OEC: Goran Pavlovic – Butt chewing (Zżeranie zadu)

Butt chewing

© Goran Pavlovic ©Czesław Białczyński

Chcę tylko jednym zdaniem zwrócić waszą uwagę, że „zżeranie zadu Byka/ Tura przez Gryfa (Lwo-Ptaka) nie ma nic wspólnego z Odcięciem Nogi Tura/ Byka przez wyznawców Ognia-Barana. To pierwsze jest zwykłą coroczną zmianą znaków zodiaku i pór roku, to drugie jest związane ze zmianą Epok Gwiezdnych, która wydarza się co 2012,5 roku, a zamiana Epoki Byka na Epokę Barana zdarza się raz 24 154 lata i miała miejsce w roku 2012 p.n.e.. CB 

Goran Pavlovic – Butt chewing

(Zżeranie zadu)

„Triumphant bull with flowing beard climbing the mountain”? It’s from the time of the First Dynasty of Ur…No one knows what it means because: „we have no written documents explaining it”…At least this is what we can read in „A Problem of Early Sumerian Art

„Triumfujący byk z falującą brodą wspinający się na górę”? Pochodzi z czasów pierwszej dynastii Ur… Nikt nie wie, co to znaczy, ponieważ: „nie mamy pisemnych dokumentów wyjaśniających to”… Przynajmniej tak możemy przeczytać w „Problem wczesnej sztuki sumeryjskiej”

 

Let’s see if we can come out with some sensible explanation for this scene…

„Enki placed in charge of the whole of heaven and earth the hero, the youth Utu (Shamash), the bull standing triumphantly, audaciously, majestically…the great herald in the east of holy An…with a lapis-lazuli beard, rising from the horizon…” from „Enki and the world order„…
Here’s the majestic Shamash, depicted as a golden bull with long flowing „lapis lazuli” beard…
Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć jakieś sensowne wyjaśnienie tej sceny…
„Enki umieścił na czele całego nieba i ziemi bohatera, młodzieńca Utu (Szamasza), byka stojącego triumfalnie, śmiało, majestatycznie… wielkiego herolda na wschodzie świętego An… z brodą z lapis-lazuli, wznoszącego się od horyzontu…” cytat z „Enki i porządek świata”…
Oto majestatyczny Szamasz, przedstawiony jako złoty byk z długą brodą z „lapis lazuli”…

Why? To understand this we need to know something about the source of water in Tigris and Euphrates…Well according to the Sumerian legends, the source of these two rivers is Enki.
Czemu? Aby to zrozumieć, musimy wiedzieć coś o źródłach wód Tygrysu i Eufratu… Cóż, według sumeryjskich legend, źródłem tych dwóch rzek jest w Enki.
In „Enki and the world order” we read: „…Father Enki…he stood up full of lust like a rampant bull, lifted his penis, ejaculated and filled the Tigris with flowing water [after filling Euphrates]. He was like a wild cow mooing for its young in the wild grass…”
W „Enki i porządek świata” czytamy: „…Ojciec Enki… wstał pełen żądzy jak szalony byk, podniósł penisa, wytrysnął i napełnił Tygrys płynącą wodą [po napełnieniu Eufratu]. Był jak dzika krowa rycząca do swych młodych w dzikiej trawie…”
But the actual source of water in the two sacred rivers was to a smaller extent rain which fell during the wet half of the year (Oct/Nov-Apr/May), but majority of water in Tigris and Euphrates came from the snow melt in Anatolian highlands and Iranian Zagros mountains…
Jednak faktycznym źródłem wody w dwóch świętych rzekach był w mniejszym stopniu deszcz, który padał w mokrej połowie roku (październik/listopad-kwiecień/maj), gdyż większość wody w Tygrysie i Eufracie pochodziła z topniejącego śniegu na Anatolijskich wyżynach i irańskiej górze Zagros…
 
This snowmelt is caused by Young (spring) sun, Young Shamash…Here he is depicted on this seal in a short tunic climbing the sacred mountain towards Imprisoned Enki…To free him…
Ten topniejący śnieg jest spowodowany przez Młode (wiosenne) słońce, Młody Szamasz… Tutaj jest przedstawiony na tej pieczęci w krótkiej tunice, wspinający się na świętą górę w kierunku Uwięzionego Enki… Aby go uwolnić…
This climbing of the mountain by the sun god represents the heating up of the higher and higher regions of the holy mountains in the spring. The heating up which results in the snowmelt, which is the main source of the water in the Tigris and Euphrates rivers…This is the „freeing of Enki” and it happens during the spring. You can see how the water levels in Tigris and Euphrates river system are suddenly sharply rising starting from Feb…Water level charts for
Ta wspinaczka na górę przez boga słońca reprezentuje nagrzewanie się coraz wyższych regionów świętych gór na wiosnę. Podgrzanie, które powoduje topnienie śniegu, które jest głównym źródłem wody w rzekach Tygrys i Eufrat… Jest to „uwolnienie Enki” i dzieje się na wiosnę. Możesz zobaczyć, jak poziom wody w systemie rzek Tygrys i Eufrat nagle gwałtownie rośnie, począwszy od lutego… Wykresy poziomu wody dla

