Vasil Ilyov – Ancient macedonian alphabet and later reformators: Trp Ruen, St. Cyril and Metodi and St. Kliment Ohridski

Starożytny alfabet macedoński i późniejsi reformatorzy: Trp Ruen, St.Cyril and Metodi oraz St.Klimiment Ohridski

Tłumaczenie automatyczne.

 

Both ancient macedonian alphabets from the ancient macedonian dia system later were the base for many derivated alphabets of some ancient macedonian tribes who composed the variant alphabets adapted to their dialects. Such is the case with the vinds, Phoenicians, Venets, Etruscans, Pelazgians (Belazgians), Lelezians, Lichians, Indians, cretian tribes etc. They can all be treated as ancient macedonian tribes in the frame works of the ancient macedonian language because they spoke an ancient macedonian pre language so that’s why they are the subject of research of ancient macedonians. Even the attempts with the so – called pictorial A and B alphabet and the linear A and B alphabet failed because as derivations and modifications they were pushed out by the ancient macedonian substratum which in itself contained the simplest graphic and phonetic system that is, the simplest vocal vowel and consonantal system which means a multi functional and very simple system in everyday use and communication. Probably it is the reason why in the year 6363 from the creation of the world that is the year 855 or the year 863 A.D. and the holly Salonika brothers Kiril and Metodi who have macedonian and all slav reformational recognition as well as their predecessor the great macedonian and all slav educater, historian, scientist and poet TRP RUEN probably in the year 6075 from the creation of the world or in the year 567 A.D. as well as Kliment Ohridski – the great macedonian and all slav educator, scientist, translator, „replacer of the letters” of the glagolithic with those of the ancient macedonian alphabet in the year 6400 from Adam or in the year 893 – 894 A.D. and the founder of the Ohrid university with 3.500 students who as much as possible used the perfectly arranged ancient macedonian alphabets as the source, as a prototype in the so called composition of the middle aged macedonian alphabets (conditionally called ruenithic, glagolithic and cyrilic) with a more complicated vowel system with the presence of diphthongs and nasals but with an unchanged ancient macedonian simplified specific perfect consonantal system especially utilised in the cyrilic by a rare erudite as Kliment who untill his death on the 27 of july 6424 from the creation of the world or till the year 916 of the new era was preoccupied with an impressive literal work. In this context the words of the romeian (Byzantian) emperor Mihail III (824 – 867) derive exceptional meaning when he was addressing Constantine – Kiril and he told him:

Oba starożytne alfabety macedońskie ze starożytnego systemu dia macedońskiego były później podstawą wielu pochodnych alfabetów niektórych starożytnych plemion macedońskich, które skomponowały warianty alfabetu dostosowane do ich dialektów. Tak jest w przypadku Vindów (Wincza), Fenicjan, Wenetów, Etrusków, Pelazgów (Belazgów), Lelezów, Lichian, Hindusów (Sanskryckich), plemion kreteńskich itd. Wszyscy oni mogą być traktowani jako starożytne plemiona macedońskie w ramach działającego starożytnego języka macedońskiego, ponieważ mówili starożytnym językiem pre-macedońskim i dlatego są przedmiotem badań nad starożytnymi Macedończykami.

