OEC: Goran Pavlovic – A-TA-NA

A-TA-NA

©Goran Pavlovic – ©Czesław Białczyński

Zeus appears to get a big headache as Athena emerges from his head. Athena looks a bit surprised herself. Illustration from „D’Aulaires’ Book of Greek Myths.”

Zeus wydaje się mieć wielką migrenę, gdy Atena wyłania się z jego głowy. Atena sama wygląda na nieco zaskoczoną. Ilustracja z „Księgi mitów greckich D’Aulairesa”.

What follows is crazy, but I was drinking so…

To co przedstawiam jest szalone, ale w końcu piłem więc…

 

The oldest (believed) mention of Athena is a single Mycenaean Greek inscription 𐀀𐀲𐀙𐀡𐀴𐀛𐀊 „a-ta-na po-ti-ni-ja” which appears at Knossos, in the Linear B tablets from the Late Minoan II (1450–1400 BC) period…

Najstarsza (prawdopodobnie) wzmianka o Atenie jest pojedynczym mykeńskim napisem greckim 𐀀𐀲𐀙𐀡𐀴𐀛𐀊 „a-ta-na po-ti-ni-ja”, który pojawia się w Knossos, na tabliczkach linearnych B z późnego minojskiego II (1450-1400 pne) Kropka…

This is translated as „Athena (a-ta-na) Mistress (po-ti-ni-ja)”…

But there is actually a possibility that there is an even older mention of Athena. A sign series (inscription) „a-ta-no-dju-wa-ja” appears in the still undeciphered corpus of Linear A tablets, written in the „unclassified Minoan language”…

Apparently the part „dju-wa-ja” could be connected with the Linear B Mycenaean expressions „di-u-ja” or „di-wi-ja” which is interpreted as Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus, God…

To jest tłumaczone jako „Athena (a-ta-na) Pani (po-ti-ni-ja)”…

Ale w rzeczywistości istnieje możliwość, że dysponujemy jeszcze starszą wzmianką o Atenie. Seria znaków (napis) „a-ta-no-dju-wa-ja” pojawia się we wciąż nieodszyfrowanym korpusie tabliczek linearnych A, napisanych w „niesklasyfikowanym języku minojskim”…

Podobno część „dju-wa-ja” może być połączona z mykeńskimi wyrażeniami linearnymi B „di-u-ja” lub „di-wi-ja”, co jest interpretowane jako Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus, God. …

So it is proposed that the Linear A inscription „a-ta-no dju-wa-ja” could then be translated as Athena of Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus…Or Athena Divine…

Proponuje się więc, aby napis Linearny A „a-ta-no dju-wa-ja” mógł być następnie przetłumaczony jako Atena z Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus… Lub Atena Divine…

However, this is problematic because the Linear A inscription „a-ta-no dju-wa-ja” is very similar to another inscription „a-ta-nū-tī wa-ya”. The best translation given (by Jan Best) for the initial „a-ta-nū-tī”, which is recurrent in line beginnings, is „I have given”…

Jest to jednak problematyczne, ponieważ liniowy napis A „a-ta-no dju-wa-ja” jest bardzo podobny do innego napisu „a-ta-nū-tī wa-ya”. Najlepsze tłumaczenie podane przez Jana Besta dla początkowego „a-ta-nū-tī”, powtarzającego się na początku wiersza, to „Dałem”…

Now madness begins:

Teraz zaczyna się szaleństwo:

I will start with „po-ti-ni-ja”. The Ancient Greek word πότνια (potnia) means „mistress”. It is a „poetic title of honour”, used chiefly in addressing females, whether goddesses or women; Its hypothetical Proto-Indo-European (PIE) form is *pot-niha-, „mistress”, „lady”, „wife”…

Zacznę od „po-ti-ni-ja”. Starogreckie słowo πότνια (potnia) oznacza „kochankę”. Jest to „poetycki tytuł honoru”, używany głównie w odniesieniu do kobiet, czy to bogiń, czy kobiet; Jego hipotetyczny Proto-indoeuropejski (SROKA) forma *pot-niha-, „kochanka”, „dama”, „żona”…

In Slavic languages we have these expressions:

Da (pronounced dah, apparently from PIE deh ) = yes, give

Dati (pronounced dahtee) = da ti = (give you) = to give

Podati se (pronounced pohdahtee seh) = to submit yourself to someone else’s will. For women to let someone fuck them…

Podanik (pronounced pohdahneek) = a man who submitted himself to another man, serf

Podana (pronounced pohdahnah) = a woman who was given to a man

Podana ja (pronounced pohdahnah yah) = I was given to a man

Podana je (pronounced pohdahnah yeh) = She was given to a man

W językach słowiańskich mamy te wyrażenia:

Da (wymawiane dah, najwyraźniej od PIE deh ) = tak, daje

Dati (wymawiane dahtee) = da ti = (daje) = dawać

Podati se (wymawiane pohdahtee seh) = podporządkować się czyjejś woli. Aby kobiety pozwoliły komuś je przelecieć…

Podanik (wymawiane pohdahneek) = mężczyzna, który poddał się innemu mężczyźnie, poddany

