Kornelia Polok & Roman Zieliński: Kowidowy zawrót głowy (e-book)

 

Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do pobrania e-booka pt. „Kowidowy zawrót głowy”, który jest efektem naszej wspólnej z Państwem 1,5 rocznej aktywności na moim profilu na FB.
Dziękuję Państwu za okazane mi zainteresowanie oraz zaufanie. Dziękuję również za liczne Państwa komentarze, które były dla mnie inspiracją oraz źródłem wiedzy.
Będę wdzięczny za dalsze udostępnianie tego e-booka, który jest bezpłatny.
Staraniem wydawcy Indygobook z Poznania w najbliższym czasie ukaże się również wersja papierowa e-booka.
Z serdecznym pozdrowieniem
Roman Zieliński

 

1 Zamiast wprowadzenia


Motto: Nauka polega na podważaniu wszystkiego co można podważyć, bo tylko
dzięki temu można wykryć to czego podważyć się nie da (prof. Tadeusz Kotar-
biński). Świat jest piękny, a dobro zawsze jest możliwe (Milena Topór).
Tak to się zaczęło
Minister Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. wydał Rozporządzenie w sprawie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (D.U. 2020 poz. 433), a w dniu 20
marca, Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu pandemii, na terenie całego
kraju (D.U. 2020 poz. 491).
Dowiedzieliśmy się z publikatorów, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Nie-
znany dotąd szerszej opinii publicznej koronawirus, SARS-CoV-2, miał zaata-
kować cały świat. Grozę sytuacji dopełniała informacja o tym, że wirus ten
wydostał się najprawdopodobniej z laboratorium wojskowego w Wuhan, gdzie
był poddawany eksperymentom genetycznym.
Na podstawie nieudokumentowanych danych zaczęto zamykać granice państw
oraz wprowadzać terror biomedyczny na niespotykaną dotąd skalę. Na porządku
dziennym były: kwarantanna, lockdown, dystans społeczny, maski i inne ob-
ostrzenia sanitarne. Konstytucja gwarantująca wolności obywatelskie w prak-
tyce przestała istnieć.
Wszystko to działo się w trakcie wiosennego sezonu przeziębieniowego 2020 r.,
który posłużył do zamiany grypy na Covid-19. Big Pharma wyciągnęła lekcję z
wcześniejszej, nieudanej próby wprowadzenia „pandemii” świńskiej grypy w 2009
r. Dlatego zmieniona została definicja pandemii, a uległe rządy poszczególnych
państw wystąpiły tym razem w roli akwizytorów firm farmaceutycznych.
Pozostało jedynie wystraszyć ludzi i przejąć nad nimi kontrolę. Zadanie to speł-
niły usłużne media, zastępy skorumpowanych „ekspertów” i politycy.
Niewidzialnego, śmiertelnego wroga, jakim został okrzyknięty SARS-CoV-2, na-
leżało uwiarygodnić. Posłużyły temu niewiarygodne, łatwe do manipulowania
testy PCR. Wynik PCR plus był wyrokiem nie tylko dla danej osoby i po-
średnio jej najbliższych, ale i dla miasta, wsi, powiatu, województwa. Kolory
zagrożonych stref zmieniały się jak w kalejdoskopie.

 

Bilans zysków i strat

Zdaniem władz, pomimo podjętych wysiłków, nie udało się ograniczyć „pan-
demii”. Liczba zakażeń wzrastała wraz ze wzrostem liczby przeprowadzanych
testów. Statystyką zaczęły rządzić znane skądinąd łysenkowskie prawidła. Tro-
fim Łysenko był bolszewickim pseudonaukowcem (agronomem), który odrzucał
zasady genetyki Mendla. Współczesny łysenkizm to między innymi bezgraniczna
wiara w wiarygodność błędnie zoptymalizowanych testów PCR, wiara w otaczający nas świat śmiercionośnych wirusów oraz w cudowną moc produktów RNA,
jako antidotum na nękające ludzkość choroby… Zarządzono więc „drugą falę”
pod pretekstem jesiennego sezonu przeziębieniowego 2020 roku.
Zysków nie odnotowano, za to rosły straty, w tym te najbardziej dramatyczne,
bo w ludziach. Wzrastała liczba nadmiarowych zgonów spowodowana załama-
niem się służby zdrowia. Liczba nadmiarowych, niepotrzebnych śmierci w Polsce
przekroczyła 100 tysięcy.