Tigris

Euphrates

Enki is finally free (the water levels peak) in Apr/May, at the beginning of summer.  In Taurus…
Enki jest wreszcie wolny (szczyt poziomu wody) w kwietniu/maju, na początku lata. W Byku…
So Enki, the god of fresh water, gets freed by Shamash, „the triumphant bull with lapis lazuli beard”. And the first thing he does, he starts wanking 🙂 And the moment of his ejaculation, the moment of his climax, the moment of the peak water levels in the rivers he fills with his heavenly semen, is also the moment when „wild cows moo for their young in the wild grass”…In Taurus…Taurus, which marks the beginning of the calving season of the Eurasian wild cattle
Tak więc Enki, bóg świeżej wody, zostaje uwolniony przez Szamasza, „zwycięskiego byka z brodą z lapis lazuli”. I pierwsze, co robi, zaczyna się onanizować 🙂 A moment wytrysku, moment jego kulminacji, moment szczytowych stanów wody w rzekach, które napełnia swoim niebiańskim nasieniem, to także moment, w którym „dzikie krowy ryczą do swoich młodych w dzikiej trawie”…W znaku Byka…Byk / Tur, który wyznacza początek sezonu wycielenia dzikiego bydła eurazjatyckiego…
Taurus also marks the beginning of summer. The season dominated by the sun…Hence Golden Bull, symbol of summer, symbol of the sun, with lapis lazuli beard, symbol of flowing water…The water bull…
Byk oznacza również początek lata. Sezon zdominowany przez słońce… Stąd Złoty Byk, symbol lata, symbol słońca, z brodą lapis lazuli, symbol płynącej wody… Wodny byk…

That’s the triumphant bearded bull depicted on the original relief…Standing triumphantly…Having his butt chewed by a winged lion…

Oto triumfalny, brodaty byk przedstawiony na oryginalnej płaskorzeźbie… Stojący triumfalnie… Z zżeranym zadem przez skrzydlatego lwa…

Why?

Czemu?

Summer ends at the beginning of August, in the middle of Leo. By the way, why is July-August the part of the year marked by Leo? Well Eurasian Lions are seasonal breeders. And their mating season peaks from August and October.

Lato kończy się na początku sierpnia, w połowie znaku Lwa. Przy okazji, dlaczego lipiec-sierpień jest częścią roku oznaczoną przez Lwa? Otóż ​​lwy euroazjatyckie są zwierzętami  sezonowymi. Szczyt ich sezonu godowego przypada na sierpień i październik.

During autumn, part of the year symbolised by lion…As you can see the symbol of summer is bull…

Rozpoczęcie Jesiennej części roku symbolizuje lew…Jak widać symbolem lata jest byk…

I talked about this in my post „Symbols of the seasons„…

Mówiłam o tym w poście „Symbole pór roku”…

So if you wanted to symbolically depict the end of summer (symbolised by bull) and beginning of autumn (symbolised by lion), you could do it like this: Lion killing Bull (actually chewing bull’s butt)

Jeśli więc chciałbyś symbolicznie zobrazować koniec lata (symbolizowany przez byka) i początek jesieni (symbolizowany przez lwa), możesz to zrobić tak: Lew zabija Byka (a właściwie zżera zad byka)

Or like a winged lion (actually creature with lion’s head and eagle tail) chewing on the butt of a bull…

Albo jako skrzydlatego lwa (a właściwie stworzenie z lwią głową i orlim ogonem) zżerające zad byka…

So what’s with lion eagle „monster”? It’s a composite calendar marker. It represents autumn, which starts „when lions mate” (Leo) and ends „when vultures mate” (Eagle/Scorpio)…I talked about the vulture as the symbol of the end of autumn beginning of winter in my post „Double headed eagle„…

 Więc co jest za potwór lew z orłem? To złożony znacznik kalendarza. Reprezentuje jesień, która zaczyna się „kiedy lwy kopulują” (Lew) i kończy „kiedy kopulują sępy” (Orzeł/Skorpion)…O sępie jako symbolu końca jesieni i początku zimy pisałem w poście „Podwójny orzeł na czele”…

So I think we can understand early Sumerian art even without written explanation from the creators of the said art…

Myślę więc, że możemy zrozumieć wczesną sztukę sumeryjską nawet bez pisemnego wyjaśnienia ze strony twórców wspomnianej sztuki…

Amazing how all these things fit into each other like pieces of a jigsaw…What is emerging looks like a „lost first draft” of our religions and mythologies, and what has come to us in writing seems to be a reworked version done by the editors (priests) to make it sell better…

Zdumiewające, jak wszystkie te rzeczy pasują do siebie jak kawałki układanki… To, co się wyłania, wygląda jak „zagubiony pierwszy szkic” naszych religii i mitologii, a to, co przyszło do nas na piśmie, wydaje się być przerobioną wersją wykonaną przez wydawcę (księża), aby lepiej się sprzedawała…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/05/butt-chewing.html

Podziel się!