Podana (wymawiane pohdahnah) = kobieta, która została podarowana mężczyźnie

Podana ja (wymawiane pohdahnah yah) = Zostałem oddany mężczyźnie

Podana je (wymawiane pohdahnah yeh) = Została dana mężczyźnie

So now let’s have a look at „po-ti-ni-ja” again. What does mistress, wife mean again? At the most basic level? You know how you become both wife and a mistress? What do you have to do to become either? Did you know that the etymology of the word „wife” is totally uncertain and that one of the proposed etymologies is related to „shame place” basically a vulva…And did you know that there is a possibility that that the word could actually be derived from Slavic „wu+jeb” = „her+fuck” = wife…”Poetic title of honour” 🙂 Love it…

A teraz spójrzmy ponownie na „po-ti-ni-ja”. Co znowu znaczy kochanka, żona? Na najbardziej podstawowym poziomie? Wiesz, jak zostajesz żoną i kochanką? Co musisz zrobić, aby zostać jednym z nich? Czy wiesz, że etymologia słowa „żona” jest całkowicie niepewna i że jedna z proponowanych etymologii dotyczy „miejsca wstydu” w zasadzie sromu… I czy wiesz, że istnieje możliwość, że to słowo może rzeczywiście pochodzić od słowiańskiego „wu+jeb” = „her+fuck” = żona…”Poetycki tytuł honorowy” 🙂 Uwielbiam to…

Ok….

Ok….
What about „a-ta-na”? There are two possible etymologies here:

In Slavic languages we have following expressions:

Ona (pronounced onah) = „she”

Ot (pronounced „ot” or „at”, from PIE atta, pronounces atah) = „father” but also „from”.

-ina (pronounced eenah) = feminine ending denoting something feminine belonging to someone…

If we combine Ot,At + ina = Of the father (she is) = Given by the father (she is), Born of the father (she is)…Which is basically what Athena is…Right?

A co z „a-ta-na”? Istnieją dwie możliwe etymologie:

W językach słowiańskich mamy następujące wyrażenia:

Ona (wymawiane onah) = „ona”

Ot (wymawiane „ot” albo „w”, od PIE atta, wymawia atah) = „ojciec” ale też „od”. -ina (wymawiane eenah) = końcówka kobieca oznaczająca coś kobiecego przynależnego do kogoś…

Jeśli połączymy Ot,At + ina = Z ojca (ona jest) = Dana przez ojca (ona jest), Urodzona z ojca (ona jest)… Czym właściwie jest Atena… Prawda?

In Slavic languages we also have these expressions:

Dava (pronounced dahvah) = he gives (continuously or often)

Dava ja (pronounced dahvah yah)= I give (continuously or often)

Dano = given

Dana = given feminine

„Ja dana” (pronounced Yah dahna) = „I (feminine) was given”

Div = giant, but once meant god

Divija = demonic, but once meant divine

So „a-ta-no dju-wa-ja” could be „ja dana divija” = I was given by Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus…God…

Ok…

W językach słowiańskich mamy też te wyrażenia:

Dava (wymawiane dahvah) = daje (ciągle lub często)

Dava ja (wymawiane dahvah yah) = daję (ciągle lub często)

Dano = dane

Dana = dana kobiecość

„Ja dana” (wymawiane Yah dahna) = „Ja (kobiecy) otrzymałem”

Div = olbrzym, ale kiedyś oznaczał boga

Divija = demoniczny, ale kiedyś oznaczał boski

Tak więc „a-ta-no dju-wa-ja” mogłoby brzmieć „ja dana divija” = dostałem od Div, Diwus, Dyeus, Deus, Zeus…Bóg…

Ok…

Finally, what about the problematic „a-ta-nū-tī” meaning „I have given”?

In Slavic languages we also have these expressions:

„Ja dano ti” (pronounced Yah dahno tee) = „What I have given to you”

„Je dano ti” (pronounced Yeh dahno tee) = „What was given to you”

Which would be something you would put at the beginning of each line listing things given to the authorities or a temple…

So…

But all this is just madness, right? I am drunk after all…Who would have spoken Slavic languages in Bronze Age Minoan Crete? No one of course…So this is all most likely just some gibberish from an „unclassified Minoan language”…

Good night…

Na koniec, co z problematycznym „a-ta-nū-tī” oznaczającym „dałem”?

W językach słowiańskich mamy też te wyrażenia:

„Ja dano ti” (wymawiane tee Yah dahno) = „To, co ci dałem”

„Je dano ti” (wymawiane Yeh dahno tee) = „Co ci dano”

Co byłoby czymś, co umieściłbyś na początku każdej linijki, wymieniając rzeczy przekazane władzom lub świątyni…

Więc…

Ale to wszystko to tylko szaleństwo, prawda? W końcu jestem pijany… Kto by mówił językami słowiańskimi na minojskiej Krecie z epoki brązu? Nikt oczywiście… Więc to wszystko to najprawdopodobniej jakiś bełkot z „niesklasyfikowanego języka minojskiego”…

Dobranoc…

 

Podziel się!