W oczekiwaniu na szczepionkę


Zarządzono „trzecią falę”, jako że zbliżał się kolejny, typowy dla wiosennej pory
roku okres przeziębieniowy, 2021. Wprowadzony został Narodowy Program Szcze-
pień, zwany bardziej kolokwialnie „Narodowym programem pogoni za społeczeń-
stwem z igłą i strzykawką”. Zaczęło się testowanie preparatów inżynierii gene-
tycznej na ludziach, na ich odpowiedzialność. Miało być skutecznie i bezpiecznie,
ale coś poszło nie tak. Nic dziwnego, bo to przecież eksperyment medyczny na
skalę populacyjną. Są już liczne NOP-y (Niepożądane Odczyny Poszczepienne),
w tym zgony. Będą potrzebne dawki przypominające, aby nie zapomnieć o „pan-
demii”.
Jakby tego było mało, z dniem 4 czerwca 2021 r. wprowadzono populacyjne
szczepienia dzieci 12+. W dniu 23 czerwca 2021 r. miała miejsce wideokon-
ferencja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zachęcająca do szczepienia dzieci.
Ponury spektakl, jakoby na podwalinach goebbelsowskiej propagandy. Ruszył
też szczepionkowy program badawczy dla sześciomiesięcznych niemowląt! Po-
wstaje pytanie: gdzie jest prokurator?

Co się marzy rządzącym?

Marzy się zarządzanie strachem pandemicznym. Rodzaj patogenu nie ma zna-
czenia. Przyjdzie instrukcja od mocodawców, to koronawirusa zastąpi inny pa-
togen, a wybór jest duży, jako że Natura jest bogata w dywersyfikację. Są już
pomysły na kolejne fale, lockdowny, dystanse, segregacje i inne bezsensowne,
anty-zdrowotne obostrzenia. Rządzącym marzy się utrzymanie tego stanu rze-
czy jak najdłużej. Jeśli pozostaniemy bierni, czeka nas eskalacja terroryzmu
biomedycznego i podporządkowanie naszego życia „medykalizacji”.

A co my na to?

Nie daliśmy się zwieść. Na zapewnienie, że to „dla naszego dobra”, staliśmy się
bardziej uważni, przezorni: zapaliła się nam przysłowiowa „czerwona lampka”.
Zaufaliśmy naszej intuicji, w której zostały skumulowane bogate pokłady na-
szych doświadczeń i wiedzy. Przeszliśmy przyspieszony kurs biologii, epidemio-
logii i genetyki. Zaczęliśmy skutecznie podważać „prawdy” głoszone przez poli-
tyków i ich „ekspertów”. Ujawniliśmy prawdę, że to fałszywa pandemia. „Pan-
demia”, która służy jedynie Big Pharmie i politykom. Od nas tylko zależy ile
jeszcze będzie tych „fal”.
9

Jak to się zakończy?


Nie mamy wyboru, musimy przeciwstawić się nowej formie bezprawia. Nie je-
steśmy marionetkami, tylko ludźmi, istotami posiadającymi godność, obywate-
lami państwa, którego konstytucyjnym zadaniem jest chronić swoich obywateli
a nie ich eliminować. Propagandowym kłamstwom musimy powiedzieć dość…
i zakończyć pandemię. Nikt za nas tego nie zrobi. Niech pozostanie po tym
pandemicznym wynaturzeniu jedynie mroczne wspomnienie i świadomość, że
rządzący dotychczas nie byli i nie są przedstawicielami naszych racji, a państwo
to zorganizowany system zniewalania ludzi. Postarajmy się już dziś aby w przy-
szłości funkcja państwa stała się tą konstytucyjną, a rząd stał opoką za swym
narodem.
Każda pandemia kiedyś się kończy, nawet ta fałszywa. Świat jest piękny, a dobro
zawsze jest możliwe. Jest więc o co walczyć, a zwłaszcza każdy z nas ma dla
kogo podjąć tę walkę. Pozostanie jeszcze kwestia rozliczeń.
2 O nas
Jesteśmy genetykami i biologami ewolucyjnymi, od kilkudziesięciu lat zajmują-
cymi się zastosowaniem metod molekularnych w analizie DNA i badaniu ewolucji
genomów u różnych grup organizmów, a także wykorzystaniu metod opartych o
reakcję PCR w diagnostyce medycznej, genetyce populacyjnej oraz identyfikacji
zagrożeń związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie. Posiadamy
też doświadczenie w identyfikowaniu materiałów biologicznych za pomocą reak-
cji PCR na potrzeby policji, szpitali, stacji hodowli roślin, parków narodowych.
W trakcie naszej kariery naukowej pracowaliśmy na czterech uniwersytetach w
Polsce oraz współpracowaliśmy z ponad 40 instytucjami naukowymi na świecie,
czego efektem było koordynowanie projektów badawczych w ramach 5 i 6 Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej.
Jesteśmy niezależnymi naukowcami, nie związanymi na stałe z żadną polską
uczelnią. Reprezentujemy Stowarzyszenie e-Gene Tatry oraz inicjatywę naukową
Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach których prowa-
dzimy pro publico bono, oprócz działalności naukowej, również działalność edu-
kacyjną i popularyzatorską. Szczególnym obszarem naszego zainteresowania jest
poszerzanie wiedzy, opartej o dowody genetyczne, związanej z pochodzeniem lu-
dów słowiańskich, których protoplastą były ludy indoeuropejskie. Jesteśmy też
członkami stowarzyszenia w Kręgu, które w swojej działalności nawiązuje do
naszych słowiańskich korzeni i przybliża szerszej publiczności wiedzę o naszych
przodkach.
10