Nawet próby wprowadzenia tak zwanego obrazkowego alfabetu A i B oraz linearnego alfabetu A i B nie powiodły się, ponieważ jako pochodne i zmodyfikowane zostały wyparte przez starożytny macedoński substrat, który sam w sobie zawierał najprostszy system graficzny i fonetyczny, czyli najprostszy głosowy system samogłoskowy i spółgłoskowy, co oznacza wielofunkcyjny i bardzo prosty alfabet do użycia na co dzień do komunikacji. Zapewne jest to powód, dla którego w roku 6363 od stworzenia świata, czyli w roku 855 lub 863, także bracia z Salonik, Kirił i Metody, którzy mają macedońskie i wszystkie słowiańskie uznania reformacyjne, a także ich poprzednik, wielki Macedończyk i całkowicie słowiański pedagog, historyk, naukowiec i poeta Trp Ruen prawdopodobnie w roku 6075 od stworzenia świata lub w roku 567 oraz Kliment Ohridski – wielki macedoński i całkowicie słowiański wychowawca, naukowiec, tłumacz, czlowiek który zamenił litery głagolicy na litery starożytnego alfabetu macedońskiego w roku 6400 od Adama lub w roku 893 – 894 i założył uniwersytet w Ochrydzie z 3.500 studentami, którzy w miarę możliwości wykorzystali doskonale ułożone starożytne alfabety macedońskie jako źródło, jako prototyp w tak zwanej kompozycji średniowiecznych alfabetów macedońskich (warunkowo nazywanych ruenitycznym, głagolitycznym i cyrylickim) z bardziej skomplikowanym systemem samogłosek z obecnością dyftongów i nosówek, ale z niezmienionym starożytnym macedońskim uproszczonym specyficznym doskonałym systemem spółgłoskowym, szczególnie używanym w cyrylicy przez rzadkiego erudytę, jakim jest Kliment, który aż do śmierci 27 lipca 6424 od stworzenia świata lub do roku 916 nowej ery był zajęty tym imponującym dziełem. W tym kontekście słowa cesarza rzymskiego (bizantyjskiego) Michaiła III (824 – 867) nabierają wyjątkowego znaczenia, gdy zwracał się do Konstantyna – Kiriła i powiedział mu:

which would say:

co by znaczyło:

„Because you are people of Solun (Salonika)
and the people from Solun speak in pure slav”

„Ponieważ jesteście mieszkańcami Sołunia (Salonik) a ludzie w Sołuniu mówią w czystym słowiańskim „

Facsimile on the wooden bar no.15 from the wooden book from 567 A.D. with kept author’s name and surname T’rp Ruen

Faksymile na drewnianej belce nr 15 z drewnianej księgi z 567 r. Z zachowanym imieniem i nazwiskiem autora T’rp Ruen

If we take into consideration the above disclosed as well as the controversial statement made by the monk Tsrnorizets Hrabar (courageus) that allegedly, Kiril „created thirty – eight letters some according to the greek letters other according to the slav speech” then it is clear why so many contemporary scientists are deceited when they claim that allegedly, the greek alphabet from the IXth cent B.C. is the Prototype of the cyrillic. Such is the case with Ilyinski when he states that ” It was only necessary to find a person who was of perfect knowledge of the greek as well as the glagolithic alphabet who would agree to take – on the labour of reforming the last in accordance with the first”… Pointing out Kliment to be the one as he was the best most educated student of Metodi and most appropriate reformer. We also are of the opinion that D-R Emil Georgiev is right when in his book (Kiril and Metodi founders of slav literature, Sofia 1956, p. 126) says that „… When he was putting together his alphabet probably in front of him he had an older phase of the cyrillic but his next statement is absolutely wrong that the „older phase” was a slavized greek alphabet…” because our deciphered ancient macedonian lingual material competently devalues, negates and throws of such wrong views of his. Unacceptable is the opinion of prof. Radmila Ugrinova – Skalovska (Old slav language, Skopje 1987, p. 26 – 27) when she says that „the prototype of the glagolithic is the contemporary greek cursive alphabet (running writing) for the marking of the sounds which were the same both in the greek and in the slav language while for the letters of those sounds which were typical slav, the source could be found in some similar alphabets ( coptic, old hebrew) and this is one more proof that the composer of the glagolithic could only be Kiril who was very familiar with both and especially unsustained is her view that allegedly the prototype of the cyrillic is the greek initial (constitutional) alphabet from the ceremonious book and court documents from the IXth cent. also filled in with special marking for the typical slav sounds appropriate to those of the glagolithic” and inconsistent is the opinion of the academic Blazhe Koneski (Book on Kliment Ohridski, Skopje, 1956, p. 80) when he says that allegedly „The cyrillic by and large is a simple copy of the greek constitutional alphabet” because the ancient macedonian public alphabet had differentiated letters appropriately shown in table No. 1

