OEC: Goran Pavlovic – Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat

© by Goran Pavlovic – Old European Culture

Chodzące snopy pszenicy

© by Czesław Białczyński (tłumaczenie)

In the past, in Shetlands, „skeklers”, children dressed in straw suits, would go round the houses at Halloween (Gaelic new year), New Year, asking for food, apparently „to bring the sun back from the grip of winter and ensure good crops”…

W przeszłości na Szetlandach „skeklerzy”, dzieci ubrane w słomiane stroje, chodzili po domach na Halloween (nowy rok gaelicki), w Nowy Rok, prosząc o jedzenie, najwyraźniej „aby wyprowadzić słońce z uścisku zimy i zapewnić dobre plony ”…