 

Spis treści:


1 Zamiast wprowadzenia 8
2 O nas 10
3 Jak powstała ta książka 14
4 Posty 16
15 marca 2020. Z racji prowadzonych wykładów z genetyki . . . . . . 16
23 marca 2020. Kolejny głos rozsądku dotyczący koronawirusa . . . . . 18
24 marca 2020. To jest nienormalne. Zakaz wyjścia do parku . . . . . 18
24 marca 2020. Przytaczanie opinii polityków niesie ze sobą ryzyko . . 19
25 marca 2020. Niestety, e-learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
25 marca 2020. Okres gorący, a pojawiające się informacje . . . . . . . 20
26 marca 2020. Na początku marca naukowcy z PAN . . . . . . . . . . 20
27 marca 2020. Dobrze, że pojawia się coraz więcej rzeczowych analiz 21
27 marca 2020. Kolejny głos rozsądku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
28 marca 2020. Słowianie mieli swój kołowrót . . . . . . . . . . . . . . 22
29 marca 2020. Kolejny wyważony głos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
30 marca 2020. Wykres PZH dotyczący grypy . . . . . . . . . . . . . . 24
31 marca 2020. Dobrze, że pojawiają się kolejne głosy rozsądku i analizy 25
1 kwietnia 2020. Dobrze, że zaczynamy porównywać . . . . . . . . . 25
2 kwietnia 2020. Oglądając czołówki portali internetowych . . . . . . 25
3 kwietnia 2020. Do przemyślenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 kwietnia 2020. Czemu służy epidemia koronawirusa? . . . . . . . . 27
5 kwietnia 2020. Minister Szumowski dzisiaj wprowadził pojęcie „cho-
rych bezobjawowo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5 kwietnia 2020. Co się dzieje we Włoszech? Epidemia czy pandemia
strachu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6 kwietnia 2020. Kto stoi za grabieżą naszego dziedzictwa? . . . . . . 34
7 kwietnia 2020. Ta władza traktuje nas jak więźniów . . . . . . . . . 38
8 kwietnia 2020. Prof. Michał Kaczmarczyk . . . . . . . . . . . . . . 38
8 kwietnia 2020. Jak widać można . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9 kwietnia 2020. To jest najlepszy dowód . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3

