OEC: Goran Pavlovic – How grain came to Sumer (Skąd zboże przywędrowało do Sumeru) [cykl o żołędziach i dębach 2014]

How grain came to Sumer

Goran Pavlovic © © Czesław Białczyński (tłumaczenie)

How grain came to Sumer

Skąd zboże przywędrowało do Sumeru

Sumerian cylinder seal, Uruk, c. 3500-3100BC , currently in Louvre

Sumeryjska pieczęć cylindryczna, Uruk, ok. 1930 r. 3500-3100BC, obecnie w Luwrze

Czytaj dalej

Old European Culture: Sickle (Sierp)

Sickle (Sierp)

How did the Mesolithic hunter gatherers get the idea to start eating wild grains? Well my guess is that year after year they watched herds of deer and wild donkeys gorge themselves on ripe emmer wheat or einkorn wheat, both of which grow wild in huge quantities in Middle East. 

Jak mezolityczni zbieracze  i myśliwi wpadli na pomysł, aby zacząć jeść dzikie ziarno? Przypuszczam, że rok po roku obserwowali, jak stada jeleni i dzikich osłów pasą się na dojrzałej pszenicy jarej lub pszenicy samopszy (jednoziarnistej), które rosną w dużych ilościach na Bliskim Wschodzie.

Czytaj dalej