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe ujawnione, a także kontrowersyjne stwierdzenie mnicha Tsrnorizetsa Hrabara (courageus), że rzekomo Kirił „stworzył trzydzieści osiem liter, jedne według greckich liter, inne według słowiańskiej mowy”, to jest jasne dlaczego tak wielu współczesnych naukowców daje się oszukać, twierdząc, że rzekomo grecki alfabet z IX wieku pne jest prototypem cyrylicy. Tak jest z Iljinskim, który stwierdza, że ​​„Trzeba było tylko znaleźć osobę doskonale znającą grecki i głagolityczny alfabet, która zgodziłaby się podjąć trud reformowania tego ostatniego zgodnie z po pierwsze „… wskazując Klimenta jako wykonawcę, ponieważ był najlepiej wykształconym uczniem Metodego i najwłaściwszym reformatorem. Uważamy również, że dr Emil Georgiev ma rację, kiedy w swojej książce (Kirił i Metodi, twórcy literatury słowiańskiej, Sofia 1956, s. 126) mówi, że „… kiedy układał swój alfabet, prawdopodobnie przed sobą miał starszą fazę cyrylicy, ale jego następne stwierdzenie jest całkowicie błędne, że „starsza faza” była zeslawizowanym alfabetem greckim… ”ponieważ nasz rozszyfrowany starożytny macedoński materiał językowy kompetentnie dewaluuje, neguje i przekreśla jego błędne poglądy. Niedopuszczalna jest opinia prof. Radmila Ugrinova – Skalovska (język starosłowiański, Skopje 1987, s. 26 – 27), kiedy mówi, że „pierwowzorem głagolicy jest współczesny grecki alfabet kursywny (runiczne pismo) do oznaczania dźwięków, które były takie same w obu greckim i słowiańskim, podczas gdy w przypadku liter tych dźwięków, które były typowo słowiańskie, źródła można było znaleźć w niektórych podobnych alfabetach (koptyjski, stary hebrajski) i jest to kolejny dowód na to, że twórcą głagolicy mógł być tylko Kirył bardzo dobrze zorientowany, a szczególnie niepotwierdzony, jest jej pogląd, że rzekomo pierwowzorem cyrylicy jest grecki inicjał (konstytucyjny) alfabetu z księgi ceremonialnej i dokumentów sądowych z IX w., również wypełniony specjalnym oznaczeniem dla typowych słowiańskich dźwięków adekwatny do głagolicy ”. Niespójny jest pogląd naukowca Blazhe Koneskiego (Książka o Klimencie Ohridskim, Skopje, 1956, s. 80), kiedy mówi, że rzekomo„ Cyrylica w dużym uproszczeniem i kopią greckiego alfabetu konstytucyjnego „, ponieważ starożytny alfabet macedoński miał odpowiednio zróżnicowane litery, przedstawione w tabeli nr 1

St.Cyril Philosopher, „St.Sofija” of Ohrid. Frescoe from the period of Archibishop Lev (1037-1056)

Św Cyryl Filozof, „Święta Sofija” z Ochrydy. Fresk z okresu arcybiskupa Lwa (1037-1056)

Writing with the word „Macedonis” (Macedonian)
dated from IV century A.D.
wich refer to a Macedonian women.

Pisanie słowem „Macedonis” (macedoński) datowana na IV wiek n.e. które odnoszą się do macedońskich kobiet.

culpture with the face of St.Clement of Ohrid, XIV century. The church „St.Clement of Ohrid”
(Virgin Mary of Perivlepta)

rzeźba z twarzą św. Klemensa z Ochrydy, XIV wiek. Kościół św. Klemensa z Ochrydy (Dziewica Maryja z Perivlepty)

źródło: https://web.archive.org/web/20110807220838fw_/http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians-part2/spomenici3-e.htm

Podziel się!