OEC: Goran Pavlovic: Fige (Figa)

Fige (Figa)

When I was a little kid, this was „the rude gesture” before I learned the other ruder gestures 🙂.

Kiedy byłem małym dzieckiem, to był „niegrzeczny gest”, zanim nauczyłem się innych niegrzecznych gestów 🙂.

It turns out this gesture has been used at least since the Roman time…Apparently in Roman times it was known as „manu fica” (fig sign) „for the resemblance to female genitalia” (???)  Does this remind you of a female genitalia?

Also, this sign „was made by the pater familias to ward off the evil spirits of the evil dead” (???) during Lemuria, the festival of „cleansing the home from the evil dead” (???)

Are the dead really afraid of the female genitalia?

I actually think that the Romans had actually forgotten the original meaning of this sign. This sign represents male genitalia. Which is why it is pater familias (the father of the family) who is making it.

Here is the origin of the sign

Okazuje się, że ten gest był używany przynajmniej od czasów rzymskich…

Podobno w czasach rzymskich był znany jako „manu fica” (znak figowy) „dla podobieństwa do żeńskich narządów płciowych” (???)

Czy to ci przypomina żeńskie narządy płciowe?

Również znak ten „był wykonany przez pater familias, aby odpędzić złe duchy złych zmarłych” (???) podczas Lemurii, święta „oczyszczania domu ze złych zmarłych” (???)

Czy umarli naprawdę boją się żeńskich narządów płciowych?

Właściwie myślę, że Rzymianie zapomnieli o pierwotnym znaczeniu tego znaku. Ten znak reprezentuje męskie genitalia. Dlatego robi to pater familias (ojciec rodziny).

Oto skąd ten znak sie bierze:

 

 

So not a female genitalia, right? That this is actually a sign represented male genitalia, can be seen from the fact that in Poland this gesture, also called figa, means „nothing” as in „you will get nothing (from me)”, while in Serbia, the expression „dobićeš kurac” (literally you will get dick) means you will get nothing…

Więc to nie są żeńskie genitalia, prawda? To, że jest to właściwie znak reprezentowany przez męskie genitalia, widać z faktu, że w Polsce ten gest, zwany też figą, oznacza „nic” jak w „nic (ode mnie) nie dostaniesz”, natomiast w Serbii towarzyszy mu wyrażenie „dobićeš kurac” (dosłownie: dostaniesz „wała”) i oznacza także, że ​​nic nie dostaniesz… [CB – W znaczeniu dostaniesz penis, ale koguci, dostaniesz „siusiak kuraka”, który z racji swojej wielkości nie może zaspokoić żadnej ludzkiej istoty, a więc „tylko tyle ode mnie dostaniesz” , czyli nic. CB]

Also the whole „evil spirits of the dead” is another sign that the Romans had forgotten the „old ways”…The dead, the ancestors, were not god or bad…They were good to the living if they respected them, remembered them, and bad if they didn’t…

Także to całe odpędzanie „złych duchów zmarłych” to kolejny znak, że Rzymianie zapomnieli o „starych ścieżkach wiary”… Zmarli, przodkowie, nie byli ani bogami, ani nie byli „złymi”… Byli dobrzy dla żywych, jeśli ci ich tylko szanowali , pamiętali o nich, a źli, tylko jeśli nie pamiętali…

It is the dead, the ancestors who brought all the good things to the living…In return for regular mention, food and drink…I talked about this in my posts „Diduch„, „Thirst„, „Blood red wine” and „Wolf feast„…

To umarli, przodkowie przynosili żywym wszystko co dobre… W zamian za regularną pamięć, jedzenie i picie… Mówiłem o tym w moich postach „Diduch”, „Pragnienie”, „Krwawe czerwone wino ” i „Wilcza uczta”…

And originally this sign was probably not made „to ward off the evil spirits of the dead”…The pater familias was making it to remind the ancestors that they are all part of the the same family…Paternal family…Symbolised by the…

I pierwotnie ten znak prawdopodobnie nie był wykonywany, aby „odpędzać złe duchy zmarłych”… Pater familias robił to, aby przypomnieć przodkom, że wszyscy są częścią tej samej rodziny… Rodziny Ojców ojcowska… Symbolizowanej przez…

Or I wonder, was pater familias actually telling the ancestors that they will get dick if they don’t behave? Risky, very risky…Look what happened to the Hittites when they forgot their ancestors „House of the bones„…

Zastanawiam się też, czy pater familias w ogóle rzeczywiście mówił przodkom, że dostaną fiuta, jeśli będą się źle zachowywać? Ryzykowne, bardzo ryzykowne… Zobaczcie, co stało się z Hetytami, kiedy zapomnieli o czci swoich przodków „Dom z kości”…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/08/fige.html

 

Podziel się!