9 kwietnia 2020. Poziom absurdu osiąga himalajskie szczyty . . . . . 40
9 kwietnia 2020. W poście „Poziom absurdu. . . ” . . . . . . . . . . . . 41
10 kwietnia 2020. W przypadku koronawirusa . . . . . . . . . . . . . . 45
10 kwietnia 2020. Niewolność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11 kwietnia 2020 Minister Szumowski dzisiaj odkrył Amerykę . . . . . 47
12 kwietnia 2020. Oto najlepszy dowód . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 kwietnia 2020. Pandemia głupoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
14 kwietnia 2020. Cóż za naukowy bełkot . . . . . . . . . . . . . . . . 49
14 kwietnia 2020. Jak długo Minister Zdrowia będzie nas terroryzował? 49
14 kwietnia 2020. Dokąd zmierzamy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
16 kwietnia 2020. Przerażająca wizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
16 kwietnia 2020. A nie mówiłem! Kolejny dowód . . . . . . . . . . . . 54
17 kwietnia 2020. Większość ludzi przechorowuje grypę i zdrowieje . . 54
18 kwietnia 2020. Kto za tym stoi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
19 kwietnia 2020. No i mamy całoroczny Halloween . . . . . . . . . . . 57
20 kwietnia 2020. W sytuacji gdy wszystkie media głównego nurtu . . 60
22 kwietnia 2020. Szwedzi szacują, że szczyt epidemii . . . . . . . . . . 61
23 kwietnia 2020. Justyna Kowalczyk mówi . . . . . . . . . . . . . . . 62
23 kwietnia 2020. Ten eksperyment więzienny . . . . . . . . . . . . . . 62
24 kwietnia 2020. Najpierw wymyśla się chorobę . . . . . . . . . . . . 63
25 kwietnia 2020. Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje
to, co wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
25 kwietnia 2020. Doprawdy, niezbadane są ścieżki ewolucji . . . . . . 66
26 kwietnia 2020. Ku przestrodze. Dzisiaj mija kolejna rocznica . . . . 67
27 kwietnia 2020. Kolejne obostrzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
27 kwietnia 2020. O koronawirusie wiedziano 40 lat temu . . . . . . . 71
28 kwietnia 2020. Pomroczność jasna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
29 kwietnia 2020. Maseczkofarianizm w pełnej krasie . . . . . . . . . . 73
30 kwietnia 2020. Ślepy zaułek ewolucji . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1 maja 2020. Powrót do przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2 maja 2020. Kolejne nowatorskie podejście do koronawirusa . . . . . 77
4 maja 2020. W ostatnim okresie media karmią nas . . . . . . . . . . 78
5 maja 2020. A to się koza zdziwi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6 maja 2020. Lekarstwo gorsze od choroby . . . . . . . . . . . . . . . 80
7 maja 2020. Powoływanie się na opinie celebrytów . . . . . . . . . . 82
8 maja 2020. Ochrona czy zniewolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 maja 2020. Oby być mądrym przed szkodą . . . . . . . . . . . . . . 84
9 maja 2020. Dzisiaj na stronie głównej FB . . . . . . . . . . . . . . 85
9 maja 2020. Na usługach władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
11 maja 2020. Przedsiębiorcy się wkurzyli i najechali na Warszawę . . 88
11 maja 2020. Kpiny to urządza Pan Szumowski z wiedzy i z ludzi . . 88
12 maja 2020. Minister Zdrowia bredzi ws. szczytu epidemii . . . . . . 89
14 maja 2020. Efekty „czynienia sobie Ziemi poddanej” . . . . . . . . . 90
15 maja 2020 Rodzina na swoim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
16 maja 2020. Rodzina na swoim – epilog . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17 maja 2020. O maseczkach i ograniczeniach napisałem już wiele . . . 101
4

