ArcheoSerbia: Rzeźba z epoki kamienia z geometrycznymi wzorami o nazwie „Medalion” (Lepenski Vir)

Rzeźba z epoki kamienia z geometrycznymi wzorami o nazwie „Medalion” (Lepenski Vir)

Stone age sculpture with geometrical patterns named “Medallion”, carved of quartz sandstone, Lepenski vir culture, Mesolithic period, around 6300-5900 BC, found at Lepenski vir archaeological site at Boljetin-Đerdap, at the right bank of the Danube river, eastern Serbia.
Collection of National Museum of Serbia in Belgrade.
Lepenski Vir is a very important and in many ways unique prehistoric site. At this site are evident remains of settlements from different periods: the early Mesolithic period – from 9500 BC to 7500 BC (Proto Lepenski Vir); late Mesolithic, from 6300 BC to 5900 BC (Lepenski Vir Ia-e, Lepenski Vir II) and early Neolithic, 5900 BC to 5500 BC (Lepenski Vir IIIa-b).
Planned building of settlements with houses, trapezoid-base sanctuaries, necropolises indicating special burial rituals, monumental stone sculptures, and various items carved of bones and stones testify that this site was not only a settlement, but also a religious center. At the time of discovery, Lepenski Vir was an isolated phenomenon, which had not significantly changed since the Mesolithic period. Unlike other parts of Europe, where there is only scant evidence about Mesolithic, Lepenski Vir provides remains which allow a complete reconstruction of culture, art and society of that period
//
Skulptura iy kamenog doba sa geometrijskim ornamentima nazvana “Medaljon”, isklesana od kvarcnog peščara, kultura Lepenskog vira, razdoblje mezolita, oko 6300-5900 godina pre nove ere, pronađena na arheološkom lokalitetu Lepenski vir kod Đerdapa, na desnoj obali Dunava u istočnoj Srbiji.
Zbirka Narodnog muzeja u Beogradu.
Lеpеnski Vir prеdstаvlја izuzеtnо znаčајnо i pо mnоgо čеmu јеdinstvеnо prаistоriјskо nаlаzištе. Nа оvоm lоkаlitеtu izdvојеnа su nаsеlја kоја pripаdајu rаnоm mеzоlitu, оd 9500. dо 7500 gоd. prе n.е. (Prоtо LеpеnskiVir), pоznоm mеzоlitu, оd 6300. dо 5900. prе n.е. (Lеpеnski Vir Iа-е, Lеpеnski Vir II) i rаnоm nеоlitu, оd 5900. dо 5500. prе n.е. (Lеpеnski VirIIIа-b).
Оnо štо Lеpеnski Vir dаnаs čini pоznаtim i prеpоznаtlјivim u svеtu јеsu оtkrićа kоја sе hrоnоlоški vеzuјu zа mеzоlit. Plаnski pоdizаnа nаsеlја sа stаništimа i svеtilištimа trаpеzоidnе оsnоvе, nеkrоpоlе kоје ukаzuјu nа pоsеbnе pоgrеbnе rituаlе, mоnumеntаlnе skulpturе оd kаmеnа tе brојni nаlаzi оd kоsti i kаmеnа svеdоčе о tоmе dа оvо nаlаzištе niје bilо sаmо nаsеlје, vеć i sаkrаlni cеntаr. U vrеmе kаdа је оtkrivеn, Lеpеnski Vir је prеdstаvlјао izоlоvаni fеnоmеn, а tа situаciја sе niје bitnо prоmеnilа dо dаnаs. Zа rаzliku оd drugih dеlоvа Еvrоpе, u kојimа pоstоје sаmо оskudnа svеdоčаnstvа о mеzоlitu, nа Lеpеnskоm Viru su prоnаđеni оstаci kојi оmоgućаvајu cеlоvitu rеkоnstrukciјu kulturе, umеtnоsti i društvа tоg pеriоdа

Rzeźba z epoki kamienia z geometrycznymi wzorami o nazwie „Medalion”, wyrzeźbiona z piaskowca kwarcowego, kultury Lepenski vir, okres mezolitu, około 6300-5900 pne, znaleziona na stanowisku archeologicznym Lepenski vir w Boljetin-Đerdap, na prawym brzegu Dunaju, wschodni Serbia. Kolekcja Muzeum Narodowego Serbii w Belgradzie. Lepenski Vir to bardzo ważne i pod wieloma względami wyjątkowe miejsce prehistoryczne. W tym miejscu widoczne są pozostałości osadnictwa z różnych okresów: wczesnego mezolitu – od 9500 pne do 7500 pne (Proto Lepenski Vir); późny mezolit, od 6300 pne do 5900 pne (Lepenski Vir Ia-e, Lepenski Vir II) i wczesny neolit, 5900 pne do 5500 pne (Lepenski Vir IIIa-b). Planowana budowa osad z domami, sanktuariami o trapezoidalnej podstawie, nekropoliami wskazującymi na szczególne obrzędy pogrzebowe, monumentalne kamienne rzeźby oraz różne przedmioty wyrzeźbione z kości i kamieni świadczą o tym, że miejsce to było nie tylko osadą, ale także ośrodkiem religijnym. W momencie odkrycia Lepenski Vir był zjawiskiem odosobnionym, które nie zmieniło się znacząco od okresu mezolitu. W przeciwieństwie do innych części Europy, gdzie istnieją tylko skąpe dowody dotyczące mezolitu, Lepenski Vir dostarcza pozostałości, które pozwalają na całkowitą rekonstrukcję kultury, sztuki i społeczeństwa tamtego okresu.
Podziel się!