego jako operator internetowy Facebooka –  przytaczamy poniżej fragment artykułu o jego odejściu z zarządu Ruchu Narodowego za Onet.pl).  

Apeluję zwłaszcza do Wszystkich ZIELONYCH i wszystkich Wolnych Ludzi – Nie możemy iść z Postkomuną!!! Prawdziwy Ruch Ekologiczny i prawdziwy, autentyczny Ruch Wolnych Ludzi – EKO-EKUMENA nie ma nic wspólnego post-ubecją i środowiskami PRL-Bis, które uczestniczyły jako prominenci, w niewoleniu Polaków przez 50 lat rządów podległego Moskwie reżimu komunistycznego w Polsce.

Wszelka zbrodnicza działalność przeciw Polsce w latach czy to 1944 – 1989 czy 1989 – 2015 zostanie rozliczona i nikt nie uniknie odpowiedzialności za czyny jakich w przeszłości dokonał.

Obóz Narodowy RAZEM, Słowianie RAZEM, Zieloni RAZEM, Rodzimowiercy RAZEM, WOLNI LUDZIE RAZEM!!!

flaga_polska

au 112

Manipulacje przy budżecie, dalsze zadłużanie Polski  i łatanie dziury prywatnymi pieniędzmi Polaków, zgromadzonymi w OFE jest taka samą zbrodnicza działalnością przeciw Polakom i naszemu krajowi, jak zapowiedzi dalszej kontynuacji wyprzedaży za bezcen ziemi obcokrajowcom przez obecny rząd:

au 111

flaga_polskaPrzemysław Holocher odchodzi z Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego

Prze­my­sław Ho­lo­cher re­zy­gnu­je ze sta­no­wi­ska człon­ka Rady De­cy­zyj­nej Ruchu Na­ro­do­we­go. Jego de­cy­zja ma zwią­zek z pu­bli­ka­cją m.​in. jego oso­bi­stej ko­re­spon­den­cji przez por­tal Wi­ki­Le­aks.

Przemysław Holocher Przemysław Holocher Foto: Andrzej Grygiel / PAP

Przy­po­mnij­my. Kilka dni temu por­tal Wi­ki­Le­aks opu­bli­ko­wał 690 pry­wat­nych roz­mów Prze­my­sła­wa Ho­lo­che­ra z żoną i in­ny­mi człon­ka­mi Ruchu Na­ro­do­we­go. W ujaw­nio­nych ma­te­ria­łach po­ja­wia­ją się też roz­mo­wy z Paw­łem Ku­ki­zem dot. m.​in. przy­go­to­wań do mar­szu z 11 li­sto­pa­da 2012 roku.

W ma­te­ria­łach opu­bli­ko­wa­nych przez por­tal Wi­ki­Le­aks czy­ta­my m.​in., in­struk­cje dla uczest­ni­ków mar­szu nie­pod­le­gło­ści. Paweł Kukiz mówi także o tym, w jaki spo­sób po­li­cja i wła­dza może in­ge­ro­wać w prze­bieg wy­da­rzeń. Po­ja­wia­ją się także za­po­wie­dzi blo­ka­dy Sejmu przez związ­kow­ców.

W wy­po­wie­dziach nie bra­ku­je także na­zwisk osób z pol­skiej sceny po­li­tycz­nej. Kukiz od­wo­łu­je się m.​in. do przy­kła­dów sy­tu­acji, w któ­rych Ja­ro­sław Ka­czyń­ski szko­dził sobie nie­for­tun­ny­mi wy­po­wie­dzia­mi. Część z opu­bli­ko­wa­nych tre­ści to pry­wat­ne roz­mo­wy Ho­lo­che­ra wy­kra­dzio­ne z jego fa­ce­bo­oko­we­go pro­fi­lu.

Na od­po­wiedź Ho­lo­che­ra nie trze­ba było długo cze­kać. W oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nych na jego Fa­ce­bo­oku, po­in­for­mo­wał, że re­zy­gnu­je ze sta­no­wi­ska człon­ka Rady De­cy­zyj­nej Ruchu Na­ro­do­we­go, jed­nak nie wy­ja­śnił, czy cał­ko­wi­cie żegna się z tą or­ga­ni­za­cją.

więcej: Onet.pl

Pisze się tutaj wiele, ale zastanawia brak dociekliwości tego znanego  portalu będącego własnością właścicieli TVN na temat źródeł tzw przecieku, w którego rozpowszechnieniu bierze pracowicie udział całe środowisko popleczników Postkomuny w Polsce i na świecie.   Przypominamy że TVN i Onet.pl są najgłośniejszymi propagandowymi tubami obecnego rządu i Postkomuny.

Podziel się!