ArcheoSerbia: Swastyka z Novi Pazar (VI- V wiek p.n.e.)

Swastyka z Novi Pazar (VI- V wiek p.n.e.)

Od Furio Muerte

Pod materiałem od Furio z Nowego Pazaru przedstawiam wspólczesne Koło Swastyk jakie notorycznie prezentują Ludzie z Zachodu pomijając w swoim szowinistycznym myśleniu Słowian. Jest to u nich nagminne – u Skandynawów, Niemców, Anglo-Sasów, Francuzów, Włochów, Hiszpanów i innych „WIELKICH EUROPEJCZYKÓW”. Ja osobiście rozumiem iż na wielkim kole jakie tam pokazują nie ma Słowian ani Ariów dlatego że oni są uwidocznieni jako Twórcy Centralnej Swastyki z Gwiazdą Polaris- Po-Lach.

 

Swastyka z Novi Pazar (VI- V wiek p.n.e.)

 

Swastika-shaped pendants, gold, Iron age period, 6th-5th century BC, found in so called Illyrian „princely grave in Novi Pazar, south-western Serbia.
Collection of National Museum of Serbia in Belgrade.
In princely grave in Novi Pazar was buried one person, most likely female, a member of local tribal aristocracy. She was buried along with rich grave offerings, consisting of numerous luxurious items locally produced and imported from distant areas, such as ancient Greece, southern Italy and eastern Mediterranean.
Princely graves are typical burials of Iron age Balkan cultures, buried under massive artificial mounds made of ground and stones. In those graves were buried members of local tribal aristocracy, who were accompanied to the afterlife by rich grave goods. Items laid in their graves reflect their wealth, gathered by trade and cultural connections with ancient world along the Mediterranean.
***This picture depicts an archaeological artifact. It is posted only for educational purposes, promoting historical and cultural heritage. Not related to or promoting any political or ideological option***
//
Zlatni privesci u obliku svastika, razdoblje gvozdenog doba, 6-5. vek pre nove ere, pronađeni u tzv ilirskom “kneževskom grobu” u Novom Pazaru, jugozapadna Srbija.
Zbirka Narodnog muzeja u Beogradu.
U kneževskom grobu u Novom Pazaru sahranjena je jedna osoba, najverovatnije žena, pripadnica lokalne plemenske aristokratije. Uz nju su u grob položeni bogati darovi, koje su činili brojni luksuzni predmeti proizvedeni u lokalnim radionicama, kao i oni uvezeni iz udaljenih oblasti drevne Grčke, južne Italije i istočnog Mediterana.
Kneževski grobovi su tipični primer sahrana balkanskih kultura gvozdenog doba. Ukopani su ispod masivnih veštačkih humki od kamena i zemlje. U njima su sahranjivani pripadnici lokalnih plemenskih elita, koji su na večni počinak ispraćeni uz bogate zagrobne darove. Ti predmeti odražavaju bogatstvo plemenskih vođa, prikupljeno zahvaljujući društvenom razvoju i trgovačkim i kulturnim vezama sa drevnim civilizacijama u oblasti Mediterana

Wisiorki w kształcie swastyki, złoto, epoka żelaza, VI-V wiek pne, znalezione w tzw. Kolekcja Muzeum Narodowego Serbii w Belgradzie. W książęcym grobie w Novi Pazar pochowano jedną osobę, najprawdopodobniej kobietę, członka miejscowej arystokracji plemiennej. Została pochowana wraz z bogatymi darami grobowymi, składającymi się z wielu luksusowych przedmiotów lokalnie produkowanych i importowanych z odległych obszarów, takich jak starożytna Grecja, południowe Włochy i wschodnia część Morza Śródziemnego. Groby książęce to typowe pochówki kultur bałkańskich z epoki żelaza, zakopane pod masywnymi sztucznymi kopcami wykonanymi z ziemi i kamieni. W grobach tych pochowano członków miejscowej arystokracji plemiennej, którym w zaświatach towarzyszyły bogate przedmioty grobowe. Przedmioty złożone w ich grobach odzwierciedlają ich bogactwo, zgromadzone dzięki powiązaniom handlowym i kulturowym ze światem antycznym nad Morzem Śródziemnym.

***Ten obraz przedstawia artefakt archeologiczny. Umieszczany jest wyłącznie w celach edukacyjnych, promujących dziedzictwo historyczne i kulturowe. Nie jest związany ani promujący żadną opcję polityczną lub ideologiczną***

źródło: https://www.facebook.com/archeoserbia/photos/a.1495322884112799/3119855154992889

 

Typowe prezentacje z tzw Zachodu Europy pomijające Słowian, którzy reprezentują najstarsze swastyki świata w swoich kulturach archeologicznych. CB

Rozumiem iż na wielkim kole jakie tu widzimy nie ma Słowian ani Ariów (Persów-Irańczyków ani Indii Sanskryckich) dlatego że oni są uwidocznieni jako Twórcy Centralnej Swastyki z Gwiazdą Polaris- Po-Lach.

 

Skąd się wzięła swastyka? – prosta i oczywista odpowiedź oraz geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Sprzed 8.000 lat – Najstarsza swastyka – SYMBOL STAROŻYTNYCH BOGÓW – odnaleziona w Europie (Bułgaria). Ale czy nie znamy starszych?

RudaWeb: Meandrująca swastyka z Mezin

Nekropola stari križevi na Sveći , czyli swastyki Ario-Słowian w Eurazji

Joanna Chołuj: Kłamstwo o Słowianach 7. Co to jest i co znaczy SWASTYKA? #OkiemMatki

BezChaosowania: Swastyka a Gamadion (legenda) [wyd.1939] S. Szukalski

Huculski krzyż-swastyka i stroje swadziebne

Paweł Szydłowski – Swastyka łączy Polaków i Ukraińców

Podziel się!