21 maja 2020. Genetyka: błogosławieństwo czy przekleństwo? . . . . . 102
25 maja 2020. Tekst nieco mroczny jak przystało na Vadera . . . . . . 105
25 maja 2020. Mój post sprzed kilku miesięcy, myślę, że nadal aktualny105
28 maja 2020. Dr h.c. Dariusz Pacak: „Czyżyk mądry po szkodzie” . . 107
30 maja 2020. Ciąg dalszy tresury społeczeństwa . . . . . . . . . . . . 116
31 maja 2020. Kolejny niedouczony profesor od pandemii . . . . . . . 116
13 czerwca 2020. Tego nawet Orwell nie wymyślił . . . . . . . . . . . . 118
14 czerwca 2020. Błędne testy na koronawirusa . . . . . . . . . . . . . 118
19 czerwca 2020. Czyż nie o to chodzi abyśmy byli masą idącą na rzeź 119
24 czerwca 2020. Złowieszcze oblicze przemysłu farmaceutycznego . . . 119
25 czerwca 2020. „W polityce głupota nie jest przeszkodą” (Napoleon
Bonaparte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4 lipca 2020. W Ekwadorze Natura ma osobowość prawną . . . . . . 122
9 lipca 2020. Ci młodzi i zdrowi ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
17 lipca 2020. No i proszę, wiedziałem co robię . . . . . . . . . . . . . 124
22 lipca 2020. Wirtualna Polska (tech) opublikowała . . . . . . . . . . 125
25 lipca 2020. O to chodzi aby żywność była szkodliwa . . . . . . . . . 126
26 lipca 2020. „Obóz koncentracyjny – Chiny” . . . . . . . . . . . . . . 127
28 lipca 2020. Ciąg dalszy bezprawnej tresury społeczeństwa . . . . . 129
5 sierpnia 2020. Pewnego razu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6 sierpnia 2020. Upadek społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
14 sierpnia 2020. PCR-yzm, czyli współczesny łysenkizm . . . . . . . . 133
21 sierpnia 2020. Rosyjska ruletka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
25 sierpnia 2020. Pytania bez odpowiedzi! . . . . . . . . . . . . . . . . 140
31 sierpnia 2020. Jak to nie jest tresura, to co? . . . . . . . . . . . . . 141
5 września 2020. Karma powraca. Kolonia karna . . . . . . . . . . . . 141
7 września 2020. Czytam i nie mogę się nadziwić . . . . . . . . . . . 142
10 września 2020., Upadek społeczeństwa 2 . . . . . . . . . . . . . . . 144
17 września 2020. Eugenika 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
28 września 2020. Klasa sama w sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
30 września 2020. Teoria spiskowa o drugiej fali . . . . . . . . . . . . . 146
1 października 2020. Przepis na pandemię. . . . . . . . . . . . . . . . 147
3 października 2020. Dzisiaj zamiast komentarza cytat . . . . . . . . 148
11 października 2020. Eugenika 60+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
15 października 2020. Milczenie owiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
17 października 2020. Eksterminacja populacji Homo sapiens . . . . . 151
20 października 2020. Czy Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
23 października 2020. To jest wojna! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
27 października 2020. Sukces czy propaganda? . . . . . . . . . . . . . . 154
30 października 2020. Zbiór liczb urojonych . . . . . . . . . . . . . . . 157
31 października 2020. Uczcijmy przodków na rozstajach dróg . . . . . 159
4 listopada 2020. Syndrom sztokholmski . . . . . . . . . . . . . . . . 161
14 listopada 2020. Dlaczego o tym się nie mówi . . . . . . . . . . . . . 163
18 listopada 2020. Sztuczne chwalicie, Natury nie znacie . . . . . . . . 164
22 listopada 2020. ZUS plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
27 listopada 2020. Koniec epidemii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
5

