OEC: Goran Pavlovic – Pelasgos (Pelazgowie, Pyłozłotogłowi – Pałkinowie i Łyskowice z Gór Świętokrzyskich, Czciciele Peruna i Dębu) [cykl o żołędziach i dębach 2014]

Pelasgos

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

Pausanias was a Greek traveler and geographer of the second-century AD, who lived in the time of Roman emperors Hadrian, Antoninus Pius, and Marcus Aurelius. He wrote „Description of Greece” in ten books, each dedicated to some portion of Greece

Pauzaniasz był greckim podróżnikiem i geografem z II wieku naszej ery, który żył w czasach rzymskich cesarzy: Hadriana, Antoninusa Piusa i Marka Aureliusza. Napisał „Opis Grecji” w dziesięciu księgach, z których każda była poświęcona jakiejś części Grecji

Czytaj dalej