OEC: Goran Pavlovic – Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat

© by Goran Pavlovic – Old European Culture

Chodzące snopy pszenicy

© by Czesław Białczyński (tłumaczenie)

In the past, in Shetlands, „skeklers”, children dressed in straw suits, would go round the houses at Halloween (Gaelic new year), New Year, asking for food, apparently „to bring the sun back from the grip of winter and ensure good crops”…

W przeszłości na Szetlandach „skeklerzy”, dzieci ubrane w słomiane stroje, chodzili po domach na Halloween (nowy rok gaelicki), w Nowy Rok, prosząc o jedzenie, najwyraźniej „aby wyprowadzić słońce z uścisku zimy i zapewnić dobre plony ”…

 

Apparently, these „straw men” would also turn up at weddings…

Najwyraźniej ci „słomiani ludzie” pojawiali się także na weselach …

Interestingly, exactly the same type of grain straw men exist in Ireland…There they parade on St. Stephen’s day when they are called wren boys…I talked about them in my post „Wran or wren„…

Co ciekawe, dokładnie taki sam rodzaj zbóż słomianych istnieje w Irlandii … Tam paradują w dzień św. Stefana, a nazywają ich Strzyżykami … Mówiłem o nich w moim poście „Wran or wren” …

But they also turn up at weddings…You can read more about the Irish wedding traditions on this great page about Irish weddings from askaboutireland.ie…

Ale pojawiają się też na weselach … Możesz przeczytać więcej o irlandzkich tradycjach weselnych na tej wspaniałej stronie o irlandzkich ślubach – na portalu askaboutireland.ie …

The whole thing is related to fertility. Just like in Slavic culture, here too female and earth fertility is directly linked, through the fact that the „grain sheafs appear at weddings and dance with a bride”…

Całość tej obrzędowości jest związana z płodnością. Podobnie jak w kulturze słowiańskiej, tu również płodność kobiety i ziemi jest bezpośrednio związana, to dlatego „chodzące snopki zboża” pojawiają się na weselach i tańczą z panną młodą …

I talked about this link in Slavic culture in many posts, here are just two: „Wheat wreath” and „Partridge„…

O tym ogniwie w kulturze słowiańskiej mówiłem w wielu postach, oto tylko dwa: „Wieniec pszeniczny” i „Kuropatwa” …

This is my favorite example of that link: In the past in Russia, after the last sheaf of grain was cut, women harvesters would lie down on the ground and roll around the field „to return the strength to the earth”. Russian harvest custom which directly links female and earth fertility…

Oto mój ulubiony przykład tego powiązania: W przeszłości w Rosji, po wycięciu ostatniego snopka zboża, kobiety-żniwiarze kładły się na ziemi i tarzały po polu, „aby przywrócić siłę ziemi”. Rosyjski zwyczaj żniw, który bezpośrednio łączy płodność kobiet i ziemi …

[Pozwolicie że tutaj się wtrącę. Otóz niedawno oglądaliśmy film który polecam: https://bialczynski.pl/2020/09/29/obrzed-pogrzebu-strzaly-w-filmie-bielsatu-jak-puszcze-strzale/ . W tym filmie częścią obrzędu Pogrzebu Strzały jest Przywoływanie Wiatrów, ale także tarzanie się kobiet po łące, lub w zbożu, ale nie zżętym tylko jeszcze rosnącym. Z kolei Kazimierz Moszyński w swojej Kulturze Ludowej Słowian pisze o polskich obrzędach płodności których częścią jest również tarzanie się po łąkach i polach uprawnych ( po Ziemi) na wiosnę, w tym samym celu, aby ziemia od kobiety pobrała płodność, a kobieta nabrała płodności od Matki Ziemi. Ciekawe że w obrzędach zanotowanych przez Moszyńskiego w Polsce istnieje też rytuał płodności, w którym wspólnie kobieta i mężczyzna toczą się po trawie i związany jest on z Wielkimi Tanami Wiosny: Zielonymi Świątkami (20-26 kwietnia), albo Tanem Białym (30 kwietnia – 6 maja), albo Majumą – Wielka Majówką (20-26 maja). Jak widać ten obrządek występuje przy okazji wielu świąt u Słowian. Ma on na celu dokładnie to o czym autor pisze i jest powszechny w całej Słowiańszczyźnie. CB] 

 

So, where else do „sheafs of wheat” or „straw men” walk among the people during the winter?

A więc gdzie indziej „snopki pszenicy” lub „słomiaki” chodzą między ludźmi przed zimą?

I’ll start:

A więc zaczynam!:

Walking wheat sheaf from Kuva region in Finland. The last day of Christmas…

Chodzący snop pszenicy z regionu Kuva w Finlandii. Ostatni dzień Świąt Bożego Narodzenia…

Bears of wheat and peastraw, Empfingen, Baden-Württemberg. These are the so called „Straw bears”, but really walking sheafs of wheat…

Niedźwiedzie Pszeniczny i Grochowy, Empfingen, Badenia-Wirtembergia. To są tak zwane „Niedźwiedzie Słomiane”, ale tak naprawdę chodzące snopy pszenicy …

[Znów wetnę się tutaj z dodatkową informacją – Jest to dawne starożytne pogranicze słowiano-nordyckie, a później słowiano-nordycko-celtyckie, a wreszcie serbsko-lechicko-niemieckie. CB]

Straw bears also walk in Whittlesea, England…Again, walking sheafs of wheat…

Słomiane niedźwiedzie też chodzą po Whittlesea w Anglii … To nie co innego jak znowu chodzące snopy pszenicy …

Schabmänner (brooms) or Rauhen from Styria (Štajerska), Austria, but really walking sheafs of wheat…

Schabmänner (Miotły) lub Rauhen ze Styrii (Štajerska), Austria, ale naprawdę chodzące snopy pszenicy …

[Znów ta sama uwaga – Austria leży na ziemiach Rakoszan i Karantan – Słowian i jest to rolniczy obrzęd starożytny, neolityczny przejęty od Słowian przy zmieszaniu się kultury zachodnio-słowiańskiej z nordycką, celtycką i niemiecką]

Buttmandl (bundled men) in the area around the Bavarian town of Berchtesgaden. Walking sheafs of wheat…With St Nicholas…Remember this, this is important…

Buttmandl (Ludzie-Wiązki, Wiązańce, Snopiarze) w okolicy bawarskiego miasta Berchtesgaden. Chodzące snopki pszenicy … Ze św. Mikołajem … Pamiętaj, to jest ważne …

[Bawaria znów słowiano-celtyckie pogranicze kulturowe od starożytności, a później niemiecko-słowiańskie w średniowieczu. Ważna uwaga, że chodzi o orszaki świętego Mikołaja CB]

Your turn….

Teraz  Twoja kolej….
[Myślę, że razem z moimi uwagami obraz staje się pełniejszy]. CB
Podziel się!