28 listopada 2020. Mój komentarz: jedną z pozytywnych stron działal-
ności naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3 grudnia 2020. W prasie ostatnio zrobiło się głośno . . . . . . . . . . 168
4 grudnia 2020. O niedouczonej profesurze pisałem już wiele! . . . . . 170
13 grudnia 2020. Stan wojenny 2020 – atak na syncytynę . . . . . . . 171
21 grudnia 2020. Medyczny „Raport Pelikana” . . . . . . . . . . . . . . 176
28 grudnia 2020. „Uczona niewiedza” profesorska . . . . . . . . . . . . 178
31 grudnia 2020. Kończy się 2020 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
3 stycznia 2021. Byliśmy pierwsi i mieliśmy rację! . . . . . . . . . . . 182
4 stycznia 2021. Artykuł Corman – Drosten wycofany, czy też nie? . 183
6 stycznia 2021. „Uczonej niewiedzy” ciąg dalszy…czyli czy RNA i DNA183
9 stycznia 2021. „Uczonej niewiedzy” ciąg dalszy…czyli odwrotna trans-
krypcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
17 stycznia 2021. Dzisiaj wprowadzenie do świata Łysenki . . . . . . . 196
4 lutego 2021. Szanowni Państwo, wszelkie posty . . . . . . . . . . . 202
14 lutego 2021. Zasypani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
18 lutego 2021. Odpowiadam na zapytanie internauty . . . . . . . . . 206
5 marca 2021. Zapraszam do dyskusji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
13 marca 2021. Od internauty – do przemyślenia, zwłaszcza, że na czasie207
18 marca 2021. Bądźmy ostrożni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
20 marca 2021. AstraZeneca, produkt GMO dla nauczycieli . . . . . . 209
23 marca 2021. Kim są „bezobjawowo chorzy” . . . . . . . . . . . . . . 210
25 marca 2021. Zamieniono grypę na Covida . . . . . . . . . . . . . . 211
27 marca 2021. Czy rząd wyhoduje groźnego wirusa? . . . . . . . . . . 213
28 marca 2021. Czy to jest normalne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
31 marca 2021. Oddziaływanie na emocje . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2 kwietnia 2021. Marketing i zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3 kwietnia 2021. Przednówek, z wirusami w tle . . . . . . . . . . . . 221
5 kwietnia 2021. Czy „szczepionki” genetyczne to bomba epidemiolo-
giczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8 kwietnia 2021. „Szczepionki” na koronawirusa, od koloru do wyboru?225
10 kwietnia 2021. Szanowni Państwo, wyczerpałem limit 5000 zaproszeń229
11 kwietnia 2021. Zakażenia wirusowe w sezonie przeziębieniowym . . 229
13 kwietnia 2021. Zgony w Polsce po szczepieniu na SARS-CoV-2 . . . 232
15 kwietnia 2021. Jaka jest skuteczność „szczepionki” genetycznej? . . 232
17 kwietnia 2021. A oto twórcze rozwinięcie wiersza Jana Brzechwy . . 235
17 kwietnia 2021. Testy PCR trzymają się mocno . . . . . . . . . . . . 236
18 kwietnia 2021. Zbiorowa amnezja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
20 kwietnia 2021. Co ja o tym myślę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
22 kwietnia 2021. Pandemia w Polsce widziana oczyma
Dr. Normana Pieniążka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
23 kwietnia 2021. Napisał Dr Norman Pieniążek z USA . . . . . . . . 247
23 kwietnia 2021. Ministerstwo Prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
25 kwietnia 2021. W załączeniu przedstawiam wpis Dr. Normana Pie-
niążka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
26 kwietnia 2021. Zasłyszane od sąsiada . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
6

27 kwietnia 2021. To wpis otrzymany od przyjaciela. Wpis nadesłał Dr
Norman Pieniążek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
27 kwietnia 2021. Mój fanpage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
27 kwietnia 2021. Co to jest GMO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
2 maja 2021. Kod genetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
4 maja 2021. Co z tymi prionami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
6 maja 2021. Szanowni Państwo, Pani Agata Stajuda . . . . . . . . . 265
7 maja 2021. Nie bądź obojętny! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9 maja 2021. Szanowni Państwo, otrzymałem wiele zapytań . . . . . 266
10 maja 2021. Polecam Państwa uwadze wywiad Pawła Klimczewskiego267
15 maja 2021. Dr Norman Pieniążek: zagadka z nauki o szczepionkach
(wakcynologii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
16 maja 2021. Dzień dzisiejszy, dzień wczorajszy…A co nam przyniesie
jutro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
17 maja 2021. Diagram pandemii strachu . . . . . . . . . . . . . . . . 270
20 maja 2021. W szponach korporacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
30 maja 2021. Pasożyty społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
2 czerwca 2021. Dr Norman Pieniążek: kilka prostych pytań do ludzi 275
4 czerwca 2021. Nos Pinokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
12 czerwca 2021. Kij w mrowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2 lipca 2021. Czwarta fala nadchodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
11 lipca 2021. Gain of function – nowomowa genetyczna . . . . . . . . 286
16 lipca 2021. Odporność stadna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
25 lipca 2021. Grupa C19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
26 lipca 2021. Wpis od internauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
29 lipca 2021. Dr Norman Pieniążek nareszcie uhonorowany . . . . . . 294
12 sierpnia 2021. Czy wyizolowano wirusa SARS-CoV-2? . . . . . . . . 296
13 sierpnia 2021. PIMS: nowa jednostka chorobowa, dedykowana dzie-
ciom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
18 sierpnia 2021. Końska dawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
22 sierpnia 2021. Komentarz Bogusława Bajońskiego do posta pt. „W
szponach korporacji”, z dnia 20 maja 2021 . . . . . . . . . . . . . 301
26 sierpnia 2021. COVID nie spadł z nieba. . . . . . . . . . . . . . . . . 302
5 Współczesny łysenkizm 306
6 Bibliografia 320
7 Podziękowanie 335

PDF całość do pobrania: Kowidowy zawrót głowy

Podziel się!