ArcheoSerbia: Naszyjnik wykonany z muszli Dentalium, neolit, kultura Vinča, około 5000-4500 lat p.n.e.

Naszyjnik wykonany z muszli Dentalium, neolit, kultura Vinča, około 5000-4500 lat p.n.e.

Necklace made of Dentalium seashell, Neolithic period, Vinča culture, around 5000-4500 years BC, found at depth of 8.1 meters at Vinča – Belo brdo archaeological site, vicinity of Belgrade, capital of Serbia.
This artifact made of raw material from distant regions of the Mediterranean proves that Vinča people maintain trading relations with other prehistoric cultures.
Archaeological collection of Faculty of Philosophy in Belgrade.
Vinča – Belo brdo is one of the most important prehistoric sites in Europe, which one of the most advanced cultures of the late Neolithic period in Europe was named after. Large settlement of Vinča culture existed at this site for more than 1000 years, between 5500 and 4500-4000 years BC, and archaeologists detected remains of other cultures, from prehistory to medieval period. Such intensive human presence left astonishingly rich cultural layer more than 11 meters deep.
Vinča culture flourished mostly on the territory of present-day Serbia, reaching parts of Romania and Bulgaria. The Vinča people lived in well-organized settlements, with streets and plazas, in solid rectangular houses made of wood and clay. Traces suggest that those ancient people maintain trading relations with other prehistoric cultures in central Europe, Carpathian basin and Mediterranean coast.
This culture left us with many original and interesting artistic forms, especially anthropomorphic figurines, prosopomorphic lids, altars and high-quality decorated pottery.
Anthropomorphic figurines are usually found at remains of Vinča houses, sometimes carefully arranged, which suggests that those items had special ritual or cult purpose.
Most important achievement of Vinča culture is early exploitation and processing of copper ore, among oldest ones in the world. The oldest traces of metallurgy in Europe were discovered at several sites of Vinča culture in Serbia, such as Pločnik, Belovode and Rudna glava dating back 6000 to 7000 years ago
//
Ogrlica od ljuštura morskog puža dentalium, Vinčanska kultura, razdoblje neolita – mlađeg kamenog doba, oko 5000 – 4500 godina pre nove ere, pronađena na dubini od 8.1 metara na arheološkom lokalitetu Vinča – Belo brdo u blizini Beograda.
Ovaj primerak praistorijskog nakita izrađen od sirovine poreklom iz udaljenih područja Mediterana dokazuje da su Vinčanci održavali trgovačke veze sa drugim, udaljenim onovremenim kulturama.
Arheološka zbirka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Vinča – Belo brdo je jedan od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Evropi, po kojem je nazvana čitava jedna kultura kasnog Neolita. Naselje Vinčanske kulture postojalo je oko 1000 godina, između 5500 i 4500 godina pre nove ere, a arheolozi su na ovom lokalitetu našli tragove i drugih kultura, od praistorije do srednjeg veka. Tako intenzivna ljudska aktivnost ostavila je izuzetno boga kulturni sloj, dubine čak 11 metara.
Vinčanska kultura je bila jedna od najnaprednijih kultura evropskog neolita, i prostirala se mahom na području današnje Srbije. Nosioci ove kulture živeli su u dobro organizovanim naseljima, sa pravim ulicama i “trgovima”, u dobro građenim kućama od pruća i blata. Ostaci ukazuju da su Vinčanci imali razvijen sistem verovanja i da su održavali trgovačke veze sa drugim praistorijskim kulturama u centralnoj Evropi, oblasti Karpata in a mediteranskoj obali.
Ova kultura nam je ostavila mnoge originalne i zanimljive umetničke forme, naročtio antropomorfne figurine, prosopomorfne poklopce, žrtvenike i visokokvalitetnu ukrašenu grnčariju.
Antropomorfne figurine se uglavnom pronalaze u ostacima vinčanskih kuća, ponekad brižljivo poređane i složene, što ukazuje da su imale ritualnu ili kultnu ulogu.
Najznačajnije dostignuće Vinčanske kulture je rana eksploatacija i prerada bakarne rude, koja se svrstava među najstarije oblike metalurgije u svetu. Nastariji tragovi metalurgije u Evropi potiču sa nekoliko lokaliteta Vinčanske kulture u Srbiji, poput Pločnika, Belovoda i Rudne glave od pre 6000 – 7000 godina

Naszyjnik wykonany z muszli Dentalium, neolit, kultura Vinča, około 5000-4500 lat pne, znaleziony na głębokości 8,1 metra na stanowisku archeologicznym Vinča – Belo brdo, niedaleko Belgradu, stolicy Serbii. Ten artefakt wykonany z surowca pochodzącego z odległych regionów Morza Śródziemnego dowodzi, że lud Vinča utrzymuje kontakty handlowe z innymi prehistorycznymi kulturami. Zbiory archeologiczne Wydziału Filozoficznego w Belgradzie. Vinča – Belo brdo to jedno z najważniejszych prehistorycznych miejsc w Europie, od którego pochodzi nazwa jednej z najbardziej zaawansowanych kultur późnego neolitu w Europie. Duża osada kultury Vinča istniała w tym miejscu przez ponad 1000 lat, między 5500 a 4500-4000 lat pne, a archeolodzy odkryli pozostałości innych kultur, od prehistorii do okresu średniowiecza. Tak intensywna obecność człowieka pozostawiła zadziwiająco bogatą warstwę kulturową głęboką na ponad 11 metrów. Kultura Vinča rozkwitała głównie na terenie dzisiejszej Serbii, docierając do części Rumunii i Bułgarii. Lud Vinča mieszkał w dobrze zorganizowanych osadach, z ulicami i placami, w solidnych prostokątnych domach z drewna i gliny. Ślady sugerują, że ci starożytni ludzie utrzymują stosunki handlowe z innymi prehistorycznymi kulturami w Europie Środkowej, basenie Karpat i wybrzeżu Morza Śródziemnego. Kultura ta pozostawiła nam wiele oryginalnych i ciekawych form artystycznych, zwłaszcza antropomorficznych figurek, prozopomorficznych pokrywek, ołtarzy i wysokiej jakości zdobionej ceramiki. Figurki antropomorficzne zwykle znajdują się w pozostałościach domów Vinča, czasem starannie ułożone, co sugeruje, że przedmioty te miały specjalne przeznaczenie rytualne lub kultowe. Najważniejszym osiągnięciem kultury Vinča jest wczesna eksploatacja i obróbka rudy miedzi, należącej do najstarszych na świecie. Najstarsze ślady metalurgii w Europie odkryto w kilku miejscach kultury Vinča w Serbii, takich jak Pločnik, Belovode i Rudna glava sprzed 6000-7000 lat.

 

źródło: https://www.facebook.com/archeoserbia/photos/a.1495322884112799/3117921445186260

Podziel się!